Ministru kabineta 14.07.2022. sēdes protokols Nr. 36

Ministru kabineta 14.07.2022. sēdes protokols Nr. 36

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš (attālināti)

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks (attālināti)

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs (attālināti)

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs (attālināti)

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis (attālināti)

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs (attālināti)

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 10:30

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadā vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem"
22-TA-11s
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
2.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu nepieciešamo finansējumu budžeta programmā 43.00.00. "Satversmes aizsardzība" vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem 2023. gadā 338 564 euro apmērā, 2024. gadā 198 100 euro apmērā un 2025. gadā 107 100 euro apmērā.
3.
Lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai, atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā attiecīgi palielināt finansējumu Tieslietu ministrijai.
4.
Tieslietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.
5.
Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4. punktā minētās informācijas saņemšanas precizēt Tieslietu ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.
3. §
Informatīvais ziņojums "Par tiesas sprieduma izpildi"
22-TA-1862 (DV)
Dienesta vajadzībām
4. §
Informatīvais ziņojums "Par vidējās klases helikopteru nomaiņu"
22-TA-1948 (DV)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
5. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaistīšanos trešās puses statusā Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā"
22-TA-2151 (DV)
Dienesta vajadzībām

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 6. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""
22-TA-294
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1584
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu"
22-TA-1383
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu (turpmāk – vienošanās). 
2.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā noslēgto līgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
4.
Valsts kancelejai sagatavot vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 824 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par starpvaldību komisijas izveidošanu ekonomiskās, zinātniski-tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās""
22-TA-1887
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
21-TA-1566
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Par atsevišķu vienošanos un nolīguma denonsēšanu"
22-TA-1589
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Krievijas pusei Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas sagatavotos paziņojumus par vienošanos un nolīguma denonsēšanu.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās zemes vienības Rīgas ielā 7, Smiltenē, Smiltenes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu privatizācijai"
21-TA-1415
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā"
22-TA-805
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"
21-TA-1700
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
15. §
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"
22-TA-932
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 2 15. §) "Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"" 3. punktā doto uzdevumu.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu""
21-TA-231
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
22-TA-262
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krūmiņu ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
22-TA-1073
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2000
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"
21-TA-1138
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumos Nr. 76 "Ieroču reģistra noteikumi""
22-TA-476
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2044
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1917
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2064
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
22-TA-1690
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-1422
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra rīkojumā Nr. 97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""
22-TA-1900
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas""
22-TA-1952
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Digitālās humanitārās zinātnes""
22-TA-1975
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-1497
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Likumprojekts "Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums"
21-TA-1599
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Valsts kancelejai likumprojektu iesniegt Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (22-TA-42) un likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (22-TA-70).
6.
Ekonomikas ministrijai līdz 2025. gada 27. jūnijam sagatavot un publicēt vadlīnijas par Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma piemērošanu attiecībā uz mikrouzņēmumiem.
32. §
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"
22-TA-1108
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
33. §
Likumprojekts "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā"
21-TA-476
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes  ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (2021-TA-578) (likumprojektu pakete).
34. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""
21-TA-578
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes  ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā" (2021-TA-476) (likumprojektu pakete).
35. §
Rīkojuma projekts "Par valsts prasību pret Rojas ostas pārvaldi dzēšanu"
22-TA-1535
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par likvidācijas komisijas izveidi Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa īstenošanai"
22-TA-1526
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Par Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 50, 18. §) "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
22-TA-1657
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 50 18. §) "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi" 2. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu attiecībā uz grozījumu izstrādi 2021. gada 29. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 429 "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi" par bezpilota gaisa kuģu ģeogrāfisko zonu izveidošanas, izmaiņu veikšanas un darbības izbeigšanas kārtību, kā arī par bezpilota gaisa kuģu ģeogrāfisko zonu izveidošanā iesaistītajām institūcijām un to kompetenci.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas""
21-TA-1691
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""
22-TA-1078
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""
22-TA-924
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums"
22-TA-743
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi "
22-TA-645
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Atbalstīt maksimālo valsts budžeta finansējuma apmēru pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai 19 336 562 euro apmērā, kas radušies Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija" (turpmāk - reformu un investīciju virziens) ietvaros īstenoto projektu ieviešanas rezultātā.
3.
Katra Atveseļošanas fonda plāna reformu un investīciju virziena ietvaros īstenotā projekta konkrētais pievienotās vērtības nodokļa apmērs tiek segts apmērā, kāds noteikts rīkojumā par projekta īstenošanu.
4.
