Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 39

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 39

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Valsts sekretāra vietnieks ‒ E. Šaicāns

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""
21-TA-376
(O. Feldmane, R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
paredzēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā uzdevumu Ekonomikas ministrijai, gatavojot kārtējos grozījumus Būvniecības likumā, līdz 2022. gada beigām precizēt pilnvarojumu Ministru kabinetam attiecībā uz būvinspektoru darbības uzraudzības kārtību;
2.2.
papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar punktu, paredzot, ka arī Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 6.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405–20 "Būvju tehniskā apsekošana""" 2. punktā dotais uzdevums attiecībā uz grozījumu veikšanu Būvniecības likumā izpildāms līdz 2022. gada beigām;
2.3.
noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

2. §
Par plānotajām sēdēm 2021. gada decembrī un 2022. gada janvārī
(J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai, ka 2021. gadā pēdējā kārtējā Ministru kabineta sēde tiks organizēta 21. decembrī un Valsts sekretāru sanāksme - 16. decembrī.
2.
Pieņemt zināšanai, ka 2022. gadā pirmā kārtējā Ministru kabineta sēde tiks organizēta 11. janvārī un Valsts sekretāru sanāksme – 6. janvārī.
3.
Nepieciešamības gadījumā minētā pārtraukuma laikā var tikt sasaukta Ministru kabineta ārkārtas sēde.
 
Sanāksmi slēdz plkst. 09:25