Valsts sekretāru 22.09.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 29

Valsts sekretāru 22.09.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 29

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
21-TA-1508
(E. Valantis, O. Feldmane, A. Frīdenberga, A. Salmiņš, S. Mjakuškina, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.  
2.
Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" uztur spēkā savus iebildumus par noteikumu projektu.   
3.
Ekonomikas ministrijai iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
2. §
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu privatizācijai"
2020-TA-1704
(E. Valantis, K. Lore, A. Smiltēna, K. Kinča, D. Palčevska, Ģ. Mālnieks, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā savus iebildumus par rīkojuma projektu.   
3.
Ekonomikas ministrijai iesniegt rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
3. §
Noteikumu projekts "Tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējuma un ceļu drošības inspekcijas veikšanas kārtība"
22-TA-1989
(I. Stepanova, T. Vectirāns, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par panākto vienošanos ar Latvijas Pašvaldību savienību par noteikumu projektu. 
3.
Satiksmes ministrijai iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
4. §
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu"
22-TA-407
(E. Balševics, M. Bergmane, I. Aire, R. Kronbergs, A. Ozols, A. Smiltēna, K. Kinča, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt  iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Iekšlietu ministrijai un Zemkopības ministrijai sadarbībā ar pašvaldībām izvērtēt informatīvā ziņojuma 2. sadaļā minēto tiesību aktu projektu grozījumu nepieciešamību un līdz 2023. gada 1. janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kā arī papildināt projektu ar uzdevumu ministrijām  - tajos tiesību aktu projektos, kuros tiks ietverts deleģējums pašvaldībām izdot saistošos noteikumus, paredzēt deleģējuma apjomu.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.  
5. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
21-TA-1519
(S. Šķiltere, B.Bāne, J. Salmiņa, M. Papsujevičs, A. Smiltēna,  I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību atkārtoti izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības atzinumā ietvertos iebildumus un atbilstoši izvērtējuma rezultātiem precizēt likumprojektu un anotāciju. 
3.
Finanšu ministrijai iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju  izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

2. Informatīvie jautājumi

6. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:50