Nozares ministrijām un Valsts kancelejai līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā finansējuma saņēmēju sagatavotos rīkojumu projektus par projektu īstenošanu.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā Centrālās vēlēšanu komisijas, Rīgas brīvostas pārvaldes  un valstspilsētu un novadu pašvaldību sagatavotos rīkojumu projektus par projektu īstenošanu.
6.
Tieslietu ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā Prokuratūras sagatavoto rīkojuma projektu par projekta īstenošanu.
7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 1. martam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par Atveseļošanas fonda plāna ietvaros īstenoto projektu izpildes gaitu un priekšlikumus korektīvu darbību veikšanai.  
8.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītiem zaudējumiem"
22-TA-154
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
44. §
Noteikumu projekts "Veterinārās prasības salamandru apritei un karantīnas objekta reģistrācijas kārtība"
21-TA-1649
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-158
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""
22-TA-852
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai divu nedēļu laikā pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās iesniegt Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai noslēgtās vienošanās grozījumus, palielinot finansējumu un sasniedzamos rādītājus uz 2023. gada 31. decembri.
4.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 3.1.1.6/16/I/001 "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 1 000 000 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 1 000 000 euro apmērā uz uz 3.1.1.6. pasākumu "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".
47. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15 A, Rēzeknē, pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai"
22-TA-1471
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 011 0134) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 011 0134) 0,5828 ha platībā - Viļānu ielā 15 A, Rēzeknē, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 39 000 euro.
48. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Elvīras ielā 19 k-3, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Nedzirdīgo savienība""
22-TA-1522
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"
22-TA-70
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (22-TA-42) un likumprojektu "Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums" (21-TA-1599).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (22-TA-42) un likumprojektu "Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums" (21-TA-1599) (likumprojektu pakete).
50. §
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"
22-TA-42
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (22-TA-70) un likumprojektu "Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums" (21-TA-1599).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (22-TA-70) un likumprojektu "Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums" (21-TA-1599) (likumprojektu pakete).
51. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā"
21-TA-1405
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""
22-TA-1553
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
53. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem""
22-TA-1208
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju "Altum" sešu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 1. punktā minēto noteikumu pieņemšanas sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par programmas rādītāju novērtējumu.
54. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" pirmās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi"
22-TA-372
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" reformas 3.1.2.r  "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" (turpmāk – investīcija) pirmās kārtas projekta īstenošanu.
3.
Atbalstīt investīcijas pirmās kārtas projekta īstenošanai nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa līdz 21 000 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā Labklājības ministrijai lūgt pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" finansējumu 147 435 euro apmērā investīcijas pirmās kārtas projekta īstenošanai, tai skaitā šī protokollēmuma 3. punktā  minētā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai.
5.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
55. §
Noteikumu projekts "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības noteikumi"
22-TA-1801
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
56. §
Rīkojuma projekts "Par likvidācijas komisijas izveidi Rīgas brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa īstenošanai"
22-TA-1534
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
57. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2001
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
58. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 125 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem""
22-TA-1794
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
59. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos""
22-TA-1805
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija iesniedza Eiropas Komisijai Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam šī gada 23. jūnijā. Lai neaizkavētu atbalsta sniegšanu noteikumu projektā paredzētais atbalsts tiks īstenots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 63. panta 2. punktu, kas nosaka, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un apmaksāti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai vai no 2021. gada 1. janvāra – atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.
4.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
60. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
22-TA-1059
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
61. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 29. marta noteikumos Nr. 203 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""
22-TA-1968
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
62. §
Likumprojekts "Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums"
22-TA-981
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka projektu vadības nodrošināšanai būs nepieciešams valsts pārvaldē nodrošināt papildus 2 jaunas amata vietas — 1 terminēta vecākā eksperta amata vieta Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija regulas 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, darbības laiku) un 1 pastāvīga vecākā IT projektu vadītāja amata vieta Aizsardzības ministrijā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
63. §
Noteikumu projekts "Padomju un nacistisko režīmu slavinošo demontējamo objektu Latvijas Republikas teritorijā saraksts"
22-TA-2116
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
64. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1936
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
65. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 31.maija rīkojumā Nr.358 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes  informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 60.0 versija)""
22-TA-2129
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
66. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 23. novembra noteikumos Nr. 1062 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību tūrisma jomā""
22-TA-1920
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Krievijas pusei Latvijas Republikas  paziņojumu par Vienošanās darbības apturēšanu.
67. §
Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"
22-TA-562
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
68. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 823 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību""
22-TA-1731
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
69. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1389
