Ministru kabineta 18.10.2022. sēdes protokols Nr. 53

Ministru kabineta 18.10.2022. sēdes protokols Nr. 53

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministre, ārlietu ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas (BRASS/BLOS) ieviešanu"
22-TA-2241 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Atļaut Aizsardzības ministrijai uzsākt īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas (BRASS/BLOS) ieviešanu, izmantojot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Komunikāciju un informācijas aģentūru kā projekta iegādes un realizācijas aģentu, pamatojoties uz Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 4. panta otrās daļas 3. punktā noteikto izņēmumu.
3.
Atļaut Aizsardzības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2022.–2032. gadam NATO drošības investīciju programmas (turpmāk – NSIP) līdzfinansētā projekta "Īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas (BRASS/BLOS) ieviešana" īstenošanai ne vairāk kā 19 400 000 euro apmērā, tai skaitā NSIP līdzfinansējums 8 100 000 euro apmērā un valsts līdzfinansējums 11 300 000 euro apmērā.
4.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt priekšlikumu Finanšu ministrijā ārvalstu finanšu palīdzības palielināšanai un papildu finansējuma pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana" atbilstoši noslēgtajiem līgumiem NSIP līdzfinansētā projekta "Īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas (BRASS/BLOS) ieviešana" 19 400 000 euro apmērā:
4.1.
2022. gadā 20 000 euro NSIP līdzfinansējums;
4.2.
2023. gadā 626 000 euro, tai skaitā 158 400 euro NSIP līdzfinansējums un 467 600 euro valsts budžeta līdzfinansējums;
4.3.
2024. gadā 3 657 000 euro, tai skaitā 1 289 450 euro NSIP līdzfinansējums un 2 367 550 euro valsts budžeta līdzfinansējums;
4.4.
2025. gadā un turpmākajiem gadiem 15 097 000 euro, tai skaitā 6 632 150 euro NSIP līdzfinansējums un 8 464 850 euro valsts budžeta līdzfinansējums.
2. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr. 179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""
22-TA-2920 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei sadalījumā pa budžeta programmām un apakšprogrammām uzturēšanas izdevumiem 12 781 786 euro apmērā Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei.
3. §
 Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bluks-Savickis pret Latviju"
22-TA-17k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt tiesvedību Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "Bluks-Savickis pret Latviju".
4. §
 Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Krēsliņa pret Latviju"
22-TA-16k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt tiesvedību Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "Krēsliņa pret Latviju".

