Valsts sekretāru 21.12.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 39

Valsts sekretāru 21.12.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 39

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ D. Jakaite

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ D. Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.—2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1471
(R. Heniņš, M. Papsujevičs, A. Smiltēna, E. Bērziņa, M. Potapovs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
ņemot vērā sanāksmes laikā panākto vienošanos ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju, precizēt noteikumu projekta 22.punkta redakciju, paredzot, ka grantu līdzfinansējumu uzskata par piešķirtu brīdī, kad stājas spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai, kad aģentūra atzinusi, ka izpildīti lēmumā ietvertie nosacījumi;
2.2.
precizēt noteikumu projekta regulējumu attiecībā uz de minimis atbalsta piemērošanu un saskaņot to ar Finanšu ministriju; 
2.3.
saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""
23-TA-223
(I. Braunfelde, I. Bērziņa, R. Kronbergs, E. Balševics, A. Smiltēna,  S. Zavadska, S. Brikmane, D. Valters, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka noteikumu projekts ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir saskaņots.
3.
Ņemot vērā, ka Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, noteikumu projekts ar Latvijas Darba devēju konfederāciju uzskatāms kā saskaņots.
4.
Atzīmēt, ka  Latvijas Lielo pilsētu asociācija uztur iebildumu attiecībā uz nomnieka pienākumu kompensēt iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu arī gadījumā, ja nomas maksa netiek mainīta un grozījumi netiek veikti.
5.
Finanšu ministrijai:
5.1.
saskaņot ar Tieslietu ministriju noteikumu projektā paredzamo regulējumu par pienākumu būves īpašniekam segt pasta pakalpojumu izmaksas, kas attiecināmas uz likumiskās zemes lietošanas maksāšanas paziņojuma (rēķina) nosūtīšanu;
5.2.
saskaņot ar Tieslietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju Finanšu ministrijas piedāvāto regulējumu attiecībā uz nomas maksas noteikšanu brīvprātīgā dalītā īpašuma gadījumos;
5.3.
atkārtoti izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iebildumu par īslaicīgā iznomāšanas termiņa periodu neapbūvētam zemesgabalam vienai personai un saskaņot to ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju;
5.4.
pārskatīt un nepieciešamības gadījumā precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši noteikumu projekta 1.19. un 1.20. punktā ietvertajam 16. un 16.1 punkta regulējumam;
5.5.
precizēto noteikumu projektu atbilstoši saskaņošanas rezultātiem iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
3. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
23-TA-1308
(D. Merirands, I. Bērziņa, A. Smiltēna, I. Birziņa, J. Citskovskis)
1.
Konceptuāli atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā attiecīgo pašvaldību domes lēmumus par piekrišanu pārņemt savā īpašumā no rīkojuma pielikuma svītrotās zemes vienības.
3.
Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2. punktā minēto dokumentu saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru"
22-TA-861
(J. Citskovskis)
Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, jautājuma izskatīšanu atlikt. 
Sanāksmi slēdz plkst. 10:55