Valsts sekretāru 21.03.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 8

Valsts sekretāru 21.03.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 8

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ D. Arāja

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.-2026. gadam"
23-TA-3269
(D. Trofimovs, J. Bekmanis, L. Letiņa, B. Bāne, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, plāna projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Latvijas Banka un Latvijas Darba devēju konfederācija neuztur iebildumus par plāna projektu, minēto institūciju pārstāvji sanāksmē nepiedalās un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, plāna projekts kā saskaņots virzāms izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Latvijas finanšu nozares asociāciju un tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēt Kontu reģistrā esošās informācijas pietiekamību kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm un nepieciešamības gadījumā virzīt atbilstošus priekšlikumus Kontu reģistra darbības regulējumā tās paplašināšanai.
4.
Iekšlietu ministrijai:
4.1.
atbilstoši Latvijas finanšu nozares asociācijas iebildumam attiecībā uz kredītiestāžu darbinieku atbildības tvērumu par informācijas sniegšanu valsts institūcijām, precizēt plāna projekta 4. rīcības virzienu, papildinot to ar pasākumu "Izvērtēt nepieciešamību pārskatīt kredītiestāžu darbinieku atbildības tvērumu par informācijas sniegšanu valsts iestādēm (piemēram, ja informācija sniegta plašāk, nekā formāli pieprasīts)", darbības rezultātu "Atbildības tvēruma kredītiestāžu darbiniekiem pārskatīšanas rezultātā valsts iegūst pilnīgāku informāciju, kā arī informācijas apmaiņa notiek raitāk. Kopumā uzlabota informācijas apmaiņa starp kredītiestādēm un valsti." rezultatīvo rādītāju "Sagatavots un iesniegts izskatīšanai MK informatīvais ziņojums par izvērtējuma rezultātu un priekšlikumiem", kā atbildīgo iestādi par pasākuma īstenošanu paredzot Finanšu ministriju, savukārt, kā līdzatbildīgās iestādes paredzot Tieslietu ministriju, Latvijas Finanšu nozares asociāciju, Valsts policiju, kā izpildes termiņu paredzot 2025. gada 31. decembri;
4.2.
precizēto plāna projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību regulējuma izmaiņām attiecībā uz  pašvaldības iniciatīvas tiesībām uzsākt bezīpašnieka un bezmantinieka mantas atzīšanas procesu"
24-TA-281
(M. Papsujevičs, S. Šķiltere, J. Citskovskis)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atzīt Valsts sekretāru 2023.gada 19.oktobra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.33 2.§) 2.2. apakšpunktā doto uzdevumu par izpildītu.
3. §
Likumprojekts "Kapsētu likums"
23-TA-616
(E. Balševics, M. Bergmane, D. Valters, G. Zēla, I. Ilgaža, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Konkurences padomes un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, likumprojektu kā saskaņotu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta likumprojekta virzību izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
4.1.
kopīgi ar Iekšlietu ministriju atkārtoti izvērtēt Iekšlietu ministrijas iebildumus un, ja nepieciešams, precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši vienošanās rezultātiem;
4.2.
likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt iespējamos risinājumus attiecībā uz kapavietu piešķiršanu un uzturēšanu Valstij nozīmīgām personām vai personām, kurām ir sevišķi nopelni Valsts labā, un attiecībā uz privātajām kapsētām, un, ja nepieciešams, sagatavot attiecīgus regulējuma priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā.
4. §
Informatīvais ziņojums "Par rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā"
24-TA-385
(E. Valantis, O. Zeile, E. Kobzeva, I. Bērziņa, M. Jansons, I. Ilgaža, D. Palčevska, K. Miļevska, G. Litvins, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumus un atbilstoši panāktajam saskaņojumam sanāksmes laikā, precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punkta redakciju, paredzot, ka gadījumā, ja finansējums netiek piešķirts, pasākumu īsteno tiktāl, ciktāl iestādei ir pieejams finansējums;
2.2.
svītrot informatīvā ziņojuma IX. sadaļā informāciju par atbildīgām institūcijām, ņemot vērā, ka diskusijas vēl turpinās;
2.3.
precizēt informatīvā ziņojuma 8.4.1. apakšpunktu atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības iebildumā piedāvātajai redakcijai; 
2.4.
ņemot vērā Tieslietu ministrijas iebildumus un atbilstoši panāktajam saskaņojumam sanāksmes laikā, precizēt informatīvā ziņojuma 8.5. apakšpunktu;
2.5.
precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

