Ministru kabineta 18.04.2023. sēdes protokols Nr. 20

Ministru kabineta 18.04.2023. sēdes protokols Nr. 20

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre, ārlietu ministra pienākumu izpildītāja ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā"
23-TA-281
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos Nr. 705 "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem""
22-TA-1093
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
23-TA-369
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem"
23-TA-710
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par  valsts nekustamā īpašuma Jaudzemu ielā 2-3, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3473
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu"
23-TA-55
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumā Nr. 335 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam""
23-TA-178
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dāvelnīša ceļš" Ērgļu pagastā, Madonas novadā, daļu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 "Rīga-Ērgļi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-553
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma "Dāvelnīša ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7054 008 0007) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 008 0788) 0,64 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 008 0722) 0,07 ha platībā – Ērgļu pagastā, Madonas novadā, kuru tirgus vērtība noteikta 4 933 euro.
4.
Satiksmes ministrijai atsavināt šādas valsts nekustamo īpašumu daļas:
4.1.
nekustamā īpašuma "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7054 007 0038) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 007 0065) 0,3627 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 007 0066) 0,3289 ha platībā – Ērgļu pagastā, Madonas novadā, kuru tirgus vērtība noteikta 3 665 euro, izmantojot tās kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 3. punktā minētajām nekustamā īpašuma daļām;
4.2.
nekustamā īpašuma "Rausēnu ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7054 007 0011) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 007 0063) 0,21 ha platībā – Ērgļu pagastā, Madonas novadā, kuras tirgus vērtība noteikta 1 260 euro, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 3. punktā minētajām nekustamā īpašuma daļām.
5.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26. panta pirmās daļas 2. punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 3. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu atsavināšanu izmaksāt naudā – 8 euro un daļu kompensēt ar šī protokollēmuma 4. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu daļām, kuru kopējā tirgus vērtība noteikta 4 925 euro.
9. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas Babītes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A5 "Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte)" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-512
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Viršvidi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 004 1421) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 1623) 0,252 ha platībā – Babītes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 36 540,00 euro.
10. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 17 un Lāčplēša ielā 23, Lielvārdē, Ogres novadā, daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 "Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-18
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 17 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0193) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 1013) 0,0188 ha platībā – Lielvārdē, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 136 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 23 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0036) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 1011) 0,0052 ha platībā – Lielvārdē, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 144 euro.
11. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2019. gada 11. decembra rīkojuma Nr. 630 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli"" atzīšanu par spēku zaudējušu"
23-TA-492
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""
22-TA-3436
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
13. §
Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"
22-TA-3318
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.  
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
14. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-392
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
23-TA-707
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
23-TA-770
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""
23-TA-549
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-841
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minētos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
19. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Kultūras ministrijas budžetu"
23-TA-880
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
23-TA-467
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta biškopībai piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība"
22-TA-3692
(D. Šmits, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto  noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai"
22-TA-3704
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
22-TA-3815
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju apstiprināšanu Pastāvīgās arbitrāžas tiesas šķīrējtiesnešu amatā"
23-TA-792
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par pedagogu zemākās darba samaksas likmes  pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim"
23-TA-212
(A. Čakša, I. Vanaga, I. Dundure, J. Bernāts, L. Levada, E. Siliņa, E. Kanaviņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma izpildes nodrošināšanai indikatīvi papildu nepieciešamais finansējums 2023. gadam ir 11 861 055 euro, 2024. gadam no 2023. gada 1. septembra palielinātās pedagogu darba samaksas nodrošināšanai - 35 678 985 euro, savukārt pedagogu darba samaksas palielinājumam no 2024. gada 1. janvāra nepieciešamais finansējums tiks noteikts atbilstoši zemākās mēneša darba algas likmes palielinājumam. 
4.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3. punktā noteikto nepieciešamo finansējumu 2023. gadā:
