Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks (attālināti)

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts (attālināti)

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"
2021-TA-1969
(A.K.Kariņš)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā (turpmāk – vienošanās).
2.
Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt vienošanos.
3.
Vienošanās izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.
4.
Vienošanās stājas spēkā tās 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
2. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
2021-TA-2009
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"
2021-TA-2056
(A.K.Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
2021-TA-1815
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
2021-TA-1816
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.182 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
2021-TA-1817
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai"
2021-TA-1954
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
2021-TA-1953
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī, nodošanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā"
2021-TA-2019
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"
2021-TA-2020
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā"
2021-TA-1934
(A.K.Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""
2021-TA-1936
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ūdenstornis Liepās" pārņemšanu valsts īpašumā"
2021-TA-1962
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
2021-TA-2058
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"
2021-TA-1895
(A.K.Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
 
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
16. §
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"
2021-TA-1862
(B.Krauze-Čebotare, T.Linkaits, A.Pabriks, J.Reirs, A.K.Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2.
Satiksmes ministrijai līdz 2022.gada 1.jūlijam sagatavot informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem grozījumu izdarīšanai Pasta likumā attiecībā uz citu valstu izraudzīto pasta operatoru darbību Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar Pasaules Pasta savienības pieņemtajiem lēmumiem un Eiropas Komisijas sagatavotajā ziņojumā par Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 15.decembra direktīvas 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai piemērošanu ietvertajiem secinājumiem par iespējamajiem grozījumiem pasta jomas regulējošajā ietvarā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
17. §
Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumi gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros"
2021-TA-1972
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu""
2021-TA-1920
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""
2021-TA-1981
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7.specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1.pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" īstenošanas noteikumi"
2021-TA-1976
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 15.maija rīkojumā Nr.215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu""
2021-TA-1978
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
2021-TA-2053
(A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 0037) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0037) daļu 0,0292 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 21 655,55 EUR, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 7 892,76 EUR jeb 27,03 EUR par vienu zemes kvadrātmetru, atlikušā nekustamā īpašuma vērtības samazinājums 12 474 EUR un atlīdzība par kokiem 1 288,79 EUR (atlīdzības apmērs, tostarp atlīdzība par kokiem, var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas).
23. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica""
2021-TA-1970
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.229 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā""
2021-TA-1767
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi""
2021-TA-1930
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 61, Jūrmalā, zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam "Centra "Vaivari" attīstības fonds""
2021-TA-2123
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""
2021-TA-2067
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""
2021-TA-2098
(A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.
Ņemot vērā Atveseļošanas palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU) pasākuma finansējumu, kas ir pieejams darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"   13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1.pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" projektu īstenošanai, un Ministru kabineta 2021.gada 8.jūnija sēdē pieņemto rīkojumu (prot. Nr.46 32.§) "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"", t.sk. rīkojuma anotācijā minēto par virssaistību aizstāšanu, noteikt, ka atbrīvotais darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 912 545 EUR apmērā tiek atstāts neizmantots līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" slēgšanai, kompensējot valsts budžeta virssaistības.
29. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra rīkojumā Nr.52 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)""
2021-TA-1977
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""
2021-TA-1983
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"
2021-TA-2043
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
2021-TA-2130
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda budžetu""
2021-TA-2111
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par valsts augstskolu tipiem"
2021-TA-2112
(A.Muižniece, K.Gerhards, J.Bordāns, A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai, ievērojot Augstskolu likuma 11.pantā noteikto par augstskolu apvienības un augstskolu apvienības padomes izveidošanu valsts augstskolu reorganizācijas ietvaros, sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2022.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai šādus Ministru kabineta rīkojuma projektus:
2.1.
par Liepājas Universitātes reorganizāciju, pievienojot to zinātnes universitātei un izveidojot zinātnes universitātes ekosistēmu Liepājā;
2.2.
par Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju, apvienojot  tās un uz to bāzes izveidojot jaunu valsts augstskolu ar starptautiska mēroga akadēmisko un zinātnisko potenciālu Latgales reģionā, vērstai uz reģiona tautsaimniecības attīstību.
35. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" pamatkapitālā"
2021-TA-2155
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai"
21-TA-28
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
2021-TA-2071
(A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.
Atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes sadarbību ar Masačūsetas Tehnoloģiju institūtu, lai nodrošinātu 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" otrās kārtas projekta ietvaros jaunas darbības īstenošanu - augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāla kompetences pilnveidošana un kapacitātes stiprināšana starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