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmēji uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 3.2.1.2/16/I/001  "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" un projektā Nr. 3.2.1.2/16/I/002 "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu kopā par 4 480 300 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 4 480 300 euro apmērā uz 3.2.1.2. pasākumu.
70. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1883
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
71. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r. reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.1.i. investīcijas "Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana" īstenošanas noteikumi"
22-TA-1083
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Atbalstīt, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r. reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.1.i. investīcijas "Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana" ietvaros īstenoto projektu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 561 000 euro apmērā tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
72. §
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums"
21-TA-587
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
73. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2087
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
74. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu""
22-TA-1790
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
75. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 35 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums""
22-TA-825
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
76. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2086
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
77. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2123
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2022. gada 16. augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem, informējot par to izpildes gaitu un finansējuma apguvi.
4.
Atbalstīt priekšlikumu Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 80 76. §) "Informatīvais ziņojums "Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"" 4.3. punktā profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" un Latvijas Mākslas akadēmijas augstas gatavības projektam prototipēšanas darbnīca "Riga Makerspace" aprīkojuma iegādei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, plānoto finansējumu 505 139 euro apmērā novirzīt Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, būvdarbu izpildei.
5.
Atbalstīt priekšlikumu Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 74 36. §) "Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā"" 6. punktā nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai plānoto finansējumu 1 207 277 euro apmērā novirzīt Valmieras drāmas teātra ēkas Lāčplēša ielā 4, Valmierā, būvdarbu izpildei.
78. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-1569
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
79. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)""
22-TA-1397
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
80. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 23. augusta rīkojumā Nr. 447 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 22.0. versija)""
22-TA-1403
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
81. §
Noteikumu projekts "Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība"
21-TA-1222
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
82. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1910
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
83. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2021. gadu"
22-TA-1970
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
84. §
Rīkojuma projekts "Par sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" likvidāciju"
22-TA-2102
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Lai nodrošinātu jaunā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - probācijas novērošana – īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrijai un Tieslietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā savstarpēji saskaņotus priekšlikumus finansējuma pārdalei no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.03.00 "Sociālās korekcijas izglītības iestāde" uz Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 04.03.00 "Probācijas īstenošana" 2023. gadā līdz 623 047 euro, 2024. un turpmākajiem gadiem līdz 603 781 euro apmērā, vienlaicīgi pārdalot arī piecas amata vietas Tieslietu ministrijai (Valsts probācijas dienestam).
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
85. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu""
22-TA-1687
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
86. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums""
22-TA-1673
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
87. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 15. marta rīkojumā Nr. 185 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2208
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
88. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros"
22-TA-419
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
89. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""
22-TA-1450
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2024. gada 1. janvārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Augstskolu likuma 87. pantā, nosakot  datu iegūšanas un apstrādes  nolūku Akadēmiskā personāla reģistrā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
90. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi"
21-TA-428
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pirms sabiedrība "Altum" uzsāk projektu pieņemšanu, Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju saskaņot noteikumu projektu ar Eiropas Komisiju.
91. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
22-TA-1961
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikumu 262.1., 262.4., 262.5. apakšpunktā un 263., 265., 267., 268. un 270. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas radušies saistībā ar Covid - 19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2022. gada jūlijā, augustā un septembrī, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 10 006 084 euro apmērā segt no likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" 74.resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma un, ņemot vērā faktisko līdzekļu izpildi, no atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem 2022.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" jau piešķirtā finansējuma atlikumiem.
4.
Noteikumu 262.1., 262.4., 262.5. apakšpunktā un 263., 265., 267., 268. un 270. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir  radušies saistībā ar Covid - 19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2022. gada oktobrī, novembrī un decembrī ir veicams avansa norēķins ne vairāk kā 10 006 081 euro apmērā, sedzot no  likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" 74.resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma un, ņemot vērā faktisko līdzekļu izpildi, no atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem 2022.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" jau piešķirtā finansējuma atlikumiem.
5.
Noteikumu 262.2., 262.3. apakšpunktā un 269. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas radušies saistībā ar Covid - 19 uzliesmojumu un seku novēršanu, nepieciešamos izdevumus Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārstrukturizējot sniedzamos veselības aprūpes pakalpojumus, daļēji vai pilnībā ierobežojot plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
6.
Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus atbilstoši šī protokola 3. un 4. punktam.
92. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2231
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