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr.  606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""
22-TA-2191
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izglītojamiem"
22-TA-571
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2712
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada pašvaldībai projekta "Daudzfunkcionālas mācību bāzes, kas piemērota valsts aizsardzības mācības un interešu izglītības Jaunsardze audzēkņu apmācībai, izveide" īstenošanai"
22-TA-2205
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai Litenes nometnes vietas labiekārtošanai"
22-TA-2504
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""
22-TA-2623
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā""
22-TA-1424
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"""
22-TA-1014
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""
22-TA-1013
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamai mājai Daugavgrīvas ielā 74A, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala nodošanu privatizācijai"
21-TA-1826
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
22-TA-1929
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
22-TA-1815
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 182 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
22-TA-1827
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 652 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""
22-TA-1529
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
19. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
22-TA-2186
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 41 "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai""
21-TA-628
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""
22-TA-2472
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība"
22-TA-102
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-2755
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadā un turpmākajos gados no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 25.02.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un subsīdiju un dotāciju izdevumus 43 944 euro apmērā, uz budžeta apakšprogrammu 25.01.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem par 43 944 euro, izdevumus atlīdzībai par 3 593 euro, izdevumus precēm un pakalpojumiem par 40 351 euro, lai nodrošinātu informāciju tehnoloģiju un Valsts kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu sistēmas uzturēšanu un uzlabojumu veikšanu, informētu sabiedrību par organizētajiem konkursiem un nodrošinātu Radošo personu atbalsta pasākumu programmas īstenošanu.
4.
Kultūras ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4. punktā minētās informācijas saņemšanas precizēt Kultūras ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.
24. §
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
22-TA-2725
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku rīcības komiteju"
22-TA-2691
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem""
22-TA-2782
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Ietekmes uz ceļu satiksmes drošību novērtējuma veikšanas kārtība"
22-TA-2251
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Limbažu novadā nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2687
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma Līvānu novadā nodošanu  Līvānu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2649
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumā Nr. 537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""
22-TA-2207
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2746
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""
22-TA-2061
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 597 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""
22-TA-1976
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos"""
22-TA-2793
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""
22-TA-2751
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Energoefektivitātes monitoringa noteikumi"
22-TA-1618
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2798
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3029
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2738
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2942
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2546
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2960
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra rīkojumā Nr. 53 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2961
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 994 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2971
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3010
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" piešķirtā finansējuma izmantošanu atbalsta pasākumiem pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanai"
22-TA-2351
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka atbalsta programmu īstenošana rada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2022. gadā 12 500 000 euro, 2023. gadā 27 500 000 euro.
47. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
22-TA-2700
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
4.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 23 34. §) "Informatīvais ziņojums "Atbalsts uzņēmējiem tirgus pārorientācijai un Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izrietošo sankciju seku mazināšanai"" 5.3. apakšpunktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
5.
Pieņemt zināšanai, ka programmas īstenošana rada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2023. gadā 27 500 000 euro, 2024. gadā 25 000 000 euro.
6.
Finanšu ministrijai likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" sagatavošanas procesā nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijai (akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum") atbalstam aizdevumiem ar kapitāla atlaidi 2024. gadam 25 000 000 euro apmērā rezervēt atsevišķā budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā.
48. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
22-TA-3047
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
49. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 377 "Noteikumi par garantiju programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai""
22-TA-2625
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" līdz 2022. gada 25. novembrim veikt grozījumus programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumā saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu.
50. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3032
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
51. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
22-TA-2892
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka precizētā Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības projekta provizoriskā fiskālā ietekme uz vispārējās valdības budžetu ir 14 204 462 euro 2022.gadā (pozitīva ietekme), 21 007 117 euro 2023. gadā (pozitīva ietekme), 14 826 982 euro 2024. gadā (pozitīva ietekme) un -50 095 934 euro  2025. gadā un -29 086 574 euro 2026. gadā.
52. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"
22-TA-3085
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu un nozīmīgu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"
22-TA-3102
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-2999
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
55. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3022
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
56. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-2502
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
57. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
22-TA-3099
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
58. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3097
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
59. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3071
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3073
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
61. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3034
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
62. §
Rīkojuma projekts "Par prioritārā pasākuma finansējuma pārdali"
22-TA-2810
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
63. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" peļņas daļu par 2021. gadu"
22-TA-2894
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
64. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3092
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
4.
Noteikt, ka ministrijas un citas centrālās valsts iestādes var gatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā virzīt priekšlikumus par apropriācijas pārdalēm (tādiem pasākumiem, kas ir vērsti uz reorganizācijas un taupības ieviešanu, kas turpmāk dod iespēju efektivizēt procesus un samazināt nepieciešamo finansējumu un saistību izpildi, neradot ietekmi uz turpmākiem gadiem), ja primāri ir atrisināts jautājums par energoresursu sadārdzinājuma segšanu.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

65. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
22-TA-3008
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts).
66. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"
22-TA-3004
(N. Puntulis, A. Muižniece, G. Eglītis, K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts).

