Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 64

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 64

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks (attālināti)

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece (attālināti)

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-38
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
2021-TA-2010
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"
2021-TA-1778
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"
2021-TA-2161
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
2021-TA-1923
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
21-TA-10
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7. §
Rīkojuma projektu "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
2021-TA-2164
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
2021-TA-2145
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
2021-TA-2162
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
2021-TA-2160
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"'
2021-TA-763
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības, palielinot kopējo finansējumu, pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi", kas paredz papildu finansējumu projektā Nr. 7.1.1.0/15/I/001 "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai".
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumos Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""
2021-TA-2113
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 293 "Demogrāfisko lietu padomes nolikums""
2021-TA-2124
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
2021-TA-2138
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2022. gadam"
2021-TA-2070
(A.K.Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.
Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2022. gadam Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) 28 375 euro un Tieslietu ministrijai (Preiļu novada domei) 9657 euro apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem.
16. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
2021-TA-2110
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
21-TA-77
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.13.00. "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros tiek veikta finansējuma pārdale starp ilgtermiņa saistību pasākumiem:
2.1.
no pasākuma "Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai" 2021.gadā 1 141 411 euro apmērā un 2022.gadā 1 431 000 euro apmērā uz pasākumu "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai);
2.2.
no pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai)" 2023.gadā 2 572 411 euro apmērā uz pasākumu "Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai".
18. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
21-TA-160
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.        
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Pieņemt zināšanai, ka papildu finansējums 2022 .gadam 1 300 000 euro apmērā ilgtermiņu saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai", tiks nodrošināts Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" piešķirto līdzekļu ietvaros.
19. §
Rīkojuma projekts "Par  finansējuma piešķiršanu ēkas Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, pārbūves, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai un finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai un Tieslietu ministrijai ēkas Cēsu ielā 28, Limbažos, Limbažu novadā, pielāgošanas un telpu nomas maksas un citu saistīto izdevumu segšanai"
21-TA-11
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma projektā "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu par 2020. gadu" noteiktajam paredzēts finansējumu 1 000 000 euro apmērā novirzīt  ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
3.
Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" var veikt rīkojumā paredzēto darbību priekšfinansēšanu.
 
20. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-174
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu rīkojuma projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2022. gadam un turpmāk ik gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-92
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-281
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""
21-TA-314
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr.377 "Latvijas Antidopinga biroja nolikums""
21-TA-226
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Nacionālie antidopinga noteikumi"
21-TA-192
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

26. §
Likumprojekts "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums"
2021-TA-2025
(J. Reirs, L. Kļaviņa, S. Armagana, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju tehniski precizēt likumprojektu, un finanšu ministram iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999).
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999) (likumprojektu pakete).
27. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
2021-TA-2013
(J. Reirs, L. Kļaviņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999).
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999) (likumprojektu pakete).
28. §
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"
2021-TA-2000
(J. Reirs, L. Kļaviņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999).
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999) (likumprojektu pakete).
29. §
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"
2021-TA-1998
(J. Reirs, L. Kļaviņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999).
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999) (likumprojektu pakete).
30. §
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"
2021-TA-2024
(J. Reirs, L. Kļaviņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999).
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999) (likumprojektu pakete).
31. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"
2021-TA-1997
(J. Reirs, L. Kļaviņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999).
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-1999) (likumprojektu pakete).
32. §
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
2021-TA-1999
(J. Reirs, L. Kļaviņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997).
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar  likumprojektu "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" (2021-TA-2025), "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-2013), likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (2021-TA-2000), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-1998), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-2024) un likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā" (2021-TA-1997) (likumprojektu pakete).
33. §
Likumprojekts "Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums"
2021-TA-1216
(D. Pavļuts, M. Roze, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Imigrācijas likums" (2021-TA-509).
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Imigrācijas likums" (2021-TA-509) (likumprojektu pakete).
34. §
Likumprojekts "Imigrācijas likums"
2021-TA-509
(D. Pavļuts, M. Roze, G. Eglītis, L. Lejiņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums" (2021-TA-1216).
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums" (2021-TA-1216) (likumprojektu pakete).

