Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 78

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 78

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Bordāns

Iekšlietu ministre, zemkopības ministra pienākumu izpildītāja ‒ M. Golubeva

Kultūras ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""
21-TA-586
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"
21-TA-866
(A. T. Plešs, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
3. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 2684/4139 domājamo daļu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
21-TA-896
(A. T. Plešs, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim""
21-TA-1290
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""
21-TA-1238
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma  projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
21-TA-1217
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas valsts budžeta ietvaros un samazināt finansējumu valsts budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, uzturēšanas izdevumu segšanai  40 000 euro apmērā, novirzot to valsts budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" 22 141 euro apmērā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja elektroinstalāciju daļējai nomaiņai un eksponātēkas "Iesalnieki" daļējai atjaunošanai un valsts budžeta programmā 20.00.00 "Kultūrizglītība" profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" 14 963 euro apmērā piekļuves kontroles sistēmas izveidei, un 2 896 euro apmērā prototipēšanas darbnīcu aprīkojuma iepirkuma specifikācijas izstrādei.
4.
Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
7. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
21-TA-1036
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana"  2021. gadā samazināt finansējumu 2021. – 2023. gada prioritārā pasākuma "Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem" apakšpasākumam "Noteiktas gēnu mutācijas pacientiem ar plaušu vēzi" 154 614 euro apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām) un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē"  2021. – 2023. gada prioritārā pasākuma "Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem" apakšpasākumam "Uzlabots prostatas vēža skrīnings" 154 614 euro apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām), lai nodrošinātu prostatas vēža skrīningu, veicot valsts apmaksātu PSA noteikšanu.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
8. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
21-TA-862
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
21-TA-988
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
21-TA-897
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"
21-TA-1192
(J. Reirs)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""
21-TA-196
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""
21-TA-193
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""
21-TA-17
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi""
21-TA-970
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
21-TA-1141
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021. gada jūlijam – decembrim"
21-TA-1084
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-765
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""
21-TA-57
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1156
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
21-TA-1398
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
21-TA-1397
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām"
21-TA-1348
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-213
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1277
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

26. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam"
21-TA-766
(N. Puntulis, E. Valantis, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatu"
21-TA-544
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumi"
21-TA-1365
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka 2021. un 2022. gadā Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" (turpmāk – pasākums "Izglītības iestāžu digitalizācija") īstenošanai līdz projekta apstiprināšanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai 151 437 euro apmērā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja izmaksas, kas pasākumā "Izglītības iestāžu digitalizācija" veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegt aprakstu par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un pašvaldībām līdz 2022. gada 29. aprīlim izstrādāt un sadarbības memoranda "Dators ikvienam bērnam" padomē iesniegt vadlīnijas pašvaldībām par pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" ietvaros iegādātās datortehnikas pārvaldības izglītības iestādēs modeļiem.
29. §
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"
21-TA-320
(D. Pavļuts, J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

3. Informatīvie ziņojumi

30. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Maksātnespējas kontroles dienestam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
21-TA-672
( J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Tieslietu ministrijai (Maksātnespējas kontroles dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par dalību projekta "Maksātnespējas procesa administratoru prasmju uzlabošana Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā un uzticības un izpratnes veicināšana par Eiropas juridisko kultūru, izmantojot līdzdarbošanās apmācību pieeju un apvienojot tiešsaistes un klātienes mācības" īstenošanā Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta finanšu programmas "Tiesiskums 2021 – 2027" ietvaros.
3.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izdevumu (pievienotās vērtības nodokļa) segšanai) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
5.
Tieslietu ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs""
21-TA-874
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā sniegto priekšlikumu un saglabāt valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs".
3.
Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2022. gada 1. martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, paredzot izslēgt pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas kārtību, kā arī tiesības Zemkopības ministrijai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanu.
32. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs""
21-TA-873
(L. Jansone, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021. gada 6.-7. decembra sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
21-TA-1453
(G. Eglītis, N. Puntulis, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministram G. Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021. gada 6. - 7. decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu"
21-TA-1438
(M. Golubeva, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par kandidēšanu uz 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanu Latvijā"
21-TA-1349
(E. Severs, K. Cipruss, G. Eglītis, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) grupas turnīra un finālposma organizēšanu Latvijā.
3.
Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt garantiju vēstuli Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļai (FIBA Europe) atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumā pievienotai redakcijai.
4.
Ja Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļa pieņem lēmumu par 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem grupas turnīra vai grupas turnīra un finālposma organizēšanu Latvijā (Rīgā), Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar biedrību "Latvijas Basketbola savienība" sagatavot un izglītības un zinātnes ministram divu mēnešu laikā pēc attiecīga Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļas lēmuma pieņemšanas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamo turpmāko rīcību 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem organizēšanai, kā arī par efektīvāko piedāvājumu nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, ņemot vērā, ka finansējums grupas turnīra gadījumā nepārsniedz 4 515 000 euro, savukārt grupas turnīra un finālposma organizēšanas gadījumā nepārsniedz 10 000 000 euro.
5.
Jautājums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanai Latvijā ir izskatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas laikā kopā ar visu nozaru ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.

