Ministru kabineta 14.03.2023. sēdes protokols Nr. 14

Ministru kabineta 14.03.2023. sēdes protokols Nr. 14

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs, veselības ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 13:30

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-2s
2. §
Slepeni
23-TA-3s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
22-TA-3349
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 264 "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi""
22-TA-2420
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā, pārdošanu"
22-TA-3792
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
23-TA-134
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-362
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Valsts izglītības satura centram sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ne vēlāk kā mēneša laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās veikt grozījumus vienošanās par 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana"  ietvaros īstenotā projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" īstenošanai pieejamā finansējuma samazinājumu 650 000 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 552 500 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 97 500 euro), lai nodrošinātu finansējuma atbrīvošanu.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā""
22-TA-3591
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra rīkojumā Nr. 719 "Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku rīcības komiteju""
23-TA-238
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumos Nr. 18 "Noteikumi par 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā (MLC konvencija) piemērojamām prasībām attiecībā uz dzīvojamām telpām un atpūtai paredzēto aprīkojumu uz kuģa un šo prasību ievērošanas nosacījumi""
22-TA-3331
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
11. §
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 4", Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā"
23-TA-236
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""
22-TA-1546
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""
22-TA-1593
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra noteikumos Nr. 721 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""
23-TA-157
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""
22-TA-3197
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam no valsts budžeta līdzekļiem sedz izdevumus, kas saistīti ar lietas par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu vešanu, un zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību"
22-TA-2719
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Siguldas ielā 24, Daugavpilī, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-3673
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""
22-TA-3707
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam""
23-TA-303
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai""
23-TA-421
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-623
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

22. §
Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"
23-TA-610
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
22-TA-2597
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
24. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība – E-lietas 2. posms" pases apstiprināšanu"
22-TA-2970
(I. Lībiņa-Egnere, A. Mickevičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informēt Valsts kanceleju par to, ka valsts budžeta iestāde iesniegusi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projekta iesniegumu. Ja nepieciešams, Valsts kanceleja 10 darbdienu laikā sniedz viedokli.
25. §
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"
22-TA-888
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
26. §
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"
22-TA-875
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
27. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana" pases apstiprināšanu"
22-TA-3556
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
28. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu"
22-TA-2949
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

