Ministru kabineta 20.02.2024. sēdes protokols Nr. 8

Ministru kabineta 20.02.2024. sēdes protokols Nr. 8

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā"
24-TA-112
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 644 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2977
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 51C, Salacgrīvā, Limbažu novadā, 1/3 domājamās daļas pārdošanu"
23-TA-3035
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-3059
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-1359
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-3267
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 380 "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība""
22-TA-3655
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"
23-TA-2951
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums"
23-TA-2620
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
23-TA-2903
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Liepziedi" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" posma 39,40.–46,10. km pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-3136
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. augusta noteikumos Nr. 725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi""
23-TA-2640
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 339 "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai""
23-TA-3253
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 30 15. §) "Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" 3., 4. un 5. punktu.
4.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Roņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0393) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0613) 0,4377 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0614) 0,1296 ha platībā Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 4895,13 euro.
5.
Satiksmes ministrijai atsavināt no Bauskas novada pašvaldības pārņemto nekustamo īpašumu "Šimkevici" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0395) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0595) 0,6165 ha platībā – Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši tirgus vērtībai 5486,85 euro, izmantojot to kā kompensāciju par šī protokollēmuma 4. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu. Starpību 591,72 euro nekustamā īpašuma īpašnieks valstij sedz naudā.
6.
Ja šī protokollēmuma 4. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas un šī protokollēmuma 5. punktā minētā nekustamā īpašuma maiņas līgums netiek noslēgts, atlīdzība 4895,13 euro par šī protokollēmuma 4. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nekustamā īpašuma īpašniekam izmaksājama bezskaidras naudas norēķinu veidā.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zemgaļi 1" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3141
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Zemgaļi 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0005) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0005) daļu 0,2640 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 1 089,40 euro, ko veido  tirgus vērtība 818,40 euro (0,31 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) un uz tās esošās mežaudzes vērtība 271,00 euro.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lejas-Tīreļi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3149
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lejas-Tīreļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 009 0012) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 009 0384) 0,51 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 009 0385) 0,84 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 21 364 euro, ko veido tirgus vērtība 4 185 euro  un uz tās esošās mežaudzes vērtība 17 179 euro.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Stariņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3163
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Stariņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0107) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0154) daļu 1,8303 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 28 380,55 euro, ko veido zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0154) atsavināmās daļas 1,8303 ha platībā tirgus vērtība 22 878,75 euro (1,25 euro par vienu zemes kvadrātmetru), atlikušās (neatsavināmās) daļas 3,6790 ha platībā vērtības samazinājums 3 311,10 euro (0,09 euro par vienu zemes kvadrātmetru) un atlikušās (neatsavināmās) daļas 2,1907 ha platībā vērtības samazinājums 2 190,70 euro (0,10 euro par vienu zemes kvadrātmetru). Zemes kvadrātmetra tirgus vērtība un vērtības samazinājums būs piemērojams, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kaņepāji" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3177
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kaņepāji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0147) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0147) daļu 1,4175 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 18 569,25 euro (tirgus vērtība 1,31 euro par vienu zemes kvadrātmetru). Zemes kvadrātmetra tirgus vērtība būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Pumpuri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3279
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Pumpuri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 012 0082) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0348) 0,54 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0349) 2,55 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0350) 0,89 ha platībā atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 38 849,54 euro (35 588,00 euro – tirgus vērtība, mežaudzes un atsevišķi stāvošu koku tirgus vērtība – 1 448,54 euro, atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības daļas vērtības samazinājums –1 813,00 euro).
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunrēdnieki–1" Kandavas pagastā, Tukuma novadā, daļas pirkšanu  Abavas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts vietējā autoceļa V1474 "Plosti–Pūces" 0,10. km"
23-TA-3226
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunrēdnieki-1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9062 008 0036) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9062 008 0272) 0,0021 ha platībā – Kandavas pagastā, Tukuma novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 31,40 euro.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Bušnieki" daļas Tārgales pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P124 "Ventspils–Kolka" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-3251
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Bušnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9866 010 0043) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9866 010 0147) 0,0400 ha platībā – Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 428,24 euro.
21. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Tiltiņi" Stalbes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-3225
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Tiltiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4280 009 0051) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4280 009 0418) 0,0060 ha platībā – Stalbes pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 53,40 euro.
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts vietējā autoceļa V286 "Kūdums–Daibe–Pīpeņi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-3133
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Cēsinieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 001 0009) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 001 0062) 0,0031 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 22,63 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Dreimaņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 001 0018) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 001 0064) 0,0034 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 24,82 euro;
3.3.
nekustamā īpašuma "Lejas Klētnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4280 005 0041) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4280 005 0156) 0,0168 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4280 005 0158) 0,0200 ha platībā – Stalbes pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 295,70 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 124,10 euro zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4280 005 0156, nekustamā īpašuma tirgus vērtības 138,70 euro zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4280 005 0158 un kompensējamiem zaudējumiem 32,90 euro.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Stradiņa universitātes nekustamā īpašuma attīstības plānu 2023.-2028. gadam"
23-TA-867
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 298 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-2726
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi""
23-TA-2072
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
26. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-44
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""
23-TA-491
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Skaidas" un "Baļķēni" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu"
23-TA-3144
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2246
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 609 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" trešās kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-3294
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
24-TA-292 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 56 personas.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
24-TA-153
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 407 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-3321
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-138
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

