Valsts sekretāru 04.04.2024. sanāksmes protokols Nr. 10

Valsts sekretāru 04.04.2024. sanāksmes protokols Nr. 10

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ D. Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Plāna projekts "Par Valsts nekustamo īpašumu vienotas pārvaldīšanas plānu 2024.-2027. gadam"
23-TA-2249
(I. Braunfelde, S. Ālmane, D. Trofimovs, I. Gailīte, E. Valantis, D. Vilsone, P. Vilks, A. Pelšs, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, plāna projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Iekšlietu ministrija uztur spēkā iebildumu par plāna projekta 10. tabulas 2. pasākumu.
3.
Ņemot vērā, ka Valsts kontroles pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildums sanāksmes laikā netiek uzturēts, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu Valsts kontroles iebildums tiek uzskatīts par atsauktu.
4.
Finanšu ministrijai:
4.1.
precizēt rīkojuma projekta 5. punktu, kā arī plāna projektu, paredzot, ka, ja valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā papildu valsts budžeta finansējums plānā paredzēto pasākumu īstenošanai netiek piešķirts vai tiek piešķirts daļēji, attiecīgajām plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām nodrošināt, ka tiek īstenoti tie plānā paredzētie pasākumi, kurus var nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;
4.2.
precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un plāna projektu, paredzot valsts kapitālsabiedrību, kuru pamatdarbības virziens ir nekustamo īpašumu pārvaldīšana, kapitāla daļu turētājiem attiecīgo kapitālsabiedrību gaidu vēstulēs paredzēt uzdevumu vidēja termiņa darbības stratēģijā kā sasniedzamos mērķus iekļaut nekustamo īpašumu izmantošanas efektivitāti raksturojošos rādītājus, un attiecīgi svītrot rīkojuma projekta 6. punktu;
4.3.
precizēto rīkojuma projektu, plāna projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 984 "Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību""
23-TA-3303
(I. Alliks, D. Valters, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība neuztur iebildumus par noteikumu projektu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Valsts kancelejai noteikumu projektu kā saskaņotu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Par Pētījumu un publikāciju datubāzi un tās lomu politikas izstrādē
(P. Vilks, S. Kalnača, J. Citskovskis)
Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāvju sniegto informāciju.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:35