Ministru kabineta 30.08.2022. sēdes protokols Nr. 43

Ministru kabineta 30.08.2022. sēdes protokols Nr. 43

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ar balsstiesībām piedalās

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs (attālināti)

Iekšlietu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 09:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Straume pret Latviju"
22-TA-13k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli). 
2.
Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2022. gada 2. jūnija sprieduma lietā "Straume pret Latviju" spēkā stāšanās Finanšu ministrijai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2022. gada 2. jūnija spriedumu no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 36 563 euro izmaksāšanai Aušrai Straumei.
3.
Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2022. gada  2. jūnija sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
2. §
Informatīvais ziņojums par sašķidrinātās dabasgāzes termināļu projektiem
22-TA-13s
(I. Indriksone, E. Valantis, D. Pavļuts, G. Eglītis, A. T. Plešs, K. Gerhards, J. Bordāns, I. Gailīte, M. Čakste, J. Reirs, U. Bariss, N. Puntulis, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas, AS "Latvenergo" un AS "Conexus Baltic Grid" pārstāvju sniegto informāciju.
2.
Atbalstīt Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekta īstenošanu un nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu šim terminālim.
3.
Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citām atbildīgajām ministrijām sagatavot un ekonomikas ministrei līdz 2022. gada 20. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par speciālo kārtību Skultes sašķidrinātā dabasgāzes termināļa projekta īstenošanai, kurā norādīt arī likuma mērķi un termiņu, līdz kuram projekts jāīsteno.
4.
Ekonomikas ministrijai vienlaikus ar šī protokollēmuma 3. punktā minēto likumprojektu iesniegt neatkarīga konsultanta veikto padziļināto risku analīzi (Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 30 2. §) 2. punktā dotais uzdevums).
5.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministrei līdz 2022. gada 20. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Nacionālās drošības likumā", kurā paredzēt, ka nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrība ir arī sabiedrība, kam pieder sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar sadales vai pārvades sistēmu.
6.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka labklājības ministram G. Eglītim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
   "Uzskatu, ka saņemtā informācija no "Latvenergo" par drīzumā plānoto 10 gadu sašķidrinātās gāzes piegādes līguma slēgšanu ar Klaipēdas terminālu mazina Skultes projekta ekonomisko vērtību un apdraud tā realizāciju. Lietuvai nav izdevīgi, ka Latvijā tiek izbūvēts lētāks un efektīvāks sašķidrinātās gāzes "ieejas punkts", jo tā ir konkurence par visa Baltijas, Somijas un Polijas reģiona gāzes un naudas plūsmām.".
 
3. §
Konceptuālais ziņojums "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"
22-TA-2547
(I. Indriksone, E. Valantis, A. Muižniece, D. Pavļuts, J. Reirs, A. T. Plešs, B. Bāne, I. Gailīte, K. Gerhards, A. K. Kariņš, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai atbilstoši ministrijas valsts sekretāra priekšlikumam precizēt rīkojuma projektā 5.6. apakšpunktu un 9. punktu, svītrot 5.3. apakšpunktu, papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu par enerģētikas politikā iesaistīto amatpersonu kapacitātes jautājuma  risināšanu valsts  budžeta 2023. gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara 2023. - 2025. gadam sagatavošanas procesā, attiecīgi precizēt  konceptuālo ziņojumu, saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus""
22-TA-1235
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
5. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības memoranda par sadarbību enerģētikas jomā denonsēšanu"
22-TA-1902
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Baltkrievijas pusei paziņojumu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības memorandu par sadarbību enerģētikas jomā denonsēšanu.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""
22-TA-1533
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"
22-TA-1226
(J. Bordāns)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu  ministrs.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 52 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība""
22-TA-1376
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Citadeles iela", Olaines pagastā, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2247
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cesvaines ielā 11A, Rīgā, pārdošanu"
22-TA-2310
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Sergeja Eizenšteina ielā, Rīgā, pirkšanu Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta īstenošanai"
22-TA-1723
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 122 0281) – zemes vienību 3,2253 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 0281) – Sergeja Eizenšteina ielā, Rīgā, un nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 122 0329) – zemes vienību 14,5012 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 0329) – Sergeja Eizenšteina ielā, Rīgā, par pirkuma maksu atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 8 141 004 euro un nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā, apmaksājot ar to saistītos izdevumus par kopējo summu 51 000 euro. 
4.
Satiksmes ministrijai 2023. gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā iesniegt ieņēmumu prognozi, paredzot dividenžu maksājumu valsts budžeta ieņēmumos 2023. gadā 72,64% apmērā no valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas 2022. gadā, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
12. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr.106", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-1962
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 106" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0499) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0499) 0.1096 ha platībā un vasarnīcu (būves kadastra apzīmējums 8076 011 0499 001) – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 59 881 euro.
13. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2301
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
14. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pārrobežu sadarbības pamatprincipiem denonsēšanu"
22-TA-2275
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Baltkrievijas pusei paziņojumu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pārrobežu sadarbības pamatprincipiem denonsēšanu.
15. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i. investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" īstenošanas noteikumi"
22-TA-339
(A. T. Plešs, I. Indriksone, S. Cakuls, E. Šadris, J. Reirs, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju, nosakot, ka atbalsta intensitātes maksimālais apmērs ir 20 milj. euro, un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 "Depozīta sistēmas darbības noteikumi""
22-TA-956
(J. Bordāns)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 327 "Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""
22-TA-522
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem""
22-TA-1650
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija iesniedza Eiropas Komisijai Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam 2022. gada 23. jūnijā. Lai neaizkavētu atbalsta sniegšanu, noteikumos paredzētais atbalsts tiks īstenots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 63. panta 2. punktu, kas nosaka, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un apmaksāti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai vai no 2021. gada 1. janvāra – atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.
19. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2160
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai""
22-TA-2358
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Jautājums par finansējuma piešķiršanu 2023. gadam un turpmāk ik gadus, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu apmēra palielināšanu brīvpusdienu nodrošināšanai vienam izglītojamam, ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izstrādes procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
4.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu 2022. gadā nepieciešamo finansējumu, kas nepārsniedz 1 645 819 euro, 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai nodrošināt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, paredzot nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, ēdināšanai valsts budžeta finansējumu 2,15 euro dienā.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 885 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""
22-TA-2189
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība""
21-TA-464
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
23. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi""
22-TA-2353
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

24. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"
22-TA-617
(J. Reirs, J. Salmiņa, K. Kinča, A. T. Plešs, E. Balševics, J. Bordāns)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, svītrojot 1. pantā ietvertā 11. panta sestās daļas 5. punktu, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
25. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pārtraucama elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana"
21-TA-568
(J. Bordāns)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
26. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju apstiprināšanu Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdes locekļa un viņa aizstājēja amatā"
22-TA-2457
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta labklājības ministrs (otrais paraksts).

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

27. §
Pamatnostādņu projekts "Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam"
21-TA-941
(A. T. Plešs, G. Eglītis, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

28. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.2.i. investīcijas "Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana" īstenošanu""
22-TA-1321
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.2.i investīcijas "Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana" (turpmāk – 6.3.1.2.i investīcijas) īstenošanu.
3.
Atbalstīt 6.3.1.2.i. investīcijas īstenošanai nepieciešamo neattiecināmo izmaksu – pievienotās vērtības nodokļa – indikatīvi 302 400 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Finansējumu 6.3.1.2.i investīcijas projekta īstenošanai un pievienotā vērtības nodokļa segšanai pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
29. §
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā"
22-TA-1969
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrijai augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, paredzētais finansējums tiks izlietots šādiem projektiem:
2.1.
būvprojekta pirmā posma izstrādei, tai skaitā priekšizpētei, Latvijas Republikas vēstniecības Francijas Republikā, Parīzē, pagalma ēkas pārbūvei un vēstniecības kompleksa ēku tehniskajai ekspertīzei;
2.2.
siltummezgla pārbūvei, lokāliem jumta remontdarbiem, hidroizolācijas remontdarbiem, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanai un izbūves darbiem un ventilēšanas sistēmas remontdarbiem īpašumam Raiņa bulvārī 9, Rīgā;
2.3.
jumta  seguma un jumta nesošo konstrukciju pārbūvei, bēniņu stāva grīdas pīrāga atjaunošanas projekta izstrāde īpašumam Pils ielā 21, Rīgā.
3.
Pēc valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"  iepirkuma procedūras pabeigšanas Ārlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali  no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai".
4.
Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija finansējumu augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, 100 000 euro apmērā 2022. gadam no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" nepieprasīs.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2021. gadā"
22-TA-2293
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai līdz 2022. gada 16. septembrim iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimai, lai nodrošinātu likuma "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē" 7. pantā noteiktā uzdevuma izpildi.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par rīcību ar nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 26, Rīgā un Eksporta ielā 6, Rīgā"
22-TA-1114
(J. Reirs, B. Bāne, G. Eglītis, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Kā atbilstošāko risinājumu atbalstīt 1. alternatīvas īstenošanu – pārcelt no ēkas Eksporta ielā 6, Rīgā, uz ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 26, Rīgā, Nodarbinātības valsts aģentūru un Valsts valodas centru, veikt telpu Krišjāņa Valdemāra ielā 26, Rīgā, pārbūvi un pielāgošanu iestāžu vajadzībām, ievērojot publiskā sektora biroja izveides vadlīnijas, cik to pieļauj ēkas tehniskās iespējas.
3.
Pieņemt zināšanai, ka, veicot  valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"  īpašumā esošā nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 26, Rīgā, pārbūvi un pielāgošanu iestāžu vajadzībām, darbi tiks finansēti no citu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem.
4.
Pieņemt zināšanai, ka publiskā sektora iestāžu nomas maksā netiks iekļauta telpu pielāgošanas izdevumu atmaksa, līdz ar to valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" neatgūs telpu pielāgošanā ieguldītos finanšu līdzekļus.
32. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu"
22-TA-2288
(K. Eklons, D. Plotniece, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenoto ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā"
21-TA-1606
(K. Eklons, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt Iekšlietu ministriju un Ekonomikas ministriju par atbildīgo institūciju informatīvajā ziņojumā ietvertā risinājuma īstenošanai.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2021-2027) informatīvā biroja darbības turpināšanu laika periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" perioda beigām"
22-TA-2236
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija regulu (ES) Nr. 2021/818, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2021-2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013, atļaut Kultūras ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" informatīvā biroja darbības nodrošināšanai no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" informatīvā biroja Latvijā darbības nodrošināšanas kopējās izmaksas 2023. un 2024. gadā ir 276 668 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 166 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 110 668 euro.
3.
