Ministru kabineta 16.05.2023. sēdes protokols Nr. 26

Ministru kabineta 16.05.2023. sēdes protokols Nr. 26

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre, kultūras ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-4s
2. §
Rīkojuma projekts "Par ārvalstu amatpersonas aizsardzību"
23-TA-828 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi""
23-TA-85
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai pēc otrās atlases kārtas noslēguma izvērtēt komersantu aktivitāti projektu īstenošanā, izskatot iespēju trešajā atlases kārtā paplašināt atbalsta saņēmēju loku ar nozarēm, kas līdz šim dalībai atbalsta programmā uz atbalstu nevarēja pretendēt.
4.
Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 48 44. §) 4. punktam pieņemt zināšanai noteikumu projekta anotācijā sniegto izvērtējumu un atzīt Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 48 44. §) 4. punktu par izpildītu.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
23-TA-266
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība" ieviešanai""
22-TA-3623
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Grozījums Kredītu reģistra likumā"
23-TA-466
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve""
23-TA-1108
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
23-TA-531
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""
23-TA-143
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 732 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-3715
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība""
23-TA-258
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju""
23-TA-794
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"
22-TA-231
(L. Meņģelsone, A. Ašeradens, A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi""
22-TA-1766
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. maija rīkojumā Nr. 264 "Par valsts pētījumu programmu "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana"""
22-TA-2382
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojums projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)""
23-TA-1089
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
23-TA-642
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1168
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-930
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē 2023. gada 16.–18. maijā"
23-TA-1116
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""
23-TA-1198
(R. Kronbergs, D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

22. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 20. aprīļa rīkojumā Nr. 200 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai""
23-TA-1021
(P. Vilks, I. Indriksone, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
23. §
Rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas atzinuma sniegšanu par pašvaldību iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem aizņēmuma saņemšanai"
23-TA-581
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem""
23-TA-161
(R. Čudars, I. Indriksone, A. Kalinks, D. Berkmane, V. Vītoliņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

25. §
Programmas projekts "Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam"
23-TA-550
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši panāktajai vienošanās ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) un tās 2022. gada 21. oktobra lēmumam C(2022)7658 final par Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam (turpmāk – programma) apstiprināšanu nacionālā programmas kopējā finansējuma 38 280 000 euro apjoms paliek nemainīgs un atbilst Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi". Vienlaikus kopējā finansējuma apjoma dalījums pa avotiem ir precizēts, nodrošinot atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas (ES) 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013 (turpmāk – Regula Nr.2021/1057) 10. pantam, un tas ir šāds:
3.1.
Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums 32 538 000 euro, kas veido 90 % no programmas kopējā finansējuma;
3.2.
valsts budžeta finansējums 5 742 000 euro, tai skaitā obligātais valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 euro, kas veido 10 % no kopējā programmas finansējuma.
4.
Ņemot vērā, ka atbilstoši Regulas Nr. 2021/1057 10. pantam Eiropas Sociālā fonda Plus ieguldījumam programmā ir jābūt precīzi 90 %, pieņemt zināšanai, ka atbilstoši vienošanās ar EK programmas izstrādes laikā un EK lēmumam par programmas apstiprināšanu nacionālais programmas kopējais finansējums nav samazināms, pārejot no 85 % Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu līdzfinansējuma un 15 % valsts budžeta līdzfinansējuma likmes uz dalījumu 90 % ES fondu līdzfinansējums un 10 % valsts budžeta līdzfinansējums. Tādējādi, nacionāli programmas projektam iepriekš apstiprinātā valsts budžeta kopsumma 5 742 000 euro veido obligāto valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu 3 615 334 euro apmērā atbilstoši šī protokollēmuma 3.2. apakšpunktā minētajam un papildu nacionālo programmas valsts budžeta finansējumu programmas pasākumu īstenošanai 2 126 666 euro apmērā.
5.
Labklājības ministrijai, virzot kārtējos grozījumus programmā, tehniski precizēt tās 20. punktu, norādot, ka programmā un šī protokollēmuma 4. punktā minētais 2 126 666 euro valsts budžeta finansējums ir daļa no nacionālā programmas finansējuma.
6.
Pieņemt zināšanai, ka pārtikas un pamata materiālās palīdzības iegādes nepārtrauktības nodrošināšanai programmas ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds izmantos Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros noslēgtos piegāžu līgumus.

