Ministru kabineta 13.12.2022. sēdes protokols Nr. 64

Ministru kabineta 13.12.2022. sēdes protokols Nr. 64

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:30

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr. 179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""
22-TA-3259 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par izdevumu palielinājumu 2023., 2024. un 2025. gadā sadalījumā pa pasākumiem un budžeta programmām/apakšprogrammām.
2. §
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2023. gadā"
22-TA-3490 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. septembra rīkojumā Nr. 504 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem""
22-TA-2989
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada pašvaldībai"
22-TA-3248
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu noteikt licences laukumus "Dienvidu teritorija" un "Ziemeļu teritorija" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"
22-TA-2348
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu"
22-TA-216
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ministrijām, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, izvērtēt un, ja attiecināms, nodrošināt tiesisko ietvaru, kā arī tehnisko mehānismu, kādā finansējuma saņēmējs var pārbaudīt mērķa grupas dalībnieka atbilstību dalībai projektā, jo īpaši attiecībā uz fizisko personu datiem, kas reģistrēti valsts informācijas sistēmās un projekta īstenošanas laikā valsts informācijas sistēmās var tikt aktualizēti.
4.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai turpināt darbu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas tehniskās sasaistes pilnveidē, iespēju robežās nodrošinot  tehnisko risinājumu iestrādi automātiskai datu saņemšanai no citām valsts informācijas sistēmām, ar kurām šobrīd nav nodrošināta sasaiste.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
22-TA-2477
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"
22-TA-2866
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir  izglītības un zinātnes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"
22-TA-1113
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" (22-TA-579).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" (22-TA-579) (likumprojektu pakete).
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"
22-TA-579
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā" (22-TA-1113).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā" (22-TA-1113) (likumprojektu pakete).
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""
22-TA-1882
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālo izglītības iestāžu statusa noteikšanu un to nosaukumiem"
22-TA-3079
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu apstrādi"
22-TA-2442
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība""
22-TA-1511
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 43" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-3253
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 43" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0392) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0392) 0,059 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 7 469 euro.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas""
22-TA-2671
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-2609
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Bērzi" Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3056
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""
22-TA-2447
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunzemji-Gundegas" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-3257
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Valmieras novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Strenču šoseja–Sedas" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-3319
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju"
22-TA-3108
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2025. gada kārtējā zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma īstenošanai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, kas paredz papildināt Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumus Nr. 619 "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība" ar kārtību, kas nosaka, ka zinātniskajai institūcijai, kura laika posmā no 2022. gada 31. oktobra līdz 2026. gada 31. maijam ir integrēta vai tiek integrēta citā zinātniskā institūcijā un Eiropas Savienības budžeta programmas Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanā augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reformas ietvaros piedalās zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā izvērtējumā, zinātnisko institūciju darbības starptautiskā izvērtējuma rezultāts netiek ņemts vērā, nosakot konsolidēto vidējo vērtējumu zinātniskajai institūcijai, kurā tā ir vai tiks integrēta.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt atbalsta veselības un sporta zinātņu nozares iekļaušanu attiecīgās Viedās specializācijas stratēģijas prioritārās jomas ietvaros Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pētniecības izcilības grantu aktivitātēs.
23. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Atpūtnieki", Briģu pagastā, Ludzas novadā, daļas pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām"
22-TA-3060
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Atpūtnieki" (nekustamā īpašuma kadastra numurs 68460020153) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 68460050159) 0,8414 ha platībā – Briģu pagastā, Ludzas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 000 euro.
24. §
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"
22-TA-3367
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai"
22-TA-3607
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
22-TA-3498
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""
22-TA-3365
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-3582 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 30 personas.
29. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā"
22-TA-2948
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Oķēnu ceļš, Oķēnu senkapu mežs, Oķēnu upesmežs, Oķēnu apaugums, Oķēnu dīķis, Oķēnu mežs", Krapes pagastā, Ogres novadā, daļu pirkšanu "
22-TA-2731
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Oķēnu ceļš, Oķēnu senkapu mežs, Oķēnu upesmežs, Oķēnu apaugums, Oķēnu dīķis, Oķēnu mežs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7452 003 0001) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 003 0112) 0,33 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 003 0118) 0,14 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 003 0123) 0,06 ha platībā – Krapes pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 9 425,69 euro, kas ietver nekustamo īpašumu tirgus vērtību 3 233,00 euro un kompensējamos zaudējumus 6 192,69 euro.
31. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veido sevišķo aizbildņu sarakstu un izmaksā atlīdzību sevišķajam aizbildnim"
22-TA-2857
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3573
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3254
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3430
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3600
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""
22-TA-3383
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3559
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem""
22-TA-2753
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi"
22-TA-189
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""
22-TA-2199
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība""
22-TA-2995
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
​​​​​​Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3519
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
22-TA-3126
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3610
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3606
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
22-TA-3472
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3605
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
48. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3621
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3630
