Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns (attālināti)

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs (attālināti)

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par jūtīgajiem jautājumiem attiecībās ar Ķīnas Tautas Republiku"
21-TA-631 (DV)
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Bērziņš un citi pret Latviju""
TA-17k
(E. Rinkēvičs, A. T. Plešs, K. Līce, K. Gerhards, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2021. gada 21. septembra sprieduma lietā "Bērziņš un citi pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē www.tiesas.lv.
3.
Ārlietu ministrijai  viena mēneša laikā no 2021. gada 21. septembra sprieduma spēkā stāšanās informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par citu valstu pieredzi līdzīgu spriedumu izpildē.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar iesaistītajām pusēm sagatavot un piecu mēnešu laikā no 2021. gada 21. septembra sprieduma spēkā stāšanās informēt Ārlietu ministriju par risinājumiem sprieduma izpildei un spriedumā konstatētā pārkāpuma seku novēršanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2022.gadā"
21-TA-1590 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1145
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par vienošanās projektu par grozījumu 2018. gada 10. decembra deleģēšanas līgumā starp Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs""
21-TA-460
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""
21-TA-439
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
21-TA-1325
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Ekonomikas ministrijai, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) 2.1. apakšpunktu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) atbildīgajām iestādēm un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei (turpmāk – sadarbības iestāde) līdz ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda beigām atbilstoši kompetencei veikt nepieciešamās darbības virssaistību kompensēšanai no ES fondu atbrīvotā finansējuma, tas ir, ietaupījumus projektā, kas rodas pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktos izdevumus un vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā atbrīvoto finansējumu nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Šo ierobežojumu nepiemēro uz vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu grozījumu priekšlikumiem par ES fondu finansējuma atbrīvošanu, kas iesniegti sadarbības iestādē pirms vai viena mēneša laikā pēc šī protokollēmuma spēkā stāšanās, pārdalīt finansējumu no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākumu "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""
21-TA-381
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""
21-TA-376
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2022. gada beigām noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Būvniecības likumā, nosakot pilnvarojumu Ministru kabinetam attiecībā uz būvinspektoru darbības uzraudzības kārtību.
4.
Noteikt, ka Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 48 6. §) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-20 "Būvju tehniskā apsekošana""" 2. punktā dotais uzdevums attiecībā uz grozījumu veikšanu Būvniecības likumā izpildāms līdz 2022. gada beigām.
10. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. septembra rīkojumā Nr. 484 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""
21-TA-383
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jaundurbe" Smārdes pagastā, Engures novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
21-TA-386
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"
21-TA-1366
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""
21-TA-466
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""
21-TA-1151
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs""
21-TA-699
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
21-TA-793
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lielbliešķi" Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanu"
21-TA-952
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
21-TA-898
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, valstij piederošo 3/8 domājamo daļu atsavināšanu"
21-TA-469
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Arēna Rīga""
21-TA-1559
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes nolikums"
21-TA-931
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums"
21-TA-685
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""
21-TA-455
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumos Nr. 70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi""
21-TA-888
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"
21-TA-332
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumos Nr. 635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju""
21-TA-1016
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Matīšu ceļš" Ainažu pagastā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-479
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām""
21-TA-964
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""
21-TA-1029
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Likumprojekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) 2021.–2027. gadam programmu vadības likums"
21-TA-1584
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
31. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā  19A-38, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-1002
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""
21-TA-691
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""
21-TA-704
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība"
21-TA-441
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi""
21-TA-855
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ķirši-Mežvidi" pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-546
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
21-TA-869
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par drošības palīdzību un vienībām, kas nav tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar Līhija likumu"
21-TA-1338
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par drošības palīdzību un vienībām, kas nav tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar Līhija likumu.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1326
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
 Atļaut Ekonomikas ministrijai, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) 2.1. apakšpunktu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) atbildīgajām iestādēm un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei (turpmāk – sadarbības iestāde) līdz ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda beigām atbilstoši kompetencei veikt nepieciešamās darbības virssaistību kompensēšanai no ES fondu atbrīvotā finansējuma, tas ir, ietaupījumus projektā, kas rodas pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktos izdevumus un vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā atbrīvoto finansējumu nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Šo ierobežojumu nepiemēro uz vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu grozījumu priekšlikumiem par ES fondu finansējuma atbrīvošanu, kas iesniegti sadarbības iestādē pirms vai viena mēneša laikā pēc šī protokollēmuma spēkā stāšanās, pārdalīt finansējumu no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākumu "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".
