Valsts sekretāru 30.06.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 22

Valsts sekretāru 30.06.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 22

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ E. Severs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ U. Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu"
21-TA-856
(U. Reimanis, T. Vectirāns, E. Balševics, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""
21-TA-1598
(R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Zemkopības ministrijai:
2.1.
svītrot noteikumu projekta 20. punktā ietverto 33.1 punktu;
2.2.
precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Konceptuālais ziņojums "Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām"
22-TA-210
(P. Vilks, E. Valantis, J. Garisons, B. Bāne, U. Reimanis, Dz. Gasūne, R. Kronbergs, K. Kinča, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Pārresoru koordinācijas centram:
2.1.
ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija un Satiksmes ministrija uztur spēkā iebildumus par valsts kapitālsabiedrību, kuru kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas, regulāru stratēģiskās attīstības izvērtēšanu un, ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos priekšlikumus, atkārtoti izvērtēt regulāras stratēģiskās attīstības izvērtēšanas nepieciešamību;
2.2.
ņemot vērā Valsts kancelejas norādījumus, precizēt rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi", norādot visiem uzdevumiem izpildes termiņus un ietekmi uz budžetu;
2.3.
precizēt konceptuālo ziņojumu atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Satiksmes ministriju jautājumā par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos;
2.4.
ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iebildumus un sanāksmes laikā sniegto skaidrojumu, izvērtēt nepieciešamību precizēt konceptuālo ziņojumu attiecībā uz piedāvātajām izmaiņām kapitāla daļu turētāja un koordinācijas institūcijas funkcijās;
2.5.
papildināt konceptuālo ziņojumu ar skaidrojumu, kāpēc netiks veikti Valsts kontroles atzinumā norādītie grozījumi normatīvajos aktos  attiecībā uz līdzdalības pārvērtēšanu trešā līmeņa kapitālsabiedrībās;
2.6.
rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu atkārtoti saskaņot ar iesaistītajām ministrijām un institūcijām, kā arī izvērtēt priekšlikumu jautājumu izskatīt Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomē;
2.7.
precizēto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:30