Valsts sekretāru 19.10.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 33

Valsts sekretāru 19.10.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 33

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ V. Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ U. Zariņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Ilgaža

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Par meža zemes Talsu šosejā 1, Jūrmalā privatizāciju"
22-TA-3769
(E. Valantis, I. Ilgaža, B. Bāne, R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Ekonomikas ministrijai mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informatīvo ziņojumu par privatizācijas procesā esošajiem un līdz šim brīdim  nepabeigtajiem privatizācijas ierosinājumiem, kas skar meža zemes.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"
23-TA-1345
(B. Bāne, V. Grīnfelde, S. Šķiltere, I. Ilgaža, K. Kinča, J. Citskovskis)
1.
 Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumus, Tieslietu ministrijai:
2.1.
informēt tiesnešus, kas veic Zemesgrāmatu likumā minētās darbības, par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu Zemesgrāmatā;
2.2.
divu mēnešu laikā Civilprocesa darba grupā izvērtēt nepieciešamību regulējuma izmaiņām attiecībā uz  pašvaldības iniciatīvas tiesībām uzsāk bezīpašnieka  un bezmantinieka mantas atzīšanas procesu un iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē attiecīgu informatīvo ziņojumu ar izvērtējuma rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai.
3.
Finanšu ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (23-TA-1695) (likumprojektu pakete).
3. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""
23-TA-1695
(B. Bāne, V. Grīnfelde, S. Šķiltere, E. Balševics, J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai divu mēnešu laikā kopīgi ar Finanšu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu un Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt iespējamos risinājumus, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku valsts izveidotās Oficiālās elektroniskās adreses masveida lietojumu, kā arī atkārtoti izvērtēt elektroniskās  deklarēšanas sistēmas (turpmāk - EDS) izmantošanas iespējas citu publiskās pārvaldes iestāžu  izstrādāto elektronisko dokumentu paziņošanai, kas nav paredzētas likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajam EDS izmantošanas mērķim. 
3.
Finanšu ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā" (23-TA-1345) (likumprojektu pakete).
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""
23-TA-1874
(B. Bāne, S. Āmare-Pilka, I. Ligere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Finanšu ministrijai:
2.1.
precizēt noteikumu projekta 4. punktā ietvertā 133. punkta redakciju, paredzot, ka līdz 2024. gada 31. decembrim drīkst realizēt lietotājam tos iezīmētos (marķētos) naftas produktus, kas iegādāti līdz 2023. gada 25. jūlijam;
2.2.
precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
5. §
Noteikumu projekts "Neatbilstību konstatēšanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības fondu īstenošanā  2021.–2027. gada plānošanas periodā"
23-TA-937
(B. Bāne, I. Petrova, E.Šadris, I. Ilgaža, E. Bērziņa, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur iebildumu par nepieciešamību noteikumos iekļaut regulējumu, kas paredz, ka gadījumos, ja tiek konstatēta neatbilstība, kuru izraisījusi tās iestādes, kas lēma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, rīcība, neatbilstības rezultātā radušos neatbilstošos izdevumus neietur un neatgūst no finansējuma saņēmēja, bet gan no attiecīgās iestādes.
3.
Finanšu ministrijai:
3.1.
papildināt noteikumu projekta anotāciju ar:
3.1.1.
pamatojumu proporcionālās finanšu korekcijas piemērošanas regulējuma ietveršanai Vadlīnijās par finanšu korekciju piemērošanu, nevis pašā noteikumu projektā;
3.1.2.
izvērstāku skaidrojumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu specifisko atbalsta mērķu pasākumos, kur finansējums tiek piešķirts finanšu instrumentu veidā;
3.1.3.
aprakstu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu regresa kārtībā, gadījumos, ja tiek konstatēta neatbilstība, kuru izraisījusi tās iestādes, kas lēma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, rīcība, nevis finansējuma saņēmēja rīcība;
3.2.
nesaskaņoto noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
6. §
Likumprojekts "Grozījums Sodu reģistra likumā"
23-TA-615
(V. Vītoliņš, J. Macuka, I. Ilgaža, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Datu valsts inspekcija uztur iebildumu par likumprojektu.
3.
Iekšlietu ministrijai nesaskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:30