4.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai divu nedēļu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai noslēgtās vienošanās grozījumus, palielinot finansējumu un sasniedzamos rādītājus uz 2023. gada 31. decembri.
40. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"
21-TA-100
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi"
21-TA-1634
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu"
21-TA-594
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Kārtība kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti"
21-TA-409
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"
21-TA-1611
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās"
21-TA-1537
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 442 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai""
21-TA-242
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka 2021. gada 16. jūlijā starp publisko partneri – Latvijas Republiku, kuru pārstāv Satiksmes ministrija un VSIA "Latvijas Valsts ceļi", un privāto partneri - akciju sabiedrību "Kekava ABT", vienotais reģistrācijas Nr. 40203309986 (turpmāk – Privātais partneris), ir noslēgts publiskās – privātās partnerības līgums "Par E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 – 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu" (turpmāk – PPP līgums).
4.
Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju pirms PPP līguma noslēgšanas 2021. gada 8. jūlijā atkārtoti saņēma Eiropas Savienības Statistikas biroja (EUROSTAT) viedokli, ka Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta (turpmāk – PPP projekts) aktīvi tiek uzskaitīti Privātā partnera aktīvu bilancē, neradot nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu.
5.
Pieņemt zināšanai, ka PPP līguma slēgšanas brīdī bruto pieejamības maksājuma kopsumma (turpmāk – BPM) tika precizēta, veicot pārrēķinu atbilstoši iepirkuma atlases kārtas nolikumā noteiktajai procedūrai, tostarp atbilstoši PPP līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajai starpbanku aizņemšanās likmei (Euribor) un procentu mijmaiņas darījumu likmei (angļu val. – interest rate swap). PPP līguma slēgšanas brīdī BPM sastāda 250 132 500 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas ir par 15 596 547 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) mazāk, nekā tika prognozēts, paziņojot iepirkuma rezultātus pirms PPP projekta finanšu noslēguma.
6.
Pieņemt zināšanai, ka Privātā partnera izvēlētie finansētāji – Eiropas Investīciju banka un Ziemeļu investīciju banka – ir piešķīruši PPP projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu, noslēdzot ar Privāto partneri finansēšanas līgumus.
7.
Pieņemt zināšanai, ka valsts budžetā maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas atbilstoši apgrieztajai pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtībai 2021. gadā ir 2 055 471 euro, 2022. gadā - 17 469 482 euro  un 2023. gadā - 6 124 566  euro, kā arī valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa summa 2023. gadā ir 114 415 euro un tās nerada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
8.
Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā apropriāciju izmaiņu pieprasījumu 2022. gadam saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta trešajā daļā noteikto, precizējot Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistības no 12 578 040 euro uz 17 469 482 euro.
9.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus bāzes izdevumu ilgtermiņa saistību precizēšanai valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana":
9.1.
2023. gadā – 8 682 473 euro;
9.2.
sākot ar 2024. gadu līdz 2042. gadam – 13 139 131 euro gadā;
9.3.
2043. gadā – 10 509 100 euro.
47. §
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
21-TA-673
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
21-TA-1005
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1487
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība""
21-TA-761
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
51. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs veic faktu fiksēšanu"
21-TA-1136
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-511
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""
21-TA-1289
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
54. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""
21-TA-527
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
55. §
Rīkojuma projekts "Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
21-TA-784
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021. – 2027.gadam saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.
56. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
2021-TA-1441
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
57. §
Noteikumu projekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi"
21-TA-1632
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
58. §
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
21-TA-494
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
59. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ukrainas nevalstiskajai organizācijai"
21-TA-1669
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1713
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
61. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1553
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
62. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
21-TA-366
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
63. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""
21-TA-1527
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
64. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""
21-TA-572
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
65. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""
21-TA-1726
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
66. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""
21-TA-1727
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
67. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""
21-TA-1728
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
68. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""
21-TA-1505
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
69. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi""
21-TA-1675
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", pilnveidojot lēmuma par ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē izpildes papildnoteikumus.
70. §
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu"
21-TA-260
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
71. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""
21-TA-1542
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
72. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1680
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
73. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
21-TA-1723
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts  kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
74. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""
21-TA-1705
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
75. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 931 "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums""
21-TA-1578
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
76. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""
21-TA-1625
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
77. §
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. martam"
21-TA-1548
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

