Ministru kabineta 30.04.2024. sēdes protokols Nr. 18

Ministru kabineta 30.04.2024. sēdes protokols Nr. 18

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ekonomikas ministrs, labklājības ministra pienākumu izpildītājs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Melnis

Satiksmes ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre, ārlietu ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Lībiņa-Egnere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:30

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-12k
(A. Sprūds, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-13k
(A. Sprūds, A. Puriņš, K. Melnis, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Informatīvais ziņojums "Par Air Baltic Corporation AS obligāciju refinansēšanas gaitu"
24-TA-1099 (IP)
(K. Briškens, M. Gauss, konsultanti, V. Valainis, K. Vasks, J. Rozenbergs, B. Bāne, A. Ašeradens, I. Lībiņa-Egnere, A. Čakša, R. F. Geks, Ģ. Dubkevičs, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija) par Air Baltic Corporation AS obligāciju refinansēšanas gaitu.
2.
Pieņemt zināšanai Air Baltic Corporation AS pārstāvju un satiksmes ministra sniegto informāciju un  informatīvā ziņojuma 7. pielikumā minēto par iespējamajiem alternatīvajiem risinājumiem Air Baltic Corporation AS 2019. gadā emitēto obligāciju refinansēšanai.
3.
Atbalstīt Satiksmes ministrijas piedāvāto risinājumu par papildu valsts līdzdalību Air Baltic Corporation AS obligāciju refinansēšanā, iegādājoties jaunemitējamos fiksēta ienākuma vērtspapīrus (obligācijas) 100 000 000,00 euro jeb ekvivalentā apmērā. Šajā protokollēmumā noteiktā valsts līdzdalība Air Baltic Corporation AS obligāciju refinansēšanā tiek noteikta papildu Ministru kabineta 2024. gada 12. marta sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 11 46. §) lemtajai valsts līdzdalībai 36 140 943,99 euro jeb ekvivalentā apmērā.
4.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu, un satiksmes ministram lēmuma projektu steidzami iesniegt Saeimai Saeimas piekrišanas saņemšanai šī protokollēmuma 3. punktā  minēto Air Baltic Corporation AS jaunemitējamo fiksēta ienākuma vērtspapīru (obligāciju) iegādei.
5.
Ja Saeima lemj piekrist Air Baltic Corporation AS jaunemitējamo fiksēta ienākuma vērtspapīru (obligāciju) iegādei, finanšu ministram obligāciju iegādes darījuma īstenošanas gadījumā atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību  34.1 panta otrajai daļai un 8.1 panta pirmās daļas 1. punktam pēc jaunemitējamo Air Baltic Corporation AS obligāciju prospekta nosūtīšanas Finanšu ministrijai (Valsts kasei), izmantojot Valsts kases rīcībā esošos likvīdos finanšu līdzekļus, veikt Air Baltic Corporation AS jaunemitējamo fiksēta ienākuma vērtspapīru (obligāciju) iegādi sākotnējā izvietošanā ne vairāk kā 100 000 000,00 euro jeb ekvivalentā apmērā saskaņā ar jaunemitējamo Air Baltic Corporation AS obligāciju prospektu, emisijas vadošo banku norādījumiem un starptautiski pieņemto praksi obligāciju iegādei un norēķinam.
6.
Noteikt, ka valsts piedalās Air Baltic Corporation AS obligāciju emisijā uz tādiem pašiem iegādes nosacījumiem kā privātie investori un tikai gadījumā, ja ir nodrošināta arī atbilstoša privāto investoru iesaiste līdzvērtīgā apmērā.
7.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2024. gada 12. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 11 46. §) 6. punktu.
8.
Pieņemt zināšanai, ka šajā protokollēmumā noteiktā un Ministru kabineta 2024. gada 12. marta sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 11 46. §) noteiktā ieguldījuma īstenošanas gadījumā valsts kopējā ieguldījuma apmērs pret Air Baltic Corporation AS nepārsniegs 136 140 943,99 euro jeb ekvivalentu apmēru.
9.
Satiksmes ministrijai, pildot Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 66 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" biznesa plānu"" 3. punktā doto uzdevumu ne retāk kā divas reizes gadā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par faktisko situāciju Air Baltic Corporation AS, iekļaut tajā kapitālsabiedrībai izvirzītos un vidēja termiņa darbības stratēģijā (biznesa plānā) apstiprinātos finanšu un nefinanšu mērķus konkrētam periodam un faktiski sasniegtos rezultātus, kā arī kapitālsabiedrības padomes izvirzītos konkrēti sasniedzamos mērķus valdes locekļiem atbilstoši viņu atbildības jomai, kā arī sasniegtos rezultātus un to novērtējumu.
10.
Noteikt šim protokollēmumam vispārpieejamas informācijas statusu.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensācijas uz valsts aizsardzības civilā dienesta mācībām iesauktajam rezervistam, un kompensāciju apmēru"
23-TA-1521
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums""
24-TA-479
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. oktobra rīkojumā Nr. 721 "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi""
24-TA-257
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 61, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā sabiedrības ar ierobežotu atbildību  "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"
23-TA-2857
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"
24-TA-556
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"
23-TA-1660
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""
23-TA-2398
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", lai pārņemtu Padomes 2019. gada 19. decembra Direktīvas (ES) 2020/262, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija) 17. panta 2. punkta prasības.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Siguldas medikamentu noliktava Nr. 3" Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārdošanu"
24-TA-759
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rencēnu ielā 50, Rīgā, pārdošanu"
24-TA-677
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mazajā Noliktavu ielā 5D, Limbažos, Limbažu novadā, pārdošanu"
24-TA-754
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 96A, Brīvības ielā 96, Rīgā, pārdošanu"
24-TA-330
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
24-TA-696
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
24-TA-883
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Likumprojekts "Sprāgstvielu prekursoru aprites likums"
21-TA-796
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir  iekšlietu ministrs.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 651 "Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība""
23-TA-2310
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""
24-TA-282
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
24-TA-435