5. Informatīvie ziņojumi

26. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu Eiropas Miera mehānisma ietvaros Latvijas valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai"
23-TA-565
(I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija iesniegs Finanšu ministrijā apropriācijas pieprasījumu par ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielināšanu izmantošanai atbilstoši faktiski nepieciešamajam apjomam.
27. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kapitāla tirgus tālāku attīstību"
23-TA-860
(A. Ašeradens, M. Kučinskis, R. Čudars, D. Šmits, I. Lībiņa-Egnere, I. Indriksone, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvā ziņojuma priekšlikumu kopsavilkumā 1., 2. un 3. punktā ietvertos tālākās rīcības virzienus.
3.
Lai sasniegtu informatīvajā ziņojumā izvirzīto rezultatīvo rādītāju – akciju tirgus kapitalizācijas apjoms 2027. gadā 9% no iekšzemes kopprodukta:
3.1.
pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, īstenojot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam, ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.3. pasākuma "Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi" un nodrošina šo noteikumu saskaņošanu;
3.2.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidei un finansēšanai;
3.3.
lai novērtētu izvirzītā rezultatīvā rādītāja sasniegšanas iespējas, valsts kapitālsabiedrību, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 15. septembra rīkojuma Nr. 618 "Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām" 2.2.1. apakšpunktā noteiktajam (komerciāla valsts kapitālsabiedrība), kapitāla daļu turētājiem līdz 2023. gada 15. augustam iesniegt Valsts kancelejā un Finanšu ministrijā izvērtējumu par papildu kapitāla piesaistes nepieciešamību kapitālsabiedrības attīstības mērķu finansēšanai, izvērtējot iespēju finansējumu piesaistīt kapitāla tirgū, un plānoto laika grafiku paredzētajām darbībām šī mērķa sasniegšanai;
3.4.
lai nodrošinātu atjaunīgās elektroenerģijas jaudu pieaugumu un Latvijas virzību uz enerģētikas neatkarības nodrošināšanu, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības "Latvenergo" un akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" kapitāla daļu turētājiem šo divu uzņēmumu dibinātā kopuzņēmuma SIA "Latvijas vēja parki" plānoto investīciju projektu finansēšanai izvērtēt iespēju finansējumu piesaistīt kapitāla tirgū, un līdz 2023. gada 15. oktobrim informēt Valsts kanceleju un Finanšu ministriju par plānoto turpmāko rīcību finansējuma piesaistē;
3.5.
aicināt Rīgas domi līdz 2023. gada 15. augustam iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par papildu kapitāla piesaistes nepieciešamību Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībām attīstības mērķu finansēšanai, izvērtējot iespēju finansējumu piesaistīt kapitāla tirgū, un plānoto laika grafiku paredzētajām darbībām šī mērķa sasniegšanai.
4.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Banku izvērtēt nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu ietekmi uz tautsaimniecību, kapitāla tirgus attīstību un to izveidei nepieciešamo regulējumu.
5.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Banku, sadarbojoties ar Lietuvas un Igaunijas kompetentajām iestādēm, koordinēt nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas priekšlikumu pakotni "Par iekļaušanu biržas sarakstā" (Listing Act) un harmonizēt plānotās prasības par vērtspapīru prospektu un nacionālā piedāvājuma dokumentu.
6.
Finanšu ministrijai līdz 2023. gada 25. maijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu Rīgas valstspilsētas pašvaldības obligāciju emitēšanas kārtībai un nosacījumiem.
7.
Finanšu ministrijai (Valsts kasei) veikt pasākumus krājobligāciju popularizēšanai sabiedrībā un pieprasījuma pēc krājobligācijām veicināšanai, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ārpakalpojuma piesaisti saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
8.
Finanšu ministrijai (Valsts kasei) nodrošināt, ka krājobligāciju finanšu aģents veic krājobligāciju izplatīšanas kanāla (krājobligāciju iegādes vietnes www.krajobligacijas.lv) pilnveidošanu un modernizēšanu.  
9.
Finanšu ministrijai šī protokollēmuma 7. un 8. punktā noteikto uzdevumu izpildi, tai skaitā izdevumus krājobligāciju emisijas procesa apkalpošanai, nodrošināt Finanšu ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
10.
Aicināt Latvijas Banku koordinēt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas īstenošanu 2021.-2027. gadam, ikgadējā aktivitāšu plānā iekļaujot konkrētas finanšu institūciju (tai skaitā atbildīgo valsts iestāžu) aktivitātes ieguldījumu kultūras veicināšanai un nodrošinot šo aktivitāšu izvērtēšanu.
11.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kasi un Latvijas Banku, turpinot darbu pie šī protokollēmuma 2. punktā atbalstītajiem rīcības virzieniem kapitāla tirgus tālākai  attīstībai, identificētos pasākumus iekļaut Finanšu sektora attīstības plānā 2024.-2026. gadam un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2023. gada 1. decembrim.
28. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" īstenošanu"
23-TA-869
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši atklāta konkursa "Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2022/49) rezultātam, Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros attiecīgajai investīcijai pieejamā finansējuma ietvaros nodrošinot katastrofu pārvaldības centru būvniecību Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos un Alsungā, sedzot ar to būvniecību saistītās izmaksas, kā arī ar būvniecību saistīto pakalpojumu izmaksas un aprīkojuma, kas nepieciešams pamatfunkciju izpildei, iegādes un uzstādīšanas izmaksas no šī resursu avota.
3.
Iekšlietu ministrijai viena mēneša laikā pēc atkārtota iepirkuma katastrofu pārvaldības centru būvniecībai tajās iepirkuma daļās, kurās tas ir beidzies bez rezultāta (katastrofu pārvaldības centru būvniecība Tukumā, Talsos un Alūksnē), pabeigšanas veikt izvērtējumu par attiecīgo katastrofu pārvaldības centru būvniecības un saistīto pakalpojumu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas nodrošināšanu un to iespējamajiem finanšu resursu avotiem, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgu informatīvo ziņojumu.