4. Ministru kabineta lieta (I)

36. §
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par inflācijas kāpuma ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību)
21-TA-1402
(E. Valantis, J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

5. Ministru kabineta lieta (II)

37. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-1500
(D. Pavļuts, N. Puntulis, T. Linkaits, J. Reirs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
38. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-1501
(D. Pavļuts, E. Valantis, D. Zīle, J. Reirs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
39. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1118
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
21-TA-1134
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
21-TA-1091
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1427
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1128
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
21-TA-1442
(J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 23. novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 76 38. §) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""" par aktualitāti zaudējušu.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""
21-TA-1321
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1406
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
21-TA-1407
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1313
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1319
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
21-TA-1467
(D. Pavļuts, J. Citskovskis, T. Linkaits, K. Bērziņš, J. Bordāns, M. Golubeva, A. T. Plešs, G. Eglītis, I. Vanaga, J. Endziņš, E. Valantis, L. Meņģelsone, I. Kārkliņa, B. Bāne, N. Puntulis, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju un Satiksmes  ministriju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: svītrot 1.11. apakšpunktā ietverto 20. punktu; paredzēt 2.4. apakšpunktā ietvertajā 19. punktā, ka rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanas termiņu līdz 2021. gada 15. novembrim, kā arī rīkojuma 5.3. apakšpunktā minēto nosacījumu par darba pienākumu veikšanu no 2021. gada 15. novembra, ja darbiniekam (amatpersonai) ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nepiemēro darbiniekiem (amatpersonām), kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. decembrim atbilstoši vakcīnu lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras mājaslapā publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu. Līdz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanai darbinieks (amatpersona) var turpināt darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām  vai darba devēja ne agrāk kā pirms 72 stundām organizētu skrīninga antigēna testu;  3. punktā ietvertajā 5.59. apakšpunktā paredzēt, ka, ieceļojot Latvijas Republikā, personai tiek nodrošināta iespēja bez maksas veikt SARS CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu starptautiskās lidostas "Rīga" teritorijā un pēc lidostas darbinieka, Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pārstāvja pieprasījuma ir pienākums starptautiskās lidostas "Rīga" teritorijā veikt  minēto testu, kā arī jaunā apakšpunktā noteikt, ka rīkojuma 5.59. apakšpunkta nosacījumi netiek piemēroti Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 167. punkta noteiktajos gadījumos.

 
3.
Veselības ministrijai steidzami precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā. 
4.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5.
Veselības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru izvērtēt jautājumu par to, ka ārstniecības iestādes, kas ir publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība, valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājam var noteikt piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu, un to, kā nosaka piemaksas piešķiršanas nepieciešamību un apmēru, un attiecīgus priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupā. 
6.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
51. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""
21-TA-1324
(E. Valantis, N. Puntulis, G. Eglītis, A. T. Plešs, L. Meņģelsone, J. Endziņš, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupā izvērtēt noteiktos ierobežojumus saimnieciskās darbības veicējiem attiecībā par darbu brīvdienās un svētku dienās un darba laika ilgumu. 