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumos Nr. 820 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas" 4.4.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" īstenošanas noteikumi""
24-TA-84
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2025. gadā"
24-TA-750
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rudzi" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-713
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rudzi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 018 0008) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0071) 1,53 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0072) 0,3306 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0073) 0,2754 ha platībā – Brunavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 23 169,19 euro (tirgus vērtība).
24. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu gājēju un velosipēdu ceļa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts galveno autoceļu A11 "Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava)" maršrutā Liepāja–Skatre–Bernāti"
24-TA-614
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Bārenbušas Gaujas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6478 003 0091) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 003 0090) 0,0069 ha platībā – Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 164,22 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Lejezeri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6478 005 0121) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 005 0160) 0,0293 ha platībā – Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 397,61 euro;
3.3.
nekustamā īpašuma "Mazie Silmaļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6478 008 0170) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 008 0170) daļu 0,0040 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) – Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 99,60 euro (2,49 euro par vienu kvadrātmetru);
3.4.
nekustamā īpašuma "Priedes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6478 006 0239) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 006 0319) 0,01 ha platībā – Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 379,00 euro;
3.5.
nekustamā īpašuma "Saulespļavas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6478 007 0305) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 007 0209) 0,0021 ha platībā – Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 55,44 euro.
25. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P8 "Inciems–Sigulda–Ķegums" pārbūves projekta īstenošanai"
24-TA-712
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8015 002 3105) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8015 002 0454) 0,0114 ha platībā – Raiņa ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 925,94 euro.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām""
24-TA-223
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 "Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā" atbalstīto pašvaldību investīciju projektu īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 2024. gada 1. jūlijam provizoriski ietekmēs vispārējās valdības budžeta bilanci par 421 515 euro 2024. gadā (negatīva ietekme). Savukārt, vienas pašvaldības investīciju projekta gadījumā, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinātais grozījums nerisinās  situāciju un ir atmaksājams piešķirtais valsts budžeta finansējums, tas provizoriski ietekmēs vispārējās valdības budžeta bilanci par 744 716  euro 2024. gadā (pozitīva ietekme).
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""
23-TA-14
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumos Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""
23-TA-1245
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu tiesiskā valdītāja maiņu"
23-TA-2791
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Likumprojekts "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums"
23-TA-3112
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671) (likumprojektu pakete).
31. §
Likumprojekts "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā"
24-TA-668
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669),likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671) (likumprojektu pakete).
32. §
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
24-TA-670
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671) (likumprojektu pakete).
33. §
Likumprojekts "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"
24-TA-671
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu  "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668) (likumprojektu pakete).
34. §
Likumprojekts "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"
24-TA-667
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā (24-TA-668), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā (24-TA-668), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671) (likumprojektu pakete).
35. §
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"
24-TA-669
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671) (likumprojektu pakete).
36. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
24-TA-40
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (23-TA-3261), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671) (likumprojektu pakete).
37. §
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"
23-TA-3261
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (24-TA-667), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (24-TA-40), likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (24-TA-668), likumprojektu "Kriptoaktīvu pakalpojumu likums" (23-TA-3112), likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (24-TA-669), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (24-TA-670) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (24-TA-671) (likumprojektu pakete).
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumos Nr. 148 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratoru amata darbības kārtība""
24-TA-858
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Likumprojekts "Par Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgīzu Republiku, no otras puses"
24-TA-1021
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgīzu Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), projekta parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku, pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā parakstīt Nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā noslēgto Nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministre.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

