Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55

Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts vienoto interneta plūsmu apmaiņas punktu"
22-TA-1121 (DV)
Dienesta vajadzībām
2. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-2921 (DV)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām). 
3. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-2922 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām). 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
4. §
Informatīvais ziņojums "Par rīcības plānu iedzīvotāju, valsts dienestu, kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinātāju aizsardzības pasākumiem radioaktīvā piesārņojuma gadījumā"
22-TA-3249 (DV)
Ierobežotas pieejamības informācija

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem""
22-TA-2124
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
22-TA-2417
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 180 "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības""
22-TA-3096
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
8. §
Noteikumu projekts "Ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritēriji, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritēriji un atbilstības minētajiem kritērijiem pamatošanas, apliecināšanas un uzraudzības kārtība"
22-TA-952
(I. Indriksone, V. Vītoliņš, A. T. Plešs, D. Dubrovskis, K. Beķeris, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvokļu īpašumu Kadiķu ielā 6, Mērsragā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-1836
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
21-TA-1519
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
11. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
22-TA-390
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
22-TA-2556
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"
22-TA-646
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
14. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""
22-TA-443
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
15. §
Noteikumu projekts "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība"
22-TA-2332
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Salaspilī, Salaspils novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
22-TA-1744
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu"
22-TA-111
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 6, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-2743
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 099 0032) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 099 0032) daļu 0,1691 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Kārklu ielā 6, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 31 769,06 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 28 848,46 euro jeb 17,06 euro par kvadrātmetru un atlīdzība par zaudējumiem 2920,60 euro.
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" daļas Ropažu pagastā, Ropažu novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi posma 14,29.–30,30. km pārbūves projektā paredzētās autobusu pieturas izbūves projekta īstenošanai"
22-TA-2804
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8084 002 0098) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 014 0082) 0,0500 ha platībā – Ropažu pagastā, Ropažu novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 980,00 euro.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 46" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-2865
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 46" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0056) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0056) 0,0569 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 980 euro.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Pārsūdzības komisiju"
22-TA-2702
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai""
22-TA-2258
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju paziņojumu par pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai" un līdz 2022. gada 9. novembrim iesniegt to Eiropas Komisijai, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektroniskās paziņošanas sistēmu SANI 2.
4.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" sagatavot grozījumus programmas "Aizdevumi Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai" rādītāju novērtējumā (pieņemts Ministru kabineta 2022. gada 30. augusta sēdē (prot. Nr. 43  43. §)) saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām un līdz 2022. gada 16. novembrim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
23. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3050
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2956
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3172
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3193
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
27. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam""
22-TA-2763
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai nodrošināt precizējumu veikšanu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam konsolidētajā redakcijā atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajiem komentāriem, ja tādi vēl tiks saņemti, un pēc minēto darbību veikšanas Finanšu ministrijai nodrošināt precizētās Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
4.
Gadījumā, ja ir veikti precizējumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam konsolidētajā redakcijā un ja veiktie precizējumi nemaina Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam konsolidētās redakcijas būtību un plānoto investīciju tvērumu, Finanšu ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam konsolidētās redakcijas iesniegšanu Valsts kancelejā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam apstiprināšanu saņemšanas. Gadījumā, ja šī protokollēmuma 2. punktā minētie precizējumi maina Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam konsolidētās redakcijas būtību un plānoto investīciju tvērumu, Finanšu ministrijai iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai precizēto Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam pirms tālākas virzības apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būtisku izmaiņu gadījumā, kas skar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam konsolidētajai redakcijai pievienotajā precizētajā Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā plānā (Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 8. pielikums) paredzētos pasākumus, tiem pieejamo finansējumu vai sasniedzamos rādītājus, sadarbībā ar atbildīgo nozares ministriju informēt Ministru kabinetu.
6.
Lai nodrošinātu Atveseļošanas instrumenta (Next Generation EU) noteikto termiņu ievērošanu, pieņemt zināšanai, ka visi ar Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna pasākumu īstenošanu saistītie normatīvo aktu projekti izskatīšanai Ministru kabinetā tiek virzīti steidzamības kārtībā.
28. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 6. marta rīkojumā Nr. 106 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 46.0. versija)""
22-TA-2938
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3176
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3100
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)""
22-TA-2376
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""
22-TA-3125
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2953
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā""
22-TA-1709
(K. Gerhards, M. Trons, K. Melnis, R. Kronbergs, E. Rinkēvičs, A. T. Plešs, G. Norkārklis, I. Indriksone, G. Eglītis, N. Puntulis, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-3173
(K. Eklons, J. Bordāns, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā, atlīdzību par laiku, kuru amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi nepavada darba vietā vai citā institūcijas norādītajā vietā, bet pēc attiecīga pieprasījuma ierodas norādītajā vietā un nekavējoties uzsāk pienākumu pildīšanu, Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), ēdināšanu, pārtiku, apgādāšanu ar dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru, izdevumus patvēruma meklētāju izmitināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, uztura un dienas naudai, ēdināšanai, kā arī izdevumus par pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm personām, kuras ir nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā – no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā. 
4.
Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam  un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
5.
Ja rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanai 2023. gadā nepieciešams papildu finansējums Iekšlietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam  un Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un valsts un pašvaldības stacionārajām ārstniecības iestādēm), lai segtu izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, tajā skaitā virsstundu darba samaksu, Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu 2023. gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
6.
Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Aizsardzības ministriju vispusīgi izvērtēt jautājumu par atbilstošāko regulējumu administratīvajās teritorijās pie Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas, sagatavot informatīvo ziņojumu un iekšlietu ministram līdz 2023. gada 10. janvārim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
7.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

