Ministru kabineta 16.04.2024. sēdes protokols Nr. 16

Ministru kabineta 16.04.2024. sēdes protokols Nr. 16

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Iekšlietu ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Briškens

Veselības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ H. Abu Meri

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Konfidenciāli
24-TA-10k
2. §
Slepeni
23-TA-4s
3. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-11k
(A. Sprūds, V. Valainis, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības jūras drošības operācijā kuģošanas brīvības aizsardzībai saistībā ar krīzi Sarkanajā jūrā  (EUNAVFOR ASPIDES)"
24-TA-566
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""
24-TA-227
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Andoras Firstistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu"
24-TA-365
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas un Andoras Firstistes konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Konvencija) un tās Protokola projektu parakstīšanu.
2.
Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Konvenciju un tās Protokolu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Finanšu ministrijai pēc Konvencijas un tās Protokola parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju, tās Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 8. maija rīkojumā Nr. 227 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""
24-TA-689
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
24-TA-237
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"
24-TA-285
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra noteikumos Nr. 536 "Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju""
24-TA-454
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 984 "Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību""
23-TA-3303
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 914 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums""
23-TA-2188
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 112. sesijā Ženēvā"
24-TA-748
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Likumprojekts "Par Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem Pirmo papildprotokolu"
24-TA-9
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-3243
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Putekšņu ielā 14, Skuķīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-503
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8060 010 0011) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 010 0587) 0,3476 ha platībā Putekšņu ielā 14, Skuķīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 73 490,13 euro, ko veido zemes vienības tirgus vērtība 70 115,13 euro un mežaudzes tirgus vērtība 3 375,00 euro.
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Priedes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-427
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Priedes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 014 0007) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0471) 0,0712 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0472) 0,8 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0473) 0,82 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0474) 0,23 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0475) 0,35 ha platībā – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 27 320,20 euro (atsavināmo zemes vienību tirgus vērtība 24 983,20 euro un atlikušās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0470) vērtības samazinājums 2 337,00 euro).
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība""
23-TA-3138
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību""
23-TA-2160
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""
23-TA-2161
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Prasības zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētai apstrādātai graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai un tās papildu marķējumam"
23-TA-1328
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
24-TA-146
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-845
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
24. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
24-TA-869 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 78 personas.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

25. §
Rīkojuma projekts "Par Aivaru Puriņu"
24-TA-798
(A. Sprūds, A. Puriņš, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
23-TA-3006
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
27. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"
23-TA-2453
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai līdz 2024. gada 31. maijam sagatavot grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otrajā daļā, kurā paredzēt pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt prasības mācību speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā īstenošanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem""
23-TA-2928
(A. Čakša, H. Abu Meri, R. Blese, A. Sprūds, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

29. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 30 2. §) atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
24-TA-608
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 30  2. §) "Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Austrumāfrikas valstu kopienas partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"" par aktualitāti zaudējušu.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par finanšu un ekono­misko aprēķinu rezultātiem un plānotajiem pasākumiem, lai nodrošinātu katastrofu pārvaldības centru būvniecību"
24-TA-231
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par izpildītiem šādus uzdevumus:
2.1.
Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 7 42. §) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018. gadam un turpmākajiem gadiem"" 7. punktā doto uzdevumu;
2.2.
Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa rīkojuma Nr. 201 "Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli"" 4.4. apakšpunktā doto uzdevumu;
2.3.
Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 72 43. §) "Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem risinājumiem publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai"" 2. punktā doto uzdevumu.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Neskrāpē mašīnu – prasi lielāku stāvvietu""
23-TA-3090
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju pārskatīt normatīvo regulējumu, kas nosaka vispārīgās prasības teritorijas plānošanai, izmantošanai un apbūvei, lai noteiktu skaidru normatīvo aktu un standartu ievērošanu plānošanas dokumentu izstrādē un to īstenošanā.
32. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2024. gada 23.-24. aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-934
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Patērētāju tiesību aizsardzības ministru neformālajā 2024. gada 19. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-983
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z. Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Patērētāju tiesību aizsardzības ministru 2024. gada 19. aprīļa neformālajā sanāksmē.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

34. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-653/23 TOODE
24-TA-870 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-653/23 TOODE.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta vecāko juristi S. Zābeli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-653/23 TOODE.
3.
Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
35. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 22. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-956
(A. Pelšs, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram vai Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A. Pelšam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 22. aprīļa sanāksmē.
3.
Aizsardzības ministram A. Sprūdam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 22. aprīļa sanāksmē Aizsardzības ministrijas kompetences jautājumos.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par Augsta līmeņa forumu "Reģionālā drošība un sadarbība" ar Eiropas Savienības un Līča sadarbības padomes valstu ārlietu ministru dalību, kas notiks 2024. gada 22.aprīlī, Luksemburgā"
24-TA-957
(A. Pelšs, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram vai Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A. Pelšam 2024. gada 22. aprīlī pārstāvēt Latvijas Republiku Augsta līmeņa forumā "Reģionālā drošība un sadarbība" ar Eiropas Savienības un Līča sadarbības padomes valstu ārlietu ministru dalību.
37. §
Par 2024. gada 17.-18. aprīļa ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-958
(K. Briškens, V. Valainis, K. Melnis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2024. gada 17.-18. aprīļa ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2024. gada 17.-18. aprīļa ārkārtas sanāksmē.
38. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu, kā arī Direktīvas (ES) 2015/2302, (ES) 2019/2161 un (ES) 2020/1828 un Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 524/2013 un groza Regulas (ES) 2017/2394 un (ES) 2018/1724 attiecībā uz Eiropas Strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platformas darbības pārtraukšanu"
24-TA-955
(V. Valainis, D. Brūklītis, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu, kā arī Direktīvas (ES) 2015/2302, (ES) 2019/2161 un (ES) 2020/1828 un Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 524/2013 un groza Regulas (ES) 2017/2394 un (ES) 2018/1724 attiecībā uz Eiropas Strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platformas darbības pārtraukšanu".
39. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-3/24 MISTRAL TRANS
24-TA-944 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-3/24 MISTRAL TRANS.
2.
Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-3/24 MISTRAL TRANS.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E. Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-3/24 MISTRAL TRANS.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

40. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
24-TA-535
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamo īpašumu ''Senlejas - 1'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3250 011 0057) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 011 0057) 8,9 ha platībā Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, – atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 84 400 euro, tai skaitā tirgus vērtība 28 200 euro un atlīdzība par zaudējumiem (uz meža zemes esošie koksnes resursi) 56 200 euro;
3.2.
nekustamo īpašumu "Stirnas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3250 011 0031) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 011 0031) 20,8 ha platībā Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, – atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 96 124,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība 46 642 euro un atlīdzības par zaudējumiem (meža audzes izmantošanas iespēju zudums) 46 415 euro un jaunaudžu stādīšanas aizvietošanas izmaksas 3 066,75 euro.
Sēdi slēdz plkst. 15:30