Ministru kabineta 20.09.2022. sēdes protokols Nr. 48

Ministru kabineta 20.09.2022. sēdes protokols Nr. 48

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš (attālināti)

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 457 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties saistības, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksu daļēju segšanu 2021.-2023. gadā"
22-TA-2377 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas  pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-2604 (DV)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
3. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-2605 (DV)
(A. K. Kariņš )
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām). 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-2645
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""
22-TA-1132
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""
22-TA-2302
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krastiņi 4", Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-1751
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lībiešu ielā 15A-10, Jūrmalā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"
22-TA-1770
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""
22-TA-2322
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.  
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
22-TA-368
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
11. §
Noteikumu projekts "Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai"
22-TA-1209
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""
22-TA-2286
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2615
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""
22-TA-2115
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
22-TA-438
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" (turpmāk - pasākums) īstenošanu.
4.
Atbalstīt pasākuma īstenošanai nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa līdz 326 340  euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
5.
Finansējumu pasākuma īstenošanai pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
16. §
Noteikumu projekts "Saglabājamo datu apstrādes kārtība"
22-TA-1832
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 614 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
22-TA-2119
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 13 217 837 euro apmērā  atbrīvošanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 17. novembra rīkojumā Nr. 834 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu""
22-TA-2071
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-2278
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-2416
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Baloži 1", Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, un nekustamā īpašuma "Dukuri", Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena-Kaplava-Krāslava 19,43 km caurtekas izbūves projekta īstenošanai"
22-TA-2412
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Baloži 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4484 003 0060) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4484 003 0411) 0,01 ha platībā – Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 96 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Dukuri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4484 002 0226) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4484 003 0415) 0,04 ha platībā – Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 384 euro.
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna pārbūves projekta īstenošanai"
22-TA-1661
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Akoti 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7086 015 0122) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7086 015 0151) 0,01 ha platībā – Praulienas pagastā, Madlienas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 70,00 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Indāni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7086 015 0001) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7086 015 0153) 0,01 ha platībā – Praulienas pagastā, Madlienas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 70,00 euro.
23. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 44" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-2409
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 44" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0054) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0054) 0,0636 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai  7 912 euro.
24. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-1959
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas nolikums"
21-TA-582
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu""
22-TA-2346
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2023. gadam"
22-TA-2141
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 324 euro apmērā 2023. gadam un turpmāk ik gadu no Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 20.02.00 "Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā" uz Veselības ministrijas apakšprogrammu 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole", lai nodrošinātu dzeramā ūdens monitoringa un peldūdens monitoringa ietvaros noņemto paraugu laboratorisko izmeklēšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR". Finanšu ministrijai precizēt Zemkopības ministrijas un Veselības ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-2607
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība un kritēriji Latvijas Republikā reģistrētiem Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021. – 2027.gadam finansējuma saņēmējiem"
22-TA-615
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2004
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-878
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā""
22-TA-1552
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija 2022. gada 23. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijai Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam. Lai neaizkavētu atbalsta sniegšanu, noteikumos paredzētais atbalsts tiks īstenots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 63. panta 2. punktu, kas nosaka, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un apmaksāti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai, vai no 2021. gada 1. janvāra – atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.
33. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas akvakultūrā""
22-TA-1485
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija 2022. gada 23. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijai Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam.  Lai neaizkavētu atbalsta sniegšanu, noteikumos paredzētais atbalsts tiks īstenots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 63. panta 2. punktu, kas nosaka, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un apmaksāti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai, vai no 2021. gada 1. janvāra – atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2499
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2445
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2521
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Padomdevēju misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
22-TA-2480
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2619
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 "Depozīta sistēmas darbības noteikumi""
22-TA-956
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
22-TA-2679
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem""
22-TA-2091
(I. Vanaga, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt. 
42. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
22-TA-2204
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus  un iekļaut tos attiecīgajos vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektos, paredzot valsts budžeta likumprojektos kārtējam gadam:
3.1.
ieņēmumu prognozi:
3.1.1.
no valsts nodevas par pasu izsniegšanu 2023. gadā 8 794 080 euro apmērā (palielinājums par 3 793 574 euro), 2024. gadā 6 088 527 euro apmērā, 2025. gadā 4 892 773 euro apmērā, 2026. gadā 4 328 397 euro apmērā un 2027. gadā 2 409 394 euro apmērā;
3.1.2.
no valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu 2023. gadā 6 582 173 euro apmērā (palielinājums par 2 916 438 euro), 2024. gadā 5 025 817 euro apmērā, 2025. gadā 1 302 745 euro apmērā, 2026. gadā 1 049 521 euro apmērā un 2027. gadā 1 804 734 euro apmērā;
3.2.
Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības pasākumam "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" šādā apmērā:
3.2.1.
budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2023. gadā 11 767 700 euro apmērā (tajā skaitā subsīdijām un dotācijām 3 720 366 euro), 2024. gadā 9 883 864  euro apmērā (tajā skaitā subsīdijām un dotācijām 3 720 366 euro),  2025. gadā  7 352 310 euro apmērā (tajā skaitā subsīdijām un dotācijām 3 720 366  euro), 2026. gadā  6 558 175 euro apmērā (tajā skaitā subsīdijām un dotācijām 3 720 366  euro) un 2027. gadā  2 109 867 euro apmērā;
3.2.2.
budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2023. gadā 291 086 euro apmērā, 2024. gadā  236 548 euro apmērā,  2025. gadā 236 548 euro apmērā, 2026. gadā 151 848  euro apmērā un 2027. gadā 151 848  euro apmērā;
3.3.
Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" atlīdzībai 2023. gadā 917 680 euro apmērā un 2024. gadā 917 680 euro apmērā.
4.
Iekšlietu ministrijai  attiecīgo gadu un attiecīgo vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā noteiktajam.
5.
Pieņemt zināšanai, ka 2023. un 2024. gadā (Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) nepieciešamas 50 amata vietas (katru gadu), kas tiks nodrošinātas resora ietvaros, nepalielinot kopējo resora amatu vietu skaitu.
6.
Noteikt, ka finansēšanas avoti, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.2.1. apakšpunktā noteikto finansējumu Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei), kas nepieciešams, lai segtu izdevumus 3 720 366 euro apmērā (subsīdijas un dotācijas) valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu  no 2024. gada līdz 2026. gadam, ir šādi:
6.1.
2024. gadā ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumi no valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu 2 173 980 euro apmērā un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividenžu maksājumi  2024. gadā (par 2023. pārskata gadu) 1 546 386 euro apmērā, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.2.
2025. gadā ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumi no  valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu 2 173 980 euro apmērā un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividenžu maksājumi  2025. gadā (par 2024. pārskata gadu) 1 546 386 euro apmērā, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.3.
2026. gadā ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumi no  valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu 2 173 980 euro apmērā un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividenžu maksājumi  2026. gadā (par 2025. pārskata gadu) 1 546 386 euro apmērā, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.
Likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" iekļaut pantu, kas nosaka, ka valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividenžu maksājumu 2024. gadā (par 2023. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 3 058 602 euro, 2025. gadā (par 2024. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 3 928 029 euro un 2026. gadā (par 2025. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 1 546 386 euro, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Attiecīgus regulējumus par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividenžu maksājumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos iekļaut likumprojektā "Par valsts budžetu 2024. gadam”, likumprojektā "Par valsts budžetu 2025. gadam" un likumprojektā "Par valsts budžetu 2026. gadam".
