Valsts sekretāru 14.03.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 7

Valsts sekretāru 14.03.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 7

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Beināre

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ D. Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 774 "Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums""
24-TA-196
(R. Bremšmits, E. Balševics, I. Beināre, D. Merirands, S. Siliņa, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uztur iebildumu par noteikumu projektu.
3.
Ekonomikas ministrijai:
3.1.
ņemot vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas iebildumu, precizēt noteikumu projekta 7. punktā ietvertā 5. 1 punkta redakciju, paredzot, ka  padomes priekšsēdētājs uzaicina piedalīties padomes sēdēs attiecīgā jautājuma izskatīšanā visus to institūciju pārstāvjus un ekspertus, kurus tas skar un uz kuriem tas attiecas;
3.2.
precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajiem iebildumiem;
3.3.
precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā nesaskaņotu.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvās atbildības likumā"
21-TA-183
(A. Smiltēna, B. Bāne, B. Šmite-Roķe, I. Beināre, S. Šķiltere, I. Runča, I.Aire, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Ekonomikas ministrija neuztur iebildumu par likumprojekta redakciju.
3.
Tieslietu ministrijai:
3.1.
precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši sanāksmē sniegtajai informācijai par panākto vienošanos ar Iekšlietu ministriju un precizēto likumprojekta redakciju saskaņot ar Iekšlietu ministriju;
3.2.
kopīgi ar Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) papildināt likumprojekta anotāciju par jau esošajiem un izstrādātajiem Valsts ieņēmuma dienesta mehānismiem attiecībā uz personu konsultēšanu, informēšanu un brīdināšanu, kā arī, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumus saistībā ar automātisku fizisko personu sodīšanu, kas neveic saimniecisko darbību, papildināt likumprojekta anotāciju ar pašreizējo Valsts ieņēmuma dienesta praksi šo personu informēšanā;
3.3.
tehniski precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta norādījumam;
3.4.
saskaņoto likumprojektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:05