Kultūras ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu pamatbudžeta bāzes izdevumu 2023. un 2024. gadam precizēšanai, paredzot valsts budžeta apakšprogrammā 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana" 55 334 euro 2023. gadā un 55 334 euro 2024. gadā kā valsts budžeta līdzfinansējumu un 83 000 euro 2023. gadā un 83 000 euro 2024. gadā kā Eiropas Komisijas līdzfinansējumu.
4.
Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2024. gada 1. novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 2. punktā minētā informatīvā biroja darbības turpināšanu laika periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" perioda beigām 2027. gadā.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (t.sk. Datu valsts inspekcijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
22-TA-2176
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības mērķsadarbības (Twinning) projekta "Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā" īstenošanai Eiropas kaimiņattiecību instrumenta finansētās programmas ietvaros.
3.
Atļaut Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai) uzņemties ilgtermiņa saistības projekta "Tālmācības programmas izveide personas datu aizsardzībā" īstenošanai Eiropas Komisijas finanšu programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) 2021.–2027.gadam ietvaros.
4.
Šī protokollēmuma 2. un 3. punktā minēto projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu (priekšfinansējumu, nacionālo līdzfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izmaksu – pievienotās vērtības nodokļa – segšanai) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3. punktam.
6.
Tieslietu ministrijai pēc īstenoto projektu noslēguma maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par perorāli lietojamo speciālo pārtiku"
22-TA-2031
(D. Pavļuts, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai 2023. - 2025. gadam un turpmāk ik gadu skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu pārdali darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" ietvaros"
22-TA-2238
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt projektu finanšu līdzekļu pārdali starp iesāktajiem būvniecības projektiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķim "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.
3.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" 2.2. apakšpunktu, atļaut darbības programmā 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" projekta Nr. 5.1.2.0/20/I/002 "Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik. 13/70-197/90 atjaunošana Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā" atbrīvoto finansējumu pārdalīt atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam.
38. §
Informatīvais ziņojums "Starpziņojums par PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķiniem"
22-TA-2221
(E. Stankēvičs, G. Krūmiņš, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz 2022. gada 30. septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par apsvērumiem zaudējumu prasības juridiskajam pamatam un iespējamo turpmāko rīcību.
3.
Tieslietu ministrijai līdz 2023. gada 31. martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darba rezultātiem laika periodā no 2005. līdz 2022. gadam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

39. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai par Līguma par Eiropas Savienības darbību 93., 107. un 108. panta piemērošanu noteiktām valsts horizontālā atbalsta kategorijām dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un multimodālo pārvadājumu nozarē"
22-TA-2595
(J. Reirs, D. Berkolde, J. Bordāns)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai par Līguma par Eiropas Savienības darbību 93., 107. un 108. panta piemērošanu noteiktām valsts horizontālā atbalsta kategorijām dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un multimodālo pārvadājumu nozarē".
40. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2022. gada 6.-7. septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2601
(D. Pavļuts, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministram D. Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē 2022. gada 6.-7. septembrī.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

41. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes priekšlikumu regulai, ar ko paredz Eiropas aizsardzības industrijas stiprināšanu, izmantojot kopējus iepirkumus"
22-TA-2600
(D. Pavļuts, J. Garisons, J. Bordāns)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes priekšlikumu regulai, ar ko paredz Eiropas aizsardzības industrijas stiprināšanu, izmantojot kopējus iepirkumus".
42. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-454/22 "Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku"
22-TA-2529 (IP)
(J. Bordāns)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-454/22 "Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku".
2.
Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-454/22 "Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku".
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-454/22 "Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku".

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

43. §
Informatīvais ziņojums "Programmas "Aizdevumi Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai" rādītāju novērtējums"
22-TA-2019 (IP)
(E. Valantis, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
44. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2549
(K. Eklons, B. Bāne, I. Indriksone, A. T. Plešs, G. Eglītis, N. Puntulis, D. Pavļuts, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu portfeli, izlietojumu un izlietojuma prognozi 2022. gadā, vakcīnu atlikumu pārdošanu/ziedošanu"
22-TA-2540 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 14:45