8.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju pēc informatīvā ziņojuma par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība" ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām (tiesību akta lieta Nr. 22-TA-903) izskatīšanas Ministru kabinetā atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem, ja nepieciešams, sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"", precizējot finansējumu samaksas veikšanai valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par sertifikācijas pakalpojumiem.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""
22-TA-2352
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2770
(I. Indriksone, M. Trons, A. Trumars, E. Valantis, A. Pabriks, K. Gerhards, J. Reirs, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā izstrādāt un Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizēto Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" rādītāju novērtējumu atbilstoši noteikumos veiktajām izmaiņām.
4.
Ekonomikas ministrijai pēc pirmās uzsaukuma kārtas noslēguma izvērtēt jautājumu par pretendentu loka paplašināšanu dalībai atbalsta programmā. 
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2541
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

46. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju"
22-TA-2790
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Likumprojekts "Valsts aizsardzības dienesta likums"
22-TA-2481
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Aizsardzības ministrijai sagatavot un iesniegt grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā, kuros tiktu noteikts pakāpenisks aizsardzības finansējuma pieaugums 2026. un 2027. gadā, sasniedzot 3% no IKP 2027. gadā straujākai valsts aizsardzības dienesta ieviešanai, nesamazinot NBS attīstībai paredzēto finansējumu. Grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā virzīt Saeimā vienā pakotnē ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums".
3.
Jautājums par nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 2023. un turpmākajiem gadiem ir skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Pieņemt zināšanai, ka lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu tiks pieņemts atbilstoši aktualizētajā budžeta sagatavošanas grafikā noteiktajam termiņam, kas tiks  sagatavots divu nedēļu laikā pēc jaunievēlētās Saeimas uzticības izteikšanas Ministru kabinetam.
4.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
5.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
6.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
7.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru A. Pabriku izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums".
8.
Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju izstrādāt valsts aizsardzības dienesta iesaucamo veselības aprūpes sistēmu.
9.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra  sēdes  protokollēmuma (prot. Nr. 44 54. §) 5. punktā dotajam uzdevumam Aizsardzības ministrija līdz 1. decembrim turpina precizēt Valsts aizsardzības dienesta likuma ieviešanai nepieciešamos izdevumus. 
48. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
22-TA-2516
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
49. §
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
22-TA-2515
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
50. §
Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"
22-TA-2514
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
51. §
Likumprojekts "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā"
22-TA-2513
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
52. §
Likumprojekts "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā"
22-TA-2509
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
53. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
22-TA-2505
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
54. §
Likumprojekts "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā"
22-TA-2503
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505),  likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
55. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""
22-TA-2493
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
56. §
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
22-TA-2492
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (22-TA-2697) (likumprojektu pakete).
57. §
Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"
22-TA-2697
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums" (22-TA-2481), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (22-TA-2516), likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (22-TA-2515), likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (22-TA-2514), likumprojektu "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (22-TA-2513), likumprojektu "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā" (22-TA-2509), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (22-TA-2505), likumprojektu "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" (22-TA-2503), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (22-TA-2493), likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (22-TA-2492) (likumprojektu pakete).
58. §
Ministru kabineta vēstules projekts
22-TA-2812
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto vēstules projektu Viņa svētībai Maskavas un visas Krievzemes patriarham Kirilam.
2.
Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru J. Bordānu Latvijas Republikas vārdā parakstīt Ministru kabineta apstiprināto vēstuli Viņa svētībai Maskavas un visas Krievzemes patriarham Kirilam.
3.
Tieslietu ministrijai parakstīto vēstuli nosūtīt Ārlietu ministrijai iesniegšanai Krievijas Patriarhijas ārējo sakaru pārvaldei un vēstules kopijas nosūtīšanai Krievijas Ārlietu ministrijai.
4.
