Ministru kabineta 07.05.2024. sēdes protokols Nr. 19

Ministru kabineta 07.05.2024. sēdes protokols Nr. 19

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministre ‒ B. Braže

Ekonomikas ministrs, labklājības ministra pienākumu izpildītājs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 13:30

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
24-TA-562
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 632 "Kārtība, kādā Jaunsardzes centra darbiniekam un uz Jaunsardzes centru pārvietotam profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi""
23-TA-532
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu militāri patriotiskajām organizācijām projektu īstenošanai"
24-TA-646
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
24-TA-411
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai pārskatīt valsts budžeta līdzfinansējuma aprēķina metodiku ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā līdz 2024. gada 1. septembrim.
5. §
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijai"
23-TA-2035
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 69 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""
23-TA-3193
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi"
21-TA-1557
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2024. gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"
24-TA-872
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi""
24-TA-847
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Ceturto papildprotokolu"
23-TA-3304
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
11. §
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Mežrozes" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" posma 39,40.–46,10. km pārbūves projekta īstenošanai"
24-TA-706
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
12. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzegūzes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-702
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dzegūzes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0040) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0816) 0,37 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0817) 0,27 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 8000,00 euro (tirgus vērtība).
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kukaiņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-687
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kukaiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0031) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0031) daļu 5,082 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā), Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 75 243,44 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 64 541,40 euro jeb 1,27 euro par zemes kvadrātmetru, kompensējamo zaudējumu apmērs par zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0031) atlikušā (neatsavināmā) lauksaimniecības daļas 11,5142 ha platībā vērtības samazinājumu – 5 757,10 euro jeb 0,05 euro par vienu zemes kvadrātmetru un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0031) atlikušā (neatsavināmā) daļas 3,8038 ha platībā vērtības samazinājumu – 4 944,94 euro jeb 0,13 euro par vienu zemes kvadrātmetru. Atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā tiek precizēta platība.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Liepavoti" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-691
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Liepavoti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 007 0007) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0153) 0,21 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 2646,00 euro (tirgus vērtība).
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Skaras" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-743
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Skaras" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 002 0034) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0230) 0,0052 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 16,64 euro (tirgus vērtība).
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Pļaviņas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-778
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Pļaviņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0084) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0827) 0,42 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0828) 0,74 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0829) 0,19 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0830) 0,16 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 19 781,00 euro, ko veido zemes vienību tirgus vērtība.
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunjurjāņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-806
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunjurjāņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 002 0086) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0223) 1,31 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0225) 0,0259 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0226) 0,4514 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0227) 0,1147 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0228) 0,0283 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 26 545,62 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 25 773,36 euro un kompensējamo zaudējumu apmērs par zemes vienības (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0224) vērtības samazinājumu – 772,26 euro.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 55 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi""
24-TA-401
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 578 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības veicināšanas pasākumi"""
24-TA-120
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vārnukalna ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
24-TA-762
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-968
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), veicot visas nepieciešamās darbības un sedzot visus saistītos izdevumus.
22. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 22.00.00 "Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana""
24-TA-991
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-1028
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē 2024. gada 14.–16. maijā"
24-TA-1042
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

25. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt mūžizglītību, jo īpaši paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot vērā digitālās prasmes, labāk paredzot pārmaiņas un jaunas prasības pēc prasmēm, kas balstītas  uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti" 4.2.4.2 pasākuma "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1361
(A. Čakša, K. Gorkšs, J. Endziņš, V. Valainis, A. Ašeradens, A. Jākobsone, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka 2024. gadā līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 4.2.4.2. pasākuma "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" (turpmāk – 4.2.4.2. pasākums) projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā 4.2.4.2. pasākuma plānotajam finansējuma saņēmējam (turpmāk – 4.2.4.2. pasākuma finansējuma saņēmējs) līdz 295 000 euro apmērā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja izmaksas, kas 4.2.4.2. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, un sniegt fiskāli neitrālu priekšlikumu/aprakstu situācijas risinājumam, lai turpinātu projekta īstenošanu.
5.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka 4.2.4.2. pasākuma īstenošanai  mācību vajadzību pasūtījums nozaru attīstībai nepieciešamajām profesionālajām kvalifikācijām un prasmēm nozaru un profesiju griezumā ir pieejams 4.2.4.2. pasākuma finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. jūlijam.
6.
Gadījumā, ja atbilstoši Cilvēkkapitāla attīstības padomē pieņemtajiem lēmumiem par demarkācijas nodrošināšanu starp Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas īstenotajiem pieaugušo izglītības pasākumiem ir nepieciešamas izmaiņas šajos noteikumos, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus šajos noteikumos divu mēnešu laikā no Cilvēkkapitāla padomes lēmuma pieņemšanas dienas.
7.
Cilvēkkapitāla attīstības padomei izstrādāt un Ekonomikas ministrijai līdz 2024. gada 15. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus koordinētai cilvēkkapitāla jautājumu pārvaldībai, sekmējot darbaspēka piedāvājuma pielāgošanos nākotnes darba tirgus vajadzībām un iekļaujot darba devēju viedokli, tai skaitā sniegt priekšlikumus konsolidētam (vienotam)  institucionālajam pārvaldības risinājumam, samazinot administratīvo slogu un nodrošinot publisko resursu lietderīgu izmantošanu.
26. §
Likumprojekts "Kapsētu likums"
23-TA-616
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
27. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.1. pasākuma "Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-2118
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību"  2.2.1.1. pasākuma "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-3286
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pēc Eiropas Komisijas lēmuma par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2021.– 2027. gadam vidusposma ziņojuma par kohēzijas politikas programmas ieviešanas progresu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot priekšlikumu par papildu finansējuma piesaisti sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem Latvijas Republikas aglomerācijās ar ienākošo piesārņojuma slodzi cilvēkekvivalentos 2000 – 10 000.
29. §
Likumprojekts "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā"
24-TA-717
(I. Bērziņa, V. Reitere, V. Razumovskis, V. Valainis, E. Lībiņa-Egnere, A. Smiltēna, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
30. §
Likumprojekts "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums"
24-TA-946
(I. Bērziņa, V. Valainis, E. Lībiņa-Egnere, A. Smiltēna, D. Valters, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