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

35. §
Plāna projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns 2021.-2023. gadam"
2021-TA-2026
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Noteikt Iekšlietu ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.
3.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu plānā paredzētās tiesnešu un tiesas darbinieku mācības par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, Tieslietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 2022. un 2023. gadā 6 020 euro apmērā katru gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

4. Informatīvie ziņojumi

36. §
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtības modernizēšanu ceļotājam"
2021-TA-2082
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt pievienotās vērtības nodokļa atmaksas pakalpojuma sniedzēja izveidotas digitālās pievienotās vērtības nodokļa atmaksas sistēmas, kas nav obligāta, ieviešanu.
3.
Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2021. gada 30. novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus pievienotās vērtības nodokli regulējošajos normatīvajos aktos, lai paralēli esošai pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtībai ceļotājiem dotu iespēju pievienotās vērtības nodokļa atmaksas pakalpojuma sniedzējam izmantot tā izveidoto digitālo pievienotās vērtības nodokļa atmaksas sistēmu, kas nav obligāta.
4.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) līdz 2022. gada 1. jūnijam izstrādāt un ieviest pasākumus, kas nepieciešami pievienotās vērtības nodokļa atmaksas pakalpojuma sniedzēja izveidotas digitālās pievienotās vērtības nodokļa atmaksas sistēmas, kas nav obligāta, B.1.2 apakšmodeļa darbībai.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)"
2021-TA-2119
(J. Reirs, E. Šadris, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" aizliegumu saņemt fondu līdzekļus noteiktā periodā, Satiksmes ministrijai izvērtēt situāciju un ar to saistītos riskus projektu īstenošanai un veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Latvijai pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma izmantošanu pilnā apmērā līdz 2023. gada beigām, tai skaitā nepieciešamības gadījumā savlaicīgi iesniegt Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai attiecīgu priekšlikumu turpmākai rīcībai.
3.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" īstenošanu,  Ekonomikas ministrijai izvērtēt valsts ēku energoefektivitātes projektos konstatētos riskus un līdz 2021. gada 1. oktobrim iesniegt Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai attiecīgu priekšlikumu turpmākai rīcībai, tai skaitā attiecībā uz Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 31.§)  2.4. apakšpunktā noteiktā termiņa būvniecības līgumu noslēgšanai aktualitāti.
4.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par neapmierinošu progresu Nacionālā veselības dienesta īstenotajā projektā "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e‑veselības informācijas sistēmu", Veselības ministrijai līdz 2021. gada 1. novembrim iesniegt Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai priekšlikumu turpmākai rīcībai.
5.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projektu īstenošanas termiņus virs sešiem mēnešiem projektiem, kas iekļauti informatīvā ziņojuma 1. pielikumā "Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros".
6.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju par konstatētiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā projektā Nr. 9.1.1.2/15/I/001 "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" neatbilstoši veiktos izdevumus 44 256,21 euro (ES fondu līdzfinansējums 44 256,21 euro) attiecināt uz Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda valsts budžeta virssaistībām.
7.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par kavējumiem Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildē, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai un Tieslietu ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai iespējami ātri nodrošinātu ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi.
8.
Atbalstīt 2014. – 2020. gada plānošanas perioda funkciju pēctecību un Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei nodrošināt Latvijas pārstāvību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda Plus komitejā.
9.
Par Atveseļošanas fonda investīciju un reformu īstenošanu atbildīgajām nozares ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt Ministru kabineta noteikumu projektu un informatīvo ziņojumu virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā atbilstoši informatīvā ziņojuma 5. pielikumā noteiktajam laika grafikam.
10.
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pietiekamu finansējumu jauna pasākuma īstenošanai Rīgas valstspilsētā 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros, atļaut Labklājības ministrijai izņēmuma kārtā novirzīt minētajam pasākumam 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbrīvoto finansējumu 508 182 euro (ERAF un valsts budžeta finansējums) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 2.2. apakšpunktu  un papildus atļaut uzņemties valsts budžeta virssaistību finansējumu 782 851 euro minētā pasākuma īstenošanai.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām"
2021-TA-1985
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt Iekšlietu ministriju par atbildīgo institūciju informatīvajā ziņojumā ietvertā risinājuma īstenošanai.
3.
Šajā informatīvajā ziņojumā paredzēto risinājumu ieviešanu īsteno, piesaistot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentei "Digitālā transformācija" plānoto finansējumu.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"
21-TA-22
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu nosūtīt Saeimai.
40. §
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 21.-23. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-294
(J. Vitenbergs, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka ekonomikas ministrs J. Vitenbergs pārstāvēja Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā un apvienotajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes  2021. gada 21. un 22. septembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
3.
Pieņemt zināšanai, ka satiksmes ministrs T. Linkaits pārstāvēja Latvijas Republiku  Eiropas Savienības neformālajā un apvienotajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 22. un 23. septembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
41. §
Informatīvais ziņojums par 2021. gada 5. oktobra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-405
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2021. gada 5. oktobra neformālajā sanāksmē.  
42. §
Informatīvais ziņojums "Par 2021. gada 6. oktobra ES-Rietumbalkānu samitu"
21-TA-404
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības - Rietumbalkānu samitā 2021. gada 6. oktobrī. 