4.1.
papildus nepieciešamais finansējums akadēmiskā personāla atlīdzībai 2 821 222 euro apmērā ir nodrošināms Izglītības un zinātnes ministrijai apstiprinātā prioritārā pasākuma "Augstākā izglītība" ietvaros;
4.2.
pārējais nepieciešamais finansējums 9 039 833 euro apmērā tiek nodrošināts no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Šī protokollēmuma 4.2. apakšpunktā minētais finansējums tiek atjaunots valsts budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru prezidenta 2024. gada 24. marta rezolūcijā 23-MPI-16 noteiktajam.
6.
Lai nodrošinātu papildu nepieciešamo finansējumu 2024. gadam no 2023. gada 1. septembra palielinātās pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" samazināt budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" plānoto finansējumu 2024. gadam un turpmāk ir gadu par 35 678 985 euro.
7.
Lai veicinātu efektīvu finanšu līdzekļu, cilvēkkapitāla resursu un iestāžu infrastruktūras izmantošanu un veidotu reģiona un novada demogrāfiskajai situācijai atbilstošu izglītības iestāžu tīklu:
7.1.
Izglītības un zinātnes ministrijai aicināt Saeimu apstiprināt iesniegtos grozījumus Izglītības likumā, kuri paredz Izglītības likumu papildināt ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kritērijus un kārtību, kādā valsts piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā;
7.2.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 15. jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā.
8.
Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu 2024. gadam un turpmākajiem gadiem iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru nākamajiem gadiem sagatavošanas un izskatīšanas procesā, ņemot vērā rīkojuma 3. punktā noteikto.
9.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Izglītības iestāžu vadītāju asociāciju izvērtēt grozījumu nepieciešamību normatīvajos aktos saistībā ar pedagogu slodzes līdzsvarošanu, tai skaitā, vienojoties par laika periodu (nedēļa vai gads), kurā tiek izvērtēts slodzes sastāvs, un, ja nepieciešams, izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 31. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgo normatīvo aktu grozījumu projektu.
10.
Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt grozījumu nepieciešamību Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", ņemot vērā, ka  izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākā vienas stundas likme nevar būt mazāka par pedagoga zemākās darba algas vienas stundas likmi un, ja nepieciešams, izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 31. maijam un turpmāk katru gadu līdz 1. decembrim iesniegt Ministru kabinetā minēto noteikumu grozījumu projektu.
11.
Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu pedagogu kopējo darba slodzi gadā, nepieciešamības gadījumā sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 31. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" grozījumu projektu.
12.
Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 1. novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Augstskolu likuma grozījumus, lai nodrošinātu augstākās izglītības finansēšanas modeļa maiņu, tostarp paredzot institucionālā augstākās izglītības finansējuma pieejas ieviešanu ar 2024. gadu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu augstākās izglītības sistēmu.
13.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2025. gada 1. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanas modeli. 
26. §
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par kartelī iesaistīto uzņēmumu iepirkumu līgumu izbeigšanas tiesiskajām sekām, riskiem un zaudējumu atlīdzināšanas iespējām valsts interesēs)
23-TA-593
(J. Vitenbergs, A. Ašeradens, I. Indriksone, I. Lībiņa-Egnere, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
3.
Satiksmes ministrijai – valsts kapitāla daļu turētājai VSIA "Autotransporta direkcija" izvērtēt, vai direkcijas valde rīkojusies kā atbildīgs un rūpīgs saimnieks informatīvā ziņojuma par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.–2030. gadam sagatavošanas procesā un ar to saistītā atklātā konkursa "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā laika periodā no 2021. līdz 2030. gadam" organizēšanā un līgumu slēgšanā, un satiksmes ministram izvērtējuma rezultātus divu mēnešu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. 

3. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

27. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 24. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-955
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "ES KDAP Civilā misija Moldovā".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 24. aprīļa sanāksmē.
28. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 25. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-970
(D. Šmits, I. Indriksone, L. Meņģelsone, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Secinājumi par bioekonomikas iespējām, ņemot vērā pašreizējās problēmas, īpašu uzmanību pievēršot lauku apvidiem".
3.
Zemkopības ministram D. Šmitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 25. aprīļa sanāksmē.
29. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 15. februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)2217
23-TA-944 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 15. februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)2217.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES prasību pārņemšanai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā divu mēnešu laikā šādus likumprojektus:
3.1.
Finanšu ministrijai - grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā;
3.2.
Tieslietu ministrijai - grozījumus likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".

4. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

30. §
Informatīvais ziņojums "Remonta fonda programmas, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumiem Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai", rādītāju novērtējums"
23-TA-414 (IP)
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
31. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas tautsaimniecībai stratēģisku investīciju projektu piesaistei nepieciešamo nosacījumu nodrošināšanu un  infrastruktūras attīstību Rīgas brīvostas teritorijā"
23-TA-587 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 14:30