Valsts sekretāru 24.08.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 25

Valsts sekretāru 24.08.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 25

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietā, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par īstenojamiem pasākumiem, lai veicinātu aktīvāku publisko pasūtītāju iesaisti zaudējumu atgūšanā, kas tiem radušies organizētajos iepirkumos tirgus dalībnieku īstenoto konkurences tiesību pārkāpumu dēļ"
23-TA-1161
(E. Valantis, J. Gaiķis, I. Lībķena, I. Gailīte)
1.
Konceptuāli atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Valsts kanceleja uztur spēkā iebildumu par jaunu amata vietu izveidi, tādējādi palielinot valsts pārvaldē nodarbināto kopējo skaitu, Ekonomikas ministrijai organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar ministrijām un Valsts kanceleju, lai izvērtētu iespēju nepieciešamās amata vietas rast kopējo vakanto amata vietu ietvaros.
3.
Ekonomikas ministrijai atbilstoši starpinstitūciju sanāksmes rezultātiem informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtoti Valsts sekretāru sanāksmē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums""
23-TA-380
(I. Stepanova, I. Olafsone, M. P. Ģīle, K. Zvirbulis, A. Apsītis, P. Vilks, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera  uztur iebildumus par noteikumu projektu.
3.
Valsts kancelejai nesaskaņoto noteikumu projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:55