Valsts sekretāru 08.02.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 4

Valsts sekretāru 08.02.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 4

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par demokrātijas aizsardzību""
24-TA-174
(A. Pelšs, J. Bērziņš, M. Papsujevičs, A. Smiltēna, K. Stone, E. Valantis, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku izteiktos atšķirīgos viedokļus par atbildīgās ministrijas noteikšanu par "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par demokrātijas aizsardzību" (turpmāk - Paziņojums).
2.
Ņemot vērā, ka balsojuma rezultātā atbildīgā iestāde par Paziņojumu nav noteikta, Ārlietu ministriiai jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministriju kabineta sēdē (Balsojumā par Tieslietu ministriju kā atbildīgo: par - 4 (Ārlietu ministrijas valsts sekretārs A. Pelšs, Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietniece A. Balode, Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietniece E. Turka, Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis); balsojumā par Valsts kanceleju kā atbildīgo: par - 4 (Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja I. Braunfelde, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre L. Kurevska, Kultūras ministrijas valsts sekretāre D. Vilsone, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M. Papsujevičs); balsojumā par Ārlietu ministriju kā atbildīgo: par - 4 (Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs E. Valantis, Labklājības ministrijas valsts sekretārs I. Alliks, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietniece L. Austrupe, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks J. Šnore); atturas - 3 (Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks R. Heniņš, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs D.Trofimovs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietniece I. Saleniece).
2. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu direktīvai par kopējiem pārredzamības standartiem iekšējā tirgū tiem interešu pārstāvjiem, kas darbojas trešo valstu vārdā""
24-TA-177
(J. Bērziņš, M. Papsujevičs, A. Pelšs, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2.
Noteikt Tieslietu ministriju kā atbildīgo iestādi par "Priekšlikumu direktīvai par kopējiem pārredzamības standartiem iekšējā tirgū tiem interešu pārstāvjiem, kas darbojas trešo valstu vārdā".
3.
Pieņemt zināšana, ka Tieslietu ministrija piekrīt būt par atbildīgo iestādi ar nosacījumu, ka iestādes (tai skaitā padotības iestādes), kuru kompetenci skar vai nākotnē var skart priekšlikums, apņemas sadarboties un sniegt atbalstu. 
4.
Ņemot vērā panākto vienošanos par ministriju atbildības noteikšanu, Valsts kancelejai pabeigt projekta 24-TA-177 lietu.
3. §
Informatīvais ziņojums "Par Krīzes vadības centru un krīzes vadības sistēmu"
23-TA-2117
(D. Trofimovs, T. Trubača, E. Valantis, R. Heniņš, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Iekšlietu ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Valsts kanceleju Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā:
2.1.1.
precizēt 4. punkta redakciju atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumam, papildinot to ar nosacījumu, ka nepieciešamie tiesību aktu projekti Krīzes vadības centra darbības uzsākšanai un nodrošināšanai, kā arī krīzes vadības sistēmas reorganizācijai izskatīšanai Ministru kabinetā iesniedzami pēc tam, kad tiek rasts finansējums normu izpildei;
2.1.2.
paredzēt jaunu punktu, paredzot pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejai nepieciešamas 3 jaunas amata vietas uz laiku līdz 2024. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu nepieciešamos darbus Krīzes vadības centra darbības uzsākšanai un nodrošināšanai, kā arī krīzes vadības sistēmas reorganizācijai;
2.2.
informatīvo ziņojumu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"
22-TA-3178
(M. Papsujevičs, I. Gailīte, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Tieslietu ministrijai atbilstoši Valsts kancelejas sniegtajai informācijai aizpildīt likumprojekta anotācijas 8.1.16 sadaļu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Ņemot vērā, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MTR service" pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, Valsts kancelejai likumprojektu kā saskaņotu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētās likumprojekta anotācijas saņemšanas.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:05