Ministru kabineta 19.12.2023. sēdes protokols Nr. 62

Ministru kabineta 19.12.2023. sēdes protokols Nr. 62

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs, klimata un enerģētikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi"
23-TA-1281
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 425 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""
23-TA-2671
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. martam"
23-TA-3171
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""
23-TA-2739
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-2421
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"
22-TA-3698
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
23-TA-2507
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Garozas ielā 31, Jelgavā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2299
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības ielā 16 un Brīvības ielā 16A, Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-1811
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
23-TA-3103
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-3102 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 67 personas.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""
23-TA-2927
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"
23-TA-2989
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2023"
23-TA-3030
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem""
23-TA-2303
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 495 "Noteikumi par metodiku, kādā Nacionālais kino centrs aprēķina maksu par filmu izmantošanu, kuru autortiesības vai blakustiesības pieder vai piekrīt valstij""
23-TA-2692
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 858 "Nacionālā kino centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-2465
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā"
22-TA-1116
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem""
23-TA-2505
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 864 "Kārtība, kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti""
23-TA-2500
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi"""
23-TA-2600
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-2598
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kronbergi Laimas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2475
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kronbergi Laimas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 004 0040) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500040133) 2,2100 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500040135) 0,0464 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 27 645,12 euro, ko veido tās tirgus vērtība 24 369,12 euro (1,08 euro par vienu zemes kvadrātmetru) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500040132) 5,4600 ha platībā vērtības samazinājums 3 276 euro (0,06 euro par vienu zemes kvadrātmetru).
24. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Emerķi" Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V286 "Kūdums–Daibe–Pīpeņi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2680
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Emerķi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 001 0019) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 001 0066) 0,01 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 73 euro.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 217 "E-lietas platformas datu apstrādes noteikumi""
23-TA-1934
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-3146
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""
21-TA-371
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses"
23-TA-922
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem""
23-TA-1552
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. novembra noteikumos Nr. 769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā""
23-TA-1915
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu""
23-TA-1010
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""
23-TA-2169
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""
23-TA-2459
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1070 "Kārtība, kādā persona sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli""
23-TA-1029
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās, to teritoriju labiekārtošanai un daudzdzīvokļu mājām noteikto atsavināmo zemju izpirkšanai""
23-TA-2809
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
23-TA-2880
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-780
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei:
3.1.
atzīt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par nefunkcionējošiem projektus, kas netiks pabeigti līdz 2023. gada 31. decembrim, un par ko Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir veikusi grozījumus līgumā vai vienošanās ar konkrēto finansējuma saņēmēju par projekta atzīšanu par nefunkcionējošu;
3.2.
pagarināt plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanu līdz 2024. gada 31. oktobrim, ja par tiem līdz 2023. gada 31. decembrim ir iesniegts attiecīgs līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu grozījumu priekšlikums;
3.3.
izmaksāt maksājumus pirms nefunkcionējošā projekta pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
4.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 3. punktā minētie projekti var tikt pabeigti  līdz 2024. gada 31. oktobrim par saviem līdzekļiem, īstenojot darbības atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīniju "Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (2014.–2020. gada periodā) slēgšanu" 7. sadaļai "Nefunkcionējošās darbības".
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""
23-TA-2121
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2026. gada 31. decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", lai precizētu 27.1 panta otrajā daļā ietverto personu loku, kuras var pretendēt uz valsts sniegto palīdzību, daļēji sedzot aizņēmēja neizpildītās parādsaistības attiecībā uz dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ņemto aizdevumu.
39. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-3074
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minētos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
40. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2024. gadā"
23-TA-3003
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2024. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim"
23-TA-3004
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
23-TA-2998
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumos Nr. 407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu""
23-TA-2665
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas nolikums"
22-TA-3712
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Bērnu aizsardzības centra nolikums"
23-TA-2779
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
23-TA-3040
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. marta rīkojumā Nr. 78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)""
23-TA-2628
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Tieslietu ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai līdz 2025. gada 30. decembrim tiktu pilnveidoti Valsts zemes dienesta procesi: "Datu reģistrācijas un  datu aktualizācijas procesu pilnveide - Objektu reģistrācija – Būves reģistrācija", "Datu reģistrācijas un  datu aktualizācijas procesu pilnveide - Objektu reģistrācija – Nekustamā īpašuma reģistrācija", "Datu reģistrācijas un  datu aktualizācijas procesu pilnveide - Objektu reģistrācija – Nekustamā īpašuma apgrūtinājumu reģistrācija no ATIS", "Datu reģistrācijas un  datu aktualizācijas procesu pilnveide  - Datu aktualizācija - Nekustamā īpašuma datu aktualizācija", "Datu reģistrācijas un  datu aktualizācijas procesu pilnveide  - Datu aktualizācija - Būves un telpu grupu datu aktualizācija", "Datu reģistrācijas un  datu aktualizācijas procesu pilnveide - Datu aktualizācija - Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu anulēšana", "Būvju kadastrālā uzmērīšana", "Kadastrālās vērtēšanas process".
48. §
Noteikumu projekts "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi"
23-TA-1964
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
49. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-2631
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""
23-TA-2404
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
51. §
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem "
23-TA-2990
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
23-TA-2899
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 1. februārim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu un grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" ikmēneša fiksētā maksājuma ģimenes ārsta praksei paaugstināšanai, ģimenes ārsta aizvietošanas nodrošināšanai atvaļinājuma laikā un darbnespējas lapas A gadījumā.
4.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 273. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas radušies, nodrošinot valsts apmaksāto medicīnisko transportēšanu, lai Ukrainas iedzīvotājiem sniegtu Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus stacionārajās ārstniecības iestādēs no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 110 848 euro apmērā segt no resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" plānotā finansējuma.
5.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 274. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 2 457 869 euro apmērā segt no resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma.  
6.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus atbilstoši šī protokollēmuma 4. un 5. punktam.
53. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompensāciju par Covid-19 vakcīnas blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai"
23-TA-2782
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
54. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""
23-TA-2984
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai 2024. gadā veikt valsts tiešās pārvaldes iestāžu ārstniecības personu atalgojuma sistēmas pārskatīšanu, lai darba samaksa ar 2025. gadu visām ārstniecības personām tiktu noteikta pēc vienota normatīvā regulējuma.
55. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
23-TA-3081
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
56. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-2916
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās par projektu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem vienošanās par projekta īstenošanu.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētajā gadījumā atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms projektu pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
5.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt nefunkcionējoša projekta pastiprinātu uzraudzību, lai pārliecinātos, ka darbības projektā ir pabeigtas līdz 2026. gada 31. oktobrim, un sagatavot iesniegšanai Eiropas Komisijā nepieciešamo informāciju.
57. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.1. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-3148
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei: 
3.1.
veikt grozījumus vienošanās par Dabas aizsardzības pārvaldes projekta Nr. 5.4.3.0/20/I/001 "Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai" (turpmāk – projekts Nr. 5.4.3.0/20/I/001) īstenošanu, lai nodrošinātu projekta  Nr. 5.4.3.0/20/I/001 pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem vienošanās par projekta Nr. 5.4.3.0/20/I/001 īstenošanu; 
3.2.
izmaksāt maksājumus pirms projekta Nr. 5.4.3.0/20/I/001 pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31.  decembrim. 
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešamības gadījumā turpināt sagatavot risinājumu, lai 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.1. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana" Dabas aizsardzības pārvaldes projektu Nr. 5.4.3.0/20/I/001, kuru nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim, var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai" finansējuma ietvaros. 
58. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2718
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.- 2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei: 
3.1.
veikt grozījumus līgumā par projektu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu; 
3.2.
izmaksāt maksājumus pirms projekta pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim. 
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešamības gadījumā turpināt sagatavot risinājumu, lai  5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" otrās,  trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas projekti, kurus nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim, var tikt sadalīti posmos un to īstenošana pabeigta Eiropas Savienības  kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākumā "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" finansējuma ietvaros. 
59. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 537 "Par valsts pētījumu programmu "Aizsardzības inovāciju pētījumu programma"""
23-TA-2750
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai"
23-TA-3096
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
61. §
Rīkojuma projekts "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanai"
23-TA-2769
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
62. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 ''Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai''"
23-TA-2427
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
63. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti""
23-TA-2489
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai izstrādāt grozījumus Invaliditātes likumā un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, lai nodrošinātu vienveidīgu regulējumu jautājumā par aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, un līdz 2024. gada 31. martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
64. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi""
23-TA-3049
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
65. §
Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2022. gadu"
23-TA-2464
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
66. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 28. septembra rīkojumā Nr. 654 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2023. gada budžeta apstiprināšanu""
23-TA-1888
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
67. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2958
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Dzelzceļš" projekti Nr. 6.2.1.2/21/I/001 "Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija" un Nr. 6.2.1.2/22/I/002 "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai" (turpmāk - Projekti) tiks pabeigti atbilstoši Eiropas Komisijas 2022. gada 14. decembra vadlīniju "Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (2014.–2020. gada periodā) slēgšanu (2022/C 474/01)" 6. sadaļai "divu periodu projekts".
4.
Pieņemt zināšanai, ka Projektu otrā posma īstenošanai nepieciešamo Eiropas Savienības fondu finansējumu ir plānots nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam ietvaros, pārstrukturējot transporta nozares investīcijas. Projektu otrā posma īstenošanu plānots finansēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.3. pasākuma "Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība" ietvaros.
5.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt attiecīgus grozījumus Projektu īstenošanas līgumos (paredzot, ka Projektu darbības  tiks pakāpeniski īstenotas divos Eiropas Savienības fondu plānošanas periodos, un attiecīgi Projektu otro posmu īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ietvaros, projekta Nr.6.2.1.2/21/I/001 "Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija" gadījumā neveicot projektu atlasi 2.posmam), ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus par līgumu par projektu īstenošanu grozījumiem.
6.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms Projektu pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
68. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 652 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi""
23-TA-3065
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā Lidosta "Rīga"" projekts Nr. 6.1.2.0/16/I/001 "Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā "Rīga"" (turpmāk - Projekts) tiks pabeigts atbilstoši Eiropas Komisijas 2022. gada 14. decembra vadlīniju "Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (2014.-2020. gada periodā) slēgšanu (2022/C 474/01)" 7. sadaļai "nefunkcionējošās darbības", īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja privāto finansējumu.
4.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus līgumā par Projekta īstenošanu, lai nodrošinātu Projekta pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja privāto finansējumu, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem līgumā par Projekta īstenošanu.
5.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms nefunkcionējošā Projekta pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
69. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-3212
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
70. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-3156
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
71. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2867
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izdarīt izņēmumu atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" (TA-1644) noteiktajam un atļaut pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 3 651 314 euro apmērā no akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" īstenotā projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/001 "Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde" uz Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" īstenoto projektu Nr. 4.5.1.1/22/I/001 "Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem" attiecināmo izmaksu segšanai.
4.
Līdz grozījumu līgumā par projekta "Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde" (turpmāk – Projekts) īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda sadarbības iestādi Projekta otrā posma īstenošanai atļaut Satiksmes ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, veikt finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" uz Satiksmes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 62.14.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie dzelzceļa infrastruktūras projekti (2021-2027)" ne vairāk kā 67 877 600 euro apmērā, lai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.4. pasākumā "Bezemisiju vilcieni" nodrošinātu Projekta otrā posma īstenošanas uzsākšanu un priekšfinansēšanu 2024. gadā.
5.
Ja izmaksas, kas veiktas šī protokollēmuma 4. punktā minētā risinājuma ietvaros, netiek attiecinātas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, Satiksmes ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā sniegt detalizētu aprakstu par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī fiskāli neitrālus priekšlikumus par turpmāko iespējamo risinājumu.
72. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums""
23-TA-3135
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
73. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumos Nr. 436 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums""
23-TA-3134
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
74. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 928 "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums""
23-TA-3129
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
75. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2022.-2027. gadam"
23-TA-560
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
76. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai"
22-TA-2553
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

77. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""
23-TA-2151
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
78. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""
23-TA-1597
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
79. §
Noteikumu projekts "Neatbilstību konstatēšanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības fondu īstenošanā  2021.–2027. gada plānošanas periodā"
23-TA-937
(A. Ašeradens, S. Šķiltere, J. Citskovskis, I. Bērziņa, A. Eberhards, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai, nepieciešamības gadījumā piesaistot Tieslietu ministriju, turpināt sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību, lai praksē iespējami ērtākā un pusēm pieņemamā veidā tiktu īstenots Eiropas Savienības  fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likumā nostiprinātais strīdu risināšanas mehānisms, ja finansējuma saņēmējs ir atvasināta publiska persona.  
80. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" peļņas daļu par 2022.gadu"
23-TA-2268
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
81. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.6. pasākuma "Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t. sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību"  īstenošanas noteikumi"
23-TA-2102
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
82. §
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
23-TA-3119
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
83. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""
23-TA-2259
(A. Čakša, I. Vanaga, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
84. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
23-TA-2592
(A. Čakša, I. Vanaga, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
85. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""
23-TA-2673
(A. Čakša, I. Vanaga, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
86. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
22-TA-2838
(A. Čakša, A. K. Kariņš, J. Paiders, A. Ašeradens, I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija virzīs saskaņošanai Cilvēkkapitāla attīstības padomē lēmumu par trīs Latvijas ekonomikai būtiskākajām nozarēm, kurās prioritāri tiks noteiktas darba tirgū aktuālās prasmes un ieviestas izglītības saturā 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" (turpmāk – 4.2.2.9. pasākums) pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta ietvaros.
4.
Noteikt, ka 4.2.2.9. pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta ietvaros izstrādājami mācību līdzekļi (moduļu satura izklāsti) vismaz 500 profesionālo kompetenču moduļiem, prioritāri STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) izglītības programmu tematiskajā jomā, tostarp līdz 2025. gada beigām – 125 moduļiem, vismaz 125 moduļiem katru gadu 2026.-2028. gadā, plānojot tam projekta finansējumu vismaz 3 000 000 euro apmērā.
5.
Noteikt, ka, izstrādājot darba vidē balstītu mācību (turpmāk – DVB) satura īstenošanas un kvalitātes uzraudzības principus un metodiskā atbalsta nodrošināšanas pasākumus, kā prioritāte ir izvirzāma profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu ilgtermiņa sadarbība, DVB iesaistīto izglītojamo īpatsvara saglabāšana vismaz 2023. gada apjomā un nozares uzņēmumu līdzdalības palielināšana profesionāli kvalificētu nākotnes darbinieku sagatavošanā.
6.
Pieņemt zināšanai, ka 4.2.2.9. pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta ietvaros ir paredzēts izveidot risinājumu, lai nodrošinātu profesionālās kvalifikācijas prasībās nostiprināto aktuālo prasmju iekļaušanu atbilstošajās modulārajās profesionālās izglītības programmās sešu mēnešu laikā, sekmējot ilgtspējīgas, digitālas un zaļās ekonomikas attīstībai nepieciešamo kompetenču apguvi un sistēmiskus atbalsta risinājumus izglītības kvalitātei un profesionālās izglītības satura elastībai.
7.
Noteikt, ka līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 4.2.2.9. pasākuma pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai Valsts izglītības satura centram kā 4.2.2.9. pasākuma pirmās atlases kārtas plānotajam finansējuma saņēmējam 2023. gadā līdz 80 000 euro un 2024. gadā līdz 300 832 euro apmērā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
8.
Ja izmaksas, kas 4.2.2.9. pasākuma pirmajā kārtā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  informatīvo ziņojumu, kurā iekļaut detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi un sniegt fiskāli neitrālu priekšlikumu/aprakstu situācijas risinājumam, lai turpinātu projekta īstenošanu.
9.
Ņemot vērā, ka uzsāktās valsts pārvaldes atlīdzības reformas ietvaros tiek īstenotas būtiskas pakāpeniskas izmaiņas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku atalgojumā, un lai nodrošinātu noteikto vienkāršoto izmaksu izveides pamatprincipu piemērošanu 4.2.2.9. pasākuma pirmās kārtas projekta īstenošanā, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2025. gada 30. jūnijam nodrošināt atbilstošas vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādi un apstiprināšanu 4.2.2.9. pasākuma pirmās kārtas projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksām.
87. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.8. pasākuma "Doktorantūras granti" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1396
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
88. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.5. pasākuma "Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-1557
(A. Čakša, J. Paiders, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.5. pasākuma "Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu" (turpmāk – 1.1.1.5. pasākums) pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta īstenošanai līdz projekta apstiprināšanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai 2023. gadā līdz 42 950 euro un 2024. gadā līdz 129 618 euro apmēram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Ja izmaksas, kas 1.1.1.5. pasākuma pirmajā kārtā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Reģionālas attīstības fonda, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā ietvert detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi un sniegt fiskāli neitrālus priekšlikumus par finansējuma pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām, lai nodrošinātu projekta neattiecināto izdevumu segšanu.
5.
Ņemot vērā, ka uzsāktās valsts pārvaldes atlīdzības reformas ietvaros tiek īstenotas būtiskas pakāpeniskas izmaiņas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku atalgojumā,  un lai nodrošinātu noteikto vienkāršoto izmaksu izveides pamatprincipu piemērošanu 1.1.1.5. pasākuma pirmās kārtas projekta īstenošanā, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2025. gada 30. jūnijam nodrošināt atbilstošas vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādi un apstiprināšanu 1.1.1.5. pasākuma pirmās kārtas projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksām.
89. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1608 "Noteikumi par pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana""
23-TA-2952
(U. Augulis, P. Leiškalns, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
90. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas" 4.4.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" īstenošanas noteikumi"
23-TA-645
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
91. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-902
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" (turpmāk – 4.3.3.3. pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē atļaut Labklājības ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, veikt līdzekļu pārdali no budžeta  resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" ne vairāk kā 293 000 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.3.3. pasākuma projekta īstenošanas priekšfinansēšanu 2024. gada pirmajā pusē.
4.
Ja izmaksas, kas 4.3.3.3. pasākumā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā iekļaut detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
92. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.7. pasākuma "Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti" īstenošanas noteikumi"
23-TA-2242
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
93. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 64 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""
22-TA-2794
(I. Bērziņa, A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
94. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""
23-TA-661
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
95. §
Rīkojuma projekts "Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadam"
23-TA-2768
(R. Kozlovskis, L. Jākobsone-Gavala, A. Čakša, U. Augulis, A. Logina, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Iekšlietu ministrijai tehniski precizēt pasākumu plāna projektu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
4.
Pieņemt zināšanai, ka atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadā ir uzskatāma par vienreizējo pasākumu likuma  "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 5. panta 4. punkta izpratnē.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrijai pasākumu plāna īstenošanai indikatīvais nepieciešamā finansējuma apmērs nepārsniedz 6 931 061 euro. Ja Veselības ministrijai pasākumu plāna īstenošanai nepieciešams papildu finansējums, Veselības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izstrādāt un veselības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam, nepārsniedzot plāna kopējo finanšu apjomu 80 000 000 euro.
96. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam""
23-TA-3008
(K. Briškens, V. Valainis, A. Ašeradens, B. Bāne, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Finanšu ministrijai redakcionāli precizēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam grozījumu projektu, svītrojot grozījumus, kas saistīti ar tramvaju infrastruktūru,  un precizēto programmas projektu līdz 2023. gada 29. decembrim iesniegt Valsts kancelejā un saskaņā ar šī protokollēmuma 4. punktu paralēli nodrošināt precizētās programmas projekta iesniegšanu Eiropas Komisijai.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4.
Finanšu ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam konsolidētās versijas iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
5.
Finanšu ministrijai nodrošināt precizējumu veikšanu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam konsolidētajā redakcijā atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajiem komentāriem, ja tādi vēl tiks saņemti, un pēc minēto darbību veikšanas Finanšu ministrijai nodrošināt precizētās Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
6.
