Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 74

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 74

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:30

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 237 "Ārlietu ministrijas nolikums""
21-TA-163
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts). 
2. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības līgumu par ekonomisko sadarbību"
21-TA-134
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības līgumu par ekonomisko sadarbību (turpmāk – līgums).
4.
Ekonomikas ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. §
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi"
21-TA-222
(J. Vitenbergs, G. Baļčūns, I. Golsts, K. Gerhards, J. Bordāns, D. Pavļuts, G. Junghāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"
2021-TA-1931
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Iekšlietu ministrijai pēc likumprojekta "Grozījumi Sodu reģistra likumā" stāšanās spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus 2023. gadā un turpmāk ik gadu samazināt ieņēmumu prognozi no valsts nodevas par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu 110 166 euro apmērā, Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 77 831 euro apmērā un palielināt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus un atbilstošus izdevumus 111 606 euro apmērā.
5. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
21-TA-816 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 52 personas.
6. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni"
21-TA-202
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""
21-TA-581
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojuma Nr. 324 "Par valsts nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10A, Rīgā, pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"
21-TA-85
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"
21-TA-773
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""
21-TA-703
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas dalību Baltijas jūras valstu padomes PROMISE Barnahus tīklā"
21-TA-79
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""
21-TA-515
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Smilškalni" , Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) pārbūves projekta īstenošanai"
21-TA-261
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Smilškalni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3242 011 0014) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3242 011 0225) 0,0059 ha platībā –  Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 67,85 euro.
14. §
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"
21-TA-616
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-620).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-620) (likumprojektu pakete).
 
15. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""
21-TA-620
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (2021-TA-616).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (2021-TA-616) (likumprojektu pakete).
16. §
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
21-TA-452
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-728
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
21-TA-411
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi""
21-TA-534
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lāču iela" pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-689
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skripčina ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-145
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-843
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Protokollēmuma projekts "Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā"
21-TA-518
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas, Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehniskās vienošanās par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā (turpmāk – Vienošanās) projekta parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru parakstīt Vienošanos.
3.
Vienošanās dokumentā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju.
4.
Vienošanās stājas spēkā Vienošanās 3. daļas V nodaļas 6. iedaļā noteiktajā laikā un kārtībā.
24. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielinājumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā""
21-TA-997
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.     
25. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-936
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" ietvaros"
21-TA-965
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
21-TA-758
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par Daigu Avdejanovu"
21-TA-737
(E. Turka, D. Avdejanova, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"
2021-TA-2062
(I. Draudiņa, L. Martinsons, K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotācijā, ka nekustamo īpašumu nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektā, ka nekustamo īpašumu nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai"
21-TA-864
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
21-TA-879
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Informatīvie ziņojumi