40. §
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
24-TA-391
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku"  4.3.3.7. pasākuma "Valsts darba inspekcijas veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1375
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.7. pasākuma "Valsts darba inspekcijas veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana" (turpmāk – 4.3.3.7. pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē atļaut Labklājības ministrijai,  pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.2. apakšpunktu, veikt finanšu līdzekļu pārdali no  budžeta  resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" ne vairāk kā 350 223 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.3.7. pasākuma īstenošanas priekšfinansēšanu 2024. gadā.
4.
Atbalstīt, ka 4.3.3.7. pasākuma ilgtspējas nodrošināšanai ar 2030. gadu nepieciešamās divas amata vietas tiks nodrošinātas, pārveidojot amata vietas Valsts darba inspekcijā Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" ietvaros, kopumā neveidojot jaunas amata vietas valsts pārvaldē.
5.
Ja izmaksas, kas 4.3.3.7. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt  izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā norādīt detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
42. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" otrās kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-2551
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3.  specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-3271
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.6. pasākuma "Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas īstenošanas nosacījumiem, palielināt nacionālā līdzfinansējuma apmēru, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegta maksimālā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma likme Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildībā esošajos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1. prioritātes "Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām” pasākumos, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 112. pantu noteikta 85% apmērā.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""
23-TA-2567
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""
23-TA-1346
(P. Vilks, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidente.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Valsts kancelejai  līdz 2024. gada 1. septembrim sagatavot priekšlikumus grozījumiem tiesību aktos, lai nodrošinātu plašāku konkurenci konkursos uz publisko personu kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu amatiem, tai skaitā izvērtējot iespēju precizēt tiesisko regulējumu par valsts valodas prasmēm publisko personu kapitālsabiedrību amatpersonām un regulējumu par speciālās atļaujas valsts noslēpumam piešķiršanas piemērošanu publisko personu kapitālsabiedrībās, kā arī sagatavot izvērtējumu un priekšlikumus par iespēju mainīt uzņēmuma lieluma kritērijus padomes veidošanai sabiedrībās ar ierobežotu atbildību un padomes locekļu skaitu kapitālsabiedrībās.  
 

