Valsts sekretāru 11.08.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 24

Valsts sekretāru 11.08.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 24

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ D. Gaile

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanas noteikumi"
22-TA-388
(J. Citskovskis)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanu""
22-TA-876
(M. Papsujevičs, B. Bāne, J. Citskovskis)
Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija precizēs projektu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumam un saskaņoto projektu iesniegs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
3. §
Pamatnostādņu projekts "Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam"
21-TA-941
(E. Turka, R. Vesere, D. Gaile, R. Kronbergs, A. Grīnberga, S. Bērziņa, I. Zīlniece, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt pamatnostādņu projekta tekstu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: tehniski precizēt pamatnostādnēs lietotos terminus; uzdevumā Nr. 25.3. "Projektu veidā ieviest piemērotākos risinājumus biogēnu pārstrādei un atgūšanai" Zemkopības ministriju norādīt par līdzatbildīgo institūciju; uzdevumā Nr. 41.6. "Veicināt pētniecību un inovācijas par ražošanas izejmateriālu atkritumu apjoma samazināšanu un tādu atjaunojamo resursu izmantošanu, kas nerada emisijas" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju norādīt par otru atbildīgo institūciju; pielikumā "Ūdeņu monitoringa programma" precizēt 2.6. nodaļas "Aizsargājamo teritoriju monitorings" 2. punkta "Īpaši jutīgo teritoriju monitorings" pirmo rindkopu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma" un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam. 
 
3.
Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija neuztur iebildumu attiecībā par atbildīgā noteikšanu pamatnostādņu uzdevumam Nr. 17.6. "Latvijas Tūrisma attīstības plānā iekļaut pasākumus dabas tūrisma pakalpojumu, tai skaitā infrastruktūras, saskaņotai attīstībai".
4.
Pieņemt zināšanai, ka Ventspils gaisa monitoringa stacija netiek slēgta un tās dati arī turpmāk izmantojami pilsētas vajadzībām. 
5.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā citi iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 97. punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt rīkojuma projektu un precizēto pamatnostādņu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

4. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:50