Valsts sekretāru 09.02.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 6

Valsts sekretāru 09.02.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 6

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
21-TA-998
(M. Papsujevičs, S. Šķiltere, A. Smiltēna, I. Gailīte, E. Valantis, V. Narnicka, O. Gabrusenoks, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Tieslietu ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību precizēt noteikumu projekta regulējumu par atsevišķu noteikumu normu spēkā stāšanos (150. punktu par 2025. gada regulējumu);
2.2.
precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka noteikumos ietvertā termina "kadastrālais būvtilpums" vietā tiek lietots termins "būvtilpums";
2.3.
precizēt noteikumu projekta 7. punktu papildinot to ar vārdiem "(ja tie ir ierosinātāja rīcībā)";
2.4.
precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministri kabineta sēdē.
2.5.
sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi", precizējot noteikumu spēkā stāšanos atbilstoši šī protokollēmuma 2.1. apakšpunktā panāktajam saskaņojumam un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Pieņemt zināšanai, ka sanāksmes laikā citi Latvijas Pašvaldību savienības iebildumi netiek uzturēti.
4.
Tieslietu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju turpināt darbu pie vienotas metodikas izstrādes, lai par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo datu laukiem būtu vienota izpratne ar būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2021/694 ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ lēmumu (ES) 2015/2240" koordinēšanu un nacionālo kontaktpunktu"
22-TA-442
(R. Celmiņš, S. Šmīdlere, D. Stepanovs, D. Vilsone, R. Kronbergs, B. Bāne, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1.
precizēt informatīvā ziņojuma 3. lapu atbilstoši sanāksmes laikā saskaņotajam viedoklim ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī veikt tehniskus precizējumus atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai;
2.2.
kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 7. punktu atbilstoši veiktajiem precizējumiem informatīvā ziņojuma 3. lapā un sanāksmes laikā saskaņotajam viedoklim;
2.3.
kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas";
2.4.
precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa sēdē (prot. Nr. 22 4. § 2.punkts) dotajam uzdevumam iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē izstrādā priekšlikumus sistēmiskai valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas pieejai valsts dibināto Latvijas augstākās izglītības iestāžu dalībai dažādos starptautiskos projektos.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:00