4. Informatīvie ziņojumi

29. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 10. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 10 18. §) "Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31. punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu""
23-TA-126
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2020. gada 10. marta sēdes protokollēmuma (Nr. 10 18. §) "Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31. punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"" 2. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A ēkas otrās kārtas attīstību"
23-TA-498
(D. Šmits, B. Kņigins, J. Stukāns, I. Indriksone, A. Ločmele, A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – Slimnīca), īstenojot lielo projektu Nr. 9.3.2.0/17/I/013 "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība" (turpmāk – lielais projekts), sakarā ar Krievijas kara Ukrainā ietekmi uz būvniecības tirgu ir radies Slimnīcai un būvdarbu īstenotājam SIA "Velve" (turpmāk – Uzņēmējs) neprognozējams sadārdzinājums 16 290 890,20 euro (ar PVN) apjomā un nepieciešams būvdarbu līguma termiņa pagarinājums līdz 2024. gada 1. jūnijam.
3.
Atbalstīt, ka Slimnīca lielā projekta īstenošanu pabeidz atbilstoši Eiropas Komisijas Vadlīnijās par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.-2020. gada periodā) (2021/C 417/01) (turpmāk – EK slēgšanas vadlīnijas)  6. sadaļai "divu periodu projekts", sadārdzinājuma segšanai nepieciešamo finansējumu piesaistot no Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" (turpmāk – SAM 4.1.1.) 4.1.1.2. pasākuma "P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība" (turpmāk – 4.1.1.2. pasākums).
4.
Veselības ministrijai steidzami nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020. gada perioda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" normatīvā regulējuma  - Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"" grozījumu izstrādi, nosakot, ka  lielā projekta pilna funkcionalitāte tiks sasniegta 4.1.1.2. pasākuma ietvarā.
5.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Slimnīcu nodrošināt lielā projekta grozījumu saskaņošanu Eiropas Komisijā atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 3.2. sadaļas nosacījumiem.
6.
Veselības ministrijai steidzami nodrošināt 4.1.1.2. pasākuma normatīvā regulējuma izstrādi un sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) uzsākt 4.1.1.2. pasākuma projektu iesniegumu atlasi.
7.
Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas izstrādātajām vadlīnijām par būvdarbu līguma cenas indeksācijas piemērošanu, atļaut Slimnīcai, vienojoties ar Uzņēmēju noslēgtā būvniecības līguma Nr. SKUS 456/20  ietvaros, pirms 4.1.1.2. pasākuma projekta apstiprināšanas un līguma parakstīšanas ar CFLA, uzņemties papildu līgumsaistības 16 011 809,88 euro (ar PVN) apmērā, paredzot, ka finansējums tiek nodrošināts no 4.1.1.2. pasākuma. Slimnīcai pārējās ar lielā projekta īstenošanu saistītās izmaksas 279 080,32 euro (ar PVN) apmērā priekšfinansēt no sava budžeta un iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās.
8.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz būvdarbu līguma ar B korpusa būvdarbu veicēju noslēgšanai rast risinājumu, ka finansējums pilnai B korpusa funkcionalitātei tiek iegūts SAM 4.1.1. ietvaros, bet, ja tas netiek nodrošināts, tad jautājums par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu skatāms Ministru kabinetā konkrētā gada likumprojekta par valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2021/694 ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ lēmumu (ES) 2015/2240" koordinēšanu un nacionālo kontaktpunktu"
22-TA-442
(M. Sprindžuks, G. Ozols, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo institūciju programmas "Digitālā Eiropa" koordinēšanai un nacionālā kontaktpunkta funkciju izpildītāju.
3.
Noteikt, ka programmas "Digitālā Eiropa" koordinācijas padomes darba organizēšanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un sekretariāta funkcijas nodrošina nacionālais kontaktpunkts (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija).
4.
Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju par programmas "Digitālā Eiropa" konkrētā mērķa "Augstas veiktspējas skaitļošana" un konkrētā mērķa "Padziļinātas digitālās prasmes" konsultatīvā atbalsta un ieviešanas pasākumu koordinēšanu.
5.
Noteikt Aizsardzības ministriju par atbildīgo institūciju par programmas "Digitālā Eiropa" konkrētā mērķa "Kiberdrošība un uzticamība" konsultatīvā atbalsta un ieviešanas pasākumu koordinēšanu.
6.
Par nozares politikas izstrādi un ieviešanu atbildīgā ministrija izvērtē nepieciešamību un iespējas piedalīties programmas "Digitālā Eiropa" konkursos, kā arī savas kompetences ietvaros sniedz konsultatīvo atbalstu programmas "Digitālā Eiropa" konkursu pretendentiem.
7.
Noteikt, ka nozares ministrija valsts budžeta līdzfinansējumu projektu īstenošanai programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros var pieprasīt no valsts budžeta 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", ja projektu īstenotājs:
7.1.
ir valsts budžeta iestāde;
7.2.
ar projekta ieviešanu nodrošina valsts pārvaldes deleģēta uzdevuma izpildi;
7.3.
ir valsts dibināta augstskola vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta valsts dibināta zinātniskā institūcija, kas nodrošina valsts nozīmes projekta īstenošanu.
8.
Šī protokollēmuma 7.punktā minētajos gadījumos attiecīgā nozares ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par atļauju uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības.
9.
Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešams izveidot vienu jaunu amata vietu programmas "Digitālā Eiropa" koordinēšanai un nacionālā kontaktpunkta funkciju veikšanai laika periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz programmas "Digitālā Eiropa" darbības termiņa beigām - 2027. gada 31. decembrim.
10.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai programmas "Digitālā Eiropa" nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanas izmaksu segšanai 2024. gadam un turpmākajiem gadiem līdz programmas "Digitālā Eiropa" darbības termiņa beigām  - 2027. gada 31. decembrim ir izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
11.
Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešams izveidot vienu jaunu amata vietu programmas "Digitālā Eiropa" koordinēšanai sinerģijā ar programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu konkursiem laika periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz programmas "Digitālā Eiropa" darbības termiņa beigām - 2027. gada 31. decembrim.
12.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai programmas "Digitālā Eiropa" koordinēšanas nodrošināšanas izmaksu segšanai laika periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz programmas "Digitālā Eiropa" darbības termiņa beigām -  2027. gada 31. decembrim ir izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
13.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2023. gada 31. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas", paredzot sistēmisku valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas pieeju valsts dibināto augstskolu un valsts dibināto zinātnisko institūciju dalībai dažādos starptautiskos projektos.
32. §
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2022. gadā"
23-TA-428
(J. Straume, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Informatīvais ziņojums "Par izmaiņām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" reformas 3.1.2.r. "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.4.i. investīcijas "Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai" īstenošanas un uzraudzības kārtībā"
23-TA-370
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētās izmaiņas Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" reformas 3.1.2.r  "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.4.i. investīcijas "Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai" īstenošanas un uzraudzības kārtībā atbalstāmo darbību īstenošanas un izmaksu attiecināmības nosacījumos.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-608
(I. Braunfelde, I. Solosteja, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
35. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-609
(I. Braunfelde, I. Solosteja, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minētos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.

5. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

36. §
Plāna projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2023.-2025. gadam"
22-TA-3541
(J. Straume, I. Braunfelde, M. Kučinskis, J. Stukāns, A. Aļošina, I. Mūrniece, I. Lībiņa-Egnere, M. Sprindžuks, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam precizēt plāna projektu: 1. rīcības virziena 1.4. pasākumam noteikt, ka atbildīgā institūcija ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 4. rīcības virziena 4.2. pasākumam noteikt, ka līdzatbildīgā institūcija ir arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un šī pasākuma pirmajam uzdevumam – informatīvā ziņojuma sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā – izpildes termiņš ir 2024. gada 15. marts, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.   
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
37. §
Stratēģijas projekts "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.-2026. gadam"
23-TA-517
(I. Mūrniece, E. Kiukucāns, M. Kučinskis, J. Garisons, M. Sprindžuks, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai precizēt rīkojuma projekta 5. punkta redakciju, paredzot, ka atbilstoši stratēģijas īstenošanas uzdevumu plānam tiks izskatīts jautājums par finansējumu atbildīgajām institūcijām stratēģijas īstenošanas uzdevumu un pasākumu izpildei  2023.–2026. gadam, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.  
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6. Ministru kabineta lieta

38. §
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par kartelī iesaistīto uzņēmumu iepirkumu līgumu izbeigšanas tiesiskajām sekām, riskiem un zaudējumu atlīdzināšanas iespējām valsts interesēs)
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
39. §
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu)
23-TA-632
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

40. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 16. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-659
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram M. Sprindžukam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 16. marta sanāksmē.

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

41. §
Par 2023. gada 13. marta Euro grupas un 2023. gada 14. marta Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-643 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Par Padomes rekomendācijas projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2021. finanšu gada budžeta izpildi";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas Savienības 2024. gada budžeta vadlīnijām".
3.
Finanšu ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2023. gada 13. marta sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 14. marta sanāksmē.
42. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu INFR(2022)2125C(2023)98 final par pārkāpuma procedūru
23-TA-545 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu INFR(2022)2125 C(2023)98 final par pārkāpuma procedūru.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
43. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-717/22 Sistem Lux
23-TA-600 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-717/22 Sistem Lux.
2.
Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C‑717/22 Sistem Lux.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I. Romanovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-717/22 Sistem Lux. 
44. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 21. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-648
(E. Rinkēvičs, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 21. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 21. marta sanāksmē.
45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības sertifikācijas satvaru oglekļa piesaistei"
23-TA-649
(R. Čudars, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības sertifikācijas satvaru oglekļa piesaistei".
46. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 20. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-668
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par enerģētikas pāreju ES zivsaimniecības un akvakultūras nozarē; Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju īstenošanu; Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ES rīcības plāns: jūras ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana ilgtspējīgai un noturīgai zivsaimniecībai; Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei Kopējā zivsaimniecības politika šodien un rīt: Zivsaimniecības un okeānu pakts virzībā uz ilgtspējīgu, zinātniski pamatotu, novatorisku un iekļaujošu zivsaimniecības pārvaldību".
3.
Zemkopības ministram D. Šmitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 20. marta sanāksmē.
47. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-670
(E. Rinkēvičs, I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada  20. marta sanāksmē.
48. §
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu"
23-TA-555 (IP)
(D. Šmits, I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:40