Valsts sekretāru 20.04.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 14

Valsts sekretāru 20.04.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 14

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ A. Ozols

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 20 44. §) "Informatīvais ziņojums "Par publisko iepirkumu centralizāciju"" 6. un 7. punkta izpildi
23-TA-346
(E. Valantis, D. Gaile, L. Kurevska, B. Bāne, O. Valkers, I. Bērziņa, I. Lībķena, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par publisko iepirkumu centralizāciju.
2.
Atbalstīt priekšlikumu, ka centralizētu elektroenerģijas iepirkumu organizēšanu Valsts kancelejas, ministriju un to padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām veiks valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" un centralizēto iepirkumu organizēšanas izmaksas tiks segtas no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" saimnieciskās darbības ienākumiem.
3.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju un valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" konceptuāli izvērtēt priekšlikumu par centralizētā dabasgāzes iepirkuma Valsts kancelejas, ministriju un to padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām organizēšanu valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, kā arī par centralizēta iepirkumu modeļa valsts pārvaldes vajadzībām veidošanas iespējām turpmāk.
4.
Ekonomikas ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un sagatavoto informāciju atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3. punktam, kā arī papildināt to ar informāciju par ministriju fiskālo novērtējumu elektroenerģijas iepirkuma centralizācijas rezultātā, un jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem""
23-TA-161
(L. Kurevska, E. Valantis, J. Miezainis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Latvijas Darba devēju konfederācijas iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
22-TA-2326
(I. Alliks, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Latvijas Darba devēju konfederācijas iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.