Ministru kabineta 04.07.2023. sēdes protokols Nr. 35

Ministru kabineta 04.07.2023. sēdes protokols Nr. 35

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 13:45

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par sankciju stiprināšanu pret Krievijas Federāciju"
23-TA-1304 (DV)
(E. Rinkēvičs, M. Kučinskis, N. Puntulis, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts pārvaldes iestādēm turpmākajā rīcībā ievērot informatīvajā ziņojumā ietvertās nostādnes. 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Valsts kancelejas nolikums"
23-TA-251
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
3. §
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā (KFOR)"
23-TA-1301
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""
23-TA-430
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1450
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""
23-TA-920
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3810
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Labklājības ministrijai palielināt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" (turpmāk – pasākums) īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2 758 196 euro apmērā, ja saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par iesniegtajiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem attiecībā uz konkrēto pasākumu, pirms galīgā Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas izdevumus priekšfinansējot no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Atbalstīt pasākuma projekta īstenošanai nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa līdz 422 855 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
5.
Šī protokollēmuma 3. un 4. punktā minēto finansējumu pasākuma īstenošanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pieprasīt pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
6.
Atbalstīt pasākuma atskaites punktu sasniegšanu šādos termiņos:
6.1.
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās – līdz 2024. gada 30. jūnijam;
6.2.
būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās – līdz 2026. gada 30. jūnijam.
7.
Labklājības ministrijai informēt Ministru kabinetu par priekšlikumiem rīcībai gadījumā, ja netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem, kas paredz atskaites punktu sasniegšanu šī protokollēmuma 6. punktā noteiktajos termiņos.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumos Nr. 578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā""
23-TA-693
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā"
22-TA-3376
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 6. septembra noteikumos Nr. 674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""
23-TA-289
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu""
23-TA-290
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vecpumpuri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1227
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 140 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1401
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Tieslietu ministrijai kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) apsaimniekotājam divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei priekšlikumus grozījumiem 2019. gada 22. martā starp Finanšu ministriju un Norvēģijas Ārlietu ministriju noslēgtajā līgumā par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" finansēšanu (turpmāk – programmas līgums).
4.
Finanšu ministrijai nodrošināt  programmas līguma grozījumu iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam.
14. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
23-TA-1277
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības"
22-TA-3354
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 31. decembrim sagatavot un publicēt ministrijas tīmekļvietnē www.varam.gov.lv informācijas sistēmas dzīvescikla ilguma prognozēšanas ekonomisko apsvērumu novērtēšanas metodiku.
16. §
Noteikumu projekts "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība"
22-TA-3066
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi) parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2024. gada 1. jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība""
22-TA-2058
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rūpnieki"–2 Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-977
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Liedaga ielā 26, Priedkalnē, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-487
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavo rīkojuma projektu parakstīšanai
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi""
22-TA-2269
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1504
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā""
23-TA-1567
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
23. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisiju"
23-TA-1292
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisija kontrolē un pārskata Aizsardzības ministrijas pieņemtos lēmumus, izskata personu sūdzības par šiem lēmumiem, kā arī pieņem lēmumus par iesaukšanu valsts aizsardzības civilajā dienestā"
23-TA-900
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Par valsts aizsardzības dienestā izmaksājamo kompensāciju un pabalsta apmēru un izmaksas kārtību"
23-TA-959
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 418 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros""
23-TA-1312
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2337
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka 2023. gadā līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" (turpmāk – 4.2.2.5. pasākums) īstenošanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai Izglītības un zinātnes ministrijai kā 4.2.2.5. pasākuma plānotajam finansējuma saņēmējam līdz 130 097 euro apmērā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.
Ja izmaksas, kas 4.2.2.5. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, un sniegts fiskāli neitrāls priekšlikums/apraksts situācijas risinājumam, lai turpinātu projekta īstenošanu. 
28. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu un programmu pārvaldība" projekta "Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība" pases un koplietošanas pakalpojuma "IKT attīstības aktivitāšu un domēnu arhitektūru pārvaldības atbalsta pakalpojums" apstiprināšanu"
22-TA-3838
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu"
22-TA-3834
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai un atbalstīt, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūrai pēc projekta "Nacionālo digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pabeigšanas, lai nodrošinātu projektā izstrādāto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) sistēmu darbību, nepieciešamas 8 jaunas amata vietas no 2026. gada 1. jūnija. Jautājumu par papildus nepieciešamajiem līdzekļiem 8 jaunu amata vietu nodrošināšanai izskatīt atbilstoši likumprojekta "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" sagatavošanas grafikam.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, saskaņojot valsts informācijas sistēmu attīstīšanas aktivitātes,  kas paredzētas Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1.2.r "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projektos vai Eiropas Savienības 2021.- 2027. gada plānošanas perioda fondu projektos, nodrošināt tādu darbību iekļaušanu atbilstošos projektos, kas izpilda Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra noteikumu Nr. 561 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"" 1.28. un 1.29. apakšpunktā noteikto.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Uzņēmumu reģistru līdz 2024. gada 31. janvārim nodrošināt Vienotās autentifikācijas moduļa pilnveidošanu ar iespēju autentificēt publiskās pārvaldes iestāžu paraksttiesīgos pārstāvjus atbilstoši Publisko personu un iestāžu saraksta informācijai. Noteikt, ka pilnveidoto Vienotās autentifikācijas moduli jāparedz uzsākt izmantot valsts informācijas sistēmās un risinājumos ar IKT pilnveidojumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai IKT attīstības aktivitāšu saskaņošanas procesā koordinēt, lai pilnveidoto Vienotās autentifikācijas moduli izmanto valsts informācijas sistēmās un risinājumos.
30. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3833
(M. Sprindžuks, E. Cīrulis, G. Ozols, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram steidzami iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija" īstenošanai nepieciešamos tiesību aktu projektus.
31. §
Rīkojuma projekts "Par dienesta pārbaudes komisijas izveidi"
23-TA-1709
(A. Ašeradens, J. Citskovskis, I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai papildināt komisijas sastāvu ar Valsts drošības dienesta pārstāvi un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta pārstāvi, apvienot rīkojuma projekta 3. un 4. punktu, paredzot, ka komisijas priekšsēdētājs, ja nepieciešams, komisijas darbā var pieaicināt ekspertus un citu institūciju pārstāvjus, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

