Valsts sekretāru 16.02.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 7

Valsts sekretāru 16.02.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 7

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par turpmākajiem rīcības virzieniem ilgtspējīgu finanšu jomā"
22-TA-3283
(A. Zitcere, E. Valantis, I. Stepanova, E. Turka, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā Latvijas Darba Devēju konfederācijas un biedrības "Latvijas Kūdras asociācija" iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu informatīvo ziņojumu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Finanšu ministrijai:
3.1.
ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, papildināt informatīvā ziņojuma pielikumā minētā tehniskās pārbaudes kritērija "Ražošana" atbildīgās institūcijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju un Klimata un enerģētikas ministriju, tehniskās pārbaudes kritērija "Būvniecība un nekustamais īpašums" atbildīgās institūcijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Klimata un enerģētikas ministriju un precizēto informatīvā ziņojuma pielikumu attiecīgi saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju un Ekonomikas ministriju;
3.2.
saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3207
(I. Stepanova, J. Citskovskis)
Ņemot vērā Satiksmes ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz Valsts sekretāru 2022. gada 9. marta sanāksmei.
3. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 14-5, Skrundā, Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3401
(E. Turka, E. Kāpostiņš, E. Bērziņa, K. Kinča, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
1.1.
ņemot vērā, ka Finanšu ministrija uztur spēkā savu iebildumu par tiesību akta projekta anotācijā ietveramo informāciju jautājumā par komercdarbības atbalsta regulējuma piemērošanu, organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, lai vienotos vai pašvaldības īpašumu izmantošana palīdzībai dzīvokļa jautājumos sniegšanai, tostarp iznomāšanai speciālistiem, ir vai nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu;
1.2.
atbilstoši starpinstitūciju sanāksmes rezultātiem rīkojuma projektu atkārtoti iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vai Valsts sekretāru sanāksmē.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:45