5. §
Par dokumentu pievienošanu TAP portālā un atsevišķiem dokumentu iesniegšanas jautājumiem
(V. Sidorenkovs, L. Peinberga, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par tiesība akta projekta papildus (paskaidrojošo) dokumentu pievienošanu TAP portālā un iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
2.
Ministrijām un iestādēm turpmāk rūpīgi izvērtēt, vai tiesību akta projektam papildus pievienojamo dokumentu saturā ir iekļauta ierobežotas pieejamības informācija. Ja TAP portālā papildus pievienojamā dokumentā ir iekļauta šāda informācija, ministrijai TAP portālā obligāti jāatzīmē, ka attiecīgais dokuments nav publiskojams TAP portāla publiskajā sadaļā.
3.
Ja tiesību akta projekta papildu (paskaidrojošais) dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, kļūdaini tiek publicēts TAP portāla publiskajā sadaļā, atbildīgā ministrija:
3.1.
nekavējoties informē par to TAP portāla atbalsta dienestu, lai ar portāla izstrādātāja atbalstu nodrošinātu šī dokumenta izkļaušanu no TAP portāla publiskās sadaļas. Pēc izmaiņu pieprasījuma īstenošanas un TAP portāla funkcionalitātes paplašināšanas šāda dokumenta izkļaušanu no TAP portāla publiskās sadaļas nodrošina atbildīgā ministrija;
3.2.
ja šis dokuments pieejams arī citās tīmekļa vietnēs, nekavējoties informē šo vietņu turētāju, lai dokuments tiktu izkļauts no tām.
4.
Ņemt vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 50.2. apakšpunktam Valsts kanceleja pieejamības statusu iesniegtajam dokumentam negroza un dokumenta statusa izmaiņas ir vienīgi informācijas autora kompetencē.
5.
Ņemot vērā, ka pēc grozījumiem normatīvajā regulējumā līdzšinējai ierobežotas pieejamības informācijai ar statusu "dienesta vajadzībām" būtiski paaugstināts tajā ietvertā satura aizsardzības līmenis, nosakot šai informācijai valsts noslēpuma objekta statusu, līdz ar to šāda statusa projektu aprite notiek ārpus TAP portāla un Valsts kancelejā tikai ar sevišķās lietvedības starpniecību:
5.1.
ministrijām (valsts sekretāriem) rūpīgi izvērtēt slepenības pakāpes "dienesta vajadzībām" piešķiršanas pamatotību katrai tiesību akta lietas (TA lietas) sastāvdaļai – tiesību akta projektam, protokollēmuma projektam, anotācijai un paskaidrojošiem dokumentiem;
5.2.
ņemt vērā, ka pamats slepenības pakāpes piešķiršanai visai TA lietai un virzībai ārpus TAP portāla ir galvenajam dokumentam – tiesību akta projektam – piešķirtais statuss "dienesta vajadzībām", kas paliek spēkā arī pēc projekta izskatīšanas Ministru kabinetā. Ja statusu "dienesta vajadzībām" satur vienīgi atsevišķi TA lietas paskaidrojošie dokumenti:
5.2.1.
projekts un protokollēmuma projekts, kā arī anotācija (iekļaujot tajā tikai vispārpieejamu vai ierobežotas pieejamības informāciju) sagatavojama TAP portālā. Par šo TA lietu TAP portālā aizpildot veidni "Iesniegt Valsts kancelejā: , laukā "Saskaņojumi ar ES institūcijām un cita informācija" obligāti norāda tās pavadvēstules numuru, ar kuru Valsts kancelejas sevišķajā lietvedībā tiek iesniegti lietas paskaidrojošie dokumenti, kuriem piešķirta slepenības pakāpe "dienesta vajadzībām";
5.2.2.
TA lietas paskaidrojošie dokumenti, kuriem piešķirta slepenības pakāpe "dienesta vajadzībām", tai skaitā nepieciešamības gadījumā arī noformēts anotācijas pielikums ar statusu "dienesta vajadzībām", iesniedzami Valsts kancelejas sevišķajā lietvedībā ar pavadvēstuli, kurā obligāti norādīta atsauce uz TA lietas identifikācijas numuru TAP portālā;
5.3.
ja ministrija gatavo tiesību akta projektu, kuram pēc izskatīšanas Ministru kabineta sēdē slepenības pakāpi "dienesta vajadzībām" paredz uzreiz grozīt vai noņemt, ministrija šādam projektam nosaka ierobežotas pieejamības statusu vai pavadvēstulē izvērsti pamato īpašo nepieciešamību projektam īslaicīgi piemērot valsts noslēpuma objekta statusu.
6.
Ja ministrija TAP portālā gatavo tiesību akta projektu un protokollēmuma projektu, kuriem tiek noteikts ierobežotas pieejamības statuss, tad, aizpildot TA lietas pasi, laukā "Pamatojums pieejamības ierobežojuma piešķiršanai" jāpamato statusa piešķiršana katram šim dokumentam atsevišķi.
7.
Ministrijām un Valsts kancelejai atbilstoši kompetencei stingri sekot, lai tiktu ievērota šajā protokollēmumā noteiktā kārtība.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:50