Valsts sekretāru 07.07.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 23

Valsts sekretāru 07.07.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 23

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros"
22-TA-419
(E. Valantis, B. Bāne, E. Balšēvics, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumam papildināt noteikumu projekta anotāciju ar Mājokļu pieejamības fonda administrēšanas izmaksu pozīcijām, kuras tiks kompensētas;
2.2.
atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumam papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju, ka Ekonomikas ministrija saturiski vērtēs pašvaldību izstrādātos saistošos noteikumus par zemas īres mājokļu pieejamības nodrošināšanu;
2.3.
atbilstoši Valsts kancelejas norādījumiem precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām un papildināt anotāciju ar informāciju par regulējuma atbilstību deleģējumam; 
2.4.
precizēto noteikumu projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""
22-TA-1450
(L. Lejiņa, B. Bāne, D. Deičmane, D. Jansone, A. Kuzņecova, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1.
atbilstoši Datu valsts inspekcijas iebildumam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par saņemtās personu datu informācijas apstrādi un aizsardzību;
2.2.
atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumam papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju, ka  informācija zinātniski pamatotu metodoloģijā balstītu pētījumu, tai skaitā starptautiski salīdzinošu pētījumu veikšanai no Valsts ieņēmumu dienesta par Elektroniskās deklarēšanas sistēmā esošo personu kontaktiem (elektroniskā pasta adresi un telefona numuru) tiek pieprasīta reizi četros gados;
2.3.
precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projekta anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta  un noteikumu projekta anotācijas saņemšanas.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu""
22-TA-1687
(K. Stone, B. Bāne, R. Kronbergs, L. Lejiņa, I. Alliks, E. Valantis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai:
2.1.
ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumu, papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju, ka iestādes vadītāja vadības kompetenču novērtēšana tiks veikta Valsts kancelejas piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī papildināt ar informāciju, ka galējo lēmumu par iestādes vadītāja termiņa pagarināšanu, pārcelšanu citā amatā valsts interesēs vai par atbrīvošanu no amata sakarā ar termiņa izbeigšanos pieņem Ministru kabineta loceklis;
2.2.
noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

4. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:40