3. Informatīvie ziņojumi

31. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalstu pensiju nodrošinājumā daudzbērnu ģimenēm"
24-TA-709
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
32. §
Informatīvais ziņojums "Par sociālās korekcijas izglītības iestādes reformas īstenošanas gaitu un ieceri izveidot "Bērnu un jauniešu drošo māju" augsta riska bērniem un jauniešiem"
23-TA-2944
(I. Lībiņa-Egnere, M. Papsujevičs, V. Valainis, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu izveidot "Bērnu un jauniešu drošo māju" augsta riska bērniem un jauniešiem.
3.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu "Bērnu un jauniešu drošās mājas" izveidošanai un pārejas periodā nodrošināmā individuālā atbalsta pakalpojuma sniegšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4.
Ja "Bērnu un jauniešu drošās mājas" izveidošanai tiks piešķirts finansējums, atbalstīt jaunas ēkas būvniecību vai valsts īpašumā esošas ēkas pielāgošanu "Bērnu un jauniešu drošās mājas" vajadzībām un tieslietu ministrei līdz 2025. gada 1. martam iesniegt Ministru kabinetā rīcības plānu "Bērnu un jauniešu drošās mājas" izveidošanas procesa nodrošināšanai.
5.
Tieslietu ministrijai līdz 2025. gada 1. martam sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iespējas "Bērnu un jauniešu drošās mājas" vajadzībām pielāgot valsts īpašumā esošo ēku.
6.
Tieslietu ministrei līdz 2024. gada 31. maijam iesniegt Ministru kabinetā informāciju par pārejas periodā nodrošināmā individuālā atbalsta pakalpojuma saturu un pakalpojuma sniegšanas kārtību. Ja tiks atbalstīta finansējuma piešķiršana individuālā atbalsta pakalpojuma sniegšanai pārejas periodā, tieslietu ministrei līdz 2024. gada 30. septembrim iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus pakalpojuma ieviešanai.
33. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2023. gada projektu uzsaukuma finansējumu projekta "Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai" ieviešanai un valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu"
24-TA-543
(A. Sprūds, L. Austrupe, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.  
2.
Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija un VSIA "Latvijas Valsts ceļi" vienosies ar Limbažu novada pašvaldību par projekta "Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai" (angl. – "Reconstruction of the bridge over Salaca for enhanced dual use") (23-LV-TM-SalacaMilMob) (turpmāk – Projekts) turpmākajiem īstenošanas nosacījumiem.
3.
Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties valsts budžeta saistības Projekta īstenošanai, kas nepārsniedz 18 266 747 euro, tai skaitā 7 548 243 euro valsts budžeta līdzfinansējums Projekta attiecināmām izmaksām, 3 170 261 euro valsts budžeta līdzfinansējums pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem un 7 548 243 euro Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) līdzfinansējums.
4.
Lai Projekta īstenošanas laikā nodrošinātu nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu un finanšu plūsmas nepārtrauktību, ņemot vērā EISI līdzfinansējuma maksājumu plānotos saņemšanas termiņus, kā arī nepieciešamību nodrošināt priekšfinansējumu pirms Projekta piešķīruma līguma noslēgšanas, Satiksmes ministrijai:
4.1.
Projekta īstenošanas laikā pieprasīt finansējumu no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 14 492 625 euro apmērā, tajā skaitā:
4.1.1.
10 718 504 euro apmērā Projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai gan attiecināmo, gan neattiecināmo (pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem) izmaksu segšanai;
4.1.2.
3 774 121 euro apmērā priekšfinansējuma nodrošināšanai Projekta īstenošanas laikā, tai skaitā 3 623 116 euro apmērā pirms Projekta piešķīruma līguma noslēgšanas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. ​​421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu;
4.2.
pēc Projekta īstenošanas nodrošināt, ka pēc EISI 2. maksājuma (noslēguma) saņemšanas valsts budžetā tiek atgriezts finansējums no valsts budžeta piešķirtā priekšfinansējuma apmērā, kas norādīts šī protokollēmuma 4.1.2. apakšpunktā.
5.
Satiksmes ministrijai segt citas ar Projekta īstenošanu saistītās papildu izmaksas, tai skaitā zemes nomas izmaksas, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās Projekta publicitātes izmaksas, no valsts budžeta apakšprogrammai 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" piešķirtā finansējuma.
6.
Satiksmes ministrijai informēt Ministru kabinetu, ja šī protokollēmuma 4.1.2. apakšpunktā minētās Projekta izmaksas, kas radušās pirms Projekta piešķīruma līguma noslēgšanas, varētu netikt vai netiek atzītas par Projekta attiecināmām izmaksām atbilstoši EISI prasībām, iesniedzot Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu Projekta īstenošanu.
7.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra sēdes protokolēmuma (prot. Nr. 46 27. §) 3. un 5. punktu, ņemot vērā, ka no Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma "Par projektiem Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam" plānotajiem pieciem projektiem Eiropas Komisija piešķīrusi finansējumu tikai vienam projektam, par kuru ir sagatavots šajā protokollēmumā minētais informatīvais ziņojums.

4. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

34. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Grozītais priekšlikums Padomes Lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Grozītais priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza 2021. gada 30. aprīļa Regulu (ES, Euratom) Nr. 2021/768 attiecībā uz Eiropas Savienības jauno pašu resursu īstenošanas pasākumiem; Grozītais priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, oglekļa ievedkorekcijas mehānisms, pārdalītā peļņa, un statistisko pašu resursu, kura pamatā ir uzņēmumu peļņa, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības"
24-TA-1142 (IP)
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Grozītais priekšlikums Padomes Lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Grozītais priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza 2021. gada 30. aprīļa Regulu (ES, Euratom) Nr. 2021/768 attiecībā uz Eiropas Savienības jauno pašu resursu īstenošanas pasākumiem; Grozītais priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, oglekļa ievedkorekcijas mehānisms, pārdalītā peļņa un statistisko pašu resursu, kura pamatā ir uzņēmumu peļņa, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības".
35. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz zinātnisko un tehnisko uzdevumu pārdalīšanu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES"
24-TA-1145
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz zinātnisko un tehnisko uzdevumu pārdalīšanu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES".
36. §
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2024. gada 13.-14. maija sanāksmē izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
24-TA-1151
(A. Logina, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Padomes secinājumu projektu par kultūras un radošo nozaru stiprināšanu uz datiem balstītā auditorijas attīstībā".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Padomes secinājumu projektu par atbalstu ietekmētājiem kā tiešsaistes satura veidotājiem".
4.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Latvijas iniciatīvu iekļaut punktu sadaļā "Citi jautājumi" 13.-14. maija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes darba kārtībā".
37. §
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2024. gada 13.-14. maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
24-TA-1152
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1.
"Padomes secinājumi par pierādījumos balstītas politikas un prakses veicināšanu izglītības un mācību jomā ar mērķi sasniegt Eiropas izglītības telpu";
2.2.
"Padomes ieteikums "Eiropa kustībā – mobilitātes iespējas visiem"";
2.3.
"Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par Eiropas un starptautiskajām politikas programmām saistībā ar bērniem, jauniešiem un bērnu tiesībām";
2.4.
"Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par darbu ar jaunatni Eiropā, kas iespēcina";
2.5.
"Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par jauniešus iekļaujošām sabiedrībām";
2.6.
"Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par pašorganizēta sporta ieguldījumu aktīva un veselīga dzīvesveida atbalstā Eiropas Savienībā";
2.7.
"Padomes rezolūcija par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2024. gada 1. jūlijs – 2027. gada 31. decembris)".
3.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārai sekretārei S. Reinbergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2024. gada 13.-14. maija sanāksmē.

5. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

38. §
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2023. gadā"
24-TA-707 (IP)
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
39. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420180422
24-TA-1121 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420180422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420180422, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
40. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
24-TA-949 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:20