93. §
Rīkojuma projekts "Par Mārtiņu Libertu"
22-TA-2030
(A. T. Plešs, M. Liberts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
94. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem"
21-TA-634
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
95. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
22-TA-2085
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt rīkojuma projekta pielikuma 29. punktā minētā investīciju projekta nosaukumu un Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
96. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu""
22-TA-1441
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
97. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-2181
(K. Eklons, D. Gaile, S. Armagana, J. Reirs, E. Valantis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs. Labklājības ministram, izglītības un zinātnes ministram un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu iekšlietu ministram likumprojekta virzībā Saeimā.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

98. §
Rīkojuma projekts "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu"
22-TA-1182
(A. T. Plešs, I. Olafsone, I. Ozola, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 61 46. §) "Informatīvais ziņojums "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projekta izstrādi un plānotajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda Darbības programmas sestajā politikas mērķī"" 2. un 3. punktu par aktualitāti zaudējušu.
4.
Plāna saskaņošanas laikā ar Eiropas komisiju Ekonomikas ministrijai, kā par enerģētikas politiku atbildīgajai nozares ministrijai, uzrunāt Eiropas komisiju par iespēju izmantot kūdru enerģētikā kā pagaidu kurināmo enerģētiskās krīzes situācijās.
99. §
Konceptuālais ziņojums "Valsts atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus"
22-TA-1745
(A. T. Plešs, G. Eglītis, E. Valantis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

100. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas tālāko rīcību Arktikas padomes novērotājvalsts statusa pieteikuma gatavošanā un iesniegšanā"
22-TA-1782
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.  
2.
Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2023., 2024. un 2025. gadam Ārlietu ministrijai un Kultūras ministrijai ar Arktikas padomi saistītām iniciatīvām izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
101. §
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas valstpilsētas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" atbalstītās negatīvās fiskālās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2022. gadam pārsniegumu"
22-TA-1771
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka 2022. gadā SIA "Rīgas satiksme" negatīvā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci sasniegs 39,9 milj. euro, kas par 26,3 milj. euro pārsniedz to negatīvo ietekmi, par kuru 2021. gada 24. augustā saņemta Ministru kabineta piekrišana.
102. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 81 89. §) "Informatīvais ziņojums "Par "Atvērts pēc noklusējuma" principa ieviešanu"" 2. un 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
22-TA-1679
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 81 89. §) "Informatīvais ziņojums "Par "Atvērts pēc noklusējuma" principa ieviešanu"" 2. un 3. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka informatīvā ziņojuma "Par "Atvērts pēc noklusējuma" principa ieviešanu" pielikumā noteiktās Valsts ieņēmumu dienesta datu kopas "Valsts amatpersonu deklarāciju dati" un "Valsts amatpersonu konstatēto parkāpumu dati" netiks atvērtas.
103. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo turpmāko rīcību 2024. gada FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanai Latvijā"
22-TA-2076
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par rīcības komitejas 2024. gada FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanas uzraudzībai izveidi, lai sekmētu valsts pārvaldes sadarbību ar FIA WRC posma rīkotājiem, kā arī nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu par tā sagatavošanas gaitu. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram mēneša laikā noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par rīcības komitejas izveidi.
104. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības karjeras attīstības atbalsta politikas tīkla Euroguidance nepieciešamo finansējumu 2021.-2027. gadā"
22-TA-1545
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai) precizēt Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 51 98. §) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2021.–2027. gadā"" noteikto valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmēru Eiropas Savienības karjeras attīstības atbalsta politikas tīkla Euroguidance īstenošanai 2021.–2027. gadā un Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.08.00 ''Valsts izglītības attīstības aģentūra'' citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektā ''Eurydice un Euroguidance tīkla darbības nodrošināšana" atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai valsts budžeta līdzfinansējumu 2022.–2027. gadam palielināt par 189 600 euro, tai skaitā 2022. gadā 31 600 euro apmērā un turpmāk katru gadu līdz 2027. gadam 31 600 euro apmērā.
3.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā Eiropas Savienības karjeras attīstības atbalsta politikas tīkla Euroguidance valsts budžeta līdzfinansējumu 2022. gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 ''Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas'', plānojot valsts budžeta līdzfinansējumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā minētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2023.–2027. gadam precizēšanai. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2023.–2027. gadam.
105. §
Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027. gadam"
22-TA-1198
(D. Pavļuts, B. Kņigins, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027. gadam" kā informatīvu kopsavilkumu par Eiropas Savienības un citu finanšu avotu investīcijām veselības nozares infrastruktūras attīstībā līdz 2027. gadam.
2.
Veselības ministrijai, izstrādājot Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" detalizētus atbalsta saņemšanas nosacījumus, noteikt prioritātes, finansējuma saņēmējus un finansējuma sadalījumu atbilstoši aktuālajiem veselības nozares politikas plānošanas dokumentiem un aktuālajai veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībai.
106. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.1. reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punktu īstenošanu""
22-TA-1506
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.  
2.
Atbalstīt, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas 4.1.1.r. "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta pasākuma "Ieteikumi integrētas veselības aprūpes attīstībai" un atskaites punkta pasākuma "Ieteikumi epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai" ietvaros īstenoto projektu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 129 316 euro apmērā tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
107. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2022. gada 22. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2188
(L. Lejiņa, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
108. §
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 14.-15. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2200
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 14.-15. jūlija sanāksmē.
109. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās kārtas publiskā finansējuma daļas segšanai"
22-TA-1548
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Centrālai finanšu un līguma aģentūrai atjaunot maksājumus un apstiprināt Centrālai finanšu un līguma aģentūrai iesniegtos jaunos pētījumus.
110. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta (Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā) īstenošanas termiņa pagarināšanu"
22-TA-2134
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par augstas gatavības projekta – Komandu sporta spēļu halles izveidei Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā – īstenošanas gala termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31. decembrim.
111. §
Informatīvais ziņojums "Par darba vidē balstītas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" ilgtspējas nodrošināšanu"
22-TA-2034
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Darba vidē balstītas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" aprobāciju 2022./2023. akadēmiskajā gadā turpināt 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" 1. kārtas Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes projektu ietvaros, nepieciešamo finansējumu 2022./2023. akadēmiskajā gadā nodrošināt no  8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" 1. kārtas pieejamā neizlietotā finansējuma (4 806 euro),  8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" 2. kārtas pieejamā neizlietotā finansējuma (9 152 euro),  8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" 1. kārtas Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes projektu ietaupījumiem (231 921 euro) un  8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pieejamā neizlietotā finansējuma, 692 748 euro pārdalot uz 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" 1. kārtu.
