Valsts sekretāru 19.01.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 3

Valsts sekretāru 19.01.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 3

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Publisko elektronisko sakaru tīklu drošības prasības"
22-TA-2017
(J. Garisons, A. Smiltēna, K. E. Kanasta, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai precizēt noteikumu projekta 29. punkta redakciju, papildināt noteikumu projektu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu, svītrot noteikumu projekta pielikuma 2. punktā ietverto atsauci uz 3. paaudzes partnerības projekta tehniskajām specifikācijām TS 23.002 un ar atbilstošu skaidrojumu ietvert to noteikumu projekta anotācijā, kā arī papildināt anotāciju ar informāciju par dialoga izmantošanu drošības prasību uzraudzības procesā. 
3.
Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija, ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā minētos precizējumus, vairāk neuztur iebildumus par noteikumu projektu, un to, ka Latvijas Interneta asociācijas pārstāvji nepiedalās sanāksmē.
4.
Aizsardzības ministrijai iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
2. §
Plāna projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.-2025. gadam"
22-TA-3541
(A. Aļošina, J. Salmiņa, S. Levita, A. Smiltēna, E. Turka, V. Razumovskis, E. Valantis, I. Bērziņa, L. Stafecka, O. Grigus, A. Birule, K. Stone, M. Papsujevičs, R. Osvalde, J. Citskovskis)
1.
Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektā ietvertos pasākumus.
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam svītrot  plāna projekta 1.10.,  2.6. un 4.6. pasākumu, 9.2. pasākumā paredzēt, ka tas tiek veikts 2025. gadā, pievienot skaidrojošu piezīmi tiem pasākumiem, kuri 2021. un 2022. gadā jau ir izpildīti, saskaņot ar Centrālo vēlēšanu komisiju pasākumus, kuru izpildē komisija ir iesaistīta.  
3.
Tieslietu ministrijai veikt aprēķinus par nepieciešamajiem resursiem, lai veiktu salīdzinošu pētījumu saistībā ar 9.2. punktā minētās kriminālprocesuālās imunitātes attiecināšanu, un iesniegt tos Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.  
4.
Pasākumu "Nodrošināt pašvaldību institūciju dibināto biedrību un nodibinājumu darbības caurskatāmību" iekļaut nākamā laikposma Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānā. 
5.
Konceptuāli atbalstīt biedrības "Providus" priekšlikumu veikt pētījumu, cik efektīvi funkcionē informācijas pieprasījumu atteikumu pārskatīšanas sistēma, tā ietvarā izvērtēt tiesu praksi, citu valstu pieeju, to, kurai valsts iestādei būtu piekritīgi noteikt atbildību par Informācijas atklātības likuma piemērošanu, kā arī noteikt "informācijas ombuda" pilnvaras. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju veikt aprēķinus par šāda pētījuma veikšanai nepieciešamajiem resursiem. Pasākumu paredzēt iekļaut nākamā laikposma Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānā. 
 
6.
Pieņemt zināšanai, ka nākamo Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs gatavos  2026.-2027. gadam. 
7.
Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" un sabiedriskās politikas centrs "Providus" atsauc savus iebildumus par plāna projektu. 
8.
Ņemot vērā sēdes dalībnieku izteiktos atšķirīgos viedokļus par atbildīgo un līdzatbildīgo institūciju noteikšanu atsevišķiem pasākumiem (piemēram, 1.3., 1.11., 1.12., 2.4., 3.3.3., 4.2. pasākums) un pasākumu plāna īstenošanas mērķi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam  atkārtoti izvērtēt atbildīgo institūciju noteikšanas principu - sadalījums atbilstoši katras institūcijas kompetencei savā nozarē vai attiecīgās jomas politikas izstrādātāja - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja - pienākums kompleksas pieejas nodrošināšanai izvirzīto rīcības virzienu un to pasākumu īstenošanā. Izvērtējuma rezultātus iesniegt Valsts kancelejā lemšanai par rīkojuma projekta un plāna projekta turpmāko virzību.  
Sanāksmi slēdz plkst. 11:40