4. Informatīvie ziņojumi

46. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Eiropas Savienības programmas "Savienības Krāpšanas apkarošanas programma" projektus"
24-TA-814
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2024.-2025. gadam Eiropas Savienības programmas "Savienības Krāpšanas apkarošanas programma" projektu īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apjomam, tai skaitā:
2.1.
projekta "Specializētā transportlīdzekļa iegāde un tehnisko līdzekļu modernizācija" īstenošanai līdz 511 830 euro;
2.2.
projekta "Muitas atļauju atbilstības uzraudzība" īstenošanai līdz 211 931 euro;
2.3.
projekta "Muitas kapacitātes stiprināšana, izmantojot videoreģistratorus" īstenošanai līdz 906 454 euro.
3.
Atbalstīt projektu īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta finansējuma (priekšfinansējuma, nacionālā līdzfinansējuma un finansējuma pievienotās vērtības nodokļa neattiecināmo izmaksu segšanai) piešķiršanu Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai", tai skaitā:
3.1.
projekta "Specializētā transportlīdzekļa iegāde un tehnisko līdzekļu modernizācija" īstenošanai līdz 342 630 euro;
3.2.
projekta "Muitas atļauju atbilstības uzraudzība" īstenošanai līdz 141 871 euro;
3.3.
projekta "Muitas kapacitātes stiprināšana, izmantojot videoreģistratorus" īstenošanai līdz 606 800 euro.
4.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) pēc šī protokollēmuma 2. punktā minēto projektu noslēguma maksājumu saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
47. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projektu progresu"
24-TA-919
(I. Bērziņa, E. Turka, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i. Atveseļošanas fonda finansējumu 1 260 000 euro apmērā novirzīt Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekta Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 "Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai" papildināšanai, veicot atbilstošos grozījumus Ministru kabineta 2023.gada 27.jūnija rīkojumā Nr. 400 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.3.1.i. investīcijas "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" projekta "Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu". 
3.
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1. nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" ietvaros paredzēt šādu projektu īstenošanu – "Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājums" (īstenotājs Izglītības un zinātnes ministrija, Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 4 000 000 euro), "Izglītību apliecinošo dokumentu reģistrs" (īstenotājs Izglītības un zinātnes ministrija, Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 3 500 000  euro, "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras  platformas DigiSoc izstrāde un ieviešana" (īstenotājs Labklājības ministrija, Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 6 000 000 euro), "Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts" (īstenotājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 2 450 000 euro), "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS  pilnveide" (īstenotājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 1 583 920 euro), Vienotās kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu integrācija (īstenotājs Iekšlietu ministrijas informācijas centrs, Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 3 000 000 euro).  
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā norādītajām institūcijām nekavējoties uzsākt norādīto projektu dokumentācijas izstrādi un nodrošināt projektu dokumentācijas saskaņošanas procesa uzsākšanu Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. maijam.  
48. §
Informatīvais ziņojums "Par kompensējamo medikamentu pieejamības uzlabošanas nodrošināšanu 2024. gadam un turpmākajiem gadiem"
24-TA-989
(H. Abu Meri, A. Ašeradens, A. Beļinska, I. Kaupere, B. Kņigins, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu kompensējamo medikamentu pieejamības uzlabošanu, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" 2024. gadam ne vairāk kā  30 624 242 euro,  2025. gadam ne vairāk kā 21 415 255 euro un 2026. gadam un turpmāk ik gadu ne vairāk kā 23 428 169 euro apmērā uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija” atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 72. pantam.
3.
Veselības ministrijai 2025. gada budžeta projekta sagatavošanas procesā izvērtēt kompensējamo medikamentu pieejamības paplašināšanas iespējas personām ar cistiskās fibrozes diagnozi un citām retajām slimībām, tostarp pārskatīt noteiktos kritērijus, jo īpaši attiecībā uz bērniem.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par slimnīcu tīkla attīstību"
24-TA-481
(H. Abu Meri, A. Čakša, B. Kņigins, S. Janka, A. Ašeradens, A. Vaļuliene, D. Mūrmane-Umbraško, A. Kasparāns, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu slimnīcu tīkla attīstību, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" 2024. gadā (par periodu no 2024. gada maija līdz 2024. gada decembrim) ne vairāk kā 25 664 560 euro,  2025. gadā un turpmāk ik gadu 29 393 707 euro apmērā.
3.
Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2025. gada 1. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānotajām prasībām stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pamatprofiliem un pārskatītiem tarifiem, kuras plānotas ieviest ar 2026. gada 1. janvāri, nosakot katrā slimnīcā nodrošināmos veselības aprūpes pakalpojumus, nepieciešamos cilvēkresursus un materiāltehnisko nodrošinājumu (izmeklējumus), attiecīgi jautājumu par papildu valsts budžeta finansējumu 2026. gadam un turpmāk ik gadu skatīt likumprojekta par kārtējā gada valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4.
Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2026. gada 1. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par slimnīcu sadarbības tīkla pilnveidošanu, atbalsta nodrošināšanu operāciju zāļu darbībai un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Specializētās medicīnas centra vietas noteikšanu veselības aprūpes sistēmā, attiecīgi jautājumu par papildu valsts budžeta finansējumu 2027. gadam un turpmāk ik gadu skatīt likumprojekta par kārtējā gada valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
5.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 52. §) 59. punktu un Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 35 26. §) 33. punktu.
50. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija""
24-TA-390
(H. Abu Meri, A. Čakša, B. Kņigins, S. Janka, A. Ašeradens, A. Vaļuliene, D. Mūrmane-Umbraško, A. Kasparāns, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2025.-2027. gadam palielināšanu veselības nozares pasākumu īstenošanai, paredzot finansējuma pārdali 2025. gadā un turpmāk ik gadu 29 393 707 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana":
3.1.
27 444 654 euro apmērā uz apakšprogrammu 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai slimnīcu uzņemšanas nodaļās, tai skaitā:
3.1.1.
22 665 085 euro apmērā, lai stiprinātu neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas darbu;
3.1.2.
4 779 569 euro apmērā, lai nodrošinātu pacientu novērošanu (observāciju);
3.2.
1 949 053 euro apmērā uz apakšprogrammu 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" ārstniecības iestādēm datu digitalizācijai nepieciešamās programmatūras uzturēšanai un pilnveidošanai.
4.
Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam palielināt Veselības ministrijai bāzes izdevumus 2025., 2026. un 2027. gadam un  vienlaikus samazināt resursus izdevumu segšanai un izdevumus budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana".
51. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
24-TA-396
(H. Abu Meri, A. Čakša, B. Kņigins, S. Janka, A. Ašeradens, A. Vaļuliene, D. Mūrmane-Umbraško, A. Kasparāns, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

52. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomikas attīstību"
24-TA-1057
(V. Valainis, K. Briškens, J. Ošlejs, P. Vilks, A. Čakša, K. Melnis, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Latvijas Stabilitātes programma 2024.–2028. gadam" (24-TA-1025).
3.
Lūgt Saeimu izskatīt informatīvo ziņojumu vienlaikus ar informatīvo ziņojumu "Latvijas Stabilitātes programma 2024.–2028. gadam" (24-TA-1025).
4.
Ekonomikas ministram ziņot Saeimas sēdē par informatīvo ziņojumu.
5.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33 47. §) "Informatīvais ziņojums "Prioritārie rīcības virzieni ekonomikas transformācijas īstenošanai"" 2. punktu.
6.
Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā informatīvo ziņojumu, konsultējoties ar nozaru ministrijām un Valsts kanceleju, sagatavot priekšlikumus Valdības rīcības plāna papildināšanai ar prioritārajām jomām un ikgadēji sasniedzamajiem rezultātiem ekonomikas attīstībai primāri produktivitātes, cilvēkkapitāla un eksporta atbalsta jomā un līdz 2024. gada  1. septembrim iesniegt Valsts kancelejā piedāvājumu Valdības rīcības plāna papildināšanai.
53. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas Stabilitātes programma 2024.–2028. gadam"
24-TA-1025
(A. Ašeradens, K. Briškens, V. Valainis, M. Āboliņš, E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Stabilitātes programmu 2024.–2028. gadam (turpmāk – Stabilitātes programma).
2.
Valsts kancelejai sagatavot Stabilitātes programmu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas ekonomikas attīstību" (24-TA-1057).
3.
Lūgt Saeimu izskatīt Stabilitātes programmu vienlaikus ar informatīvo ziņojumu "Par Latvijas ekonomikas attīstību" (24-TA-1057).
4.
Finanšu ministram ziņot Saeimas sēdē par Stabilitātes programmu.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Stabilitātes programma ir prognozēšanas rīks un tās apstiprināšana nerada saistības attiecībā uz likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" fiskālajiem rādītājiem. Šie rādītāji tiks precizēti atbilstoši 2024. gadā vasarā izstrādātajām makroekonomiskajām un fiskālajām prognozēm.
6.
Pieņemt zināšanai, ka valsts parāda apkalpošanas (procentu) izdevumu prognozē ņemtas vērā šī brīža aizņemšanās procentu likmes, kuras ietekmē aktuālie centrālo banku monetārās politikas lēmumi un spēkā esošās bāzes likmes.
7.
Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2024. gada 12. septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā budžeta pavadošo likumprojektu grozījumus Fiskālās disciplīnas likumā, kas palielina maksimāli pieļaujamo strukturālo deficītu no 0,5 % no IKP uz 1,0 % no IKP.
8.
Finanšu ministrijai Stabilitātes programmu iesniegt Eiropas Komisijai 2024. gada 30. aprīlī.

