Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 2

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 2

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Valsts sekretāra vietnieks ‒ V. Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""
21-TA-671
(J. Valantis, R. Kronbergs, A. Kārkliņš, J. Sprukulis, A. Akermanis, J. Irbe, J. Neimanis, N. Cudečka-Puriņa, J. Citskovskis)
1.
Konceptuāli atbalstīt Ekonomikas ministrijas piedāvātās aktuālākās izmaiņas:
1.1.
attiecībā uz uzraudzību:
1.1.1.
brīdinājums par gada pārskata neiesniegšanu;
1.1.2.
vieglāk administrējamas mēraparātu un mērlīdzekļu izmantošanas prasības;
1.1.3.
precizējums par elektroenerģijas pašpatēriņu;
1.1.4.
aktualizētas normas attiecībā uz elektriskās jaudas un darbības prasību enerģētikas jomā ievērošanu;
1.1.5.
netiks atceltas tiesības par novērsta nodokļa parāda paziņošanu;
1.1.6.
svītrotas normas par pārkāpumiem vides aizsardzības, darba drošības, būvniecības un būvju ekspluatācijas jomās;
1.1.7.
precizēta Būvniecības valsts kontroles biroja rīcība kurināmā maiņas gadījumos;
1.2.
attiecībā uz kūtsmēslu cenu:
1.2.1.
kurināmā cenas līmeņatzīmju aprēķinos mainīta kūtsmēslu cena no 2,27 EUR/t uz 9,29 EUR/t;
1.2.2.
aprēķini balstīti uz kurināmā siltumspējas koeficientu 5.58 kWh/m3;
1.2.3.
biogāzes koģenerācijas staciju ekspluatācijas izmaksas līmeņatzīmju tabulā samazināti (no 90 %  uz 80 %) organiskas izcelsmes atkritumu un  ražošanas atlikumproduktu īpatsvara sliekšņi laika posmam līdz 2029. gadam.
2.
Ekonomikas ministrijai nedēļas laikā noorganizēt sanāksmi ar Latvijas Pašvaldību savienības un nozares pārstāvjiem par IRR aprēķina nosacījumiem.
3.
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts ir izstrādāts atbilstoši grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, kuri stājās spēkā 2020.gada 15.februārī,  Ekonomikas ministrijai sagatavot atbilstošu regulējuma piedāvājumu diskusijai Ministru kabineta sēdē par nozares konceptuāli uzturēto iebildumu attiecībā uz  fermentoriem vienotā tehnoloģiskā cikla ietvaros.
4.
Ekonomikas ministrijai:
4.1.
precizēt noteikumu projektu atbilstoši atbalstītajām konceptuālajām izmaiņām;
4.2.
precizēt noteikumu projektu atbilstoši sanāksmes rezultātiem par IRR aprēķina nosacījumiem;
4.3.
izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu 8.pielikumu attiecībā uz formulu kurināmā cenas aprēķinam;
4.4.
izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu projekta 23.punktā ietvertā 48.7.apakšpunkta nosacījumus;
4.5.
kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju papildināt noteikumu projektu ar regulējumu, paredzot, ka biogāzes koģenerācijas stacijas vajadzībām izlietotā siltumenerģija ir lietderīgā siltumenerģija, ja patērētās siltumenerģijas daudzums gadā vidēji nepārsniedz 30% no visa koģenerācijas iekārtā saražotās siltumenerģijas daudzuma, un attiecīgi precizēt anotāciju;
4.6.
izvērtēt priekšlikumu energoefektivitātes vērtēšanu veikt gada griezumā un nevis mēneša;
4.7.
precizēto noteikumu projektu saskaņot ar iesaistītajām ministrijām un nozares pārstāvjiem;
4.8.
saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību""
21-TA-656
(J. Citskovskis)
1.
Ekonomikas ministrijai:
1.1.
attiecīgi precizēt noteikumu projektu atbilstoši šī protokola 1. § nolemtajam tiktāl, cik tas attiecas uz šiem sagatavotajiem grozījumiem;
1.2.
izvērtēt priekšlikumu precizēt spēkā esošo noteikumu 5.pielikuma 2.punktā ietverto nosacījumu, ka izejvielu piegādes attālums nepārsniedz 50 km;
1.3.
precizēto noteikumu projektu saskaņot ar iesaistītajām ministrijām un nozares pārstāvjiem;
1.4.
saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:15