38. §
Rīkojuma projekts "Par Līgu Lejiņu"
2021-TA-2102
(A.Muižniece, L.Lejiņa, A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Likumprojekts "Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums"
2021-TA-1216
(A.K.Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
40. §
Likumprojekts "Imigrācijas likums"
2021-TA-509
(A.K.Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
41. §
Noteikumu projekts "Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība"
2021-TA-2114
(A.Muižniece, K.Zeiļuks, A.Ozola, A.Pētersons, J.Bernāts, I.Vanaga, M.Golubeva, J.Reirs, A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""
21-TA-46
(D.Pavļuts, J.Reirs, J.Perevoščikovs, A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.
Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) izdevumus pretgripas vakcīnu nodrošināšanai 2021./2022.gada gripas sezonā 1 570 726 EUR apmērā 2021.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2022.gadam un turpmāk ik gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""
21-TA-68
(D.Pavļuts, J.Reirs, J.Perevoščikovs, A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

44. §
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam"
2021-TA-2074
(G.Eglītis, J.Reirs, J.Bordāns)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

45. §
Informatīvais ziņojums "Par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību 2021.-2025."
2021-TA-2037
(J.Vitenbergs, M.Danusevičs, O.Feldmane, J.Reirs, E.Valantis, A.T.Plešs, L.Brasliņa, T.Linkaits, E.Kušners, J.Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
46. §
Informatīvais ziņojums "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projekta izstrādi un plānotajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Darbības programmas sestajā politikas mērķī"
2021-TA-2073
(A.T.Plešs, A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā paredzēto pasākumu īstenošanu par Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu Latvijai 183 942 547 EUR apmērā.
2.
Noteikt par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna pasākumu īstenošanu atbildīgās nozaru ministrijas saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumu "Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna pasākumiem pieejamais Taisnīgas pārkārtošanās fonda instrumenta finansējums".
3.
Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna pasākumiem atbildīgajām nozaru ministrijām nodrošināt  savā atbildībā esošo Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna sadaļu sagatavošanu un saturisku saskaņošanu ar Eiropas Komisiju, sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī plānot savā atbildībā esošo pasākumu finansējuma apguvi un rādītāju sasniegšanu saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumu "Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna pasākumiem pieejamais Taisnīgas pārkārtošanās fonda instrumenta finansējums".
4.
Ekonomikas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023.gada 1 jūlijam izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz līdz 2030.gadam pārtraukt kūdras izmantošanu enerģētikā.
47. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas eksporta, kultūras un publiskās diplomātijas programmu Latvijas dalības sagatavošanai viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū"
2021-TA-1500
(N.Puntulis, K.Rožkalns, A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka finansējums Latvijas dalības sagatavošanai viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū 2022.gadā ir 300 000 EUR un turpmāko gadu izmaksas Latvijas dalībai Frankfurtes grāmatu tirgū būs zināmas pēc programmas sagatavošanas un apstiprināšanas.
3.
Jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem Latvijas dalības sagatavošanai un nodrošināšanai viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4.
Ja šī protokollēmuma 3.punktā norādītais prioritārā pasākuma pieteikums tiek atbalstīts Ministru kabinetā, Kultūras ministrijai sagatavot un iesniegt Latvijas pieteikumu dalībai viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū.

5. Ministru kabineta lieta (I)

48. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par drošības prasībām darbā ar tehnoloģijām izglītības iestādēs)
2021-TA-1916
(A.K.Kariņš)
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

6. Ministru kabineta lieta (II)

49. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-127
(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
50. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
(D.Pavļuts, E.Juhņēviča, T.Linkaits, J.Vitenbergs, N.Puntulis, A.K.Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.
51. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
2021-TA-2109
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
2021-TA-2140
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-130
(A.Muižniece, D.Pavļuts, I.Vanaga, A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

54. §
Informatīvais ziņojums "Par 2021.gada 10.septembra Euro grupas sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 10.-11.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
2021-TA-2166 (IP)
(J.Reirs, A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2021.gada 10.septembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 10.-11.septembra neformālajā sanāksmē.


 
55. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0088
2021-TA-2149 (IP)
(A.K.Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0088.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma   "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20.§) 2.punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2022.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā", lai tiktu ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 25.novembra Direktīvas (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK, prasības.
56. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0071
2021-TA-2150 (IP)
(A.K.Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0071.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20.§) 2.punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
57. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0295
2021-TA-2141 (IP)
(A.K.Kariņš)
1.
Apstiprināt Kultūras ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0295.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20.§) 2.punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Kultūras ministrijai līdz 2021.gada 7.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Autortiesību likumā un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā.
58. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0296
2021-TA-2142 (IP)
(A.K.Kariņš)
1.
Apstiprināt Kultūras ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 26. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0296.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20.§) 2.punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Kultūras ministrijai līdz 2021.gada 7.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Autortiesību likumā un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā.
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 21.septembra sanāksmei
21-TA-82
(A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības mandātu sarunās par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, attiecībā uz Gibraltāru".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 21.septembra sanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

60. §
Programmas "Akselerācijas fondi" rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējums
2021-TA-2006 (IP)
(J.Vitenbergs, E.Valantis, J.Reirs, A.K.Kariņš)
Atbalstīt iesniegto programmas novērtējumu (ierobežotas pieejamības informācija).
61. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"
21-TA-6 (IP)
(A.K.Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 15:50