Valsts sekretāru 30.11.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 37

Valsts sekretāru 30.11.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 37

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
21-TA-1563
(L. Rozentāle, M. Papsujevičs, E. Valantis, V. Sidorenkovs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai:
2.1.
precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Finanšu ministriju attiecībā uz daļu atsavināšanu;
2.2.
kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt nepieciešamību precizēt likumprojekta redakciju attiecībā uz pilnvarojumu Ministru kabinetam un anotāciju;
2.3.
precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši Valsts kancelejas norādījumiem attiecībā uz noformējumu un juridiskās tehnikas prasību ievērošanu;
2.4.
precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvās atbildības likumā"
21-TA-183
(A. Smiltēna, I. Alliks, D. Trofimovs, M. Papsujevičs, E. Valantis, S. Šķiltere, J. Citskovskis)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Atzīmēt, ka Labklājības ministrija neuztur iebildumus par likumprojekta redakciju.
3.
Tieslietu ministrijai:
3.1.
organizēt iebildumu izvērtēšanai starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi ar iesaistītajām ministrijām un institūcijām;
3.2.
atbilstoši saskaņošanas rezultātiem likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vai atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"
21-TA-269
(J. Citskovskis)
Ņemot vērā šī protokola 2.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
4. §
Informatīvais ziņojums "Par tālāko rīcību patvertņu jautājumā"
23-TA-687
(D. Trofimovs, K. Kļaviņa, E. Valantis, I. Braunfelde, J. Citskovskis)
1.
Konceptuāli atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Atzīmēt, ka informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins tiks veikts, izstrādājot konkrētos tiesību aktu projektus.

2. Informatīvie jautājumi

5. §
Par Ministru kabineta darba organizēšanu 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī
(J. Citskovskis)
1.
Atzīmēt, ka Ministru kabineta sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju norisē tiek plānots šāds pārtraukums:
1.1.
pēc Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra sēdes līdz 2024. gada 9. janvāra sēdei;
1.2.
pēc Valsts sekretāru 2023. gada 21. decembra sanāksmes līdz 2024. gada 4. janvāra sanāksmei.
2.
Nepieciešamības gadījumā minētā pārtraukuma laikā var tikt sasaukta Ministru kabineta ārkārtas sēde.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:20