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-3633
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
51. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""
22-TA-2372
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3650
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”"
22-TA-3353
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām"
22-TA-3611
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
55. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3555
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
56. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra rīkojumā Nr. 820 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-3441
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
57. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
22-TA-3333
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" infrastruktūras uzlabošanai izmantotie līdzekļi palielinās vispārējās valdības budžeta izdevumus par 690 000 euro 2023. gadā.
58. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3524
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
59. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3662
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3638
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
61. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3631
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
62. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
22-TA-3460
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu  Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 262.1., 262.4., 262.5. apakšpunktā un 263., 265., 267., 268. un 270. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2022. gada jūlijā, augustā un septembrī, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 18 860 057 euro apmērā segt no likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" 74. resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma un, ņemot vērā faktisko līdzekļu izpildi, no atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" jau piešķirtā finansējuma atlikumiem.
4.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 262.1., 262.4., 262.5. apakšpunktā un 263., 265., 267., 268. un 270. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir  radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2022. gada oktobrī un novembrī, ir veicams avansa norēķins ne vairāk kā 11 902 930 euro apmērā, sedzot no  likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" 74. resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma un, ņemot vērā faktisko līdzekļu izpildi, no atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" jau piešķirtā finansējuma atlikumiem.
5.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu  Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 262.1., 262.4., 262.5. apakšpunktā un 263., 265., 267., 268. un 270. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2022. gada decembrī, nepieciešamie izdevumi ne vairāk kā 5 951 465 euro apmērā tiek segti 2023. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
6.
Atzīt par aktualitāti  zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 36 91. §) 3., 4. un 6. punktu.
7.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktam.
63. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3467
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
64. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3554
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
65. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""
22-TA-3451
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
66. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
22-TA-3431
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
67. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""
22-TA-3449
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra ārkārtas sēdē lemto par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi, papildu nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai 2023. gadam ir 61 671 021 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu – 62 383 053 euro, tai skaitā:
3.1.
resoram "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" 2023. gadam – 47 668 678 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu – 48 315 310 euro;
3.2.
Izglītības un zinātnes ministrijai 2023. gadam – 8 898 688 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu – 8 964 088 euro;
3.3.
Aizsardzības ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 25 348 euro;
3.4.
Zemkopības ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 83 556 euro;
3.5.
Labklājības ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 43 215 euro;
3.6.
Tieslietu ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 11 510 euro;
3.7.
Kultūras ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 4 891 905 euro;
3.8.
Veselības ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 48 121 euro.
4.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3. punktā noteikto, Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam un par  budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam", samazināt budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" plānoto finansējumu 2023. gadam par 61 671 021 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 62 383 053 euro.
5.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3. punktā noteikto, Izglītības un zinātnes ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Kultūras ministrijai un Veselības ministrijai iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, palielinot finansējumu 2023. gadam un turpmāk ik gadu, tai skaitā:
5.1.
resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" pamatbudžeta programmā 01.00.00. "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" 2023. gadam par 3 855 858 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 3 889 898 euro;
5.2.
resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" pamatbudžeta programmā 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" 2023. gadam par 38 442 812 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 38 086 316 euro;
5.3.
resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" pamatbudžeta programmā 10.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" 2023. gadam par 5 370 008 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 6 339 096  euro;
5.4.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 01.05.00. "Dotācija privātajām mācību iestādēm" 2023. gadam par 1 767 557 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 1 832 957 euro;
5.5.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 01.08.00. "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 9 798 euro;
5.6.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 02.01.00. "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 4 697 040 euro;
5.7.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 09.10.00. "Murjāņu sporta ģimnāzija" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 118 704 euro;
5.8.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 09.19.00. "Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 2 305 589 euro;
5.9.
Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 22.10.00. "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 25 348 euro;
5.10.
Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 22.01.00. "Profesionālā izglītība" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 83 556 euro;
5.11.
Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 05.37.00. "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 43 215 euro;
5.12.
Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 04.01.00. "Ieslodzījuma vietas" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 11 510 euro;
5.13.
Kultūras ministrijas pamatbudžeta programmā 20.00.00. "Kultūrizglītība" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 4 891 905 euro;
5.14.
Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 02.03.00. "Augstākā medicīnas izglītība" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 23 336 euro;
5.15.
Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 33.09.00. "Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 24 785 euro.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