4. Informatīvie ziņojumi

67. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada jūlijam"
22-TA-2740
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijai līdz 2023. gada 30. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā laika periodā no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada jūlijam. 
68. §
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Ogres novadā un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti pārējos Latvijas novados"
22-TA-2950
(T. Linkaits, I. Indriksone, K. Godiņš, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
69. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās Transporta ministru padomes 2022. gada 20.-21. oktobrī izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3105
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministram T. Linkaitim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2022. gada 20.-21. oktobra neformālajā sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
70. §
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)"
22-TA-2446
(A. Eberhards, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.1. apakšpunktā sniegto informāciju, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu un pagarināt projektu īstenošanas termiņus ilgāk par sešiem mēnešiem projektiem, kas iekļauti informatīvā ziņojuma 1. pielikumā un 2. pielikumā, ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju un saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.4 punkta 7.apakšpunktu.
3.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.2. apakšpunktā sniegto informāciju par projekta turpināšanas lietderību, atbalstīt valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/055 "Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A. Briāna ielā 13, Rīgā" īstenošanas turpināšanu.
4.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.2. apakšpunktā sniegto informāciju, lai nodrošinātu nepieciešamo papildu finansējumu pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai Labklājības ministrijas administrētās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" (turpmāk – EAFVP darbības programma) ietvaros:
4.1.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm virzīt grozījumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība",  pārceļot 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" atbrīvoto Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējumu 13 217 837 euro uz 4.2.2. SAM "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" (turpmāk – 4.2.2. SAM). Pārdalīto ERAF finansējumu 10 465 225 euro apmērā novirzīt 4.2.2. SAM piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai REACT-EU 13.1.3.1. pasākumā "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" (turpmāk 13.1.3.1. pasākums) plānoto projektu īstenošanai, vienlaikus atbrīvojot REACT-EU ietvaros 13.1.3.1. pasākumam iedalītā (Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 17 34. §) 3.3. apakšpunkts) valsts budžeta finansējuma daļu 10 465 225 euro un pārceļot to uz EAFVP darbības programmu. Atlikušos 2 752 612 euro novirzīt 4.2.2. SAM valsts budžeta virssaistību daļējai kompensēšanai;
4.2.
Labklājības ministrijai steidzamības kārtā virzīt grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi", pārceļot valsts budžeta finansējumu 10 465 225 euro atbilstoši šī protokollēmuma 4.1. apakšpunktā minētajam;
4.3.
pēc šī protokollēmuma 4.1. apakšpunktā minēto grozījumu darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" apstiprināšanas Eiropas Komisijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzamības kārtā virzīt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi", attiecīgi precizējot finansējuma avotus.
5.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.2. apakšpunktā sniegto informāciju par riskiem Kohēzijas fonda līdzfinansētās investīcijās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros, kā arī lai pilnā apmērā saņemtu Kohēzijas fonda finansējumu un mazinātu negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci:
5.1.
atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 17 34. §) 4.4. apakšpunktu;
5.2.
Finanšu ministrijai, virzot grozījumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", sadarbībā ar Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm izstrādāt priekšlikumu risinājumiem Eiropas Savienības fondu finansējuma pārdalēm no 6. prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" uz 4. prioritāro virzienu "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs".
6.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.2. apakšpunktā sniegto informāciju, kā arī lai sasniegtu projektos paredzētos rādītājus un nodrošinātu pilnvērtīgas investīcijas, sadārdzinājuma segšanai projektos atļaut izmantot 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" finansējuma atlikumus līdz 3 318 964,45 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējumu 2 821 119,78 euro un valsts budžeta finansējumu 497 844,67 euro, attiecināmām izmaksām projektos Nr. 6.1.5.0/21/I/001 "Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga–Jelgava–Eleja–Lietuvas robeža (Meitene) labās brauktuves posma km 9,93–18,93 segas pārbūve", Nr. 6.1.5.0/21/I/002 "Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) posma km 2,90–14,08 segas pārbūve", Nr. 6.1.5.0/21/I/003 "Valsts galvenā A10 Rīga–Ventspils posma km 41,16–52,73 segas pārbūve", ja Centrālās finanšu un līgumu aģentūra ir atzinusi sadārdzinājumu par pamatotu un atbilstošu iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
7.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.2. apakšpunktā sniegto informāciju par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto risinājumu projektu pabeigšanai publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības attīstības projektos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtībā grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām", 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanu, pagarinot nacionālo iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņu līdz pieciem gadiem pēc projektu pabeigšanas.
8.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.3. apakšpunktā sniegto informāciju, Nodrošinājuma valsts aģentūras īstenotajā projektā Nr. 4.2.1.2/17/I/026 "Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti" konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus 4 907,10 euro (Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums 4 171,03 euro, valsts budžeta finansējums 736,07 euro) attiecināt uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda valsts budžeta virssaistībām saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumu Nr. 517 "Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 25.1. apakšpunktu.
9.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma trešajā sadaļā sniegto informāciju, Labklājības ministrijai un Satiksmes ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai iespējami ātri nodrošinātu ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ietvaros.
10.
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda atbildīgajām iestādēm:
10.1.
nodrošināt Ministru kabineta noteikumu par investīciju īstenošanu izstrādāšanu un virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumā noteiktajam indikatīvajam laika grafikam;
10.2.
līdz 2022. gada 31. decembrim izveidot un iesniegt Finanšu ministrijā Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda investīciju valsts budžeta izdevumu prognozes par katru gadu 2023.–2030. gada periodā specifisko atbalsta mērķu un pasākumu dalījumā, atsevišķi norādot ikgadējos izdevumus būvniecībai saskaņā ar informatīvā ziņojuma 3. pielikumā noteikto indikatīvo laika grafiku. 2023. gada valsts budžeta izdevumu prognozes iesniegt pusgadu dalījumā.
11.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par kavējumiem Atveseļošanas fonda plāna ieviešanā, kā arī lai novērstu risku maksājuma pieprasījuma par 503 miljoniem euro 2023. gadā iesniegšanai Eiropas Komisijai un Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai:
11.1.
Izglītības un zinātnes ministrijai un Labklājības ministrijai kā nozares ministrijām nodrošināt kavētu 69. un 115. atskaites punktu izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. martam un iesniegt atskaites punktu sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un Finanšu ministrijā līdz 2023. gada 14. aprīlim, ja netiks saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem;
11.2.
Izglītības un zinātnes ministrijai kā nozares ministrijai nodrošināt kavēta 78. mērķa izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt mērķa sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un Finanšu ministrijā līdz 2023. gada 14. jūlijam, ja netiks saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem; 
11.3.
Labklājības ministrijai kā nozares ministrijai nodrošināt kavēta 113. atskaites punkta izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un Finanšu ministrijai līdz 2023. gada 14. jūlijam, ja netiks saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem.  
12.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par valsts budžeta plānošanu Atveseļošanas fonda plāna ieviešanai, nozares ministrijas un Valsts kanceleja, pieprasot finansējumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" Atveseļošanas fonda plāna ietvaros plānoto reformu un investīciju īstenošanai, ir atbildīgas par līdzekļu pieprasījumu pamatotību, atbilstību maksājumu laika grafikiem un finansējuma pieprasījumu un pārdalītā finansējuma izlietojuma atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Atveseļošanas fonda plānam un Ministru kabineta lēmumiem par Atveseļošanas fonda plāna investīciju īstenošanu.
13.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma piektajā sadaļā sniegto informāciju, atbalstīt Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas grantu Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu "Vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšana Latvijā un Norvēģijā "Sens nams, jauns stāsts"" par 53 390 euro ar 100 % donorvalstu finansējumu.
14.
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma sestajā sadaļā sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 29 11. §) 2.1. apakšpunktā, 2018. gada 27. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 17 19. §) 2.2. apakšpunktā un 2019. gada 26. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 13. §) 2.1. apakšpunktā Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai doto uzdevumu par izpildītu.
71. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2586
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

72. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2022. gada 20.-21. oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
22-TA-3101
(A. Pelšs, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 20.-21. oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2022. gada 20.-21. oktobra sanāksmē.
73. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 24. oktobra sanāksmei
22-TA-3113
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Šarmelšeihā, Ēģiptē, 2022. gada 6.-18. novembrī".
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 24. oktobra sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

74. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22 41. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā"" 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
22-TA-2629 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22 41. §) 3. punktā doto uzdevumu.
3.
Ekonomikas ministrijai norīkot pārstāvi dalībai NATO Inovāciju fonda darba grupu sanāksmēs.
4.
Aizsardzības ministrijai segt ar Ekonomikas ministrijas norīkotā pārstāvja dalību NATO Inovāciju fonda darba grupas sanāksmēs saistītos komandējuma izdevumus 2022. gadā.
75. §
Vēstules projekts "Par divpusējo attiecību uzturēšanu ar Baltkrievijas Republiku"
22-TA-2658 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ārlietu komisijai.
76. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās robežas stiprināšanas tehniskā risinājuma izstrādes gaitu un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
22-TA-2282 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
77. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3086
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
78. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420257321
22-TA-3088
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420257321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu Administratīvajā apgabaltiesā lietā Nr. A420257321 un, ja nepieciešams, iesniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus.
79. §
Informatīvais ziņojums "Veselības ministrijas priekšlikumi par minimālajiem pasākumiem gatavībai CBRN situācijai vai to draudu gadījumā"
22-TA-3067 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 13:00