78. §
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums"
21-TA-1615
(A. T. Plešs, T. Linkaits, N. Puntulis, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
79. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"
21-TA-683
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
80. §
Rīkojuma projekts "Par Raivi Kronbergu"
21-TA-1665
(K. Gerhards, R. Kronbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
81. §
Rīkojuma projekts "Par Mihailu Papsujeviču"
21-TA-1690
(J. Bordāns, M. Papsujevičs, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
82. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums""
21-TA-853
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
83. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņu par 2020. gadu"
21-TA-1612
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
84. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""
21-TA-1716
(A. T. Plešs, J. Vitenbergs, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru A. T. Plešu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi  likumā "Par piesārņojumu"".
 
85. §
Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
21-TA-1745
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot labklājības ministru G. Eglīti izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā".
5.
Pieņemt zināšanai un atbalstīt, ka valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam provizoriski palielina vispārējās valdības budžeta deficītu 2022. gadā par 16 692 129 euro
86. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
21-TA-1734
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

87. §
Konceptuāls ziņojums "Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidei"
21-TA-747
(A. Muižniece, A. T. Plešs, I. Vanaga, I. Dundure, M. Golubeva, J. Reirs, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai veikt turpmākās darbības atbilstoši konceptuālā ziņojuma 5. daļā minētajam, nodrošinot modeļa "Skolēns pašvaldībā" ieviešanu no 2022. gada 1. septembra.
4.
Pieņemt zināšanai, ka indikatīvais papildu nepieciešamais finansējums modeļa "Skolēns pašvaldībā" ieviešanai ir līdz 2 468 092 euro 2022. gadā un līdz 7 404 276 euro turpmāk ik gadus.
5.
Lai 2022. gadā nodrošinātu finansējumu modeļa "Skolēns pašvaldībā" ieviešanai, atbalstīt priekšlikumu 2022. gadā nepieciešamo finansējumu līdz 2 468 092 euro nodrošināt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. maijam precizēt modeļa "Skolēns pašvaldībā" nepieciešamā finansējuma aprēķinus un atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktā atbalstītajam priekšlikumam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
7.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu līdz 7 404 276 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadus piešķiršanu izskatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

