Valsts sekretāru 02.02.2023. sanāksmes protokols Nr. 5

Valsts sekretāru 02.02.2023. sanāksmes protokols Nr. 5

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ D. Gaile

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par ikgadējām izmaksu dinamikas prognozēm un pārkaršanas riskiem Latvijas būvniecības nozarē"
22-TA-3159
(O. Feldmane, G. Miķelsons, K. Ketners, B. Bāne, I. Beināre, J. Garisons, B. Kņigins, T. Trubača, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Neatbalstīt iesniegtā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktu. 
3.
Atbalstīt priekšlikumu, ka Ekonomikas ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju (Iepirkumu uzraudzības biroju) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (Valsts reģionālās attīstības aģentūru) piedāvā risinājumu informācijas sistēmās ietverto ar būvprojektiem saistīto datu automātiskai apmaiņai un izmantošanai. 
4.
Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2. un 3.punktu, precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. 
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""
22-TA-1932
(A. Grīnberga, M. Badovskis, R. Krūgaļauža, I. Ezerose, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai, ka Drošības profesionāļu asociācija un Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība uztur iebildumus par noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai nesaskaņoto noteikumu projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""
22-TA-2075
(I. Stepanova, B. Bāne, T. Trubača, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija uztur iebildumu par noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu. 
2.
Satiksmes ministrijai iesniegt nesaskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru  kabineta sēdē. 
4. §
Noteikumu projekts "Automātiskās informācijas apmaiņas par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas, noteikumi"
22-TA-2968
(J. Salmiņa, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu, ka ministrija nesaskaņotos jautājumus par noteikumu projekta struktūru, terminoloģiju un redakciju atkārtoti izskatīs kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju.  
2.
Finanšu ministrijai atbilstoši izskatīšanas rezultātam precizēt noteikumu projektu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

2. Informatīvie jautājumi

5. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
1.
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
2.
Ministriju atbildīgajām personām sekot, lai projekta TA lietas pases pamatinformācijā obligāti tiktu aizpildīta informācija par kontroles uzdevumu, ja tas bijis pamatā projekta sagatavošanai.  
Sanāksmi slēdz plkst. 10:40