Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26

Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs (attālināti)

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs, Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards (attālināti)

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022. gadam" uzdevumu izpildes statusu"
22-TA-797 (DV)
(A. Pabriks)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
3. §
Konfidenciāli
22-TA-5k
4. §
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta sniegšanu"
22-TA-1374 (DV)
Dienesta vajadzībām

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5. §
Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā"
21-TA-1070
(A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""
22-TA-658
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
7. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līgumu par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai un tā pirmo grozījumu"
22-TA-795
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
4.
Pilnvarot  Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru parakstīt Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līguma par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai pirmo grozījumu.
8. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2001. gada 18. decembra rīkojuma Nr. 612 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līgumu par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai" atzīšanu par spēku zaudējušu"
22-TA-261
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
9. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Šauļi" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"
22-TA-490
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
4.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Šauļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6282 008 0088) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6282 003 0104) 23,63 ha platībā - Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 100 200 euro, tai skaitā tirgus vērtība – 57 800 euro un kompensējamie zaudējumi – 42 400 euro.
10. §
Noteikumu projekts "Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-502
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi""
22-TA-865
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""
21-TA-343
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par telpu Ezermalas ielā 28, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mazpulki""
22-TA-775
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 422 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""
22-TA-80
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
4.
Ievērojot 1994. gada 14. decembra Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Vienošanās par robežas pārstāvju darbību 2. pantu Ārlietu ministrijai informēt Krievijas pusi par izmaiņām Latvijas Republikas pilnvarotā robežas pārstāvja uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas sastāvā.           
5.
Ievērojot 2020. gada 19. februāra Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līguma par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību 10. panta 2. punktu,  Ārlietu ministrijai informēt Igaunijas pusi par izmaiņām Latvijas Republikas pilnvarotā robežas pārstāvja uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valsts robežas sastāvā.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
21-TA-1540
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" 2.2. apakšpunktu, atļaut veikt atbrīvotā 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" finansējuma 440 320 euro (t. sk. ERAF 374 272 euro un VB 66 048 euro) apmērā pārdales šādām darbībām: 
3.1.
1.1.1.5. pasākuma 1. kārtā atbrīvotā finansējuma 400 000 euro (t.sk. ERAF 340 000 euro, valsts budžets 60 000 euro) apmērā pārdali uz 1.1.1.5. pasākuma 2. kārtu, lai nodrošinātu akadēmiskā sektora profesionāļu augsta līmeņa digitālo prasmju mācības Ņujorkas štata Bufalo Universitātē cilvēkkapitāla un digitālo tehnoloģiju integrācijas attīstībai;
3.2.
1.1.1.5. pasākuma 3.kārtā atbrīvotā finansējuma 40 320 euro (t.sk. ERAF 34 272 euro un valsts budžeta 6 048 euro) pārdali uz 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākumu "Praktiskas ievirzes pētījumi", lai nodrošinātu trūkstošo finansējumu jau apstiprinātu projektu īstenošanai. 
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai veikt grozījumus projekta 1.1.1.5/17/I/002 "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā" līgumā, lai nodrošinātu 400 000 euro (t. sk. ERAF 340 000 euro un VB 60 000 euro) finansējuma atbrīvošanu.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1536
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Latvijas zinātnes padomei veikt grozījumus projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 "Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai" līgumā, lai nodrošinātu 559 840 euro (t. sk. ERAF 500 895 euro un VB 58 945 euro) finansējuma atbrīvošanu, balstoties uz nesadalīto finansējumu gala saņēmējiem.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1539
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1538
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 2.2. apakšpunktu, atbalstīt 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" 3. kārtā atbrīvotā ERAF finansējuma 34 272 euro un valsts budžeta finansējuma 6 048 euro pārdali uz 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākumu "Praktiskas ievirzes pētījumi", lai nodrošinātu trūkstošo finansējumu jau apstiprinātu projektu īstenošanai. 
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka 1.1.1.1. pasākuma kopējais attiecināmais finansējums par 71 610 euro (t. sk. ERAF finansējums 34 272 euro un valsts budžeta finansējums 37 338 euro) tiek palielināts tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 71 610 euro (t. sk. ERAF finansējums 34 272 euro un valsts budžeta finansējums 37 338 euro) apmērā uz 1.1.1.1. pasākumu.
4.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 17. marta rīkojumā Nr. 189 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-1120
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs pieprasa un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par fiziskai personai izmaksāto pensiju, pabalstu vai atlīdzību"
21-TA-1167
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums"
22-TA-517
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""
22-TA-930
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Likumprojekts "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā"
21-TA-120
(A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""
21-TA-1263
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Pēkas" Bunkas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-335
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""
22-TA-270
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi""
21-TA-170
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā"
22-TA-518
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""
22-TA-572
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē 2022. gada 10.–12. maijā"
22-TA-1410
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1391
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
32. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Nolīguma par tiešo dzelzceļa satiksmi militāro kravu pārvadājumiem no Baltkrievijas Republikas uz trešajām valstīm, izmantojot Latvijas Republikas ostas, denonsēšanu"
22-TA-963
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Baltkrievijas pusei Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sagatavoto paziņojumu par Nolīguma denonsēšanu.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 86 "Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""
22-TA-1478
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
22-TA-1331
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