3.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu no 2023. gada 1. jūlija darba vidē balstītas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" īstenošanu finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, nepieciešamo finansējumu 2023. gadā 499 312 euro apmērā un 2024. gadā un turpmāk ik gadus 764 880 euro apmērā nodrošinot Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Augstskolas" esošo līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu 188 386 euro apmērā 2024. gadam un turpmāk ik gadus izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas. 
112. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
22-TA-1678
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās kārtas Latvijas Universitātes projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 un Daugavpils Universitātes projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 īstenošanas termiņu par vairāk nekā sešiem mēnešiem.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka tiek palielināts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa kopējais attiecināmais finansējums par 692 748 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 692 748 euro apmērā 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķim.
113. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem"
22-TA-1991
(J. Reirs, A. Eberhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Nozaru ministrijām līdz 2022. gada 1. augustam iesniegt Finanšu ministrijā izvērtējumu par esošo un plānoto valsts budžeta kapitālo izdevumu atbilstību Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) mērķiem, kas nav iekļauti esošajā AF plānā, bet, ko potenciāli būtu iespējams finansēt no AF aizdevuma līdzekļiem.
3.
Nozaru ministrijām līdz 2022. gada 1. augustam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus AF plāna grozījumiem un papildu reformām, neparedzot jaunu investīciju priekšlikumus no AF aizdevuma daļas.
4.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. augustam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu AF plāna REPowerEU sadaļai.
5.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām un Valsts Kanceleju uzsākt neformālo dialogu ar Eiropas Komisiju un, iesaistot sociālos un sadarbības partnerus, sagatavot un iesniegt AF plāna grozījumu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā  divu mēnešu laikā pēc  Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu grozījumu spēkā stāšanās brīža.  
114. §
Informatīvais ziņojums "Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē"
22-TA-2052
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojuma Nr. 252 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirtā finansējuma izmantošanas  termiņa pagarināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta nodrošināšanai augstākajā izglītībā un  zinātnē no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" no  2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim.
3.
Pieņemt zināšanai, ka pēc faktiskā pieprasījuma, ar Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojumu Nr. 252 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirtā finansējuma atlikums 2022. gadā pārdalāms šādi: 
3.1.
līdz 56 000 euro, lai nodrošinātu stipendijas studiju nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākās izglītības iegūšanai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim;
3.2.
līdz 108 000 euro, lai nodrošinātu stipendijas zinātniskās darbības nodrošināšanai Ukrainas zinātniekiem no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2022. gada 31. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojumā Nr. 252 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3. punktam.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2022. gada 31. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem".
6.
Atbalstīt apropriācijas pārdali līdz 246 000 euro no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.12.00 "Valsts pētījuma programmas" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 05.01.00. "Zinātniskās darbības nodrošināšana" Ukrainas zinātnieku iesaistei esošajos  fundamentālo un lietišķo zinātņu pētījumu programmu projektos 2022. gadā.
7.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.12.00 "Valsts pētījuma programmas" plānoto finansējumu līdz 164 000  euro novirzīt papildus aktivitātēm Ukrainas zinātnieku iesaistei esošajos, Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajos valsts pētījumu programmu projektos 2022. gadā.
8.
Atbalstīt apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.13.00 "Studiju virzienu akreditācija" 4 021 euro apmērā, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju iepriekš iegūtās izglītības atzīšanu.
9.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2022. gada 31. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām atbilstoši šī protokollēmuma 6. un 8. punktam.
10.
Pieņemt zināšanai, ka 2023. gadā un turpmāk, kamēr ir spēkā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 panta 6.1 daļa, Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinās atbalstu ukraiņu zinātnieku iesaistei fundamentālo un lietišķo pētījumu programmu projektos un valsts pētījumu programmu projektos esošā finansējuma ietvaros.
115. §
Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes nozares iziešanu no Covid-19 izraisītās krīzes 2021/22. gada rudens/ziemas periodā un gatavošanos 2022/23. gada rudens/ziemas scenārijiem"
22-TA-1806
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija informatīvajā ziņojumā pamatbāzē (nodrošinot gatavības režīmu veselības aprūpes sistēmā) minēto pasākumu Covid-19 izplatības mazināšanai īstenošanu segs no likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" 74. resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma un, ņemot vērā faktisko līdzekļu izpildi, no atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" jau piešķirtā finansējuma atlikumiem, atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai 2022. gada II pusgadā.
3.
Veselības ministrijai, attīstoties kādam no informatīvajā ziņojumā minētajiem scenārijiem (I, II, III scenārijs), izvērtēt Covid-19 izplatības mazināšanas pasākumiem piešķirtā finansējuma izpildi  no likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" 74. resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma,  no atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" jau piešķirtā finansējuma,  un nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildu finanšu līdzekļus no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai 2022. gada II pusgadā.
4.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai 2023. gadam un turpmāk ik gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

