Ministru kabineta 17.10.2023. sēdes protokols Nr. 52

Ministru kabineta 17.10.2023. sēdes protokols Nr. 52

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Izglītības un zinātnes ministre, finanšu ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 144 "Noteikumi par valstspilsētu un novadu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju""
23-TA-1939
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
2. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krāslavā, Krāslavas novadā, pārdošanu"
23-TA-1669
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Balvu novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-2179
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1765
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju turpināt darbu risinājuma sagatavošanā, lai 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekti, kurus nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim, var tikt sadalīti posmos un to īstenošana pabeigta Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā.
5. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos Līgumam par Eiropas Molekulārās bioloģijas konferences izveidošanu"
23-TA-2003
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos Līgumam par Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijas izveidošanu"
23-TA-2022
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība" 2023.-2025. gadam"
23-TA-1987
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" izbūvei""
23-TA-1667
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
9. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Kalna Ģūģi-1" un "Kalna Ģūģi 2" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"
23-TA-2253
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Kalna Ģūģi-1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0041) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0041) daļu 0,0307 ha platībā (pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 133,48 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 1 424,48 euro jeb 4,64 euro par kvadrātmetru un kompensējamiem zaudējumiem 709 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Kalna Ģūģi 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0143) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0143) daļu 0,0254 ha platībā (pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 469,90 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 1 104,90 euro jeb 4,35 euro par kvadrātmetru un kompensējamiem zaudējumiem 365 euro.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"
21-TA-933
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""
23-TA-1975
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2024. gadam"
23-TA-1774
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumos Nr. 600 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-1704
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 28. marta rīkojumā Nr. 170 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"""
23-TA-1777
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 406 "Īpašās veterinārās receptes aprites noteikumi""
23-TA-1268
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 756 "Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība""
23-TA-1265
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""
23-TA-2281
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-2499 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 50 personas.
19. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
23-TA-2261
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences 2023 rīkošanai"
23-TA-2466
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
23-TA-2132
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Finanšu ministrijai precizēt nodokļu ieņēmumu prognozes 2024.-2026. gadam, samazinot ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 73 600 euro (tai skaitā valsts pamatbudžetā par 18 400 euro un pašvaldību budžetā par 55 200 euro) un ieņēmumus no sociālās apdrošināšanas iemaksām valsts speciālajā budžetā par 294 400 euro ik gadu.
5.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 9. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 49. 7. §) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" un protokollēmumu (prot. Nr. 49. 8. §) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", kā arī Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 50. 50. §) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

22. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.3. pasākuma "Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2235
(V. Valainis, K. Briškens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izsludināt projektu iesniegumu atlasi ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas Uzraudzības komitejā un visu pasākuma izmaksu vienkāršoto izmaksu metodiku apstiprināšanas.
23. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" īstenošanas noteikumi"
23-TA-460
(I. Bērziņa, I. Braunfelde, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot vadlīnijas (metodisko materiālu) par Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 56. panta "Ieguldījumu atbalsts vietējai infrastruktūrai" piemērošanu uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras gadījumā, īpaši attiecībā uz nosacījumu, ka atbrīvojumu nepiešķir mērķorientētai infrastruktūrai, un  finanšu ministram informēt Ministru kabinetu par vadlīniju pieejamību.  
24. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.8. pasākuma "Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos" īstenošanas noteikumi"
23-TA-954
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-2109
(V. Valainis, R. Kozlovskis, I. Braunfelde, E. Šadris, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" 2.2. apakšpunktu, atļaut pārdalīt atbrīvoto 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējumu 1 065 819 euro apmērā (ERAF 905 946 euro un valsts budžeta finansējums 159 873 euro) uz 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu Nr. 4.2.1.2/19/I/012.
26. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.3. pasākuma "Katastrofu risku mazināšanas pasākumi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-263
(R. Kozlovskis, A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Informatīvie ziņojumi

27. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieguldījumiem reģionos atbilstoši teritoriālajai pieejai"
23-TA-117
(I. Bērziņa, R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministrijām, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus un kvalitātes specifiskos vērtēšanas kritērijus par informatīvajā ziņojumā minēto Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu īstenošanas nosacījumiem vai īstenojot ieguldījumus reģionos, ņemt vērā informatīvajā ziņojumā norādīto par teritoriālo rīku piemērošanu.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar plānošanas reģioniem veikt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieguldījumu reģionos izpildes uzraudzību, tai skaitā sniegt nozaru ministrijām priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai.