32. §
Informatīvais ziņojums "Par dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā īstenotā elektroenerģijas centralizētā iepirkuma rezultātiem"
22-TA-2479
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
33. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r. reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.4.i. investīcijas "Individuālo mācību kontu pieejas attīstība" īstenošanu"
22-TA-2475
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r. reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.4.i. investīcijas "Individuālo mācību kontu pieejas attīstība" īstenošanas projektam pievienotās vērtības nodokļa izmaksas līdz 840 193 euro apmērā tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
34. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības, īstenojot Vienotā tirgus programmas projektu "Datu par antimikrobiālo zāļu pārdošanu un lietošanu dzīvniekiem vākšana un ziņošana par periodu no 2023. gada līdz 2028. gadam" (SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA-LV, projekts Nr. 101103081)"
23-TA-1026
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 414 456,00 euro apmērā, lai īstenotu Vienotā tirgus programmas projektu "Datu par antimikrobiālo zāļu pārdošanu un lietošanu dzīvniekiem vākšana un ziņošana par periodu no 2023. gada līdz 2028. gadam" (SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA-LV, projekts Nr. 101103081).
3.
Zemkopības ministrijai šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projekta priekšfinansējumam no valsts budžeta 331 564,00 euro apmērā, sākot ar 2024. gadu.
4.
Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) pēc maksājumu saņemšanas no projekta vadošā partnera nodrošināt valsts piešķirtā priekšfinansējuma ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par globālās tirgus situācijas nelabvēlīgo ietekmi uz Latvijas graudu un rapšu ražošanas nozari"
23-TA-1392
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaisti Čerņihivas apgabala, Ukraina, rekonstrukcijā"
23-TA-1403
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
37. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Ekonomikas ministrijas budžetu"
23-TA-1404
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā, jo īpaši Čerņihivas apgabalā,  2023. gadā ir uzskatāma par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 5. punkta izpratnē.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes "Likuma vara" 6.1. reformu un investīciju virziena "Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" 6.1.2.r. reformas "Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze" 6.1.2.4.i. investīcijas "Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā" īstenošanu"
23-TA-683
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas 6.1.2.r. "Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze" 6.1.2.4.i. investīcijas "Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā" (turpmāk - Investīcija) īstenošanu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna paredzēto finansējumu 12 758 000 euro.
3.
Atbalstīt šī protokollēmuma 2. punktā minētās Investīcijas izdevumu pievienotās vērtības nodokļa nomaksai ne vairāk kā 2 679 180 euro apmērā segšanu, tajā skaitā Valsts ieņēmumu dienestam 502 595 euro apmērā un VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 2 176 585 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētās Investīcijas īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu un 3. punktā noteikto finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Atļaut Finanšu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" jaunas infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)" 2023. gadā 337 298 euro, 2024. gadā 8 239 346 euro, 2025. gadā 9 082 064 euro un 2026. gadā 6 038 428 euro apmērā.
6.
Finanšu ministrijai (VAS "Valsts nekustamie īpašumi") ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms būvniecības beigām iesniegt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam), Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) un Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) informāciju par nomas maksas un papildu maksājumu, komunālo maksājumu izdevumu segšanai nepieciešamā finansējuma apmēru atbilstoši VAS "Valsts nekustamie īpašumi" faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām.
7.
Jautājumu par Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam), Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) un Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) papildus nepieciešamo finansējumu aprīkojuma iegādei un uzturēšanai, pārcelšanās izdevumu segšanai 2026. gadam skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" sagatavošanas procesā, attiecīgi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Finanšu ministrijai sagatavojot un iesniedzot starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu.
8.
Gadījumā, ja projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" būvniecība un funkcionēšana netiek nodrošināta (pabeigta) līdz 2026. gada 30. jūnijam (šī protokollēmuma 2. punktā minētās investīcijas projekta īstenošanas termiņā) un attiecīgi šī protokollēmuma 2. punktā minētās investīcijas projekts ir nefunkcionāls, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju iesniegt Ministru kabinetā informāciju par esošo situāciju un Finanšu ministrijai piedāvāt attiecīgus risinājumus AF plāna Investīcijai piešķirtā finansējuma atmaksai Eiropas Komisijai.
9.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija (VAS "Valsts nekustamie īpašumi") šī protokollēmuma 2. punktā minētās Investīcijas īstenošanai paredzētā finansējuma ievaros, pēc ilgtermiņa nomas tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vārda, veiks ieguldījumus Satiksmes ministrijas valdījumā esošajā nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 096 2009) sastāvā esošās zemes vienības ar kopējo platību 1,3217 ha (kadastra apzīmējums 0100 096 2009) daļas aptuveni 0,017 ha platībā apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūvei.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

39. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības vides ministru 2023. gada 10. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1648
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram M. Sprindžukam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības vides ministru 2023. gada 10. jūlija neformālajā sanāksmē.
40. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālajā 2023. gada 13.-14. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1688
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministrei E. Siliņai vai, ja labklājības ministre ir kavēta piedalīties, Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Uršuļskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2023. gada 13.-14. jūlija neformālajā sanāksmē. 
41. §
Informatīvais ziņojums ar Eiropas Savienības neformālajā Vides un enerģētikas ministru padomes 2023. gada 10.-12. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1706
(R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārei L. Kurevskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides un enerģētikas ministru padomes 2023. gada 10.-12. jūlija neformālajā sanāksmē.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

42. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 10. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1689
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 10. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Latvijas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, vēstniecei L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 10. jūlija sanāksmē.
43. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2021.-2027. gadam vidusposma pārskatu"
23-TA-1690
(E. Rinkēvičs, M. Sprindžuks, I. Mūrniece, A. Ašeradens, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2021.-2027. gadam vidusposma pārskatu".
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām sagatavot konkrētus priekšlikumus par aktuāliem reģionālās attīstības veicināšanai  nepieciešamiem projektiem, kuru īstenošanai jāpiesaista Eiropas Savienības fondu finansējums, tostarp nozarēm jau piešķirtie, bet līdz šim neizmantotie fondu līdzekļi, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
44. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-161/23 Lireva Investments u.c.
23-TA-1598 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-161/23 Lireva Investments u.c..
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi S. Zābeli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-161/23 Lireva Investments u.c..
45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas (EK) sagatavoto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Munīcijas ražošanas atbalsta aktu"
23-TA-1694
(I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas (EK) sagatavoto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Munīcijas ražošanas atbalsta aktu".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

46. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta izsniegtās atļaujas izpildi"
23-TA-1487 (IP)
(E. Valantis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2023. gada 23. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 11 1. §) "Rīkojuma projekts "Par atļauju atsavināt sankcijām pakļautās kapitāla daļas"" 6. punktā doto uzdevumu.
47. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420173023
23-TA-1485 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420173023.
2.
Valsts kancelejai noformēt  un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420173023.
48. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420175523
23-TA-1582 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420175523.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420175523.
49. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420175723
23-TA-1585 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420175723.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420175723.
50. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420176123
23-TA-1586 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420176123.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420176123.
51. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420174823
23-TA-1587 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420174823.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174823.
52. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420272821
23-TA-1608 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420272821.
2.
Valsts kancelejai noformēt  un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420272821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
53. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420269621
23-TA-1609 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420269621.
2.
Valsts kancelejai noformēt  un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420269621, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
54. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420168622
23-TA-1611 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420168622.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420168622, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas brīvprātīgo iemaksu Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Neinfekciju slimību profilakses un kontroles biroja darbības nodrošināšanai"
23-TA-1195 (IP)
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
56. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par zāļu finansiālās pieejamības veicināšanas pasākumiem un Konceptuālā ziņojuma par zāļu finansiālo pieejamību apstiprināšanu)
23-TA-1536
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
57. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420180023
23-TA-1677 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420180023.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420180023.
Sēdi slēdz plkst. 16:20