68. §
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
22-TA-3563
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
69. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""
22-TA-3416
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
70. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi""
22-TA-2220
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

71. §
Plāna projekts "Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025. gadam"
22-TA-2002
(D. Pavļuts, M. Krivade, A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
72. §
Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam"
22-TA-3057
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā atbildīgajām institūcijām sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam (turpmāk – plāns) ieviešanai nepieciešamā papildu finansējuma pārdalei bāzes ietvaros no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" uz attiecīgajām budžeta programmām un apakšprogrammām 2023., 2024., 2025. un turpmākajiem gadiem atbilstoši plānam šādā apmērā:
3.1.
2023. gadam 2 424 059 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.1.
Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" 448 478 euro apmērā;
3.1.2.
Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" 361 955 euro apmērā;
3.1.3.
Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 634 245 euro apmērā;
3.1.4.
Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana" 285 929 euro apmērā, budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" 494 770 euro apmērā, budžeta apakšprogrammā 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana" 118 718 euro apmērā un budžeta apakšprogrammā 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība" 5 760 euro apmērā;
3.1.5.
Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 74 204 euro apmērā;
3.2.
2024. gadam 1 919 406 euro apmērā, tai skaitā:
3.2.1.
Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" 995 644 euro apmērā;
3.2.2.
Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" 361 955 euro apmērā;
3.2.3.
Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 409 449 euro apmērā;
3.2.4.
Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" 27 880 euro apmērā, budžeta apakšprogrammā 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana" 118 718 euro apmērā un budžeta apakšprogrammā 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība" 5 760 euro apmērā;
3.3.
2025. gadam un turpmāk katru gadu 1 900 566 euro apmērā, tai skaitā:
3.3.1.
Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" 995 644 euro apmērā;
3.3.2.
Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" 361 955 euro apmērā;
3.3.3.
Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 409 449 euro apmērā;
3.3.4.
Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" 9 040 euro apmērā, budžeta apakšprogrammā 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana" 118 718 euro apmērā un budžeta apakšprogrammā 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība" 5 760 euro apmērā.
4.
Pieņemt zināšanai, ka plāna ieviešanai nepieciešams Finanšu izlūkošanas dienestam no 2023. gada izveidot 10 pastāvīgas amata vietas (10 amata vietas, kuras bija ieviestas līdz 2022. gada beigām). Amata vietas ieviest, nepalielinot Iekšlietu ministrijai noteikto kopējo amata vietu skaitu (samazināt budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" plānoto amata vietu skaitu par 10 amata vietām).
5.
Pieņemt zināšanai, ka finansējums pasākumu plānā paredzētajiem pasākumiem aprēķināts indikatīvi un var tikt precizēts atbilstoši faktiskajai situācijai, veicot finansējuma pārdales starp budžeta programmām, apakšprogrammām, pasākumiem un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, bet nepārsniedzot budžeta resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" plānotā finansējuma apmēru.
6.
Ja institūcijai, īstenojot pasākumu plānā paredzētos pasākumus, kuru izpildes termiņš ir terminēts, kārtējā gada laikā izveidojas finansējuma ietaupījums, un to nav iespējams pārdalīt citiem ar šī plāna īstenošanu saistītiem pasākumiem, tas pārdalāms uz budžeta resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana".

