Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 34

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 34

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Beināre

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā, Departamenta vadītāja ‒ S. Mertena

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante ‒ J. Borovika

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Informatīvie jautājumi

1. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu "Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu""
21-TA-507
(A.Pelšs, I.Stepanova, I.Beināre, E.Balševics, J.Citskovskis)
1.
Satiksmes ministrijai uzņemties koordinējošo lomu par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un  Padomes  regulai   par   atjaunīgo   un   mazoglekļa   degvielu   izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu (turpmāk – Priekšlikums)  tā virzības laikā Eiropas Savienības formātos.
2.
Atzīmēt, ka Satiksmes ministrija neuzņemas atbildību par visiem Priekšlikuma nosacījumiem pēc būtības.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Ekonomikas ministrijai, kā arī nepieciešamības gadījumā citām institūcijām, sniegt argumentētus viedokļus to kompetences jomās.
4.
Pēc Priekšlikuma  pieņemšanas iesaistītajām institūcijām veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, ja tādas būs nepieciešamas regulas prasību piemērošanai, ņemot vērā pozīcijā Nr. 1 iezīmētās kompetences.
2. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(D.Vilsone, I.Gailīte, L.Lejiņa, J.Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010. gada 28. janvāra protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:30