5. Informatīvie ziņojumi

88. §
Informatīvais ziņojums "Par bērnu stāvokli valstī 2019.un 2020. gadā"
21-TA-80
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt ziņojumu Saeimai.
89. §
Informatīvais ziņojums "Par "Atvērts pēc noklusējuma" principa ieviešanu"
21-TA-144
(A. T. Plešs, I. Jaunzeme, E. Rinkēvičs, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma pielikumu, paredzot, ka datu kopa "Valsts amatpersonu deklarāciju dati" tiks atvērta pēc tam, kad tiks veikti attiecīgi grozījumi normatīvajā regulējumā, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un  līdz 2022. gada 1. aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajā regulējumā, lai būtu tiesisks pamats datu kopas "Valsts amatpersonu deklarāciju dati"  atvēršanai.
4.
Iestādēm atvērt datu kopas informatīvā ziņojuma pielikumā "Atvēršanai piemēroto datu kopu saraksts" noteiktajos termiņos.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar citām iestādēm nodrošināt publiski pieejama, atvēršanai piemērotu datu kopu saraksta uzturēšanu Latvijas Atvērto datu portālā.
6.
Iestādēm iesniegt informāciju sarakstam pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījuma un iestādes noteiktajos termiņos nodrošināt datu kopu pieejamību Latvijas Atvērto datu portālā.
7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2023. gada 1. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par datu kopu atvēršanas progresu, iekļaujot līdzšinējās atvērto datu politikas izvērtējumu.
90. §
Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par kopīgiem pārziņiem personas datu apstrādei saistībā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai"
21-TA-1554
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 82 72. §) 3. punktu.
3.
Pilnvarot ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci, pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā L. Līci-Līcīti parakstīt Latvijas Republikas vārdā vienošanos par kopīgiem pārziņiem attiecībā uz personas datu apstrādi saistībā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai.
91. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, īstenošanu"
21-TA-83
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Aizsardzības ministrija īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija regulā (ES) Nr. 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu (turpmāk – Regula) Nacionālajam koordinācijas centram noteiktās tiesības un pienākumus.
3.
Aizsardzības ministrijai:
3.1.
līdz 2021. gada 29. decembrim sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju izveidot darba grupu Regulas uzdevumu izpildei;
3.2.
līdz 2021. gada 29. decembrim ziņot Eiropas Komisijai par progresu Regulas uzdevumu izpildē, kā arī turpmāk veikt nepieciešamās darbības, lai saņemtu atzinumu no Eiropas Komisijas par Nacionālā koordinācijas centra atbilstību Regulā noteiktajām prasībām un spēju pārvaldīt Eiropas Savienības finansējumu;
3.3.
līdz 2022. gada 31. janvārim sagatavot un aizsardzības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām kiberdrošības pārvaldības modelī, tai skaitā, lai nodrošinātu Nacionālā koordinācijas centra funkciju īstenošanu, pārstāvību Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas grupā un kiberdrošības sertifikācijas jautājumu koordināciju;
3.4.
līdz šī protokollēmuma 3.3. apakšpunktā minētā informatīvā ziņojuma izskatīšanai Ministru kabinetā sadarbībā ar darba grupu nodrošināt Regulas uzdevumu izpildi, tai skaitā Nacionālā koordinācijas centra funkciju īstenošanu, nepalielinot Aizsardzības ministrijas resora kopējo amata vietu skaitu.
92. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019. gada 12. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 1. §) "Noteikumu projekts "Par grozījumiem Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par spēku zaudējušu un par pilnvarojumu parakstīt grozījumus Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federālās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību"
21-TA-1571
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pilnvarot nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā parakstīt grozījumus Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību.
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 12. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 1. §) "Noteikumu projekts "Par grozījumiem Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību"" 2. punktā doto pilnvarojumu pulkvedim Egilam Kupčam.
93. §
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijai piešķirtā papildu finansējuma pārcelšanu un pārdali"
21-TA-1620
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrijai augstas gatavības projektam, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, paredzētais finansējums 2021. gadam 100 000 euro apmērā netiks pieprasīts un ir pārceļams uz 2022. gadu.
3.
Ārlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2022. gada 28. februārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par finansējuma 2022. gadam  1 100 000 euro apmērā sadalījumu konkrētiem Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu.
4.
