Valsts sekretāru 11.05.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 16

Valsts sekretāru 11.05.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 16

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 837 "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""
22-TA-3074
(M. Papsujevičs, B. Bāne, D. Buse, D. Trofimovs, E. Valantis, I. Gailīte, O. Zeile, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Tieslietu ministrijai:
2.1.
papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu par Valsts policijas un valsts drošības iestāžu atzinuma nepieciešamību kredītiestādes maksātnespējas procesa  administratora amata pretendenta izvērtēšanai atbilstoši sanāksmes laikā Finanšu ministrijas un Iekšlietu ministrijas izteiktajiem viedokļiem un argumentiem, papildināt anotāciju, ka atbilstoši Maksātnespējas likuma regulējumam tiek vērtēts pretendenta reputācijas jautājums, un precizēto noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju;
2.2.
izvērtēt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumā minēto, attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju un saskaņot to ar Valsts kanceleju;
2.3.
atbilstoši saskaņošanas rezultātiem precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt kā saskaņotu jautājumu, vai kā nesaskaņotu jautājumu.
2. §
Konceptuālais ziņojums "Par vienoto pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"
23-TA-99
(Z. Elksniņa - Zaščirinska, A. Kalniņa, K. Ņesterovs, J. Garisons, B. Bāne, R. Kronbergs, E. Turka, A. Pelšs, D. Trofimovs, B. Zakevica, B. Kņigins, E. Valantis, M. Papsujevičs, K. Āboliņš, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai:
2.1.
papildināt konceptuālo ziņojumu ar informāciju, ka Ārlietu ministrijas resors tiks iekļauts vienoto pakalpojumu centra pievienošanās grafikā, ņemot vērā Ārlietu ministrijas un tās pārstāvniecību iesaisti Prezidentūras Eiropas Savienībā nodrošināšanā;
2.2.
precizēt konceptuālo ziņojumu, nosakot, ka paredzamais nodarbināto skaita samazinājums ir atspoguļots indikatīvos rādītājos;
2.3.
precizēto konceptuālo ziņojumu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc jautājuma izskatīšanas Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematiskās komitejas  2023. gada 25. maija sēdē.
3.
Aizsardzības ministrijai priekšlikumus Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta uzdevumu papildināšanai iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 17. maijam.

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:15