4. Ministru kabineta lieta

28. §
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par EURIBOR likmju pieauguma ietekmi uz tautsaimniecību)
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
29. §
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (ar elektroenerģijas tarifu ietekmi uz sabiedrības labklājību)
23-TA-2510
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

30. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 19.–20. oktobra sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-2615
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārei L. Paegļkalnai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 19.–20. oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos.
31. §
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 23.-24. oktobra neformālajā Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2624
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram E. Balševicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2023. gada 23.-24. oktobra neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājumos.
3.
Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram Ģ. Dubkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2023. gada 23.-24. oktobra neformālajā sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetences jautājumos.
4.
Pilnvarot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru parakstīt deklarāciju "Leonas deklarācija par Eiropas neirotehnoloģiju: uz tiesībām orientēta pieeja".

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

32. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kopīgiem noteikumiem preču remontēšanas veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/2394, Direktīvas (ES) 2019/771 un (ES) 2020/1828"
23-TA-2576
(V. Valainis, A. K. Kariņš, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kopīgiem noteikumiem preču remontēšanas veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/2394, Direktīvas (ES) 2019/771 un (ES) 2020/1828".
33. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumiem par kultūras un radošās dimensijas stiprināšanas pasākumiem Eiropas videospēļu nozarē)"
23-TA-2570
(A. Logina, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumiem par kultūras un radošās dimensijas stiprināšanas pasākumiem Eiropas videospēļu nozarē".
34. §
Par 2023. gada 16. oktobra Euro grupas un 2023. gada 17. oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2584 (IP)
(A. Čakša, N. Sakss, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informāciju).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par digitālā eiro ieviešanu un eiro banknotēm un monētām kā likumīgajiem maksāšanas līdzekļiem".
3.
Finanšu ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2023. gada 16. oktobra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 17. oktobra sanāksmē.
35. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā 2023. gada 19.-20. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2585
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj sākt sarunas par nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm par kritiski svarīgu derīgo izrakteņu starptautisko piegādes ķēžu stiprināšanu".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Uzlabotā pamatnolīguma un Pagaidu tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku parakstīšanu un noslēgšanu".
4.
Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītājai A. Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 19.-20. oktobra neformālajā sanāksmē.
36. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 24. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2593
(A. K. Kariņš, V. Valainis, H. Abu Meri, A. Sprūds, K. Briškens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 24. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministram A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 24. oktobra sanāksmē.
37. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par dzelzceļa infrastruktūras jaudas izmantošanu vienotā Eiropas dzelzceļa telpā, ar ko groza Direktīvu 2012/34/ES un atceļ Regulu (ES) Nr. 913/2010"
23-TA-2594
(K. Briškens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par dzelzceļa infrastruktūras jaudas izmantošanu vienotā Eiropas dzelzceļa telpā, ar ko groza Direktīvu 2012/34/ES un atceļ Regulu (ES) Nr. 913/2010".
38. §
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 19.-20. oktobra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-2599
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 19.-20. oktobra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem, par kuriem plānotas diskusijas".
3.
Iekšlietu ministram R. Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 19.-20. oktobra sanāksmē.
39. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 23. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2604
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Armēnija - Azerbaidžāna".
3.
Ārlietu ministram A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 23. oktobra sanāksmē.
40. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Centrālāzija"
23-TA-2616
(A. K. Kariņš, K. Briškens, A. Sprūds, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Centrālāzija".
41. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko direktīvu 2005/36/EK groza un labo attiecībā uz Rumānijā apmācītu vispārējās aprūpes māsu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu"
23-TA-2618
(A. Čakša, R. Kozlovskis)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko direktīvu 2005/36/EK groza un labo attiecībā uz Rumānijā apmācītu vispārējās aprūpes māsu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu".
42. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par satvaru piekļuvei finanšu datiem"
23-TA-2622 (IP)
(A. Čakša, D. Buse, R. Kozlovskis)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas 2023. gada 28. jūnijā publicēto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru piekļuvei finanšu datiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010 un (ES) 2022/2554".
43. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 23.-24. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2623
(A. Krauze, A. K. Kariņš, R. Kozlovskis)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2024. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos groza Regulu (ES) 2023/194".
3.
Zemkopības ministram A. Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 23.–24. oktobra sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

44. §
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-35-03
23-TA-2512
(I. Lībiņa-Egnere, R. Kozlovskis)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-35-03.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai atbildes raksta projektu steidzami saskaņot  ar Tieslietu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
4.
Klimata un enerģētikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. 2023-35-03.
45. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
23-TA-2267 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par rīkojuma 1. punktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.
46. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 15. februāra rīkojumā Nr. 83 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības""
23-TA-2293 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420263821
23-TA-2557 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420263821.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420263821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 12:40