35. §
Rīkojuma projekts "Par Anda Zariņa atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un Artūra Zandersona iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā"
23-TA-3194
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
36. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Artūram Zandersonam savienot amatus"
23-TA-3264
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par Ginta Sīviņa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Sanda Šteina iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā"
23-TA-3199
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Sandim Šteinam savienot amatus"
23-TA-3266
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par Edgara Štelmahera atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Elitas Turkas iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā"
23-TA-3080
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Elitai Turkai savienot amatu"
23-TA-3087
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par Lailas Spaliņas atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un Sanda Cakula iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā"
23-TA-3088
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Sandim Cakulam savienot amatu"
23-TA-3089
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" ceturtās kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-1534
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2026. gada 30. jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" (turpmāk – investīcija) ceturtās kārtas īstenošanu, kas ietver informāciju par investīcijas finansējuma izlietojumu un turpmāku investīcijas uzraudzību, tai skaitā priekšlikumus par finansējuma, kas līdz 2026. gada 30. jūnijam nav  ieguldīts pilnā apmērā, pārvirzīšanu Ekonomikas ministrijas atbalsta pasākumiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam.
44. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības standartu"
23-TA-2814
(A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.4. pasākuma "Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai" pirmās kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-1110
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.4. pasākuma "Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai" pirmās kārtas (turpmāk – 4.3.6.4. pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē atļaut Labklājības ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, veikt līdzekļu pārdali no budžeta  resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" ne vairāk kā 842 353 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.6.4. pasākuma projekta īstenošanu 2024. gadā.
4.
Ja izmaksas, kas 4.3.6.4. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai  Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar  detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
46. §
Noteikumu projekts "Paliatīvās aprūpes noteikumi"
23-TA-1921
(H. Abu Meri, U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.5.i. investīcijas "Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana" pasākuma "Mācības mediju nozares speciālistu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-2936
(A. Logina, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
48. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.5.i. investīcijas "Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana" pasākuma "Mediju nozares uzņēmumu procesu modernizēšana" īstenošanas noteikumi"
23-TA-2953
(A. Logina, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
49. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām"  2.1.3.3. pasākuma "Katastrofu risku mazināšanas pasākumi" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-1081
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu,  atbalstīt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.3. pasākuma "Katastrofu risku mazināšanas pasākumi" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanai nepieciešamā priekšfinansējuma līdz 286 567 euro  segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Ja izmaksas, kas 2.1.3.3. pasākuma "Katastrofu risku mazināšanas pasākumi" trešās projektu iesniegumu atlases kārtā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Iekšlietu ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
5.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt risinājumu gadījumā, ja Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam grozījumu saskaņošanas laikā tiek saņemti Eiropas Komisijas apsvērumi par Iekšlietu ministrijas pieteikto grozījumu priekšlikumu.