36. §
Rīkojuma projekts "Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" rīcības plānu 2021.–2023. gadam"
21-TA-1018
(A. Muižniece, I.Saleniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

37. §
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu"
22-TA-407
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Iekšlietu ministrijai un Zemkopības ministrijai sadarbībā ar pašvaldībām izvērtēt informatīvā ziņojuma 2. sadaļā minēto tiesību aktu grozījumu nepieciešamību un līdz 2023. gada 1. janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
3.
Visām ministrijām, izstrādājot tiesību akta projektu, kurā ietverts deleģējums pašvaldībām izdot saistošos noteikumus, tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) iekļaut deleģējuma nepieciešamības izvērtējumu ar pamatojumu deleģētā jautājuma atšķirīgam noregulējumam pašvaldībās, kā arī skaidrot deleģējuma apjomu.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par EPALE un eTwinning informatīvā ziņojuma projektu"
22-TA-2592
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai) priekšlikumu palielināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmēru valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības programmas Erasmus+ aktivitātes eTwinning īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.10.00 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" par 56 683 euro, tajā skaitā 2022. gadā – 34 490 euro un 2023. gadā – 22 193 euro.
3.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmēru valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības programmas Erasmus+ aktivitātes EPALE īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" par 45 360 euro, tajā skaitā 2022. gadā – 10 000 euro, 2023. gadā – 17 680 euro un 2024. gadā – 17 680 euro.
4.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā Eiropas Savienības programmas Erasmus+ aktivitātei eTwinning un 3. punktā Eiropas Savienības programmas Erasmus+ aktivitātei  Eiropas Pieaugušo izglītības platforma (EPALE) valsts budžeta līdzfinansējumu 2022. gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 ''Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas'', plānojot valsts budžeta līdzfinansējumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3. punktā minētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2023.–2024. gadam precizēšanai. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2023.–2024. gadam.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta "Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos)" īstenošanas termiņa pagarināšanu"
22-TA-3053
(K. Eklons, R. Innusa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par augstas gatavības projekta – "Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē" pasākumu – jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos, depo aprīkošana un projekta vadības nodrošināšana – īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 30. septembrim.
3.
Pieņemt zināšanai, ka pasākumu – jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos, depo aprīkošana un projekta vadības nodrošināšana – īstenošanai 2023. gadam nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrija nodrošinās:
3.1.
pamatfunkciju izpildei piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un iesniedzot Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus apropriācijas pārdalei starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;
3.2.
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavojot priekšlikumus finansējuma pārdalei no budžeta programmas "Apropriācijas rezerve" 2022. gadā neizlietoto asignējumu izmantošanai, ņemot vērā 2022. gada finansējuma apguves rādītājus.
40. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" un 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" ietvaros" un valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības projektu īstenošanai""
22-TA-3226
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt atbrīvotā Kohēzijas fonda finansējuma pārdali no 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" uz 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākumu "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība", precīzas finansējuma pārdales apmēru nosakot, kad tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi" un Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi".
3.
Atbalstīt informatīvajam ziņojumam pievienotā nodomu protokola noslēgšanu starp Satiksmes ministriju, Rīgas valstspilsētas pašvaldību un Rīgas brīvostas pārvaldi par projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" un "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu - Vietalvas iela" 2. kārtas izbūve (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai)" (turpmāk - Austrumu maģistrāles 2. kārtas projekts) īstenošanu.
4.
Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt nodomu protokolu par projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" un Austrumu maģistrāles 2. kārtas projekta īstenošanu.
