Valsts sekretāru 14.12.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 38

Valsts sekretāru 14.12.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 38

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ K. Āboliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par neizskatītajiem privatizācijas ierosinājumiem, kas iesniegti par apbūvētiem zemesgabaliem un tā sastāvā esošo valsts meža zemi"
23-TA-2978
(E. Valantis, Ģ. Mālnieks, M. Papsujevičs, K. Lore, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt, lai līdz 2024.gada 31.decembrim Ministru kabinetā tiktu pieņemts lēmums par privatizācijas ierosinājumiem tiem SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā esošajiem zemesgabaliem, kuru sastāvā reģistrēta meža zeme. 
2. §
Plāna projekts "Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2024.–2027. gadam"
23-TA-1903
(B. Bāne, O. Bogdānova, I. Alliks, A. Vaļuliene, I. Gailīte, A. Deksne, J. Hermanis, J. Lielpēteris, S. Šķiltere, A. Matīss, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto plāna projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Labklājības ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera neuztur iebildumu par plāna projektu.
3.
Finanšu ministrijai:
3.1.
ņemot vērā Ekonomikas ministrijas un Veselības ministrijas iebildumus, svītrot plāna projekta 4.5.1. pasākumu;
3.2.
kopīgi ar Veselības ministriju precizēt plāna projekta 4.5.2. pasākuma tvērumu;
3.3.
ņemot vērā Valsts kancelejas iebildumu, precizēt plāna projektu, kā atbildīgās institūcijas norādot tikai Ministru kabinetam padotās iestādes, kā arī precizēt rezultatīvos rādītājus;
3.4.
kopīgi ar Valsts kanceleju atkārtoti izvērtēt iebildumu attiecībā uz plāna projektā ietverto pasākumu administratīvā sloga novērtēšanu;
3.5.
kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības iebildumus attiecībā uz datu apmaiņu starp informācijas sistēmām;
3.6.
precizēt izziņu, norādot, ka Latvijas Pašvaldību savienības iebildumi nav ņemti vērā;
3.7.
kopīgi ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai pēc Nodokļu politikas pamatnostādņu pieņemšanas Ministru kabinetā  izvērtēt nepieciešamību ar attiecīgiem pasākumiem papildināt Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2024.–2027. gadam;
3.8.
rīkojuma projektu, precizēto plāna projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 155 "Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi""
23-TA-2010
(B .Bāne, B. Šmite-Roķe, A. Matīss, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienība neuztur iebildumu  un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Finanšu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā saskaņotu.
3.
Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju,  ka atbilstoši Akcīzes konsultatīvās padomē lemtajam, Valsts ieņēmumu dienests 2024. gada janvārī veidos darba grupu digitālo akcīzes marku ieviešanai, lai mazinātu administratīvo slogu gan valsts pārvaldes, gan uzņēmēju pusē.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un vispārējo stratēģisko mērķi"
22-TA-2598
(R. Kronbergs, B. Bāne, P. Vilks, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka rīkojuma projekts ar Finanšu ministriju ir saskaņots.
3.
Zemkopības ministrijai:
3.1.
precizēt rīkojuma projekta anotāciju atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai, svītrojot informāciju par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu;
3.2.
precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktu, paredzot, ka Zemkopības ministrijai minētais uzdevums veicam sešu mēnešu laikā pēc Valsts nekustamo īpašumu vienotas pārvaldīšanas plāna 2024.-2026.gadam (23-TA-2249) apstiprināšanas Ministru kabinetā;
3.3.
precizēto rīkojuma projekta anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētās anotācijas un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
5. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai"
22-TA-2553
(L. Kurevska, R. Kronbergs, E. Valantis, O. Feldmane, M. Papsujevičs, E. Šaicāns, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai:
2.1.
precizēt noteikumu projekta un anotācijas redakciju atbilstoši sniegtajai informācijai par panākto vienošanos ar Ekonomikas ministriju attiecībā uz hibrīdatļauju izsniegšanu;
2.2.
organizēt atkārtotu diskusiju ar Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju, lai izvērtētu noteikumu projekta 4. punkta regulējumu;
2.3.
ņemot vērā Valsts kancelejas iebildumus, papildināt noteikumu projekta anotāciju ar pamatojumu hibrīdatļaujas ieviešanai, kā arī izvērtēt iespēju precizēt noteikumu projekta redakciju, iekļaujot pamattekstā veidlapās iekļaujamās informācijas saturu un apjomu, svītrojot pielikumus ar veidlapu paraugiem, kuri pēc noteikumu apstiprināšanas ievietojami Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļa vietnē;
2.4.
precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

6. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:55