3. Informatīvie ziņojumi

50. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu 2023. gada decembrī – 2024. gada janvārī"
24-TA-240
(A. Ašeradens, V. Valainis, A. Čakša, K. Briškens, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
51. §
Informatīvais ziņojums "Par Krīzes vadības centru un krīzes vadības sistēmu"
23-TA-2117
(R. Kozlovskis, A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā piedāvāto risinājumu.
2.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju līdz 2024. gada 30. aprīlim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par Krīzes vadības centra uzdevumu izpildei nepieciešamo struktūru, fizisko izvietojumu, personāla nodrošinājumu un materiāltehnisko nodrošinājumu.
3.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju līdz 2024. gada 30. jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus Krīzes vadības centra darbības uzsākšanai un nodrošināšanai, kā arī krīzes vadības sistēmas reorganizācijai. Noteikt, ka attiecīgie tiesību aktu projekti tiek virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā, ja budžeta projekta 2025. gadam un budžeta ietvara 2025., 2026. un 2027. gadam sagatavošanas procesā ir pieņemts lēmums par nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejai nepieciešamas trīs jaunas amata vietas uz laiku līdz 2024. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu nepieciešamos darbus Krīzes vadības centra darbības uzsākšanai un nodrošināšanai, kā arī krīzes vadības sistēmas reorganizācijai.
52. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru 2024. gada 26.-27. februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-407
(U. Augulis, K. Briškens, A. Čakša, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministrijas valsts sekretāram I. Allikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru 2024. gada 26.-27. februāra neformālajā sanāksmē.
53. §
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"
24-TA-393
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, atļaut  valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības žoga, kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts, izbūvei prioritāro posmu pēdējā kārtā (ar kopējo aptuveno garumu 66,71 km) par kopējo summu 66 884 169,37 euro (ar PVN) apmērā, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 1 794 617,54 euro, autoruzraudzībai 492 604,61 euro, būvdarbiem 63 310 547,22 euro un būvuzraudzībai 1 286 400,00 euro, nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp izdevumu veidiem, nepārsniedzot kopējo piešķirtā finansējuma un saistību apmēru.
3.
Noteikt, ka informatīvajā ziņojumā ietvertie pasākumi tiek finansēti budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" 2024. gadam plānotā finansējuma ietvaros. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu citiem pasākumiem, kuriem finansējums ir rezervēts minētajā programmā, skatīt budžeta izpildes procesā, ņemot vērā faktiski nepieciešamā finansējuma apmēru un ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 70. pantā noteikto.
54. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
24-TA-394
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai papildu finansējumu valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (aptuveni 66,71 km garajā posmā) 2025. gadam, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par bāzes izdevumu precizēšanu 2025. gadam un:
3.1.
palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2025. gadam par 17 255 743 euro;
3.2.
samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītajiem prioritārajiem pasākumiem plānoto finansējumu 2025. gadam par 17 255 743 euro.
4.
Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu bāzes izdevumu precizēšanai 2025. gadam atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā noteiktajam.
5.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar valsts robežas apsardzības infrastruktūras izbūves turpināšanas pasākumu īstenošanu, 2024.-2025. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētnieciskā darba nodrošināšanai 2024. gadā"
23-TA-3332
(A. Čakša, R. Blese, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto 2021.-2027. gada plānošanas perioda 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.3. pasākuma "Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai" (turpmāk - 4.2.2.3. pasākums) atbalstāmo darbību īstenošanas ātrāku uzsākšanu.
3.
Noteikt, ka 2024. gadā līdz vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru informatīvajā ziņojumā iekļauto 4.2.2.3. pasākuma atbalstāmo darbību īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai Valsts izglītības satura centram kā 4.2.2.3. pasākuma plānotajam finansējuma saņēmējam līdz 943 977 euro apmērā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
4.
Ja izmaksas, kas 4.2.2.3. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, kā arī ar fiskāli neitrāliem priekšlikumiem vai aprakstu situācijas risinājumam, lai turpinātu projekta īstenošanu.

4. Ministru kabineta lieta

56. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par Garkalnes pagasta daļas pievienošanu Ādažu novadam)
24-TA-374
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

57. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 26. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-441
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.  1 "Par laba lauksaimniecības un vides stāvokļa 1. standartu, kurš noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulas (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 III pielikumu".
3.
Zemkopības ministram A. Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 26. februāra sanāksmē.
58. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK, 2009/138/EK, 2011/61/ES, 2014/65/ES un (ES) 2016/97 attiecībā uz Savienības privāto ieguldītāju aizsardzības noteikumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 attiecībā uz pamatinformācijas dokumenta modernizāciju (Mazumtirdzniecības investīciju pakete)"
24-TA-443 (IP)
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK, 2009/138/EK, 2011/61/ES, 2014/65/ES un (ES) 2016/97 attiecībā uz Savienības privāto ieguldītāju aizsardzības noteikumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 attiecībā uz pamatinformācijas dokumenta modernizāciju (Mazumtirdzniecības investīciju pakete)".
59. §
Informatīvais ziņojums par 2024. gada 23. februāra Euro grupas un 2024. gada 23.-24. februāra neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-444 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2024. gada 23. februāra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2024. gada 23.-24. februāra neformālajā sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

60. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420273321
24-TA-414 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420273321.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420273321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
61. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"
24-TA-350 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
62. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-194 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 14:00