Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 33

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 33

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ M. Paškēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis (attālināti)

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs (attālināti)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante ‒ J. Borovika

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem"
2021-TA-2125
(E.Valantis, D.Trofimovs, R.Kronbergs, S.Armagana, O.Feldmane, J.Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Iekšlietu ministriju redakcionāli precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 7.punktu un attiecīgi informatīvo ziņojumu atbilstoši panāktajam saskaņojumam;
2.2.
precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 8.punktu un attiecīgi informatīvo ziņojumu, nosakot Ekonomikas ministriju kā atbildīgo institūciju par tā izpildi;
2.3.
kopīgi ar Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju nedēļas laikā vienoties par iebildumu attiecībā uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tiesību, lietojot fizisku spēku iekļūt objektos, ugunsdrošības prasību kontrolei, ja atbildīgā persona atkārtoti nav nodrošinājusi attiecīgā objekta apskates iespējamību, iekļaušanu normatīvajos aktos, kā arī nepieciešamības gadījumā atbilstoši precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
 
2.4.
precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

2. §
Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu"
2021-TA-2139
(A.Pelšs, E.Valantis, J.Citskovskis)
Atbalstīt Ārlietu ministrijas iesniegtos priekšlikumus un noteikt Ekonomikas ministriju kā atbildīgo iestādi par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu (COM(2020) 223 final), kā līdzatbildīgās iestādes apstiprināt Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju.
3. §
Par atsevišķiem darba organizācijas jautājumiem
(R.Kronbergs, I.Alliks, I.Gailīte, B.Bāne, A.Pelšs, D.Trofimovs, J.Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.
2.
Vienoties, ka TAP portālā projektu saskaņošanai steidzamības kārtībā atbildīgā ministrija nosaka atzinumu sniegšanas termiņu ne īsāku par trim darbdienām, izņemot gadījumus, kad Ministru kabineta locekļi vai ministriju valsts sekretāri ir savstarpēji vienojušies par ātrāku atzinumu sniegšanas termiņu.
3.
Vienoties, ka stingri tiek ievēroti Ministru kabineta kārtības rullī noteiktie kritēriji projektu steidzamības pieteikšanai:
3.1.
steidzamības kārtību var piemērot tikai izņēmuma gadījumā, ja jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts starptautiskās, finanšu, ekonomiskās vai drošības intereses;
3.2.
steidzamība jāpamato pēc būtības, norādot konkrētās nelabvēlīgās sekas;
3.3.
par steidzamības pamatu netiek uzskatīts iepriekš laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa kavējums.
4.
Vienoties, ka ministriju atbildīgās amatpersonas:
4.1.
projektus un ar to saistītos dokumentus gatavo un iesniedz VK tikai TAP portālā;
4.2.
katram projektam veido savu TA lietu. Visas precizētās projekta redakcijas pievieno pie izveidotās TA lietas un vienā TA lietā neapvieno dažādus projektus;
4.3.
jaunos projektus sagatavo, izmantojot strukturētās veidnes, nevis pievieno datņu veidā. Datnes pievieno tikai tad, kad strukturētu dokumentu nav iespējams sagatavot;
 
4.4.
pavadvēstules vispārpieejamiem un IP projektiem nepievieno;
4.5.
ievēro projektu saskaņošanas kārtību. Ja ministrija atzinumu nesniedz termiņā, tad TAP sistēmā to atzīmē kā noklusējuma saskaņojumu;
4.6.
ārpus TAP sistēmas saņemtos atzinumus par saviem projektiem operatīvi pievieno TA lietai;
4.7.
piesakās dalībai Ministru kabineta  sēdē savlaicīgi - ne vēlāk kā dienu pirms sēdes, un ņem vērā, ka sēdes dienā dalībai sēdē  var pieteikt personas tikai uz papildus iekļautajiem jautājumiem.
5.
Valsts sekretāriem informēt ministru atbalsta personas par nepieciešamību TAP portālā regulāri sekot Ministru kabineta sēdē pieņemto, ministriem parakstam novirzīto tiesību aktu projektu operatīvai apritei.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:15