Valsts sekretāru 05.01.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 1

Valsts sekretāru 05.01.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 1

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
22-TA-2765
(J. Citskovskis)
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"
22-TA-1405
(D. Vilkaste, R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1.
svītrot likumprojekta 2. pantu par grozījumiem likuma 37. pantā un likumprojekta 4. pantu par grozījumiem likuma 47. pantā, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2.
ņemot vērā Valsts kancelejas priekšlikumu, precizēt likumprojekta spēkā stāšanās datumu, paredzot konkrētu datumu un, nesasaistot to ar citu likumu spēkā stāšanos;
2.3.
kopīgi ar Zemkopības ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju līdz 2026. gada 1. martam izvērtēt notekūdeņu radītās problēmas, veikt lauksaimniecības noteču monitoringu un atbilstoši izvērtējuma un monitoringa rezultātiem izvērtēt nepieciešamību  veikt attiecīgus grozījumus Aizsargjoslu likumā;
2.4.
precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
3.
Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" (22-TA-2111) un likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (22-TA-1967).

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(E. Valantis, J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:20