6. Ministru kabineta lieta

54. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par vēja elektrostaciju parku izveides procesu valstī)
24-TA-1010
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

7. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

55. §
Plāna projekts "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam"
23-TA-3269
(E. Siliņa)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.-2026. gadam (turpmāk – plāns) ieviešanai indikatīvi nepieciešams papildu finansējums šādā apmērā:
3.1.
2024. gadam 898 225 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.1.
Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 “Valsts policija” 240 000 euro apmērā un programmā 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” 216 938 euro apmērā;
3.1.2.
Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 441 287 euro apmērā;
3.2.
2025. gadam 614 918 euro apmērā, tai skaitā:
3.2.1.
Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 240 000 euro apmērā un programmā 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" 125 538 euro apmērā;
3.2.2.
Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 249 380 euro apmērā; 
3.3.
2026. gadam 440 315 euro apmērā, tai skaitā:
3.3.1.
Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 240 000 euro apmērā;
3.3.2.
Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 200 315 euro apmērā; 
3.4.
2027. gadam un turpmāk katru gadu 404 015 euro apmērā, tai skaitā:
3.4.1.
Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 240 000 euro apmērā;
3.4.2.
Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 164 015 euro apmērā.
4.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3. punktā paredzēto finansējumu, attiecīgajām ministrijām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" plānotā finansējuma uz attiecīgajām budžeta programmām un apakšprogrammām atbilstoši nepieciešamajiem izdevumiem 2024. gadam un turpmākajiem gadiem.
5.
Atļaut institūcijām, ņemot vērā plāna īstenošanas gaitu, ja nepieciešams, veikt finansējuma pārdali starp pasākumiem un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

56. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes priekšlikumu – Padomes Lēmums, ar ko groza Padomes Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā"
24-TA-1088
(A. Pelšs, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes priekšlikumu – Padomes Lēmums, ar ko groza Padomes Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā".
57. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko nosaka minimālos noteikumus, lai novērstu un apkarotu neatļautu ieceļošanu, tranzītu un uzturēšanos Savienībā, un ar ko aizstāj Padomes Direktīvu 2002/90/EK un Padomes Pamatlēmumu 2002/946 TI"
24-TA-1094
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
58. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Pamatpriekšlikums par starptautisku juridisku instrumentu attiecībā uz intelektuālo īpašumu, ģenētiskajiem resursiem un tradicionālajām ar ģenētiskajiem resursiem saistītām zināšanām"
24-TA-1100
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Pamatpriekšlikums par starptautisku juridisku instrumentu attiecībā uz intelektuālo īpašumu, ģenētiskajiem resursiem un tradicionālajām ar ģenētiskajiem resursiem saistītām zināšanām".
59. §
Latvijas Republikas nostāja par 2024. gada 13. marta papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2239
24-TA-1090 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par 2024. gada 13. marta papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2239.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
60. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2024. gada 7. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-1108
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
Sēdi slēdz plkst. 19:20