Valsts sekretāru 08.09.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 27

Valsts sekretāru 08.09.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 27

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""
22-TA-1689
(E. Valantis, K. Stone, A. Pelšs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai:
2.1.
kopīgi ar Ekonomikas ministrijas (Centrālās statistikas pārvaldes) un citu ministriju ekspertiem atkārtoti izvērtēt tehniskās iespējas valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmā iekļaujamo datu paplašināšanai;
2.2.
noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
21-TA-1000
(E. Valantis, I. Braunfelde, J. Citskovskis)
1.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija neuztur spēkā savus iebildumus par noteikumu projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
turpināt noteikumu projekta saskaņošanu ar Konkurences padomes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vēja enerģijas asociācijas ekspertiem;
2.2.
atbilstoši saskaņošanas rezultātiem noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"
22-TA-1811
(M. Papsujevičs, L. Ozola, I. Braunfelde, D. Berkolde, J. Salmiņa, S. Deksne, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija uztur spēkā iebildumus attiecībā uz komercdarbības atbalsta jautājumiem saistībā ar prasījumu atgūšanas prioritizēšanu, savukārt pārējie Finanšu ministrijas iebildumi netiek uzturēti.
3.
Tieslietu ministrijai atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumiem papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju par līgumsoda un nokavējuma procentu pieauguma apturēšanu, precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" (22-TA-1812) un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (22-TA-1802).
4. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""
22-TA-1812
(M. Papsujevičs, L. Ozola, I. Broka, J. Citskosvskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Tieslietu ministrijai:
2.1.
atbilstoši biedrības "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" iebildumam precizēt likumprojekta 18. pantā ietvertā Pārejas noteikumu 16. punkta  redakciju, paredzot, ka prasība administratoriem iesniegt darbinieku prasījumus, izmantojot Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu piemērojama tiem maksātnespējas procesiem, kas uzsākti sākot no 2024. gada 1. janvāra;
2.2.
precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (22-TA-1811) un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (22-TA-1802).
5. §
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"
22-TA-1802
(M. Papsujevičs, L. Ozola, I. Braunfelde, D. Berkolde, J. Salmiņa, S. Deksne, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija uztur spēkā iebildumus attiecībā uz komercdarbības atbalsta jautājumiem saistībā ar prasījumu atgūšanas prioritizēšanu, savukārt pārējie Finanšu ministrijas iebildumi netiek uzturēti.
3.
Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" (22-TA-1812) un likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (22-TA-1811).
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"
21-TA-1794
(E. Turka, R. Vesere, I. Gailīte, A. Smiltēna, I. Peipiņa, E. Atlācis, A. Kozlovska, A. Apsītis, E. Valantis, N. Krūzītis, A. Skržinskis, B. Lapiņa, J. Miķelsons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, Ekonomikas ministrija un Konkurences padome neatbalsta, ka no likumprojekta ir svītrots regulējums, kurš paredzēja papildinājumus likuma 18. pantā, un Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija uztur spēkā visus savus iebildumus.
3.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība un Lielo pilsētu asociācija neuztur savu iebildumu par likuma 16. panta piektās daļas grozīšanas nepieciešamību, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija neuztur savu iebildumu par atkritumu piederību, vienlaikus vienojoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju turpināt diskusiju par šo jautājumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija neuztur savu iebildumu par termina "atkritumu apglabāšanas" precizēšanu, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija un SIA "Eko Baltia Vide" neuztur savu iebildumu attiecībā uz regulējumu par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija neuztur savu iebildumu attiecībā uz regulējumu par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojuma nodrošināšanu un Ekonomikas ministrija un Konkurences padome par likumprojekta 22. pantā ietvertā 40.1 panta regulējumu.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
4.1.
ņemot vērā Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas iebildumus, svītrot likumprojekta 1. pantu;
4.2.
aizpildīt likumprojekta anotācijas 1.5. sadaļu par plānoto pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējuma veikšanu;
4.3.
precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:10