Valsts sekretāru 30.03.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 12

Valsts sekretāru 30.03.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 12

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ M. Paškēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ Z. Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"
22-TA-942
(B. Bāne, E. Šķibele, J. Abāšins, I. Dzirnupe-Kundziņa, M. Papsujevičs, A. Auce, I. Olafsone, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" un Latvijas Darba devēju konfederācija uztur iebildumus par likumprojektu.
3.
Finanšu ministrijai:
3.1.
precizēt likumprojekta anotāciju, konkretizējot ar Finanšu ministriju saskaņojamā satura apjomu Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja statūtos, papildinot ar detalizētāku informāciju par iemaksu veicējiem garantijas fondā un izvērstu uzdevumu deleģēšanas pamatojumu;
3.2.
pēc anotācijas precizēšanas organizēt atkārtotu saskaņošanas sanāksmi ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, biedrību "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" un biedrību "Latvijas Profesionālo Apdrošināšanas brokeru Asociācija";
3.3.
likumprojektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā. "
22-TA-1623
(B. Bāne, A. Eberhards, S. Šķiltere, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur iebildumus par noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai nesaskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"
21-TA-353
(M. Papsujevičs, S. Šķiltere, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība neuztur savus iebildumus un atbalsta likumprojekta virzību izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Tieslietu ministrijai:
3.1.
papildināt likumprojekta anotācijā ekonomiskā labuma jēdziena skaidrojumu, tai skaitā, jēdziena skaidrojuma precizēšanā ņemt vērā arī Zemkopības ministrijas priekšlikumu;
3.2.
likumprojektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

4. §
Par atlīdzību un amata vietām tiesību aktu projektos
(L. Ruškule, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Tiesību aktu projekti, kuru turpmākai ieviešanai būs nepieciešama papildu pastāvīgu amata vietu izveide vai arī tie paredz ar nodarbināto atlīdzību saistītus jautājumus, obligāti saskaņojami ar Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes politikas departamentu).
2.
Veidojot jaunu pastāvīgu amata vietu (projekta ieviešanai vai arī pēc projekta rezultātu uzturēšanai), informācija par to norādāma Ministru kabineta sēdes protokollēmumā kā atsevišķs punkts.
3.
Lai nodrošinātu sekmīgu projektu (t.sk. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna u.c. ) ieviešanu, ministrijas un padotības iestādes var veidot projektu ieviešanai nepieciešamās amata vietas uz noteiktu laiku. Minētajā gadījumā papildu saskaņojums ar Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes politikas departamentu) nav nepieciešams.
4.
Amata vietām, kuras ir izveidotas uz projekta ieviešanas laiku, Atlīdzības uzskaites sistēmā piemērojams atbilstošais klasifikators.
5.
Plānojot maksas pakalpojumu cenrāžos iekļaujamos izdevumus atlīdzībai, obligāti norādāms vai mēnešalga ir plānota atbilstoši mēnešalgu skalas intervāla minimumam, viduspunktam vai citādi.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:55