35. §
Rīkojuma projekts "Par Anduli Židkovu"
22-TA-1286
(T. Linkaits, A. Židkovs, A. Pabriks)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-1238
(A. Muižniece, A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
37. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-1430
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
4.
Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), ēdināšanu, pārtiku, apgādāšanu ar dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru, kā arī izdevumus patvēruma meklētāju izmitināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, uztura un dienas naudai, ēdināšanai, izdevumus par pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm personām, kuras ir nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā – no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.
5.
Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma  4. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
6.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un valsts un pašvaldības stacionāro ārstniecības iestāžu izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, tajā skaitā virsstundu darba apmaksu, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.
7.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
8.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-1444
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
39. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-1426
(D. Trofimovs, A. Muižniece, A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre. Ja nepieciešams, arī citiem ministriem atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu iekšlietu ministrei likumprojekta virzībā Saeimā.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Izdevumus, kas saistīti ar likumprojektā ietverto pasākumu īstenošanu, atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.
6.
Atbildīgajām ministrijām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
7.
Jautājumu par papildu finansējumu 2023. gadam skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
22-TA-1484
(J. Vitenbergs, A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
22-TA-1490
(D. Trofimovs, A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
42. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
22-TA-1445
(A. T. Plešs, A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

43. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.3.i investīcijas "Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība" īstenošanu"
22-TA-371
(H. Beitelis, A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.3.i investīcijas "Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība" (turpmāk – 6.3.1.3.i investīcijas) īstenošanu.
3.
Atbalstīt 6.3.1.3.i investīcijas īstenošanai nepieciešamo neattiecināmo izmaksu - pievienotās vērtības nodokli indikatīvi 121 800 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Finansējumu 6.3.1.3.i investīcijas projekta īstenošanai un pievienotā vērtības nodokļa segšanai pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
44. §
Informatīvais ziņojums "Par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā, patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem"
2021-TA-2125
(J. Vitenbergs, A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. augustam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Būvniecības likumā, paredzot šī likuma 21. pantā pienākumu lēmumu par būves ekspluatācijas aizliegumu nosūtīt citām kontrolējošām iestādēm.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmā reģistrēto datu par būves ekspluatāciju (tehniskās apsekošanas atzinumi) pieejamību kontrolējošām institūcijām.
4.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. jūlijam organizēt seminārus būvvaldēm un pašvaldību policijai par efektīvu administratīvās atbildības piemērošanu atbilstoši Būvniecības likuma 25. pantam un lēmumu pēckontroli.
5.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. oktobrim sadarbībā ar Latvijas Tūrisma konsultatīvo padomi pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā, lai mazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus.
6.
Iekšlietu ministrijai līdz 2022. gada 1. oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, paredzot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam tiesības pieņemt lēmumu par būves, tās daļas vai būvobjekta ekspluatācijas apturēšanu, ja atbildīgā persona trīs reizes nav nodrošinājusi attiecīgā objekta apskates iespējamību ugunsdrošības prasību kontrolei.
7.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam līdz 2022. gada 31. decembrim veikt grozījumus iekšējā normatīvajā aktā, nosakot kārtību, kādā tiek informēta būvvalde gadījumos, kad veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, tiek konstatēti apstākļi, kas ir būvvaldes kompetences jautājums.
8.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju līdz 2022. gada 1. septembrim pilnveidot regulējumu attiecībā uz ugunsdrošības prasībām būvēm un būvju daļām, tai skaitā telpām, kuras tiek izmantotas pakalpojuma sniegšanai iedzīvotājiem (piemēram, tūrisma pakalpojums).
45. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2021. - 2027. gada plānošanas periodam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt izaugsmi, konkurētspēju un jaunu darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā caur produktivitāti veicinošām investīcijām" 1.2.3.7. pasākuma "MVU atbalsts kapitāla tirgos" izstrādi""
22-TA-879
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 36. §) 3.4. apakšpunktā doto uzdevumu.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", ņemot vērā izvērtējumā par Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidi secināto, izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2023. gada 30. martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumus vai informatīvo ziņojumu par minētā fonda izveidi.
46. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.2.i. investīcijas "Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” īstenošanu un uzraudzību"
21-TA-1821
(G. Eglītis, A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" reformas 3.1.2.r  "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.2.i. investīcijas "Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai" (turpmāk – investīcija) īstenošanu.
3.
Atbalstīt investīcijas īstenošanai nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa līdz 278 145 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Finansējumu investīcijas projekta īstenošanai, tai skaitā šī protokollēmuma 3. punktā minētās pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
47. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
22-TA-1308
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt donorvalsts pārstāvja – Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā – iniciatīvu par 150 000 euro (100 % donorvalstu finansējums) novirzīšanu no Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas grantu 2014. – 2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda  sabiedriskā labuma organizācijai – fondam "Ziedot.lv" – stratēģiskās iniciatīvas "Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā" īstenošanai.
3.
Finanšu ministrijai līdz 2022. gada 1. jūlijam apkopot Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas grantu Divpusējās sadarbības fonda konsultatīvās darba grupas ietvaros priekšlikumus Divpusējās sadarbības fonda atlikuma (indikatīvi 237 382 euro uz 2022. gada 30. aprīli) novirzīšanai iniciatīvām stratēģiskajā jomā: "Mērķtiecīgs atbalsts saistībā ar Eiropas bēgļu krīzes risināšanu Latvijā, tostarp ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai Latvijā" ar 100 % donorvalstu finansējumu un:
3.1.
balstoties uz Divpusējās sadarbības fonda konsultatīvās darba grupas viedokli, tai skaitā, prioritāri Iekšlietu ministrijas vērtējumu par primāri nepieciešamo atbalstu vajadzību apmierināšanai Ukrainas bēgļiem Latvijā, Finanšu ministrijai iesniegt ar Iekšlietu ministriju saskaņotas iniciatīvas gala lēmuma pieņemšanai Divpusējās sadarbības fonda komitejā;
3.2.
Finanšu ministrijai slēgt līgumus un veikt citas nepieciešamās darbības, lai Divpusējās sadarbības fonda komitejā atbalstītās iniciatīvas tiktu īstenotas ar mērķi nodrošināt operatīvu Divpusējās sadarbības fonda atbalsta sniegšanu mērķa grupai.

5. Ministru kabineta lieta

48. §
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par valsts iestāžu savstarpējo datu apmaiņu)
(A. Pabriks)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

49. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Latvijas rūpniecībai kritiski svarīgām izejvielām un komponentēm"
22-TA-1461
(J. Vitenbergs, L. Stauvere, A. Pabriks)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Latvijas rūpniecībai kritiski svarīgām izejvielām un komponentēm".
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts)"
22-TA-1514
(J. Vitenbergs, E. Ozoliņš - Ozols, A. Pabriks)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts)".
51. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 16. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1518
(E. Rinkēvičs, A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 16. maija sanāksmē.
52. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2022. gada 17. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1519 (IP)
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A. Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2022. gada 17. maija sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

53. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
22-TA-488 (IP)
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts)
54. §
Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420165522
22-TA-1475 (IP)
(A. Pabriks)
1.
Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420165522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
55. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1501
(D. Pavļuts, D. Trofimovs, A. Muižniece, G. Eglītis, A. Pabriks)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Sēdi slēdz plkst. 13:25