5. Ministru kabineta lieta

43. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-423
(D. Pavļuts, J. Perevoščikovs, J.Reirs, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
44. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-424
(D. Pavļuts, N. Puntulis, V. Vesperis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
21-TA-311
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.    
2.
Noteikumu 243.1.  apakšpunktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar Covid - 19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 11 179 028 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". 
3.
Noteikumu 243.1.  apakšpunktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar Covid - 19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu 2021. gada decembrī, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 2 362 080 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā. 
4.
Noteikumu 248. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar Covid - 19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu, nepieciešamos izdevumus Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārstrukturizējot sniedzamos veselības aprūpes pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā daļēji vai pilnībā ierobežojot plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 
5.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam finansējuma apmēram no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī  protokollēmuma 2. un  3. punktam.
6.
Šī  protokollēmuma 2. un 3. punktā minēto finansējumu piešķir valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) nosacījumiem.
46. §
Noteikumu projekts "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
21-TA-395
(J. Citskovskis, D. Pavļuts, V. Vesperis, N. Puntulis, A. Muižniece, E. Rinkēvičs, I. Vanaga, T. Linkaits, L. Meņģelsone, K. Zeiļuks, E. Baldzēns, J. Reirs, J. Endziņš, I. Dundure, L. Lejiņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 219.2. apakšpunktu, paredzot, ka konsīlija lēmums par vakcinācijas pret Covid-19  atlikšanu attiecas arī uz personām, kas piedalās klātienes studiju procesā.
2.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju tehniski precizēt  noteikumu projekta  anotāciju un veselības ministram iesniegt to Valsts kancelejā.  
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju līdz 2021.gada 11.oktobrim sagatavot vadlīnijas darba devējiem par rīcību gadījumos, ja nodarbinātie nepilda viņiem noteikto vakcinēšanās pienākumu.
5.
Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupai divu nedēļu  laikā sagatavot  risinājumu, lai personas, kuras ar Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu vakcinācijas sertifikātu uz neilgu laiku ieceļojušas Latvijā, varētu sertifikātu pilnvērtīgi izmantot vietās, kuru apmeklējumam  jāuzrāda vakcinācijas sertifikāts, un attiecīgus priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
6.
Ņemot vērā vakcinēšanās iespējas, nav nepieciešams paredzēt valsts apmaksātu uzturēšanos tūristu mītnēs personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, ja tām apstiprināta Covid-19 infekcija vai kuras noteiktas par kontaktpersonām, ja viņam nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna.
7.
Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai (Veselības inspekcijai) atbilstoši kompetencei sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta  2021. gada 5. okotobra sēdē informatīvo ziņojumu par valstī noteikto epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanas kontroles rezultātiem un priekšlikumus šīs kontroles efektivizēšanai. 
8.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.

6. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

47. §
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"
21-TA-32
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022.gadam likumprojektu paketē.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
48. §
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"
2021-TA-2118
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022.gadam likumprojektu paketē.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
49. §
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
2021-TA-2152
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumu prognozi no kancelejas nodevām par zemesgrāmatas veiktajām darbībām 2022. gadā par 160 603 euro (t.sk. nodeva par veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu 26 819 euro, nodeva, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus, 85 023 euro un nodeva, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus, 48 761 euro) un 2023. gadā un turpmāk par 94 837 euro (t.sk. nodeva par veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu 15 837 euro, nodeva, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus, 50 207 euro un nodeva, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus, 28 793 euro), vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana" 2022. gadā 87 267 euro apmērā, lai nodrošinātu informācijas sistēmu pilnveidi, attīstību un uzturēšanu atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, Tieslietu ministrijai sagatavojot likumprojektu izskatīšanai valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2021. gada vispārējā budžeta grozījumu projekts Nr. 4 "Ieņēmumu atjauninājums, ņemot vērā Padomes Lēmuma (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu stāšanos spēkā 2021. gada 1. jūnijā, atjaunināto pašu resursu prognozi un citus ieņēmumus""
21-TA-351 (IP)
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt  Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "2021. gada vispārējā budžeta grozījumu projekts Nr. 4: Ieņēmumu atjauninājums, ņemot vērā Padomes Lēmuma (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu stāšanos spēkā 2021. gada 1. jūnijā, atjaunināto pašu resursu prognozi un citus ieņēmumus".
51. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Labāks regulējums: apvienojam spēkus, lai izstrādātu labākus tiesību aktus""
21-TA-412
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt  Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Labāks regulējums: apvienojam spēkus, lai izstrādātu labākus tiesību aktus"".
52. §
Ierobežotas pieejamības informācija
21-TA-246 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
53. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī - 12. novembrī"
21-TA-413
(A. T. Plešs, K. Gerhards, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī - 12. novembrī".
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2021. gada 6. oktobra sanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

54. §
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieauguma iemesliem un turpmākajām prognozētajām tendencēm"
2021-TA-2148 (IP)
(J. Vitenbergs, E. Šaicāns, J. Reirs, T. Linkaits, G. Eglītis, N. Puntulis, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Labklājības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju divu mēnešu laikā izstrādāt un labklājības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē priekšlikumus par mērķtiecīgu atbalstu maznodrošinātiem iedzīvotājiem sakarā ar elektroenerģijas cenu būtisku pieaugumu. 
55. §
Informatīvais ziņojums "Par integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca""
2021-TA-2157
(D. Pavļuts, I. Paeglītis, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – slimnīca) Integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanas ietvaros plāno īstenot šādas darbības:
2.1.
būvēt jaunu Infekciju slimību un plaušu veselības pakalpojumu ekselences centru jaunā ārstniecības korpusā Hipokrāta ielas kompleksā;
2.2.
izveidot Ambulatoro pakalpojumu centru, kurā koncentrēti dažādu ārstniecības profilu ambulatorie pakalpojumi.
3.
Pieņemt zināšanai, ka slimnīcas Integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanas īstenošanai plānotais kopējais investīciju apjoms sasniedz 127 972 041 euro (ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)), tai skaitā 99 972 041 euro plānoti būvniecības un saistītajām izmaksām un 28 000 000 euro plānoti medicīnas aprīkojuma iegādei. Būvniecības izmaksas 82 621 521 euro (bez PVN) apmērā plānots segt no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma. Medicīnas aprīkojuma iegādei plānotais finansējums tiks segts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.
4.
Atbalstīt, ka slimnīcas Integrētās veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas būvdarbu izmaksu PVN 14 851 219 euro apmērā tiks segts no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Atbalstīt, ka slimnīcas Integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanas īstenošanas ietvaros plānotā Infekcijas slimību un plaušu veselības pakalpojumu ekselences centra būvniecības tehniskā projekta izstrādei priekšfinansējums no valsts budžeta 2021. gadā un 2022. gadā kopumā piešķirams ne vairāk kā 3 000 000 euro (ar PVN). Veselības ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu priekšfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Pēc slimnīcas Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta apstiprināšanas Infekcijas slimību un plaušu veselības pakalpojumu ekselences centra būvniecības tehniskā projekta izstrādes izmaksas tiks attiecinātas no projekta.
6.
Veselības ministrijai, ja Slimnīcas Integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanas īstenošanas laikā tiek identificētas būtiskas problēmas, kas saistītas ar finanšu (piemēram, nepietiekams finansējums) vai īstenošanas jautājumiem (piemēram, neiekļaušanās finansējuma pieejamības termiņā), pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no finansējuma neattiecināšanas brīža, informēt Ministru kabinetu.
Sēdi slēdz plkst. 17:30