Ministru kabineta 26.04.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 23

Ministru kabineta 26.04.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 23

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre, ārlietu ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 15:00

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""
23-TA-1059
(A. Čakša, I. Vanaga, A. Ašeradens, E. Siliņa, I. Indriksone, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem" prioritārā pasākuma" Finansējuma palielināšana izglītojamo ēdināšanai no 1. līdz 4. klasei (no 2,15 uz 3,09 euro)", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 2 821 222 euro apmērā un izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 2 821 222 euro apmērā:
3.1.
uz apakšprogrammu 03.01.00 "Augstākā izglītība", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un pārējos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 2 636 084 euro apmērā augstākās izglītības iestādēm, lai nodrošinātu akadēmiskā personāla atlīdzību;
3.2.
uz apakšprogrammu 03.11.00 "Koledžas", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 185 138 euro apmērā un izdevumus atlīdzībai 63 051 euro apmērā un pārējos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 122 087 euro apmērā augstākās izglītības iestādēm, lai nodrošinātu akadēmiskā personāla atlīdzību.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
6.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 21. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 21 1. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""" 3., 4., 5. un 6. punktu.
7.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību turpināt darbu, sagatavojot precīzus aprēķinus par katras pedagogu grupas slodzes balansēšanu, un izglītības un zinātnes ministrei par aprēķinu rezultātiem 2023. gada 2. maijā  informēt Ministru kabinetu. 
8.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, kā arī citām iesaistītajām institūcijām skolu tīkla optimizēšanas kontekstā izvērtēt mehānismu, kā pedagogiem tiek aprēķināta un noteikta konkrētā darba samaksa, un sagatavot priekšlikumus šī mehānisma efektivizēšanai. 
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
23-TA-1072
(A. Čakša, I. Vanaga, A. Ašeradens, E. Siliņa, I. Indriksone, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu izpildes nodrošināšanai papildu nepieciešamais finansējums 2023. gadam ir 4 168 067 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu 12 504 201 euro.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā noteiktais papildu nepieciešamais finansējums 2023. gadam 4 168 067 euro tiek nodrošināts no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Šī protokollēmuma 4. punktā minētais finansējums 2023. gadam tiek atjaunots valsts budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru prezidenta 2024. gada 24. marta rezolūcijā 23-MPI-16 noteiktajam.
6.
Lai nodrošinātu papildu nepieciešamo finansējumu 2024. gadam un turpmāk ik gadu, Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam", samazināt budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" plānoto finansējumu 2024. gadam un turpmāk ir gadu par 12 504 201 euro.
7.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 15. augustam sagatavot informāciju, kā tiks nodrošināta Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa rīkojuma Nr. 226 "Par pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim" 3. punkta izpilde - finanšu resursus pedagogu zemākās darba samaksas pieauguma nodrošināšanai iegūt, sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, efektivizējot izglītības procesu un piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību budžetiem un valsts budžeta, ar nosacījumu, ka tiek ievērots solidaritātes un paritātes princips un finansējums, kas veidosies pēc izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas, prioritāri tiek novirzīts pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:25