32. §
Informatīvais ziņojums "Par Zobārstniecības amalgamas lietošanas pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.-2020. gadam ietekmes izvērtējumu"
2021-TA-1558
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumu 2021. gada 11. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-1083
(A. Lots, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 11. novembra sanāksmē kopējās tirdzniecības politikas jautājumos.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās/apakšprogrammās 2021. gadā"
21-TA-1031
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – resori) informāciju par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās / apakšprogrammās 2021. gadā saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1. pielikumu.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali resoram apstiprinātā budžeta ietvaros valsts budžeta pamatfunkciju programmās / apakšprogrammās saistībā ar līdzekļu ekonomiju saskaņā ar informatīvā ziņojuma 2. pielikumu.
4.
Atbalstīt apropriācijas samazinājumu resoru budžetos izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta pamatfunkciju programmās / apakšprogrammās saistībā ar līdzekļu ekonomiju saskaņā ar informatīvā ziņojuma 3. pielikumu, paredzot apropriācijas pārdali no resoru budžetiem uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
5.
Resoriem, kuriem precizēts pasākums, kuram prognozēta līdzekļu ekonomija un pārdalāmās vai samazināmās apropriācijas apmērs, nedēļas laikā iesniegt Finanšu ministrijā precizētu informāciju sadalījumā pa budžeta programmām / apakšprogrammām un pasākumiem.
6.
Pieņemt zināšanai, ka resori ir atbildīgi par valsts budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem  un noteikt, ka šī protokollēmuma 3. punktā minētā pārdale veicama, ņemot vērā šādus kritērijus: finansējums primāri tiek novirzīts uzņemto saistību izpildei, pasākumi ir pilnībā īstenojami 2021. gadā, sasniedzot mērķi, nerada vajadzību pēc papildu līdzekļiem 2022. gadā un turpmākajos gados.
7.
Par šī protokollēmuma 3. punktā atbalstītajiem priekšlikumiem apropriāciju izmaiņām atbilstoši informatīvā ziņojuma 2. pielikumam resoriem atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta un Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" nosacījumiem sagatavot pieprasījumus apropriācijas pārdalei.
8.
Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta pieņemto lēmumu par apropriācijas samazinājumam pakļautajiem pasākumiem un resoru iesniegto precizēto informāciju, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par apropriācijas pārdali", paredzot apropriācijas pārdali no resoru budžetiem uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
35. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem"
21-TA-848
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā"
21-TA-1041
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Kultūras ministrijas piedāvāto risinājumu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma izmaiņām 2021. gadā.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izskatīšanai Ministru kabinetā tiks virzīts rīkojuma projekts par apropriācijas pārdali 6 965 612 euro apmērā no Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 "Mākslas un literatūra" uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par neizlietoto nacionālās koncertzāles projekta finansējumu.
4.
Atbalstīt priekšlikumu piešķirt Kultūras ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem" papildu finansējumu līdz 6 308 839 euro apmērā nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, iegādei uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.
5.
Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Kultūras ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 6 308 839 euro apmērā nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, iegādei uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.
6.
Lai 2022. gadā nodrošinātu finansējumu nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai, atbalstīt priekšlikumu 2022. gadā nepieciešamo finansējumu līdz 2 000 000 euro nodrošināt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
7.
Kultūras ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 6. punktā atbalstītajam priekšlikumam sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
8.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu, ka tiek veiktas izmaiņas Rīgas pils Konventa projekta īstenošanas finansējuma plūsmā, 2022. gadā par 3 511 209 euro palielinot plānoto finansējumu un 2024. gadā par 3 511 209 euro samazinot  plānoto finansējumu.
9.
Ņemot vērā šī protokollēmuma 8. punktu, atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu, ka 2024. gadā Rīgas pils Konventa projekta īstenošanai plānotais finansējums 3 511 209 euro apmērā tiek novirzīts nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai.
10.
Lai 2022. gadā nodrošinātu finansējumu Rīgas pils Konventa projekta īstenošanai, atbalstīt priekšlikumu 2022. gadā nepieciešamo finansējumu līdz 3 511 209 euro nodrošināt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
11.
Kultūras ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 10.punktā atbalstītajam priekšlikumam sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
12.
Ņemot vērā šī protokollēmuma 8. un 10. punktā atbalstītos priekšlikumus, Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi") sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"".
13.
Kultūras ministrijai atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma  9. panta pirmajā daļā noteiktajam, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar ierosinājumu atsavināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā.
37. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi""
21-TA-995
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Ministru kabineta lieta

38. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-1094
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojjumu.
39. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-1096
(D. Pavļuts, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-851
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-705
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""
21-TA-880
(J. Vitenbergs, R. Lapiņš, L. Otto, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta pārstāves priekšlikumus, un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-803
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-723
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""
21-TA-1115
(J. Vitenbergs, R. Lapiņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-949
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra", piešķirot finansējumu komerciālajiem medijiem, lai nodrošinātu dievkalpojumu translācijas laika posmā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, ievēros Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L352) un normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī izmantos de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus.
 
47. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-1030
(J. Citskovskis, D. Pavļuts, J. Vitenbergs, E. Valantis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
48. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām"
21-TA-955
(J. Vitenbergs, S. Armagana, A. Muižniece, I. Braunfelde, R. Lapiņš, A. Vērzemnieks, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt saskaņoto noteikumu projektu Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
49. §
Informatīvais ziņojums "Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms"
21-TA-1043
(D. Pavļuts, L. Martinsons, J. Garisons, L. Jaunroze, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu ātro SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas paštestu (turpmāk – paštesti) izmantošanu izglītības iestādēs un publiskā sektora prioritārajās jomās laika periodā no 2021. gada 22. novembra līdz 2022. gada 17. janvārim, papildus nepieciešams finansējums 15 124 688  euro apmērā.
3.
 Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram organizēt paštestu iegādi, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktu, I. posmam iegādājoties 7 562 344  paštestus.
4.
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram attiecīgajā iepirkuma komisijā iekļaut Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas pārstāvjus.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija paštestu iegādes nepieciešamo izdevumu segšanu līdz 2021. gada decembra beigām nodrošinās, primāri novirzot atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumam Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un Ministru kabineta 2021. gada 24. februāra rīkojumam Nr. 114 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" Aizsardzības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu ne vairāk kā 2 680 432 euro, kā arī normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021. gadā ne vairāk kā 5 319 568 euro apmērā, ja piegādes un maksājumus veic 2021. gadā.
6.
Lai nodrošinātu paštestu iegādi laika periodā no 2022. gada 1. janvāra, par nepieciešamajiem izdevumiem ne vairāk kā 7 124 688 euro apmērā Aizsardzības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", ja piegādes un maksājumi tiks veikti 2022. gadā.
7.
Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"", iekļaujot tajos jaunu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu kategoriju - ātrais SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas paštests, kā arī to iegādes apjomu.
8.
Paštestu uzglabāšanu, loģistiku un izsniegšanu noteiktajām institūcijām veikt atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" noteiktajam, izglītības sektora skrīninga nodrošināšanai (paštestu piegādei) nepieciešamības gadījumā piesaistīt pašvaldības saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.48.1. apakšpunktu.
9.
Pieņemt zināšanai, ka laika posmā, kamēr notiek informatīvajā ziņojumā minētā iepirkuma veikšana Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrā, kā arī iegādāto paštestu piegāde un izsniegšana, paštestu ieviešanas uzsākšana izglītības sistēmā tiks veikta iepriekš (Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdē (prot. Nr. 62 36.§) apstiprinātais informatīvais ziņojums "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām") testēšanai piešķirtā finansējuma ietvaros.
10.
Slimību profilakses un kontroles centram papildināt centra tīmekļa vietnē publicēto testēšanas algoritmu ar paštestu veikšanu, kā arī ieteikumus izglītojamo testēšanai, pievienojot sadaļu par rīcību pozitīvā paštesta gadījumā (norādot atsevišķi rīcību atkarībā no testa veikšanas vietas – izglītības iestādē vai mājās), un izstrādāt procedūras nodarbināto rīcībai pozitīva paštesta rezultāta gadījumā, ja paštests veikts mājās vai veikts institūcijā. Veselības ministrijai nepieciešamības gadījumā sagatavot attiecīgus normatīvo aktu grozījumus.
11.
Pēc I posma ieviešanas Veselības ministrijai izvērtēt iespējas plašākai paštestu izmantošanai, tai skaitā regulārajā profesiju skrīningā, pilnīgā pārejā uz tiem izglītības sistēmas skrīningā, izmantošanu ārstniecības iestādēs un citās vietās.
50. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
21-TA-1105
(J. Citskovskis, H. Danusevičs, I. Vanaga, A. Muižniece, L. Meņģelsone, N. Puntulis, A. Vērzemnieks, J. Vitenbergs, R. Lapiņš, J. Endziņš, E. Valantis, D. Pavļuts, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt rīkojuma projekta ievaddaļu, svītrot 2.punktu un precizēt 5.49.1 apakšpunkta redakciju atbilstoši Ekonomikas ministrijas priekšlikumam.
3.
Veselības ministrijai kopīgi ar iesaistītajām ministrijām steidzami papildināt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.  
4.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministram J. Vitenbergam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"1. Saimniecisko pakalpojumu sniegšanai drošā vidē nebūtu jābūt ierobežotai ne laikā, ne vietā, t.sk. atļaujot tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās epidemioloģiski drošā vidē;
2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās ir jābūt atļautam pie viena galdiņa paēst ģimenei neatkarīgi no to skaita (2 vecākiem ar bērniem), tādējādi ļaujot maltīti ieturēt visiem kopā, nevis sadalīt vecākus un bērnus pie atsevišķiem galdiņiem;
3. lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas saglabāšanu un godīgu konkurenci, ir nepieciešams ievērot principu, ka īstermiņa ierobežojumi uzņēmējdarbībai ir jākompensē ar atbilstošiem un samērīgiem atbalsta instrumentiem.".
6.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

51. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru tikšanos 2021. gada 15. novembrī"
21-TA-1009
(A. Viļumsons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru sanāksmē 2021. gada 15. novembrī.
52. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2103
21-TA-900 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2103.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
53. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2021. gada 8. novembra Euro grupas un 2021. gada 9. novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei
21-TA-1038 (IP)
(A. Muižniece, J. Reirs, N. Sakss, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt  Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par ES statistiku".
3.
Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2021. gada 8. novembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021. gada 9. novembra sanāksmē.
54. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021. gada 12. novembra sanāksmei
21-TA-1039 (IP)
(N. Sakss, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Eiropas Savienības 2022. gada budžeta projektu un 2022. gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1".
3.
Pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021. gada 12. novembra sanāksmē.
55. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2100
21-TA-1014 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2100.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
56. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-1098
(A. Viļumsons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par ES stratēģisko kompasu drošībai un aizsardzībai".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē.
57. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-1112
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministram K. Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

58. §
Informatīvais ziņojums "Par kontu atvēršanu Valsts kasē"
21-TA-59 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvā ziņojumā iekļauto 1.rīcības varianta ieviešanu.
3.
Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību.
4.
Visas ar kontu Valsts kasē apkalpošanu un līdzekļu glabāšanu saistītās izmaksas sedz no Finanšu ministrijas budžeta programmas 31.00.00 "Budžeta izpilde un valsts parāda vadība".
59. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"
21-TA-702 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253221
21-TA-1061 (IP)
(D. Pavļuts, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420253221.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420259321.
61. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253121
21-TA-1055 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420253121.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420253121.
62. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253421
21-TA-1057 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420253421.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420253421.
63. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254721
21-TA-1067 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420254721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420254721.
64. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254821
21-TA-1013 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420254821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420254821.
 
65. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255021
21-TA-1037 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420255021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā  Nr. A420255021.
66. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255121
21-TA-1026 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420255121.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420255121.
67. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254921
21-TA-1062 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420254921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā lietā Nr. A420254921.
68. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254221
21-TA-1081 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420254221.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420254221.
69. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254621
21-TA-1006 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420254621.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420254621.
70. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254521
21-TA-1011 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420254521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420254521.
71. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253921
21-TA-1073 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420253921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420253921.
72. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253721
21-TA-1056 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420253721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420253721.
73. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253821
21-TA-1027
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā  Nr. A420253821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420253821.
74. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253321
21-TA-1050 (IP)
(A. K. kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420253321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420253321.
75. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255321
21-TA-1058 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420255321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420255321.
76. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255221
21-TA-1063 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420255221.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420255221.
77. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255621
21-TA-1064 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā  Nr. A420255621.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420255621.
78. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255421
21-TA-1059 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420255421.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A42025542.
79. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256121
21-TA-1065 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420256121.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420256121.
80. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257021
21-TA-1046 (IP)
(A. K. kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420257021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257021.
81. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256921
21-TA-1076 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420256921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420256921.
82. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255721
21-TA-1071 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420255721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420255721.
83. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256821
21-TA-1068 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420256821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. AA420256821.
84. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256421
21-TA-1069 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420256421.
2.
   Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420256421.
85. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257921
21-TA-1045 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420257921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257921.
86. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256521
21-TA-1072 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420256521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420256521.
87. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257321
21-TA-1077 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420257321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257321.
88. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257721
21-TA-1079 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420257721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257721.
89. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258121
21-TA-1075 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420258121.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420258121.
90. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257421
21-TA-1074 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420257421.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257421.
91. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258421
21-TA-1078 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā ā Nr. A420258421.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420258421.
92. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258721
21-TA-1060 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420258721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420258721.
93. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258521
21-TA-1044 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420258521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420258521.
94. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258821
21-TA-1066 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā ā Nr. A420258821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420258821.
95. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258921
21-TA-1051 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420258921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420258921.
96. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259221
21-TA-1080 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420259221.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420259221.
97. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259321
21-TA-1042 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420259321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420259321.
98. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259821
21-TA-1099 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420259821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420259821.
99. §
Papildu paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420251021
21-TA-1106 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt veselības ministra iesniegto papildus paskaidrojumu projektu Administratīvajai tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420251021.
2.
Valsts kancelejai noformēt papildus paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420251021.
100. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420260121
21-TA-1104 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420260121.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420260121.
101. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420260021
21-TA-1100 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420260021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420260021.
102. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253021
21-TA-1052 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420253021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā Nr. A420253021.
103. §
Informatīvais ziņojums "Par Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 22 "Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu" ietekmi un priekšlikumiem konkurences tiesību pārkāpumu riska mazināšanai"
21-TA-453 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt informatīvā ziņojuma 3. sadaļas 3.1.2. apakšsadaļā iekļauto otro rīcības variantu Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai, paredzot Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un citām publiskās investīcijas administrējošām iestādēm kā līgumslēdzējām neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no finansējuma saņēmēja uzsākt pēc tam, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmums Nr. 22 "Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu".
3.
Pieņemt zināšanai, ka likumprojektā "Par valsts  budžetu 2022. gadam" ir paredzēts, ka pašvaldības kopējā pieļaujamā aizņēmuma palielinājuma ietvaros var ņemt aizņēmumus budžeta un finanšu vadībai ar atmaksas termiņu līdz trim gadiem, lai pašvaldībām būtu iespēja nodrošināt finanšu resursus Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmumā Nr. 22 "Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu" identificēto Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu pabeigšanai.
 
4.
Atbildīgajām un līdzatbildīgajām institūcijām īstenot informatīvā ziņojuma 3. pielikumā minētos pasākumus paredzētajos termiņos  tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5.
Informatīvā ziņojuma 4. pielikumā minētie pasākumi ēnu ekonomikas ierobežošanai būvniecības nozarē ir iekļaujami Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā 2021.–2022. gadam.
6.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 70  48.§). 
Sēdi slēdz plkst. 14:50