Atbalstīt, ka 3. punktā minētais finansējums tiks nodrošināts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai".
94. §
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Vidzemes slimnīca" augstas gatavības projekta "Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana" un Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta "E-Veselība jaunā kodola izveide" īstenošanu"
21-TA-1166
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka ar Ministru kabineta 2021. gada 25. augusta rīkojumu Nr. 593 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (prot. Nr. 57 47. §) Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) piešķirts finansējums 1 758 446 euro apmērā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" augstas gatavības projekta "Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 2021. gadā, no kura uz 2021. gada 31. decembri būs apgūti līdzekļi ne vairāk kā 1 100 000 euro apmērā.
3.
Pieņemt zināšanai, ka ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 28 42. §) "Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"" ir atbalstīts finansējums 4 510 200 euro apmērā Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta "E-Veselība jaunā kodola izveide" īstenošanai, tai skaitā 2021. gadā 1 593 660 euro un 2022. gadā 2 916 540 euro apmērā.
4.
Pieņemt zināšanai, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" neapgūs augstas gatavības projekta "Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 2021. gadam piešķirto finansējumu ne vairāk kā 658 446 euro apmērā.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Nacionālais veselības dienests nepieprasīs augstas gatavības projekta "E-Veselība jaunā kodola izveide" īstenošanai 2021. gadam paredzēto finansējumu 1 593 660 euro apmērā.
6.
Atbalstīt, ka Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā atbilstoši šī protokollēmuma 4. un 5. punktā paredzētajam finansējuma apmēram.
95. §
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanas progresu"
21-TA-1683
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2022. gada 25. februārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība", paredzot,  ka pašvaldības, kuras šo noteikumu 3.7.  un 3.1 9.  apakšpunktā norādītajā termiņā nav izmantojušas valsts budžeta finansējumu noteiktajā apmērā, pamatojot objektīvu nepieciešamību, var lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūru pārskatīt valsts budžeta finansējuma sadalījumu 2021. un 2022. gadā, veicot attiecīgus grozījumus ar pašvaldībām noslēgtajās vienošanās  par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai.  
96. §
Informatīvais ziņojums "Par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā"
21-TA-1350
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā.
3.
Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt garantiju vēstuli FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) starptautiskam organizatoram (WRC Promoter GmbH) atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumā pievienotai redakcijai. Noteikt, ka Ministru kabinets izpildīs saistības atbalstīt FIA WRC posma organizēšanu atbilstoši 2023. un 2024. gada valsts budžeta likumā šim mērķim paredzētajam finansējumam, savukārt atlikušās saistības atbilstoši nepieciešamībai, lai nodrošinātu FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu, pilnā apmērā sedzamas no biedrības "Latvija Automobiļu federācija" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RA Events" līdzekļiem.
4.
Ja FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) starptautiskais organizators (WRC Promoter GmbH) noslēdz līgumu ar SIA "RA Events" par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar biedrību "Latvijas Automobiļu federācija" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RA Events" sagatavot un izglītības un zinātnes ministram sešu mēnešu laikā pēc attiecīga līguma noslēgšanas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamo turpmāko rīcību FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanai, kā arī par efektīvāko piedāvājumu nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai, ņemot vērā, ka līdzfinansējums organizēšanai nepārsniedz 2 450 000 euro, kā arī 2024. gadā no valsts budžeta netiek līdzfinansēti citi ar biedrības "Latvijas Automobiļu federācija" un tās sadarbības partneru organizēti nacionālas nozīmes starptautiski sporta pasākumi.
5.
Jautājums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2023. un 2024. gadam FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanai Latvijā 2024. gadā ir izskatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas laikā kopā ar visu nozaru ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
97. §
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2021. gadā"
21-TA-1574
(K. Gerhards, A. Ozols, P. Vilks, A. Muižniece, J. Reirs, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres A. Muižnieces izteikto piezīmi, ka Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē tika lemts, ka sporta attīstības veicināšanas jomā mērķziedojuma finansējuma sadalē minētie ne mazāk kā 100 000 euro paredzēti bērnu un jauniešu sportam.
 
98. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu pēctecības nodrošināšanu"
21-TA-164
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka no 2022. gada 1. februāra programmas "Latvijas skolas soma" administrēšana tiek nodota Latvijas Nacionālajam kultūras centram.
3.
No Kultūras ministrijas uz Latvijas Nacionālo kultūras centru tiks pārdalītas četras uz laiku izveidotās Latvijas valsts simtgades biroja amata vietas jauna uzdevuma nodrošināšanai pastāvīgi, nepalielinot kopējo Kultūras ministrijas amata vietu skaitu.
99. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība""
21-TA-1767
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

6. Ministru kabineta lieta

100. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-1764
(D. Pavļuts, Ņ. Trojanskis, J. Perevoščikovs, T. Linkaits, E. Rinkēvičs, L. Meņģelsone, J. Lielpēters, M. Golubeva, J. Vitenbergs, J. Reirs, N. Puntulis, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
2.
Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupai gatavot priekšlikumus turpmākai epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikšanai, ņemot vērā Covid -19 infekcijas Omikron celma iespējamos izplatības scenārijus.
3.
Veselības ministrijai sekot slimnīcu gatavībai būtiskam pacientu skaita pieaugumam atbilstoši  Covid -19 infekcijas Omikron celma izplatības prognozēm.
4.
Lai nodrošinātu pilnīgāku aizsardzību pret Covid-19 infekciju, aicināt iedzīvotājus izmantot tikai medicīniskās maskas vai FFP-2 respiratorus.
5.
Iekšlietu ministrijai uzsākt Covidpass funkcionalitātes uzlabošanu, lai paplašinātu tajā ietverto informāciju un pielāgotu attiecīgajām Eiropas Savienības kontroles sistēmām.
101. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-1765
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs, J. Reirs, T. Linkaits, E. Juhņēviča, N. Puntulis, A. Muižniece, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
102. §
Informatīvais ziņojums "Par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu"
21-TA-1090
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
103. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1514
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
104. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-878
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
105. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
21-TA-1663
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
106. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1658
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu Covid-19 testēšanas politikas mērķu sasniegšanu, veicinot Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu Latvijā un ņemot vērā laboratoriju kopējo testēšanas kapacitāti 2021. gada decembrī, piešķirt papildu finansējumu, kas nepārsniedz 1 739 480 euro, tai skaitā:
3.1.
Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanai decembrī - finansējumu, kas nepārsniedz 1 618 173 euro;
3.2.
jaunu infekcijas vīrusu celmu vai paveidu agrīnai atklāšanai, tādējādi pilnveidojot un attīstot vīrusa sekvencēšanas metodi decembrī, - finansējumu, kas nepārsniedz 121 307 euro.
4.
Izdevumus testēšanas nodrošināšanai par laika periodu no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim, kas indikatīvi nepārsniedz 1 739 480 euro, 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
107. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
21-TA-1742
(J. Citskovskis, T. Linkaits, E. Rinkēvičs, D. Pavļuts, G. Eglītis, A. Muižniece, J. Bordāns, L. Meņģelsone, J. Lielpēters, K. Gerhards, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: noteikt, ka saimniecisko pakalpojumu sniegšanas un pasākumu organizēšanas laika ierobežojums netiek piemērots no 2021. gada 31. decembra plkst. 23:00 līdz 2022. gada 1. janvāra plkst. 6:00;  5.58.1 apakšpunktā paredzēt, ka no 2021. gada 24. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim, ieceļojot Latvijas Republikā no Vācijas Federatīvās Republikas, Apvienotās Karalistes, Dānijas, Norvēģijas Karalistes, Zviedrijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Īrijas un Krievijas Federācijas, personas (tai skaitā arī ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī uzrāda pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 48 stundu laikā veiktu antigēna testu, un testa rezultāts ir negatīvs.  Atzīmēt, ka otro priekšlikumu neatbalsta satiksmes ministrs T. Linkaits, labklājības ministrs G. Eglītis, izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece un Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
108. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-1762
(K. Gerhards, J. Citskovskis, D. Pavļuts, I. Dreika, J. Eglīts, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektā, ka 249. punktā minēto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests sadarbībā ar Veselības inspekciju, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds: 
"Attiecībā par problēmām ar ūdelēm SIA "Baltic Devon Mink" novietnē uzsveru, ka, ņemot vērā  iespējamus draudus cilvēka veselībai, atbalstu esošo dzīvnieku likvidāciju, nevis atsevišķu īpašu epidemioloģiskās drošības nosacījumu stiprināšanu un atsevišķu drošības pasākumu ieviešanu.".