6. Ministru kabineta lieta

29. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par uzņēmējdarbības un cilvēktiesību nacionālo rīcības plānu)
23-TA-1188
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam. 
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

30. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību"
23-TA-1197
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību".
31. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 22. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1223
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Āfrikas rags".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 22. maija sanāksmē.
32. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 25. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1222
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi parakstīšanu un noslēgšanu".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei G. Reirei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 25. maija sanāksmē.
33. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Kopējās drošības un aizsardzības politikas Civilais pakts"
23-TA-1225
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Kopējās drošības un aizsardzības politikas Civilais pakts".
34. §
Par 2023. gada 15. maija Euro grupas un 2023. gada 16. maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1180 (IP)
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministrijas parlamentārai sekretārei K. Plokai pārstāvēt Latvijas Republiku 2023. gada 15. maija Euro grupas un 2023. gada 16. maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs.
35. §
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība, kosmoss) 2023. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1235
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2023. gada 23. maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē (pētniecība, kosmoss) izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku 2023. gada 23. maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē.
36. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru neformālajā 2023. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1237
(I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Aizsardzības ministrei I. Mūrniecei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2023. gada 23. maija neformālajā sanāksmē.
37. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu "Eiropas Savienība – pusceļā uz Dienaskārtība 2030 ieviešanu"" 
23-TA-1238
(P. Vilks, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu "Eiropas Savienība – pusceļā uz Dienaskārtība 2030 ieviešanu"".
38. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomiskajai un sociālajai komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas ūdeņraža banku"
23-TA-1242
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomiskajai un sociālajai komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas ūdeņraža banku".
39. §
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 22. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1243
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt atjaunoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, kas nosaka ietvaru kritiski svarīgo izejvielu drošu un ilgtspējīgu piegādes ķēžu nodrošināšana".
4.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu "ES ilgtermiņa konkurētspēja: ar skatu nākotnē pēc 2030. gada"".
5.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumu satvara izveidi Eiropas neto nulles emisiju tehnoloģiju produktu izgatavošanas ekosistēmas stiprināšanai (Neto nulles emisiju industrijas akts)".
6.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas komunikāciju "Vienotajam tirgum–30"".
7.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2023. gada 22. maija sanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

40. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420258421
23-TA-1183 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par kasācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420258421.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420258421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
41. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420179222
23-TA-1181 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420179222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420179222, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 16:30