5. Informatīvie ziņojumi

73. §
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma VII" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības ietvaros""
22-TA-3440
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 28. aprīļa Regulu (ES) 2021/692, ar ko izveido programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014, ņemot vērā Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta 2022. gada 14. jūlija aicinājuma vēstuli Nr. Ares (2022) 5144204 par projekta izvērtēšanas rezultātiem un līguma slēgšanas iespējām minētās programmas projektu konkursa "Ierobežotais projektu konkurss Nacionālajiem romu kontaktpunktiem" ("Call for proposals limited/restricted to National Roma Contact Points") (CERV-2022-NRCP) ietvaros, atļaut Kultūras ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "Latvijas romu platforma VII" īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas ir 218 505 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 196 654 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 21 851 euro.
3.
Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no budžeta 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas iesniegt Eiropas Komisijā noslēguma ziņojumu un finanšu pārskatu un pēc Eiropas Komisijas atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.
74. §
Informatīvais ziņojums "Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam iekļauto SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu"
22-TA-3285
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" – atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2022. gadam" prioritārā pasākuma  "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS" ietvaros piešķirto finansējumu 19 844 124 euro apmērā 2022. gadā izlietos 10 525 715 euro apmērā. 
3.
Atļaut Veselības ministrijas kapitālsabiedrībām – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" – atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2022. gadam" prioritārā pasākuma "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS" ietvaros 2022. gadā neapgūto finansējumu 9 318 409 euro apmērā izlietot 2023. gadā, nemainot prioritārā pasākuma finansējuma izlietojuma mērķi.
4.
Pieņemt zināšanai, ka "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022. - 2024. gadam" pasākumu īstenošana palielinās vispārējās valdības budžeta izdevumus par 11 425 974 euro 2023. gadam, samazinot finanšu resursus (fiskālo telpu) prioritāro pasākumu īstenošanai.
75. §
Informatīvais ziņojums "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanas un Latvijas Okupācijas muzeja demontēto objektu uzturēšanas nodrošināšanu 2023. gada 1. ceturksnī"
22-TA-3642
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt 2022. gadā uzsākto pasākumu finansēšanu un paredzēt finansējumu Kultūras ministrijai 26 072 euro apmērā 2023. gada 1. ceturksnī, tajā skaitā 19 959 euro Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu apsaimniekošanai un 6 113 euro Latvijas Okupācijas muzeja krājumā iekļauto demontēto padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu oriģinālo detaļu un fragmentu uzturēšanai, saglabāšanai, pieejamībai, izpētei un sabiedrības izglītošanai atbilstoši muzeja darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
3.
Jautājumu par nepieciešamo finansējumu Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu apsaimniekošanai un Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanas, uzturēšanas, izpētes un atjaunošanas programmas īstenošanai un Latvijas Okupācijas muzeja krājumā iekļauto demontēto objektu oriģinālo detaļu un fragmentu uzturēšanai, saglabāšanai, pieejamības nodrošināšanai, izpētei un sabiedrības izglītošanai atbilstoši muzeja darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem visam 2023. gadam skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
76. §
Informatīvais ziņojums "Par sniegto laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu pārstrādātā darba apjomu ambulatorajā veselības aprūpē 2022. gadā un priekšlikumiem pārstrādes apjoma segšanai"
22-TA-3308
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu izdevumu segšanu Covid-19 pārslimojušajiem pacientiem ambulatorajā veselības aprūpē par 2022. gada janvāri-oktobri, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 2022. gadā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 1 677 438 euro apmērā. 
3.
Lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu izdevumu daļēju deficīta segšanu par 2022. gada janvāri-oktobri, Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2022. gadam no apakšprogrammas 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 3 275 456 euro apmērā uz apakšprogrammu 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 3 275 456 euro apmērā.
77. §
Informatīvais ziņojums "Par hospisa aprūpes pakalpojuma mājās pilngadīgām personām nodrošināšanu 2023. gadā"
22-TA-3681
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu par izmēģinājuma projekta "Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem" īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31. decembrim.
3.
Atbalstīt 2022. gadā uzsāktā izmēģinājuma projekta "Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem" īstenošanas nodrošināšanai 2023. gada pirmajam ceturksnim  finansējuma piešķiršanu Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" 187 350 euro apmērā.
4.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ne vairāk kā 562 050 euro apmērā izmēģinājuma projekta "Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem" īstenošanas nodrošināšanai no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim skatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām vai, ja pasākumam papildus finansējums netiks piešķirts, tas nodrošināms Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" piešķirto līdzekļu ietvaros.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

78. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2022. gada 15. decembra sanāksmei
22-TA-3670
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 15. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2022. gada 15. decembra sanāksmē.
79. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz jaunu vides ekonomisko kontu moduļu ieviešanu groza Regulu (ES) Nr. 691/2011"
22-TA-3689
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz jaunu vides ekonomisko kontu moduļu ieviešanu groza Regulu (ES) Nr. 691/2011".
80. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 20. decembra sanāksmei
22-TA-3690
(A. T. Plešs, J. Miezainis, I. Kiukucāne, A. Grasmane, M. Trons, I. Indriksone, D. Vilkaste, J. Reirs, D. Pavļuts, G. Eglītis, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Dabas atjaunošanas regulas priekšlikumu".
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildināt nacionālās pozīcijas ievaddaļu ar tekstu, ka Latvija ir par līdzsvarotu pieeju vides aizsardzības un tautsaimniecības interešu sabalansēšanai.
4.
Vēstniekam, Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 20. decembra sanāksmē.
81. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 19. decembra sanāksmei
22-TA-3691
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par metāna emisiju samazināšanu enerģētikas sektorā un ar ko groza Regulu (ES) 2019/942".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti".
4.
Par enerģētikas jomu atbildīgajam ministram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2022. gada 19. decembra sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

82. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3676
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
83. §
Informatīvais ziņojums "Par grozījumu izdarīšanu valsts aizdevuma līgumos"
22-TA-3278 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
84. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420150022
22-TA-3644 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420150022.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420150022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
85. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu portfeli un vakcīnu atlikumu pārdošanu/ziedošanu"
22-TA-3657 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
86. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt būtisku līdzdalību un saglabāt tiesību izmantot netiešo līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
22-TA-3679 (IP)
(I. Indriksone, E. Valantis, J. Reirs, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
87. §
Atbildes projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420148921
(T. Linkaits, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
Satiksmes ministrijai nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai starpatbildi, kurā informēt tiesu, ka atbilde pēc būtības tiesai tiks sniegta pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra sēdē.
Sēdi slēdz plkst. 13:25