Valsts sekretāru 23.03.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 11

Valsts sekretāru 23.03.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 11

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"
23-TA-419
(L. Kurevska, E. Valantis, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai  Klimata un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju par papildus veiktajiem precizējumiem likumprojekta 4.panta regulējumā un atbalstīt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt jautājumu par likumprojektā paredzēto regulējumu Eiropas Savienības Padomes Regulas (ES) 2022/1854 (2022. gada 6. oktobris) par ārkārtas intervenci augsto enerģijas cenu problēmas risināšanai pārņemšanai attiecībā uz  caurteces hidroelektrostacijās ražoto enerģiju;
2.2.
precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem""
23-TA-161
(J. Citskovskis)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
23-TA-510
(L. Kurevska, J. Miķelsons, K. Piģēns, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai  Klimata un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju par papildus veiktajiem precizējumiem noteikumu projekta regulējumā un atbalstīt noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju precizēt noteikumu projekta redakciju (svītrot 1.12. apakšpunktu, precizēt 1.24. apakšpunktu un izvērtēt regulējumu attiecībā uz pārvades un sadales sistēmām);
2.2.
precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, lai precizētu tā juridisko struktūru un uztveramību;
2.3.
precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši veiktajiem precizējumiem regulējumā;
2.4.
precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
22-TA-694
(J. Citskovskis)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
5. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"
22-TA-696
(J. Citskovskis)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"
22-TA-695
(J. Citskovskis)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
7. §
Plāna projekts "Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam"
22-TA-3192
(E. Mīļā, S. Šķiltere, I. Alliks, M. Papsujevičš, A. Smiltēna, I. Braunfelde, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto plāna projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai:
2.1.
precizēt plāna projektu atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai par atkārtoti saņemtajiem atzinumiem no Finanšu ministrijas un Valsts kontroles;
2.2.
ņemot vērā, ka Latvijas Pašvaldību savienība sanāksmes laikā uztur spēkā savus iebildumus, atkārtoti tos izdiskutēt ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.3.
precizēto plāna projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:45