  
109. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""
21-TA-1712
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

110. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021. gada 12. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2155
21-TA-1641 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021. gada 12. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2155.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Labklājības ministrijai līdz 2022. gada 1. novembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām", terorismā cietušās personas nosakot kā īpaši atbalstāmo personu grupu, kā arī nosakot, ka tās var saņemt pakalpojumu atbilstoši nepieciešamībai.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

111. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420283721
21-TA-1747 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420283721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420283721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
112. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420253321, A420262721, A420265721, A420256421, A420253221, A420253821, A420256821, A420253721, A420251021, A420254921, A420258421, A420257421, A420251921, A420255021, A420265521
21-TA-1751 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr.A420253321, A420262721, A420265721, A420256421, A420253221, A420253821, A420256821, A420253721, A420251021, A420254921, A420258421, A420257421, A420251921, A420255021, A420265521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
113. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420285721
21-TA-1711 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420285721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420285721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
114. §
Atbildes projekts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai civillietā Nr.C73650521
21-TA-1741
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai lietā Nr. C73650521.
2.
Valsts kancelejai noformēt atbildi un nosūtīt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
115. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420287521
21-TA-1770 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420287521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420287521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
116. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420288421
21-TA-1749 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420288421.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420288421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
117. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420288921
21-TA-1750 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420288921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420288921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
118. §
Informatīvais ziņojums "Par enerģijas cenu pieauguma ietekmes mazinošiem pasākumiem"
21-TA-1643 (IP)
(J. Vitenbergs, J. Reirs, E. Šaicāns, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksu kompensēšanu 50 procentu apmērā visiem elektroenerģijas galalietotājiem no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 30. aprīlim, kompensējot elektroenerģijas sistēmas operatoriem negūtos ieņēmums par sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, kas rodas, par tiem piemērojot  50 procentu samazinātu maksu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka pēc likumprojekta "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"' pieņemšanas nepieciešamo finansējumu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksu kompensēšanai, kas nepārsniedz 77 894 000 euro, Ekonomikas ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīs pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu 29.07.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums elektroenerģijas lietotāju atbalstam" atbilstoši iepriekšējos gados iegūto un neizlietoto izsoļu ieņēmumu apmēram, kas iegūti, izsolot likumā "Par piesārņojumu" 32.2 panta trešajā daļā minētās emisijas kvotas.
4.
Pieņemt zināšanai un atbalstīt, ka elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksu kompensēšana 50 procentu apmērā provizoriski palielina vispārējās valdības budžeta deficītu 2021. gadā par 7 881 770 euro un 2022. gadā par 42 068 200 milj. euro.
5.
Ekonomikas ministrijai sagatavot īsu, kodolīgu informāciju par to, kādu daļu no iedzīvotāju pilnā elektroenerģijas rēķina sedz valsts, un nodrošināt tās izplatīšanu attiecīgo rēķinu saņēmējiem.  
119. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1555
(D. Pavļuts, J. Reirs, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 7 429 610 euro, Covid-19 pasākumu izdevumu segšanai laika periodā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, lai segtu izdevumus saistībā ar vakcīnu ievadi.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētos faktiskos izdevumus  2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
120. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-700
(D. Pavļuts, J. Reirs, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu un noņemt tam ierobežotas pieejamības informācijas statusu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
121. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420255321 un A420254521
21-TA-1772 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt  iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420255321 un Nr. A420254521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
Sēdi slēdz plkst. 18:00