6. Ministru kabineta lieta

116. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Stratēģiskās komunikācijas apakškomisijai (par komunikāciju Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta jautājumos)
22-TA-2150
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Stratēģiskās komunikācijas apakškomisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Stratēģiskās komunikācijas apakškomisijai.
117. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā)
22-TA-2216
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Republikas tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Republikas tiesībsargam.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

118. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Atveseļošanas un noturības mehānisma regulējuma grozījumu priekšlikumu saistībā ar REPowerEU iniciatīvu"
22-TA-2175
(A. Eberhards, J. Reirs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Atveseļošanas un noturības mehānisma regulējuma grozījumu priekšlikumu saistībā ar REPowerEU iniciatīvu".
119. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 11. jūlija Euro grupas un 2022. gada 12. jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2180 (IP)
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atzīmēt, ka finanšu ministrs J. Reirs pārstāvēja Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 11. jūlija un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 12. jūlija sanāksmē.
120. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko paredz saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus, ar ko groza Regulu (ES) 2019/1020 un atceļ Regulu (ES) Nr. 305/2011"
22-TA-2198
(E. Valantis, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko paredz saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus, ar ko groza Regulu (ES) 2019/1020 un atceļ Regulu (ES) Nr. 305/2011".
121. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2022. gada 19. maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0295
22-TA-2165 (IP)
(N. Puntulis, U. Zariņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Kultūras ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 19. maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0295.
3.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4.
Kultūras ministrijai līdz 2022. gada 1. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Autortiesību likumā" un likumprojektu "Grozījumi Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā".
122. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2022. gada 19. maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0296
22-TA-2164 (IP)
(N. Puntulis, U. Zariņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Kultūras ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 19. maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0296.
3.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4.
Kultūras ministrijai līdz 2022. gada 1. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Autortiesību likumā".
123. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 18. jūlija sanāksmei
22-TA-2213
(R. Kronbergs, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu lietošanu un ar ko groza Regulu (ES)  2021/2115".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Projekts Padomes secinājumiem par jauno akvakultūras stratēģiju".
4.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāram R. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 18. jūlija sanāksmē.
124. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas neformālās ministru padomes 2022. gada 19.-20. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2219
(E. Valantis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2022. gada 19.-20. jūlija sanāksmē.
125. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 18. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2232
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 18. jūlija sanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

126. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2218
(K. Eklons, B. Bāne, L. Lejiņa, D. Pavļuts, J. Reirs, N. Puntulis, J. Bekmanis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
127. §
Informatīvais ziņojums "Covid-19 valsts ieguldījuma valsts akciju sabiedrībā "Starptautiskā lidosta "Rīga"" līdzdalības izbeigšanas stratēģija"
22-TA-1638 (IP)
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā minēto Covid-19 valsts ieguldījuma valsts akciju sabiedrībā "Starptautiskā lidosta "Rīga"" līdzdalības izbeigšanas stratēģiju.
128. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 333 East 50th Street, Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"
22-TA-1458
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
129. §
Konceptuālais ziņojums "Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem"
22-TA-192
(G. Eglītis, L. Lejiņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
130. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
22-TA-2194 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atļaut Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas programmas projekta "Advancētas digitālās kriminālistikas aparatūras iepirkums" un projekta "Analītiskās kapacitātes stiprināšana" īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apmēram.
3.
Šī protokollēmuma 2. punktā minēto projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izdevumu (pievienotās vērtības nodokļa) segšanai) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.
4.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā minēto projektu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
5.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
131. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta rīkojuma Nr. 2022/1.2.1.-102 izpildi"
22-TA-2233 (IP)
(J. Citskovskis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
132. §
Informatīvais ziņojums "Par Moderna vakcīnām"
22-TA-2230 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 15:00