Ja ir veikti precizējumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam konsolidētajā redakcijā un tie nemaina Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam konsolidētās redakcijas būtību un plānoto investīciju tvērumu, Finanšu ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam konsolidētās redakcijas iesniegšanu Valsts kancelejā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam apstiprināšanu saņemšanas. Gadījumā, ja šī protokollēmuma 5. punktā minētie precizējumi maina Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam konsolidētās redakcijas būtību un plānoto investīciju tvērumu, Finanšu ministrijai iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai precizēto Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam pirms tālākas virzības apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

97. §
Plāna projekts "Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2023.-2024. gadam"
23-TA-3072
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

98. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ReferNet tīkla darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2024.-2027. gadā"
23-TA-2747
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammā 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" 2024.-2027. gadā, lai nodrošinātu ReferNet tīkla darbību Latvijā. Projekta kopējās izmaksas ir 134 944 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 70 % apmērā (94 460 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 30% apmērā (40 484 euro) jeb 33 736 euro ik gadu, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 23 615 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 10 121 euro.
3.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā noteikto finansējumu 2024.-2027. gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.11.00. "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos".
99. §
Informatīvais ziņojums "Par aprīkojuma sarakstu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, aprīkošanai pēc ēku pārbūves un restaurācijas"
23-TA-2389
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
100. §
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta  pakalpojuma organizēšanas modeli iekšzemes reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos"
23-TA-1327
(K. Briškens, U. Augulis, A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, kas paredz valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Autotransporta direkcija" tiesības, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 8. panta trešo un septīto daļu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 5. panta 4a. punktu, tieši piešķirt akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos laika periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2032. gada 31. decembrim, paredzot iespēju pakalpojuma pasūtījuma līguma termiņa pagarināšanai ne ilgāk kā līdz 2034. gada 31. decembrim.
3.
Satiksmes ministrijai (valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija") ar 2025. gadu reizi divos gados informēt Ministru kabinetu par progresu iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanā konkurencei.
101. §
Informatīvais ziņojums "Par progresu neatliekamo pretplūdu pasākumu, kuri veicami no 2023. līdz 2024. gadam, īstenošanā Jēkabpilī"
23-TA-3055
(I. Bērziņa, R. Ragainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot informāciju par progresu neatliekamo pretplūdu pasākumu īstenošanā Jēkabpilī un iesniegt Finanšu ministrijai iekļaušanai informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības fondu aktualitātēm 2024. gada pirmajā  pusē. 
102. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta (Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā) īstenošanas termiņa pagarināšanu"
23-TA-2863
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par augstas gatavības projekta – Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā – īstenošanas gala termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 31. decembrim.
3.
Pieņemt zināšanai, ka SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" augstas gatavības projekta "Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā" īstenošanas termiņa pagarināšana provizoriski ietekmēs vispārējās valdības budžeta bilanci 15 194 110 euro apmērā 2023. gadā (pozitīva ietekme) un 15 194 110 euro apmērā 2024. gadā (negatīva ietekme).
103. §
Informatīvais ziņojums "Par Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanas gaitu"
23-TA-2879
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

5. Ministru kabineta lieta

104. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai  (par ieslodzīto konvojēšanu)
23-TA-3191
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

105. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Vēja enerģijas hartu"
23-TA-3260
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Vēja enerģijas hartu".
2.
Deleģēt klimata un enerģētikas ministru parakstīt Eiropas Vēja enerģijas hartu.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

106. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunzemi" Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
23-TA-2742
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Jaunzemi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5635 002 0019) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5635 002 0019) 0,058 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 5635 002 0019 001, 5635 002 0019 002) – Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 5 600,00 euro (tirgus vērtība). 
107. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Fjordi" Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
23-TA-2787
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Fjordi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3250 011 0028) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 011 0028) 29,1 ha platībā – Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 109 559 euro, tai skaitā tirgus vērtība 68 713 euro un atlīdzība par zaudējumiem (meža audzes izmantošanas iespēju zudums)  40 846 euro.
108. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
23-TA-2730
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamo īpašumu "Rostnieki" (kadastra numurs 5635 003 0011) – zemes vienību (kadastra apzīmējums 5635 003 0011) 15,4 ha platībā – Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram, noapaļojot uz augšu līdz veseliem skaitļiem, 81 424,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība 31 977,00 euro, atlīdzība par zaudējumiem 49 446,30 euro;
3.2.
nekustamo īpašumu "Rostnieki" (kadastra numurs 5635 503 0001) – divas būves (būves kadastra apzīmējums 5635 003 0011 001 un būves kadastra apzīmējums 5635 003 0011 003) – Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram, noapaļojot uz augšu līdz veseliem skaitļiem, 15 966,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība 15 200,00 euro, atlīdzības palielinājums 760,00 euro un kompensējamie zaudējumi 5,14 euro.
109. §
Informatīvais ziņojums "Par tehnoloģiskās infrastruktūras lokāla risinājuma izveidi uz valsts ārējās sauszemes robežas"
23-TA-3038 (IP)
(R. Kozlovskis, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Pieņemt zināšanai priekšlikumus par tehnoloģiskās infrastruktūras lokāla risinājuma arhitektūru un tā izveides plānoto laika grafiku un nosacījumus izveidei:
2.1.
lokāla risinājuma izbūve ir īstenojama vienlaikus ar tehnoloģiskās infrastruktūras (pastāvīgā risinājuma) izbūves uzsākšanu katrā attiecīgajā valsts robežas posmā;
2.2.
lokāla risinājuma izbūve veicama vienīgi tajos valsts robežas posmos (Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļās), kur tā izbūve ir pamatota, ievērojot tehnoloģiskās infrastruktūras (pastāvīgā risinājuma) plānoto izbūves laika grafiku attiecīgajā posmā un pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu.
3.
Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" nekavējoties uzsākt tehnoloģiskās infrastruktūras lokāla risinājuma izbūvi uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas.
4.
Noteikt, ka tehnoloģiskās infrastruktūras lokāla risinājuma izveide uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas valsts robežas tiek finansēta no Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai līdzekļiem, nodrošinot tā izbūvi (izveidi) no 2021.-2027. gada plānošanas perioda projekta Nr. VRS/RPVP/2023/3 "Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra" īstenošanai papildu piešķirtajiem līdzekļiem, veicot projekta līguma grozījumus, ar izmaksu attiecināmību no 2024. gada 1. janvāra.
5.
Resursu avotu lokāla risinājuma izveides turpināšanai (tā izveidei uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas) vērtēt tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves procesā, nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību aktu projektus finansējuma piešķiršanai (pārdalei) no valsts budžeta līdzekļiem.
110. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta pamattrases būvniecības iepirkumu"
23-TA-3099 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
111. §
Atbildes projekts Rīgas pilsētas tiesai lietā Nr. C30450022
23-TA-3237 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Rīgas pilsētas tiesai lietā Nr. C30450022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Rīgas pilsētas tiesai.
3.
Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. C30450022.
112. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254123
23-TA-3214 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420254123.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420254123.
113. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420184022
23-TA-3238 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420184022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420184022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
114. §
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-35-03
23-TA-3219 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-35-03.
2.
Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt Satversmes tiesai.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. 2023-35-03.
115. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu"
23-TA-3114 (IP)
(A. Krauze, K. Klauss, R. Kronbergs, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Zemkopības ministrijai kā valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" akciju turētājai nodrošināt, ka ar 2024. gada 1. janvāri akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" skujkoku zāģbaļķu piegāžu ilgāka termiņa līgumos piemēro vidējās svērtās zāģbaļķu cenas, kas attiecīgam periodam noteiktas akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" īstermiņa pārdošanas procedūrā.
3.
Zemkopības ministrijai pēc 2024. gada pirmā ceturkšņa rezultātiem iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par koksnes tirgus stabilizāciju 2. šķiras skujkoku zāģbaļķu piegādēm valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” ieviesto cenu korekciju rezultātā. Ziņojumā ietvert novērtējumu par cenu korekcijas ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" 2024. gada peļņu, kā arī piedāvājumu par cenas korekcijas piemērošanas turpināšanu 2024. gada otrajā pusē. 

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

116. §
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2024. gadā"
23-TA-3172 (DV)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 17:40