5.
Satiksmes ministrijai:
5.1.
sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi", nosakot Rīgas valstspilsētas pašvaldību kā sadarbības partneri, kā arī paredzēt, ka projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" tiek īstenots kā nefunkcionāls projekts līdz 2026. gada 1. janvārim;
5.2.
atbrīvotā Kohēzijas fonda finansējuma apmērā palielināt Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu projekta Nr. 6.1.3.1/19/I/001 "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu – Vietalvas iela" 1. kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai" īstenošanai, kā arī paredzēt, ka projekts Nr. 6.1.3.1/18/I/001 "Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga – Skulte ar pievedceļiem" tiek īstenots kā nefunkcionāls projekts līdz 2026. gada 1. janvārim.
6.
Pieņemt zināšanai, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piešķirtā valsts budžeta dotācija Austrumu maģistrāles 2. kārtas projektam 2022. gadā tiek izmantota atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumam Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums".
7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2023. gadā, bet ne ātrāk kā brīdī, kad Austrumu maģistrāles 2. kārtas projektam tiek piešķirts Kohēzijas fonda finansējums, nodrošināt valsts budžeta finansējuma atmaksu valsts budžetā pilnā apmērā, kas tika piešķirts Austrumu maģistrāles 2. kārtas projektam ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" atbilstoši informatīvajā ziņojumā izteiktajiem apstākļiem.
8.
Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošanai 2023.-2025. gadam līdz 23 595 550,05 euro, bet ne vairāk kā apmērā, kāds ir atmaksāts valsts budžetā no Rīgas valstspilsētas pašvaldības saskaņā ar šī protokollēmuma 7. punktu.
9.
Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā sagatavot priekšlikumu par valsts budžeta aizdevumu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošanai, nepārsniedzot šim projektam paredzēto valsts budžeta finansējuma apmēru, ar nosacījumu, ka par šo summu tiek palielināts pašvaldību aizņēmumu limita kopējais palielinājums atbilstoši projekta izpildes laika grafikam.
10.
Atbalstīt Rīgas brīvostas pārvaldes projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu segšanu projekta daļai, kura nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma, ja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izvērtējusi sadārdzinājuma pamatotību, sniegusi pozitīvu vērtējumu un atzinusi to kā attiecināmu Kohēzijas fonda līdzfinansējumam, un projektu ir iespējams īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

41. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par sabiedrības līdzdalībā iesaistījušos personu aizsardzību pret acīmredzami nepamatotu vai ļaunprātīgu tiesvedību ("stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību")"
22-TA-3200
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par sabiedrības līdzdalībā iesaistījušos personu aizsardzību pret acīmredzami nepamatotu vai ļaunprātīgu tiesvedību ("stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību")".
42. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937"
22-TA-3224
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937".
43. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 27. sesiju"
22-TA-3210 (IP)
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 27. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 17. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 4. sesiju, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 57. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 57. sesiju Šarmelšeihā, Ēģiptē, 2022. gada 6. ‑ 18. novembrī".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

44. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3240
(K. Eklons, I. Indriksone, J. Reirs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
45. §
Deklasificēts 07.11.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par viņu tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"
22-TA-3127 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par viņu tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 42. un 43. pantu.
3.
Izdevumus, kas saistīti ar prēmiju izmaksu 357 680 euro apmērā, segt attiecīgi no Iekšlietu ministrijai budžeta apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija" (181 018 euro apmērā), budžeta programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" (150 000 euro apmērā), budžeta programmai 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība" (11 831 euro apmērā) un 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" (14 831 euro apmērā) atlīdzībai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.
46. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
22-TA-3232 (IP)
(I. Dreika, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas un vakcīnu ražotāja sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas ziedošanu.
Sēdi slēdz plkst. 12:50