Tieslietu ministrijai parakstīto vēstuli iesniegt publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
59. §
Noteikumu projekts "Atbalsta energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi"
22-TA-2496
(I. Indriksone, J. Reirs, R. Lapiņš, A. Trumars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
60. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu""
22-TA-2705
(I. Indriksone, E. Šaicāns, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
61. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi""
22-TA-2708
(I. Indriksone, E. Šaicāns, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

62. §
Informatīvais ziņojums "Par CAEED3 projekta "Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)" īstenošanu"
22-TA-2243
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas budžeta programmas 67.00.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana'' apakšprogrammas 67.06.00 ''Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti'' projekta CAEED3 ''Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)'' īstenošanai 65 900 euro apmērā.
63. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.4. pasākuma "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" īstenošanu"
22-TA-846
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā aprakstītā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.4. pasākuma "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" (turpmāk – pasākums) īstenošanas ātrāku uzsākšanu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija kā plānotais finansējuma saņēmējs uzsāk informatīvajā ziņojumā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu ar 2022. gada 1. septembri pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos, noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākuma īstenošanas nosacījumus.
4.
Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus (turpmāk – ESF+) un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. septembri.
5.
Noteikt, ka Labklājības ministrijai līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai un pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi ir paredzētas 12 470 000 euro apmērā, tai skaitā ESF+ finansējums – 10 599 500 euro un valsts budžeta finansējums – 1 870 500 euro. Kopējo attiecināmo izmaksu indikatīvais sadalījums pa gadiem ir šāds:
5.1.
2022. gadā – 85 915 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 73 028​​​​​​​ euro un valsts budžeta finansējums – 12 887 ​​​​​​​ euro;
5.2.
2023. gadā – 1 799 377 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 1 529 470 euro un valsts budžeta finansējums – 269 907 ​​​​​​ euro;
5.3.
2024. gadā – 2 628 605 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 2 234 314 ​​​​​​ euro un valsts budžeta finansējums – 394 291 euro;
5.4.
2025. gadā – 2 595 840 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 2 206 464 euro un valsts budžeta finansējums – 389 376 ​​​​​ euro;
5.5.
2026. gadā – 2 417 257 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 2 054 669 euro un valsts budžeta finansējums – 362 588 ​​​​​​​ euro;
5.6.
2027. gadā – 2 306 358 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 1 960 404 ​​​​​​​ euro un valsts budžeta finansējums – 345 954 ​​​​​​​ euro;
5.7.
2028. gadā – 636 648  euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 541 151 euro un valsts budžeta finansējums – 95 497 ​​​​​​​ euro.
6.
Noteikt, ka 2022. gadā pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu indikatīvi 85 915 euro apmērā pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas, lūgs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, pārdalīt no budžeta  resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".
7.
Labklājības ministrijai kā plānotajam finansējuma saņēmējam piesaistīt pasākuma īstenošanai nepieciešamo plānotā projekta īstenošanas un vadības personālu, kā arī plānotā projekta īstenošanai nepieciešamos pakalpojuma sniedzējus, ievērojot informatīvajā ziņojumā noteiktās pieļaujamās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumus.
8.
Gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF+, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā plānotā projekta īstenošanu. Plānotā projekta turpmāka īstenošana vai tā pārtraukšana notiek atbilstoši Ministru kabineta lēmumam.
9.
Labklājības ministrijai pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt informāciju par pasākuma īstenošanu.
10.
Labklājības ministrijai pēc Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda vadības likumam pakārtoto horizontālo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par pasākuma īstenošanu.
64. §
Informatīvais ziņojums "Par kriminālprocesa ietvaros izņemto lietisko pierādījumu utilizēšanu"
22-TA-2614
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Kriminālprocesa ietvaros izņemto lietisko pierādījumu utilizēšanai nepieciešamos izdevumus 16 602 euro apmērā Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.
65. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2022. gada sēdē"
22-TA-2323
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai (turpmāk - komisija), atbilstoši savai kompetencei:
2.1.
piedalīties 2022. gada komisijas sēdē un nodrošināt viedokļa paušanu un Latvijas pozīcijas aizstāvēšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem;
2.2.
nodrošināt un sekmēt 2022. gada komisijas sēdē pieņemto lēmumu īstenošanu un pēc pieprasījuma informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par to izpildes gaitu.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1.
nodrošināt 2023.gada komisijas sēdes darba kārtības un izskatāmo jautājumu sagatavošanu, koordinējot Latvijas puses pozīciju;
3.2.
nepieciešamības gadījumā aktualizēt Latvijas delegācijas sastāvu dalībai komisijas sēdē;
3.3.
piedalīties 2023. gada komisijas sēdes organizēšanā un vadībā, ja būs panākta vienošanās ar Igaunijas pusi par tās nepieciešamību;
3.4.
pirms 2023. gada komisijas sēdes, ja ir panākta vienošanās ar Igaunijas pusi par tās organizēšanu, sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Par Latvijas viedokli Latvijas - Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2023. gada sēdē".
66. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai"
22-TA-2591
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
67. §
Informatīvais ziņojums "Par Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam"
22-TA-2580
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam.
3.
Finanšu ministrijai nodrošināt redakcionāli precizētā Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijai.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

68. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko sniedz ārkārtas makrofinansiālo palīdzību Ukrainai, pastiprina kopējo uzkrājumu fondu ar dalībvalstu garantijām un ar īpašiem uzkrājumiem dažām finanšu saistībām, kuras saistītas ar Ukrainu un kuras garantētas saskaņā ar Lēmumu Nr. 466/2014/ES, un ar ko groza Lēmumu (ES) 2022/1201"
22-TA-2795 (IP)
(J. Reirs, N. Sakss, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko sniedz ārkārtas makrofinansiālo palīdzību Ukrainai, pastiprina kopējo uzkrājumu fondu ar dalībvalstu garantijām un ar īpašiem uzkrājumiem dažām finanšu saistībām, kuras saistītas ar Ukrainu un kuras garantētas saskaņā ar Lēmumu Nr. 466/2014/ES, un ar ko groza Lēmumu (ES) 2022/1201".
69. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2022. gada vispārējā budžeta grozījumu Nr. 4 projekts. Ieņēmumu (pašu resursu) atjauninājums un citi tehniski pielāgojumi"
22-TA-2807 (IP)
(J. Reirs, N. Sakss, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "2022. gada vispārējā budžeta grozījumu Nr. 4 projekts. Ieņēmumu (pašu resursu) atjauninājums un citi tehniski pielāgojumi".
70. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 26. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2818
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Zemkopības ministram K. Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 26. septembra sanāksmē.
71. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pilnvaroto pārstāvju konferenci
22-TA-2693 (IP)
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pilnvaroto pārstāvju konferenci".

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

72. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2809
(K. Eklons, J. Reirs, I. Indriksone, G. Eglītis, B. Bāne, L. Lejiņa, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
73. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2022. gada 31. oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2022. gada 30. aprīlim"
22-TA-2239 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
74. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420272821
22-TA-2783 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420272821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420272821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
75. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420144622
22-TA-2803 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par blakus sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420144622.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Augstākās tiesas Senātam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420144622, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
76. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2022. gada militārās mobilitātes pieteikumā"
22-TA-2375 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
77. §
Informatīvais ziņojums "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu"
22-TA-2138
(D. Pavļuts, A. Pabriks, I. Indriksone, J. Reirs, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto ārstniecības personu pilna laika slodzes ekvivalenta konceptu. Veselības ministrijai izstrādāt ārstniecības personu pilna laika slodzes ekvivalenta koncepta ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu projektus atbilstoši ikgadēji piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. 
3.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai 2023. gadam un turpmāk ik gadu izskatīt Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4.
Pieņemt zināšanai, ka lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu tiks pieņemts aktualizētajā budžeta sagatavošanas grafikā noteiktajā termiņā, kas tiks sagatavots divu nedēļu laikā pēc jaunievēlētās Saeimas uzticības izteikšanas Ministru kabinetam.
Sēdi slēdz plkst. 14:50