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

52. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/1814 attiecībā uz kvotu apjomu, kas jāievieto tirgus stabilitātes rezervē Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai līdz 2030, ietverot Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumam (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757"
21-TA-1428
(A. T. Plešs, J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/1814 attiecībā uz kvotu apjomu, kas jāievieto tirgus stabilitātes rezervē Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai līdz 2030, ietverot Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumam (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757".
53. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumu (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757"
21-TA-1429
( A. T. Plešs, J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumu (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757".
54. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par dalībvalstu saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem no 2021. līdz 2030. gadam, kas veicina klimata pasākumus, lai izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības"
21-TA-1431
( A. T. Plešs, J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par dalībvalstu saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem no 2021. līdz 2030. gadam, kas veicina klimata pasākumus, lai izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības".
55. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2021.gada 3.decembra sanāksmei
21-TA-1456
(A. T. Plešs, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt  Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kas nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta jomā (Mākslīgā intelekta akts) un groza dažus Savienības leģislatīvos aktus".
3.
Apstiprināt  Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido politikas programmu "Digitālās desmitgades ceļš" 2030.gadam".
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 3. decembra sanāksmē.
56. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2021. gada 7.decembra sanāksmei
21-TA-1488
(D. Pavļuts, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021. gada 7. decembra sanāksmei Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes Regulai par pasākumu satvaru, lai nodrošinātu apgādi ar krīzes sakarā būtiskiem medicīniskiem pretlīdzekļiem Savienības līmenī atzītā ārkārtas situācijā sabiedrības veselības jomā";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas veselības savienības stiprināšanu".
3.
Veselības ministram D. Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021. gada 7. decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
57. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas zaļajām obligācijām"
21-TA-1492 (IP)
(E. Šķibele, J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas zaļajām obligācijām".
58. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 2. decembra sanāksmei
21-TA-1494
(E. Valantis, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK un atceļ Padomes Direktīvu (ES) 2015/652".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija)".
4.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram E. Valantim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2021. gada 2. decembra sanāksmē. 
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu"
21-TA-1503 (IP)
(I. Šņucins, M. Golubeva, D. Arāja, A. T. Plešs, M. Trons, B. Bāne, J. Reirs)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu".
2.
Finanšu ministrijai precizēt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju, kurā paredzēt, ka par nacionālo kompetento iestādi, kura veiks oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) administrēšanas funkciju, tiks lems atsevišķi, un no CBAM preču saraksta tiek svītroti mēslošanas līdzekļi.  
3.
Finanšu ministrijai precizēto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju iesniegt Saeimas Eiropas lietu komisijai.
4.
Zemkopības ministrijai Latvijas pozīciju par mēslošanas līdzekļiem aktīvi argumentēt darba grupās, kurās tiek apspriesti priekšlikumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu. 
60. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Direktīvai, kas pārkārto Savienības noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (pārstrādātā redakcija)"
21-TA-1504 (IP)
(I. Šņucins, J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Direktīvai, kas pārkārto Savienības noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (pārstrādātā redakcija)".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

61. §
Rīkojuma projekts "Par ziedojuma pieņemšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" veselības aprūpes attīstības centra izveidei"
21-TA-233 (IP)
(D. Pavļuts, V. Ābols, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
62. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259121
21-TA-1359 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420259121.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420259121, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
63. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259721
21-TA-1360 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420259721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420259721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
64. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270621
21-TA-1465 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420270621.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420270621, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
65. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271721
21-TA-1469 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420271721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
66. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272021
21-TA-1468 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420272021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420272021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
67. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271921
21-TA-1472 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420271921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
68. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271821
21-TA-1470 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420271821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
69. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273821
21-TA-1473 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420273821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420273821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
70. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274021
21-TA-1474 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420274021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420274021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
71. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420275321
21-TA-1475 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420275321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420275321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
72. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273921
21-TA-1477 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420273921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420273921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
73. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420276021
21-TA-1478 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420276021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420276021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
74. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420275521
21-TA-1476 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420275521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420275521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
75. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420277721
21-TA-1480 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420277721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420277721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
76. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420277821
21-TA-1479 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420277821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420277821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
77. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420278421
21-TA-1481 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420278421.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420278421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
78. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274521
21-TA-1483 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420274521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420274521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
79. §
Informatīvais ziņojums "Obligātā iepirkuma komponentes strauja mazināšana kā instruments elektroenerģijas cenas pieauguma ierobežošanai 2022. gadā"
21-TA-969 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
80. §
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par medikamenta Molnupiravir iegādi COVID-19 pacientu terapijai"
21-TA-1471 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
81. §
Informatīvais ziņojums "Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"
21-TA-1445
(M. Golubeva, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt papildu dzeloņstiepļu žoga izbūvi 22.80 km garumā uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku.
3.
Atļaut dzeloņstiepļu iegādei, dzeloņstiepļu žoga izbūves un tehniskās uzraudzības pakalpojumu iegādēm nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
4.
Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ar dzeloņstiepļu iegādi, dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu un tehnisko uzraudzību saistītajiem izdevumiem piešķirt finansējumu ne vairāk kā 2 329 271 euro apmērā. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
Sēdi slēdz plkst. 16:00